Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

гајда

Macedonian-Thesaurus_MKD

Download this dictionary
гајда
(тур. gayda) муз. народен дувачки музички инструмент
се состои од кожен мев, дувало низ кое се дуе мевот и брчало низ кое излегува воздухот создавајќи звук.