Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

دگم

ويکي پدياي فارسي – دانشنامه رايگان

Download this dictionary
دگم

© در نگارش اين مقاله از مطالب ويکي پديا® استفاده شده و تحت مجوز مستندات آزاد گنو شده و تحت سند مجوز عوام خلاق Creative Commons Attribution-ShareAlike

فرهنگ معین

Download this dictionary
دگم
(دُ) [ فر . ] (ص فا.) 1 - آن که متعصب در عقاید خود است . 2 - در سیاست در مورد کسانی به کار می رود که بدون دلیل و پایه و اساسی روی عقاید خود پافشاری می کنند.
  | دگم in Farsi