Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

پایتخت

ويکي پدياي فارسي – دانشنامه رايگان

Download this dictionary
پايتخت

پایتَخت یا مرکز سیاسی کشور، شهر اصلی یا سیاسی یک کشور یا یک محدودهٔ حکومتی است که غالباً از سایر شهرها بزرگ‌تر و پرجمعیتتر بوده و نهادهای مهم حکومتی در آن واقع است.

به دیدن ما بیایید Wikipedia.org...


© در نگارش اين مقاله از مطالب ويکي پديا® استفاده شده و تحت مجوز مستندات آزاد گنو شده و تحت سند مجوز عوام خلاق Creative Commons Attribution-ShareAlike

Pesian To English advanced

Download this dictionary
پایتخت

capital ==> حرف بزرگ، حرف درشت، پایتخت، سرمایه، سرستون، سرلوله بخارى، فوقانى، راسى، مستلزم بریدن سر یا قتل، قابل مجازات مرگ، داراى اهمیت حیاتى، عالى capital

metropolis ==> [.n]: کلان شهر، شهر بزرگ، مادرشهر

seat ==> جا، صندلى، نیمکت، نشیمنگاه، مسند، سرین، کفل، مرکز، مقر، محل اقامت، جایگاه، نشاندن، جایگزین ساختن seat


  

Virsion 2.0

MHM Persian > English Dictionary

Download this dictionary
پايتخت
capital
واژه هاى شامل
پايتخت ـ (9)

HmT - Persian to English Glossary

Download this dictionary
پايتخت
 

Ourstat Farsi to English Dictionary

Download this dictionary
پايتخت
CAPITAL


| پایتخت in English | پایتخت in German | پایتخت in Russian | پایتخت in Arabic | پایتخت in Farsi