Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

จอโทรทัศน์

ไทยวิกิพีเดียฟรี

Download this dictionary
จอภาพ
จอภาพ หรือ วีดียู หรือชื่ออื่นเช่น จอคอมพิวเตอร์ จอคอม จอมอนิเตอร์ มอนิเตอร์ จอแสดงผล จอภาพแสดงผล จอภาพแสดงผลคอมพิวเตอร์ จอทีวี จอโทรทัศน์ ฯลฯ คือส่วนหนึ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แสดงรูปภาพให้เห็นจากอุปกรณ์ที่สามารถส่งออกวิดีโอ เช่นคอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์ ซึ่งรูปภาพที่ปรากฏสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้และไม่คงอยู่อย่างถาวร จอภาพประกอบด้วยส่วนอุปกรณ์ที่แสดงผลให้เห็น และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในที่สร้างรูปภาพจากสัญญาณวิดีโอ อุปกรณ์ที่แสดงผลยุคใหม่จะเป็นจอภาพผลึกเหลวทรานซิสเตอร์แผ่นบาง (thin film transistor liquid crystal display: TFT-LCD) และจอภาพยุคก่อนเป็นหลอดภาพรังสีแคโทด (cathode ray tube: CRT)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Wikipedia.org...


ลิขสิทธิ์ : บทความนี้ใช้วัสดุจาก วิกิพีเดีย ? และได้รับอนุญาตภายใต้ สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู และอยู่ภายใต้ ในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน

Thai - English, Dictionary of CherngX

Download this dictionary
จอโทรทัศน์
n. (จอทีวี, จอแก้ว) television screen, telescreen, television

Thai English Quick Reference

Download this dictionary
จอโทรทัศน์
a television screen


| จอโทรทัศน์ in English | จอโทรทัศน์ in Thai