Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

จับใจ

Thai - English, Dictionary of CherngX

Download this dictionary
จับใจ
v. (จับจิต, ประทับใจ, ถูกใจ, จับจิตจับใจ) impress, imprint
related. จับจิต, จับจิตจับใจ, ชื่นชอบ, ซาบซึ้ง, ซาบซึ้งใจ, ซึ้ง, ดื่มด่ำ, ตรึงตาตรึงใจ, ตรึงใจ, ประทับใจ, เป็นที่ประทับใจ

Thai English Quick Reference

Download this dictionary
จับใจ
to impress


| จับใจ in English