Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

จำปาศักดิ์

ไทยวิกิพีเดียฟรี

Download this dictionary
จำปาศักดิ์
จำปาศักดิ์ เป็นเมืองหนึ่งของแขวงจำปาศักดิ์ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศลาว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Wikipedia.org...


ลิขสิทธิ์ : บทความนี้ใช้วัสดุจาก วิกิพีเดีย ? และได้รับอนุญาตภายใต้ สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู และอยู่ภายใต้ ในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน

Thai English Quick Reference

Download this dictionary
จำปาศักดิ์
Cyambo or Champasak,formerly the capital of the Chams in southern Laos


| จำปาศักดิ์ in English | จำปาศักดิ์ in Thai