Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

จินตนาการ

ไทยวิกิพีเดียฟรี

Download this dictionary
จินตนาการ
จินตนาการ เป็นความสามารถในการการสร้างภาพในสมอง ซึ่งภาพเหล่านี้ไม่ได้รับรู้ผ่านการมองเห็น การได้ยิน หรือผ่านวิธีการรับรู้อื่น ๆ จินตนาการถือได้ว่าเป็นตัวช่วยสำคัญในการนำความรู้ไปใช้งานจริงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และยังเป็นรากฐานในการรวมประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้เข้าด้วยกัน การฝึกการสร้างจินตนาการสามารถทำได้โดยการฟังเรื่องเล่า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Wikipedia.org...


ลิขสิทธิ์ : บทความนี้ใช้วัสดุจาก วิกิพีเดีย ? และได้รับอนุญาตภายใต้ สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู และอยู่ภายใต้ ในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน

Thai - English, Dictionary of CherngX

Download this dictionary
จินตนาการ
n. (การสร้างภาพขึ้นในจิตใจ) imagination, fancy, fantasy, thought, reflection
related. จินตนา, นึกฝัน, วาดภาพ

Thai English Quick Reference

Download this dictionary
จินตนาการ
imagination,reflection ¨Ôº = to sip (brandy),to taste


| จินตนาการ in English | จินตนาการ in Thai