Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

จิ้มก้อง

ไทยวิกิพีเดียฟรี

Download this dictionary
จิ้มก้อง
จิ้มก้อง หมายถึง การเจริญทางพระราชไมตรีด้วยการถวายเครื่องราชบรรณาการ จิ้มก้อง เป็นคำจากภาษาจีน จิ้ม แปลว่า ให้, ก้อง แปลว่า ของกำนัล ในการทำการค้ากับจีนในสมัยโบราณ พ่อค้ามักจะนำของกำนัลไปให้เพื่อขอความสะดวกในการทำมาค้าขาย แต่จีนมักถือว่า ผู้ที่มาจิ้มก้อง เป็นผู้ที่มาสวามิภักดิ์ขอเป็นเมืองขึ้น เมื่อมีของกำนัลมาให้ นอกจากจีนจะให้ความสะดวกในการค้าแล้ว พระเจ้ากรุงจีนยังตอบแทนด้วยของกำนัลอย่างมากมายด้วย พ่อค้าไทยจึงนิยมไปจิ้มก้อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Wikipedia.org...


ลิขสิทธิ์ : บทความนี้ใช้วัสดุจาก วิกิพีเดีย ? และได้รับอนุญาตภายใต้ สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู และอยู่ภายใต้ ในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน

Thai English Quick Reference

Download this dictionary
จิ้มก้อง
to pay tribute to (an emperor)


| จิ้มก้อง in English | จิ้มก้อง in Thai