Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

องคมนตรี

ไทยวิกิพีเดียฟรี

Download this dictionary
องคมนตรี

ลิขสิทธิ์ : บทความนี้ใช้วัสดุจาก วิกิพีเดีย ? และได้รับอนุญาตภายใต้ สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู และอยู่ภายใต้ ในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน

Thai - English, Dictionary of CherngX

Download this dictionary
องคมนตรี
n. (ผู้มีตำแหน่งที่ปรึกษาในพระองค์พระมหากษัตริย์) Privy Councilor

Thai English Quick Reference

Download this dictionary
องคมนตรี
a privy councillor


| องคมนตรี in English | องคมนตรี in Thai