Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

องค์การคลังสินค้า

ไทยวิกิพีเดียฟรี

Download this dictionary
องค์การคลังสินค้า
องค์การคลังสินค้า (อ.ค.ส.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2498

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Wikipedia.org...


ลิขสิทธิ์ : บทความนี้ใช้วัสดุจาก วิกิพีเดีย ? และได้รับอนุญาตภายใต้ สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู และอยู่ภายใต้ ในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน

Thai - English, Dictionary of CherngX

Download this dictionary
องค์การคลังสินค้า
n. (อคส.) Public Warehouse Organization, PWO
related. อคส.

Thai English Quick Reference

Download this dictionary
องค์การคลังสินค้า
Public Warehouse Organization


| องค์การคลังสินค้า in English | องค์การคลังสินค้า in Thai