Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

องค์การรถไฟฟ้ามหานคร

ไทยวิกิพีเดียฟรี

Download this dictionary
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม (ภาษาอังกฤษ Mass Rapid Transit Authority of Thailand ย่อว่า MRTA) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีภาระหน้าที่ในการจัดให้มี และให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพและปริมณฑล และจังหวัดอื่นๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Wikipedia.org...


ลิขสิทธิ์ : บทความนี้ใช้วัสดุจาก วิกิพีเดีย ? และได้รับอนุญาตภายใต้ สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู และอยู่ภายใต้ ในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน

Thai - English, Dictionary of CherngX

Download this dictionary
องค์การรถไฟฟ้ามหานคร
n. (รฟม.) Metropolitan Rapid Transit Authority
related. รฟม.

Thai English Quick Reference

Download this dictionary
องค์การรถไฟฟ้ามหานคร
Metropolitan Rapid Transit Authority


| องค์การรถไฟฟ้ามหานคร in English | องค์การรถไฟฟ้ามหานคร in Thai