Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

ไทยวิกิพีเดียฟรี

Download this dictionary
ทีโอที
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT Public Company Limited) เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสื่อสารโทรคมนาคม และถือว่าเป็นกิจการโทรศัพท์แห่งชาติของไทย ดำเนินกิจการเกี่ยวกับโทรศัพท์และการสื่อสาร แปรรูปมาจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2497  ปัจจุบันยังคงมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Wikipedia.org...


ลิขสิทธิ์ : บทความนี้ใช้วัสดุจาก วิกิพีเดีย ? และได้รับอนุญาตภายใต้ สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู และอยู่ภายใต้ ในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน

Thai - English, Dictionary of CherngX

Download this dictionary
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
n. (ทศท.) Telephone Organization of Thailand
related. ทีโอที

Thai English Quick Reference

Download this dictionary
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
The Telephone Organization of Thailand


| องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย in English | องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย in Thai