Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

อนุญาโตตุลาการ

ไทยวิกิพีเดียฟรี

Download this dictionary
อนุญาโตตุลาการ
อนุญาโตตุลาการ คือ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนที่คู่กรณีตกลงเสนอข้อพิพาททางแพ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตให้ชี้ขาด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Wikipedia.org...


ลิขสิทธิ์ : บทความนี้ใช้วัสดุจาก วิกิพีเดีย ? และได้รับอนุญาตภายใต้ สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู และอยู่ภายใต้ ในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน

Thai - English, Dictionary of CherngX

Download this dictionary
อนุญาโตตุลาการ
n. (บุคคลคนเดียวหรือหลายคนที่คู่กรณีในสัญญาอนุญาโตตุลาการตกลงเสนอข้อพิพาททางแพ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตให้ชี้ขาด) arbitrator, umpire
n. (บุคคลที่คู่กรณีตกลงกันตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นคนกลางชี้ขาดในข้อพิพาท) arbitrator

Thai English Quick Reference

Download this dictionary
อนุญาโตตุลาการ
an arbitrator,an umpire


| อนุญาโตตุลาการ in English | อนุญาโตตุลาการ in Thai