Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

อาชญาวิทยา

ไทยวิกิพีเดียฟรี

Download this dictionary
อาชญาวิทยา
อาชญาวิทยา (อังกฤษ: criminology) เป็นสาขาวิชาที่มุ่งศึกษาถึงการอธิบายสาเหตุของการกระทำความผิดของอาชญากร (ผู้กระทำผิด) ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็น 3 สาเหตุหลักๆ คือ การกระทำความผิดที่เกิดจากปัจจัยทางชีวภาพ, การกระทำความผิดที่เกิดจากปัจจัยทางจิต และการกระทำความผิดที่เกิดจากปัจจัยทางสังคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Wikipedia.org...


ลิขสิทธิ์ : บทความนี้ใช้วัสดุจาก วิกิพีเดีย ? และได้รับอนุญาตภายใต้ สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู และอยู่ภายใต้ ในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน

Thai - English, Dictionary of CherngX

Download this dictionary
อาชญาวิทยา
n. criminology

Thai English Quick Reference

Download this dictionary
อาชญาวิทยา
criminology


| อาชญาวิทยา in English | อาชญาวิทยา in Thai