Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

อาบัติ

ไทยวิกิพีเดียฟรี

Download this dictionary
อาบัติ
อาบัติ แปลว่า การต้อง, การล่วงละเมิด หมายถึงโทษที่เกิดจาการล่วงละเมิดสิกขาบทหรือข้อห้ามแห่งภิกษุ ใช้เรียกความผิดทางวินัยของพระภิกษุว่า ต้องอาบัติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Wikipedia.org...


ลิขสิทธิ์ : บทความนี้ใช้วัสดุจาก วิกิพีเดีย ? และได้รับอนุญาตภายใต้ สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู และอยู่ภายใต้ ในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน

Thai - English, Dictionary of CherngX

Download this dictionary
อาบัติ
n. (บาป, ความผิด) offence, infringement, misdemeanor, offense

Thai English Quick Reference

Download this dictionary
อาบัติ
(of a priest) to trangress a precept,usually minor,transgression of a minor precept


| อาบัติ in English | อาบัติ in Thai