Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

อาวุธ

ไทยวิกิพีเดียฟรี

Download this dictionary
อาวุธ
อาวุธ คือ เครื่องมือที่ใช้ระหว่างการรบเพื่อสังหารหรือทำลายทรัพย์สินและทรัพยากร จนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้ อาจใช้ในการโจมตี การป้องกัน และการข่มขู่ ถูกแบ่งไว้2ประเภทคือ (1) อาวุธที่เป็นอาวุธโดยลักษณะเช่น ดาบ หอก กระบี่ สนับมือ ปืน เครื่องระเบิด เป็นต้น (2)อาวุธที่มิใช่อาวุธโดยลักษณะแต่ใช้ได้เสมือนดังอาวุธ มีบันทึกการใช้อาวุธปรากฏในภาพเขียนบนผนังถ้ำ การศึกษากระบวนการในการต่อสู้ ทำให้เกิดทั้งศิลปะการต่อสู้และหลักยุทธศาสตร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Wikipedia.org...


ลิขสิทธิ์ : บทความนี้ใช้วัสดุจาก วิกิพีเดีย ? และได้รับอนุญาตภายใต้ สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู และอยู่ภายใต้ ในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน

Thai - English, Dictionary of CherngX

Download this dictionary
อาวุธ
n. (เครื่องประหาร ใช้ในการทำร้าย ป้องกัน หรือต่อสู้) weapon
related. ขีปนาวุธ, ศาสตรา, อาวุธยุทธภัณฑ์, อาวุธยุทโธปกรณ์

Thai English Quick Reference

Download this dictionary
อาวุธ
a missile,a weapon,weaponry


| อาวุธ in English | อาวุธ in Thai