Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

ỉu xịu

Từ điển Việt - Anh

Download this dictionary
ỉu xịu

▪ như ỉumtBab VE Edition 1.0

Download this dictionary
ỉu xịu
[ỉu xịu]
 như ỉu| ỉu xịu in Vietnamese