Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

伸冤

Đại từ điển Hán Việt

Download this dictionary
伸冤
伸冤
thân oan
Làm cho rõ điều ẩn ức.