Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

002

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
002
002, 0O2, O02, OO2, or '002 may refer to:

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
002
002 is een fictieve codenaam binnen MI6, uit James Bond. De naam wordt gedragen door codenaam van Bill Fairbanks, een personage uit de James Bondfilm The Man With The Golden Gun (1974) en een personage uit de Bondfilm The Living Daylights (1987), gespeeld door acteur Glyn Baker.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipedia Italiano L'enciclopedia libera

Download this dictionary
002

© Questo articolo utilizza materiale tratto dell'enciclopedia online Wikipedia® ed è autorizzato sotto la licenza GNU Free Documentation License

Türkçe Vikipedi, özgür ansiklopedi

Download this dictionary
002

© Bu makale Vikipedi'den bilgiler kullanır ve GNU Özgür Belgeleme Lisansı tarafından lisanslanmıştır ve Creative Commons Attribution-ShareAlike Lisansı

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
FJALOR TEMATIK
Shqip - Anglisht

Përmbajtja - Contents [kën'tents]

Klikoni linqet e poshtëshënuara për të kaluar në temën e dëshiruar

Acide - Acids / 01
Aktivitete - Activities / 02
Ambienti - Environment / 03
Amvisëri - Household / 04
Anët - Sides / 05
Aparate - Apparatus / 06
Armët - Weapons / 07
Astronomi - Astronomy / 08
Barëra - Grass / 09
Bimë - Plants / 010
Bujqësi - Agriculture / 011
Bulmet - Milk products, dairy / 012
Dita - Day / 013
Drithëra - Cereals / 014
Drunj - Trees / 015
Emocione - Emotions / 016
Ëmbëlsira - Sweets / 017
Familja - Family / 018
Farefisi - Relatives / 019
Gazra - Gases / 020
Gjellëra -Broths / 021
Gjini, Moshë - Sex, Age / 022
Gjuhë - Languages / 023
Higjiena Personale - Personal Hygiene / 024
Horoskopi - Horoscope / 025
Insekte - Insects / 026
Instrumente Muzikore - Musical Instruments / 027
Java - Week / 028
Kafshë Shtëpiake - Livestock / 029
Kafshëtë Egra - Wild Animals / 030
Kafshë Uji - Water Animals / 031
Koha - Time / 032
Koka - Head / 033
Kontinenta - Continents / 034
Lëndë Shkollore - School Subjects / 035
Lidhëza - Conjuctions / 036
Lule - Flowers / 037
Masa - Measurements / 038
Mbathje - Footwearing / 039
Melodi - Melodies / 040
Metale - Metals / 041
Mëlmesa - Spice / 042
Minerale - Minerals / 043
Mish - Meat / 044
Mirënjohje - Gratitude / 045
Mjete komunikacioni - Vehicles / 046
Moti - Weather / 047
Mosmarrëveshtje - Divergence / 048
Muajtë - Months / 049
Ngjyrat - Colours / 050
Numrat - Numbers / 051
themelorë - cardinals / 052
rendorë - ordinals / 053
Ora - Time / 054
Orendi - Furniture / 055
Pemë - Fruits / 056
Perime - Vegetables / 057
Përshëndetje - Greetings / 058
Pije - Drinks / 059
Pikësimi - Punctuation / 060
Pjesë Automjetesh - Car Parts / 061
Pranim - Acceptance / 062
Profesione - Occupations / 063
Pyetje - Questions / 064
Qeveri - Government / 065
Qyteti - Town / 066
Refuzim - Refusal / 067
Restorant - Restaurant / 068
Reshura, të - Presipitation / 069
Sasi - Amount / 070
Sëmundje - Diseases / 071
Sistemi Diellor - Solar System / 072
Sporte - Sports / 073
Stinët - Seasons / 074
Stoli Personale - Personal Trimings / 075
Substanca Kimike - Chemical Substances / 076
Shije - Taste / 077
Shkencat - Sciences / 078
a). Ekzakte - Physical
b). Natyrore - Life
c). Shoqërore - Social
Shkolla - School / 079
Shkresa - Writing / 080
Shpezë - Birds / 081
Shpezë Shtëpiake - Poultry / 082
Shtete - Countries / 083
Shtëpia - House / 84
Shtrojë, mbulojë - Bedclothes / 085
Shujta - Meals / 086
Televizioni - Television / 087
Trupi - Body / 088
a). pjesët e jashtme - external parts
b). pjesët e brendshme - inner parts
Udhëtim - Travel / 089
Ujëra - Water / 090
Ushqim - Food / 091
Ushtria - Army / 092
Vegla - Tools / 093
Vendbanim - Dwelling / 094
Vese - Vices / 095
Veshje - Clothes / 096
Virtyte - Virtues / 097

Acide - Acids [' æsids]

acid acetik - acetic acid [ë'si:tik ' æsid]
~ acetilsalicilik - acetylsalicylic [,æsitail, sæsli'silik]
~ askorbik - ascorbic [ë'sko:bik]
~ citrik - citric ~ ['sitrik]
~ dezoksiribonukleik - deoxyribonucleic [di:oksi, raibounju'kliik]
~ etanoik - ethanoik ~['ethë,noik]
~ formik - formic ['fo:mik]
~ fosforik - phosphoric ['fosfërik]
~ hidroklorik - hydrochloric ~ [,haidrë'kllo:rik]
~ karboksilik - carboxylic-[ka:'boksilik]
~ laktik - lactic ~ ['llæktik]
~ nitrik - nitric ~ ['nitrik]
~ ribonukleik - ribonucleic ~ [,raibënju:'kli:ik]
~ salicilik - salicylic [,sæi'silik]
~ sulfurik - sulphuric [sall'fjuërik]
~ uretik - uric ~ ['juërik]

Aktivitete -Activities [ask'tivitiz]

ankohem - complain [këmp'llein]
argëtohem - have fun [hæv fan]
bisedoj - talk [to:k], chat
blej - buy [bai]
braktis - leave [li:v]
diskutoj - discuss [dis'kas]
ec - walk [wo:k]
fitoj - win [win]
fitoj (para) - earn ['ë'.n]
flas - speak [spi:k]
flej - sleep [slli:p]
gatuaj - cook ['kuk]
gënjej - lie [llai]
hargjoj - spend [spend]
humb - loose [llu:z]
~ kohë - waste time ['weist time]
ikë - escape [i'skeip]
kaloj (kohën) - spend [spend]
kënaqem - enjoy [in'xhoi]
kujtohet, më - remmber [ri'membë]
kujtoj - evoke [i 'vouk]
lexoj - read [ri:d]
lodhem - get tired [get 'tairëd]
orvatem - try [trai]
përdor - use [ju:z]
përgadiem - prepare [pri'peë], get ready
përmirësoj - improve [im'pru:v]
premtoj - promis ['promis]
prishë - spoil [spoill], ruin
punoj - work [wë:k]
pushoj - rest [rest]
riparoj - repair [ri'peë], fix
shes - sell [sell]
shëtit - walk [wo:k]
shikoj - watch [woç], look
shkoj - go [gou]
shkruaj - write ['rait]
shpresoj - hope ['houp]
ushtroj - practise ['præktis], train
vendos - decide [di'said]
vrapoj - run ['ran]
zbavitem - shih: argëtohem
zbavit - amuse [ë'mju:z]

Ambienti - Environment [in'vairënmënt]

ajër - air ['eë]
bjeshkë - highlands ['hailënds]
bregore - hillock ['hillok]
dhe-u - earth ['ë:th], soil
fushë - field [fi:lld]
gropë - pit [pit], hole
gurë - stone ['stoun]
hapësirë - space ['speis]
humnerë - abyss ['æbis]
kodër - berg [bë:g]
kodrinë - hill ['hill]
kontinent - mainland ['meinllænd]
livadh - meadow ['medou]
lug - trough ['trof]
luginë - valley ['vællij]
majë - peak [pi:k]
mal - mountain ['mauntin]
oazë - oasis [ou'esis]
pjerrësi - steep [sti:p]
plasaritje - chasm [kæzm]
pyll - forest ['forist]
qiell - sky ['skai]
rërë - sand [sænd]
rrafshirë - plain ['pllein]
rrafshlartë - high plain [haipllein]
rrasë - slate ['sleit]
sipërfaqe - surface ['së:fës]
shkëmb - rock ['rok], cliff
shkretëtirë - desert ['dezët]
shpat - slope ['sloup]
shpellë - cave ['keiv]
ujdhesë - isle ['aill]
vargmale - chain ['çein]
zabel - thicket ['thikit]

Amvisëri - Household ['haushoulld]

bokall - grocer ['grousë]
çajnik - tea pot ['ti:pot]
disk - saucer ['so:së]
djep- cradle ['krædll]
fëltere, tavë - frying pan ['fraingpæn]
fshesë - broom [bru:m]
~ elektrike - vacuum cleaner ['vækjuëm kli:në]
fuçi - barrel ['bærëll]
gotë- glass [glla:s]
kavanoz - jar [xha:]
kazan - boiler ['boilë]
kadë - tub ['tab]
kornizë - frame ['freim]
kovë - bucket ['bakit]
kusi - saucepan ['soispæn]
lavatriçe - washing machine ['woshing më'shi:n]
legen - basin ['beisn]
lugë - spoon [spu:n]
llampë - lamp [llæmp]
magje - kneading trough ['ni:dingtrof]
mashë - fire-irons ['faië 'airëns]
pe - thread ['thred]
qyngë - tube [‘tju:b]
qyp - shih: kavanoz
raft - shelf ['shellf]
resho - hotplate ['hotplleit]
rrymë - current ['karënt]
stufë - stove ['stouv]
shishe-bottle ['botll]
shkrepsë - matches ['mæçiz]
tabake - tray ['trei]
takëm - shih: tabake
taketuke - ash tray ['æshtrei]
televizor - TV [ti:vi:]
tenxhere - pot [pot]
tepsi - baking pan ['beikingpæn]
ujti - iron ['aiën]
vazë - vaze [veiz]
vek - weaver ['wi:vë]

Anët - Sides ['saids]

anë - side ['said]
anasjelltas - vice versa ['vaisi'vë:së]
anash - aside [ë'said]
afër - near ['nië], close ['kllouz]
djathtas - right [rait]
drejt - straight [streit]
jasht - outside ['autsaid]
jug - south ['sauth]
kah - towards [të’wo:dz, two:dz, ‘to:dz]
larg - far [fa:]
lart - up [ap]
përpjetë - upwards ['apwëds]
lindje - east [i:st]
majtas - left [left]
matanë - over there [ouvë dheë]
mes, në - in the middle [indhë 'midll]
mbi - on [on]
mbrapa - behind [bi'haind]
mbrapsht - backwards ['bækwëds]
brenda - inside ['insaid]
mënjanë - astride [ë'straid]
ndër - below [bi'llou]
në - in [in]
në (mbrenda) - into ['intu]
nën - under ['andë]
nëpër - through [thru:]
nga - from [frëm]
para - in front [in frant]
para se - before [bi'fo:]
perëndim - west [west]
përballë - opposite ['opëzit]
përbri- beside [bi’said]
përfundi - beneath [bi'ni:th]
përmbi - over [ouvë]
përmes - across [ë'kros]
përpjetë - upwards ‘apwëds]
poshtë - down [daun]
pranë - by [bai]
prej - from [frëm]
rrethepërqark - around [ë'raund]
sipër - above [ë'bav]
tatëpjetë - downwords ['daunwëds]
te - to [tu], at [æt, ët]
teposhtë - downwards ['daunwëds]
veri - north [no:th]
zigzak - zigzag [zigzæg]

Aparate - Apparatus [,æpë'reitës]

~ fotografik - camera ['kæmërë]
ekran - screen [skri:n]
fotografoj - take pictures [teik 'pikçëz]
gramafon - gramophone ['græmëfoun]
kamerë - video camera ['vi:diou 'kæmërë]
kasetofon - tape recorder [teip ri'ko:dë]
kompjutër - computer [këm'pju:të]
mikrofon - microphone ['maikrëfoun]
telefon - telephone ['tellifoun]
~ mobil - mobile ~ ['mobaill]
televizion - TV [ti:vi:]
video - video recorder ['vi:diou ri'ko:dë]
xhiroj - film [fillm], shoot
për më shumë, shih: Amvisëri

Armët - Weapons ['wepenz]

automatik - submachine gun [sëbmë'shi:ngan]
bajonetë - bayonet ['beiënit]
barot - gun powder ['ganpaudë]
bombë - bomb ['bomb]
cak - target ['ta:git]
dinamit - dynamite ['dainëmait]
eksploziv - explosive [iks'pllouziv]
fishek - cocoon [ko'ku:n]
gaz - gas [gæs]
granatë - shell [shell]
grykë (pushke, topi) - muzzle ['mazll]
harpun - harpoon [ha:pu:n]
helm - poison ['poizn]
helmetë - helmet ['hellmët]
heshtë - shih: shtizë
jatagan - yataghan ['jætëgën]
kapsollë - capsule ['kæpsull]
këmbëz - trigger ['trigë]
kobure - pistol ['pistëll]
kondaku - butt ['bat]
laser - laser ['leizë]
laso - lasso [lassou]
mburojë - shield [shi:lld]
mine-mine [main]
minahedhës - mortar [morta:]
mitralez - machine gun [mëshim gan]
mortaja - mortar [mor:ta]
nishan - target ['ta:git]
parzmore - shih: mburojë
plumb - bullet ['bullet]
projektil - missile ['misaill]
pushkë - rifle ['raifll]
pushkë gjuetari - hunting gun ['hantiri gan]
rafal - burst ['bë:st]
raketë - rocket ['rokit]
revole - gun [gan]
snajper - sniper ['snaipë]
shigjetë - arrow ['ærou]
shënjestër - sight [sait]
shpatë - sword [so:d]
shtizë - spear ['spië]
thikë - knife [naif]
top - cannon ['kænën]
tytë - barrel ['bærëll]

Astronomi - Astronomy [ë'stronëmi]

asteroid - asteroid ['æstë,roid]
galaktikë - galaxy ['gællëksi]
gravitacion - gravitation [,grævi'teishën]
gjithësi - space ['speis]
kometë - comet ['komit]
meteor - meteor ['mi:tië]
mjegull - nebula ['nebjullë]
observatarium - observatory [ëb'zë:vëtëri]
orbitë- orbit ['o:bit]
planet - planet ['pllænit]
raketë - rocket ['rokit]
rruga equmështit - Milky Way ['millki wei]
satelit - satellite ['sætëllait]
sistemi diellor - solar system ['soulë 'sistëm]
supernova - supernova [,su:pë'nouvë]
teleskop - telescope ['teli,skoup]
trup qiellor - celestial body [si’lestiëll bodi]
yll-i - star [sta:]

Barëra - Grass [gra:s]

detelinë - trefoil ['trifoill]
fier - fern [fë:n]
hither - nettle ['netll]
jonxhe - lucerne ['lusën]
lule - flower ['fllauë]
sanë - hay [hei]
shavari-ët - sedge ['sexh]

Bimë - Plants [plla:nts] AmE [æ]

alga - seaweed [si: wi:d]
bar - grass [gra:s]
drithëra - cereals ['siëriëlls]
dru - tree [tri:]
këpurdha - mushrooms ['mashrums]
korale - corals ['korëlls]
likene - moss [mos]
myshk - mold [moulld], moss
pemë - fruits [fru:ts]
perime - vegetables ['vexhitëblls]
plankton - plankton ['pllænktën]
~ bimor - phytoplankton ['fitopllænktën/ 'faitë’pllænktën]

Bujqësi - Agriculture ['ægrikallçë]

çekrek - winch [winç]
draper - sickle ['sikll]
gajbë - crate ['kreit]
grebujë - rake ['reik]
grep - hook ['huk]
hu - stake ['steik]
kazmë - pick [pik]
kombajnë - combine ['kombain]
kopresh - halter ['hoilltë]
kosë - scythe [saith]
litar - rope ['roup]
lopatë - spade ['speid]
pllug - plough [pllau]
pompë - pump ['pamp]
sfurk - pitchfork ['piçfo:k] tokmak - ram [rsem]
traktor - tractor ['træktë]
trinë - harrow ['hærrou]
arë - field [fi:lld]
kositë - mow ['mau]
lëroj - till [till]
livadh - meadow ['medou]
mbjell - sow ['sou]
plehëroj - fertilize [fëti'laiz]

Bulmet - Milk products [millkprë'dakts]

djathë - cheese [çi:z]
dhallë - yoghurt ['jogët]
gjalpë - butter ['batë]
gjizë - curd [kë:d]
hirrë - whey ['wei]
kaçkavall - cheese [çi:z]
kajmak - cream [kri:m]
kos - yoghurt ['jogët]
margarine - margarine [ma:xhë'ri:n]
qumësht - milk ['millk]
tëlyen - butter ['batë]

Dita
- Day [dei]

agim - dawn [do:n]
ditën - by day [bai dei]
dje - yesterday ['jestëdei]
herët - early [ë:li]
mbrëmë - last night [la:st nait]
mbrëmje - night ['nait]
mesditë - noon [nu:n]
mëngjes - morning ['mo:ning]
muzg - twilight ['twailait]
natë - night ['nait]
natën - by night [bai nait]
nesër - tomorrow [të'morrou]
paraditje - morning [mo:ning]
pasditje - afternoon ['aftënu:n]
vonë - late ['leit]

Drithëra ­- Cereals ['siëriëlls]

elb - barely [bæëli]
grurë - wheat [wi:t]
mel - millet ['millit]
misër - BrE maize [meis]
misër - AmE corn [ko:rn]
oriz - rice [rais]
tërshërë - oat ['out]
thekër - rye [rai]
bluaj - grind ['graind], mill
byk - chaff [ça:f]
duajë- sheaf [shi:f]
kalliri - spike [spaik]
kashtë - thatch [thæç], straw
kokërr - grain [grein]
korrë - harvest ['ha:vist]
krunde - bran [bræn]
lëmë - thrashing ground ['thræshing graund]
lidhë - bind [baind], tie
miell - flour ['fllauë]
mulli -mill [mill]
site - sift ['sift]
shirje - thrashing ['thræshing]
shoshitë - scan [skæn]
tallë - cornstalks ['ko:nsto:ks]

Drunj - Trees [tri:z]

ah~u - beech [bi:ç]
bagrem - acacia [ë'keishë]
bambus - bamboo [bæm'bu:]
bli- linden ['lindën]
bredh - fir [fë:]
bung - oak [ouk]
dëllinjë - jumper ['xhampë]
frashër - ash tree [æshtri:]
kregëz - maple ['meipll]
mahagon - mahogany [më'hogëni]
murriz - hawthorn ['ho:tho:n]
mështeknë - birch [bë:ç]
pajne - maple [meipll]
pishë - pine ['pain]
plep - poplar ['popllë]
plep i egër - aspen ['æspën]
sekuoja - sequoya ['sekwoje]
shelg - willow ['willou]
shkozë - hornbeam ['ho:nbi:m]
shtog - elder ['elldë]
verr - alder [o:lldë]
vidh - elm [ellm]
boçë pishe - cone ['koun]
dru (material) - wood [wud]
dru p.sh. bungu - oakwood ['oukwud]
cung - stump [stamp]
degë - branch [bra:nç], AmE [æ]
dërrasë - plank [pllænk]
filiz - spring [spring]
gjeth - leaf [li:f]
gjethe - leaves [li:vs]
gjemb - thorn [tho:n]
halor - conifer ['kounifë]
kaçubë - bush [bush]
karthi - dry twigs [drai twigs]
krënde - shih: karthi
lëvozhgë - bark [ba:k]
njomë, i - humid ['hjumid]
palcë druri - pith [pith]
syth - bud [bad]
shkop - stick [stik]
shperpllakë - plywood ['plaiwud]
shtyllë - pillar ['pilla:]
thatë, i - dry [drai]
thupër - wand [wænd], stic

Emocione - Emotions [i'moushënz]

befasuar i,e - surprised [së'praizd]
bezdisur i,e - bored [bo:ëd]
bindur i,e - convinced [kën'vinst]
brengosur i,e - worried ['worid]
dashuruar i,e - in love [in llav ]
dehur i,e - drunk ['drank]
dëshpruar i,e - disappointed [disë'pointid]
disponuar i,e - in good mood [in gud mu:d]
emocionuar i,e - excited [ik'saitid]
frikësuar i,e - intimidated [in'timideitid]
gëzuar i, e - glad [gllæd]
habitur i,e- astonished [ë'stonisht]
harbuar i,e-enraged [in'reixhd]
hidhëruar i,e - mad [mæd]
hutuar i, e - confused [kën'fju:zd]
inatosur i,e - angry ['ængri]
injoruar i,e - ignored [i'gnoëd]
interesuar i,e - interested [intë'restid]
irrituar i,e - irritated [iri'teitid]
kënaqur i,e - satisfied ['sætisfaid]
lënduar i,e - hurt [hë:t]
lumtur i,e - happy ['hæpi]
mërzitur i,e - annoyed [ë'noid]
mllefosur i,e - exasperated [ig'za:spëreitid]
neveritur i,e - disgusted[dis'gastid]
ofenduar i,e- insulted [in'salltid]
përmalluar i,e- longing ['llonging]
pikëlluar i,e - sad [sæd]
sinqertë i,e - sincere [sin'sië]
sigurtë i,e - sure ['shuë], certain
tërbuar i,e - rabid ['ræbid] furious
tmerruar i,e - terrified ['terifaid]
trazuar i,e - disturbed [dis'të:bd]
trembur i,e - frightened ['fraitënd]
vuajtur i,e - suffering ['safëring]
zhgënjyer i,e - deluded [di'lludid]

Ëmbëlsira - Sweets [swi:ts]

akullore - ice cream [aiskri:m]
bakllava - baklava [bë'kllævë]
biskotë - biscuit ['biskit]
çokolatë - chocolate ['çokllit]
krem - cream [kri:m]
marmelatë-marmalae['ma:mëleid]
sheqer - sugar ['shugë]
sheqerkë - candy ['kændi]
napolitankë - chocolate cookies ['çokllit'kukiz]
reçel - jam [xhæm]
revani - cake [keik]
tullumbë - can [kæn]
tortë - cake ['keik]

Familja - Family ['fæmili]

babai - father [fa:dhë]
baba - dad [dæd], pa [pa:]
bashke'short - husband ['hazbnd]
bashkëshorte - wife ['waif]
bija. e - daughter [do:të]
binjak - twin [twin]
biri, i - son ['san]
gjysh - granpa ['grænpa:]
gjyshe - gran [græn]
motër - sister ['sistë]
nënë - mother ['madhë] ma [ma:]
njerk - step father ['stepfa:dhë]
njerkë - step mother ['stepmadhë]
prind - parent ['pærënt]

Farefisi - Relatives ['relëtivs]

dajë - uncle ['ankll]
dashnor-e - lover ['llavë]
dhëndërr -bride groom [braid gru:m]
~sun, brother-in-law [bradhërinllo:]
fejuari-a i,e - fiance [fian'se]
fqi - neighbour ['neibë]
hallë - aunt [a:nt]
jaran - pal ['pæll]
kujdestar - guardian ['ga:diën]
kujdestar klase - class master [klla:s ma:stë]
kumbar - godfather [godfa:dhë]
kunat - brother in law [bradhërinllo:]
kunatë - sister in law [sistërinllo:]
kushëri-rë - cousin ['kazën]
mbesë - niece [ni:s]
mik - friend [frend]
myshteri - customer ['kastëmë]
nip - nephew ['nefju]
njohur, i, a - acquaintance [e'kweintens]
nuse - bride ['braid]
paraardhës - ancestor ['ænsëstë]
pasardhës - descendent [di'sendënt]
shok-qe - friend [frend]
shok shkolle - school mate [sku:ll meit]
teze - aunt [a:nt]
vjehrra - mother in law [madhërinlo:]
vjehrri - father in law [fa:dhërinlo:]
xhaxha - uncle ['ankll]

Gazra - Gases [gæsiz]

argon - argon ['a:gon]
azot - nitrogen ['naitrëxhën]
dioksid karboni - carbon dioxide ['ka:bën dai'oksaid]
fluor - fluorine ['flluërirn]
freon - ['frkon]
helium - helium ['hirliëtn]
klor - chlorine ['kllo:rin]
kripton - krypton ['kripton]
ksenon - xenon ['zenon]
oksigjen - oxygen ['oksixhën]
monoksid karboni - carbon monoxide ['ka:bën më'noksaid]
hidrogjen - hydrogen ['haidrëxhën]
neon - neon ['ni:on]
radon - radon ['reidon]

Gjellëra - Broths [broths]

fide - noodles ['nu:dllz]
groshë - white beans ('waitbi:nz )
gulash - goulash ['gu:llæsh]
jahni - meat in sauce [mi:t in so:s]
makarona - macaroni [mækë'roni]
musakë - musaka [mu'sækë]
oriz - rice [rais]
patate - potatoes [pë'teitous]
përshesh - bread pap [bred pæp]
pure - puree ['pjuërei]
sarmë - sarma [særmë]
spageta - spagheti [spë'geti]

Gjini, Moshë - Sex [seks] Age ['eixh]

burrë - man [mæn]
djalë - boy [bo:i]
fejuar i,e - engaged [i'ngeixhd]
femër - female [fi:meill]
fëmijë-ja - child ['çailld]
fëmijët - children [çilldrën]
foshnjë - baby ['beibi]
grua - woman ['wumën]
jetim-e - orphan [o:fën]
martuar i,e - married ['mærid]
mashkull - male ['meill]
plak - old man [oulld mæn]
plakë - old woman [oulld wumën]
ri-e, i,e - young ['jang]
rini-a - youth [ju:th]
rritur i,e - adult [ë'dallt]
vajzë - girl [gë:ll]
vejan - widower ['widowë]
vejushë - widow ['widou]
vjetër i,e - old ['oulld]

Gjuhë - Languages [llænguixhiz]

anglisht - English ['ing,lish]
arabisht - Arabian [ë'reibiën]
bullgarisht - Bulgarian [bëllgæriën]
flnlandisht - Finnish ['finish]
frëngjisht - French [frenç]
greqisht - Greek [gri:k]
holandisht - Dutch [daç]
hungarisht - Hungarian [han'gæriën]
induse - Hindu ['hindu]
italisht - Italian [i'tæliën]
japonisht - Japanese [,xhæpë'ni:z]
kinezisht - Chinese [çai'ni:z]
kroatisht - Croation [kro'eishën] l
atinisht - Latin ['lætin]
rumanisht-Rumanian [ru'meiniën]
rusisht - Russian ['rashën]
serbisht - Serbian [së:biën]
spanjollisht - Spanish ['spænish]
shqip - Albanian [æll'beiniën]
turqisht - Turkish ['të:kish]

Higjiena personale - Personal Hygiene ['pë:sënëll 'haixhi:n]

brushë dhëmbësh - toothbrush ['tu:thbrash]
hekuros - iron ['airën]
krihem - comb ['koum]
lahem - wash myself [wosh maiself]
laj - wash [wosh]
~ dhëmbët - brush my teeth [brash mai ti:th]
paste dhëmbësh - toothpaste ['tu:thpeist]
pastroj - clean [kli:n], tidy
peshqir - towel ['tauëll]
qethem - have my hair cut [hæv mai heë kat]
rruhem - shave [sheiv]
sapun - soap ['soup]
shampon - shampoo [shæm'pu:]
shkumë e rrojës - shaving foam ['sheiving foum]
shminkohem -make up [meik ap]
vishem - dress [dres]
peshqir - towel ['tauëll]
sapun - soap ['soup]
zhilet ( brisk roje ) - razor blade ['reizor bleid]
zhvishem - undress ['andres]

Horoskopi - Horoscope ['horëskoup]

akrep - Scorpio ['sko:piou] Scorpion
bricjap - Capricorn ['kæpri,ko:n] Goat
dash - Aries ['eëri:z] Ram
dem - Taurus ['to:rës] Bull
binjak - Gemini ['xhemi,ni:] Twins
gaforre - Cancer ['kænsë] Crab
luan - Leo ['li:ou] Lion
virgjëreshë - Virgo ['vë:gou] Virgin
peshore-ja - Libra ['li:brë] Balance
shigjetar - Sagittarius [,sæxhi'teëriës] Archer
ujor - Aquarius [e'kweëriës] Water-carrier
peshk - Pisces ['paisi:z] Fishes

Insekte - Insects ['insëkts]

akrep - scorpion [‘sko:piën]
bletë - bee [bi:]
brumbuil - beetle [bi:tll]
bubë - silkworm ['sillkwë:m]
bubazhel-i - bug [bag], beetle
buballë - cockroach ['kokrouç]
flutur - butterfly ['batëfllai]
grerëz-a - wasp ['wosp]
gjinkallë - cricket ['krikit]
kaçadrem - stag beetle [stægbi:tll]
karkalec - grasshopper [gra:s,hopë]
karrabisht - earwig ['i:ëwig]
krimb - worm ['wë:m]
larvë - larva ['lla:vë]
merimangë - spider ['spaider]
milingonë - shih: thnegël
mizë - fly ['fllai]
molëz - moth ['moth]
mollëkuqe - ladybird ['leidi bë:d]
morr - louse ['laus]
mushkonjë - mosquito [mës'ki:tou]
pilivesë - dragonfly ['drægënfllai]
plesht - flea [flli:]
rriçër - sheep tick [shi:ptik]
skrrajë - rainworm ['reinwë:m]
shiri - tenia ['ti:nië]
thnegël - ant [ænt]

Instrumente Muzikore - Musical Instruments ['mjuzikll 'instrumënts]

benxho - banjo ['bænxhou]
buri - trumpet ['trampit]
buzuki - bouzouki [bu:'zu:ki]
balalajka - balalayka [bælë'laikë]
çifteli - two stringed instrument ['tu: stringd 'instrumënt]
dajre - tambourine [,tæmbë,ri:n]
daulle - drum ['dram]
flautë - flute [fllu:t]
fyell - shepherds pipe ['shepëdspaip]
gajdë - bagpipe ['bægpaip]
harfë - harp [ha:p]
harmonikë - accordian [e’ko:diën]
kavall - fife [faif]
kitarë - guitar [gi'ta:]
klarinetë - clarinet [‘kllærinët]
kontrabas - double-bass ['dabllbæs]
lahutë - lute[llu:t]
mandoline - mandolin ['mændëlin]
oboa - oboe ['oubou]
orgulë - organ ['o:gën]
piano - piano [pi'ænou]
saksofon - saxophone ['sæksëfoun]
sitar- sitar ['sita:]
sharki - stringed instrument [‘stringd ‘instrumënt]
tambura - tamboura [tæm'buërë]
violinë - violin ['vaiëllin]
akord - chord [ko:d], tune
akordoj - tune [tju:n]
bie. i - play ['pllei]
dirigjoj - conduct [kën’dakt]
inçizoj - record [ri'ko:d], tape
këndoj - sing ['sit]]
notë - note ['nout]
përcjell - accompany [ë'kampëni]
tingëllon - it sounds [it’ saunds]

Java - Week [wi:k]

hënë, e - Monday ['mandei], [-di]
martë, e - Tuesday [tju:zdei]
mërkurë, e - Wednesday ['wenzdei]
enjte, e - Thursday ['thë:zdei]
premte, e - Friday ['fraidei]
shtunë, e - Saturday ['sætë,dei]
diel, e - Sunday ['sandei]

Kafshë Shtëpiake - Livestock [liaivstok]

buall - buffalo ['bafëllou]
buallicë - buffalo cow ['bafëllou kau]
bushtër- bitch ['biç]
cjap - hegoat [hi:gout]
dash - ram [ræm]
dele - ewe [ju:] , sheep
dem - bull ['bull]
derr - pig [pig]
derr femër - saw ['sau]
deve - camel ['kæmëll]
dhen - sheep [shi:p]
dhi - goat ['gout]
gomar - donkey ['danki]
ka-u - ox ['oks]
kalë - horse [ho:s]
lepur - rabbit ['ræbit]
lopë - cow [kau]
mace - cat [kæt]
maçorr - Tomcat [tomkæt]
mëshqerrë - heifer ['haifë]
mëz- colt ['koullt]
mushkë - mule [mju:ll]
pelë - mare [meë]
qen - dog [dog]
qengj - lamb [llæm]
viç - calf [ka:f]

ahur - stable ['steibll]
ahur derrash - pigsty ['pigsti]
bajgë - dung [dang]
bari-u - shepherd ['shepëd]
blegërinë - bleat [blli:t]
dizgin - rein ['rein]
gërhatë (derri) - grunt [grant]
hingllon - neigh ['nei]
kakërdhi - dropping ['droping]
kullotë - graze ['greiz]
leh - bark [ba:k]
kapistër - bridle ['bridll]
kotar - doghouse [doghaus]
lesh - wool [wull]
lëkurë - fur [fë:] , leather
mjaullinë maca - mew [mju:]
patkua- horseshoe [ho:sshu:]
pëllet (lopa) - bellow ['bellou], moo
pëllet (gomari) - bray ['brei]
pleh - dung ['dang]
plevicë - barn [ba:n]
samarë - saddle ['sædll]
shalë - saddle ['sædll]
turi - muzzle ['mazll]
thark - sheepfold ['shi:pfoulld]
thunder - hoof [hu:f]
vathë - fold ['foulld]
zgjedhë - yoke ['jouk]

Kafshë të Egra - Wild Animals ['wailld 'ænimëlls]

antilopë - antelope ['æntëlloup]
ari-u - bear ['beë]
bizon - bison ['baisën]
breshkë - turtle [të:tll]
bukël - weasel [wi:zëll]
çakall - jackal ['xhækëll]
derr i egër - boar ['boë]
dre - deer [di:ë]
dhelpër - fox ['foks]
elefant - elephant ['ellefnt]
fil-elephant ['ellefnt]
gazelë - gazelle [gë'zell]
gepard - chitah ['çutë]
geri - squirrel ['skwirëll]
gorillë - gorilla [go'rillë]
gjarpër - snake ['sneik]
hardhucë - lizard ['liza:d]
hienë - hyena [haj’i:në]
iriq - hedgehog ['hexhhog]
kalë Nili - hippopotamus [hipë'pëtëmës]
kaproll - roebuck ['roubak]
kengur - cangaroo ['kængëru:]
ketërr - squirrel ['skwirëll]
kërmill - snail ['sneill]
kojot - coyote ['kojët]
krokodil - crocodile ['krokëdaill]
kualla - qwala ['kwallë]
leopard - leopard ['lepëd]
lepur - hare ['heë]
luani- lion ['laiën]
majmun - monkey ['manki], ape
makush - ostrich ['ostriç]
mi-u - mouse ['maus]
panter - panther ['pænthë]
puma - AmE, shih: panter
qelbës - polecat ['poullk æt]
panda - panda ['pændë]
rakunë - racoon [rë'ku:n]
rinoçer - rhino ['rainou]
rrëqebullë - lynx [lingks]
sorkadhe - roe ['rou]
shimpanzë - chimpanzee [,çimpën'zi:]
shpezë - birds ['bë:ds]
shqarth - marten [ma:tn]
tigër - tigre ['taigë]
ujk-u - wolf ['wulf]
vjedull - badger [bæxhë]
gjirafe - giraffe [xhi'ra:f]
zebër - zebra [zi:brë]
zhapin - lizard ['lizëd]
bisht - tail ['teill]
brejtës - shrews [shru:z]
dhëmb - tooth [tu:th]
gërhatë (ujku, tigri) - growl ['grawll]
grabitçar - predator ['predëtë]
kafshon - bite [bait]
klithë (majmuni) - shriek [shri:k]
këlysh - cub ['kab], pup
kope - herd ['hë:d], flock
krokatë (bretkosa) - croak [krouk]
kthetër - claw [kilo:]
ngordhësirë - carrion ['kæriën]
nofull - jaw [xho:]
pëllet (dreni) - bell [bell]
sisor - mammal ['m æmëll]
shushurit (gjarpëri) - whizz ['wiz]
ulërin (luani) - roar ['roë]
~ujku - howl ['hawll]

Kafshë uji - Water Animals ['wotë 'ænimëlls]

balenë - whale ['weill]
bretkosë - frog [frog]
fokë - seal [si:ll]
delfin - dolphin ['dollfin]
gaforre - crab [kræb]
guacë - shell [shell]
iriq deti - sea urchin [si:ë:çin]
krap - carp [ka:p]
meduzë - jelly-fish ['xhellifish]
mors - walrus ['wollrës]
ngjalë - eel [i:ll]
oktopod - octopus ['oktëpës]
peshk - fish [fish]
peshkaqen - shark [sha:k]
pinguin - penguin ['pengwin]
troftë - trout ['traut]
vidër - otter ['otë]
yll deti - star-fish [sta:fish]

Koha - Time
[taim]

dekadë - decade ['dekeid]
ditë - day [dei]
javë - week [wi:k]
javë, dy - fortnight ['fo.'tnait]
jubile - jubilee ['xhu:bili:]
minutë - minute ['minit]
moment- moment ['moumënt]
muaj - month ['manth]
orë - hour ['auë]
përvjetor - anniversary [æni'vë:sëri]
sekondë - second ['sekënd]
shekull - century ['sençëri]
vit - year [jë:]

Koka - Head [hed]

arkadë - arcade [a:'keid]
bajame - tonsil ['tonsll]
ballë - forehead ['fo:hed]
bebëz syri - pupil [pju:pll]
buzë - lip [lip]
qepallë - eye-lid ['ailid]
qerpik - eye-lash ['ailæsh]
damkë - beauty spot [bju:tispot]
dhëmb - tooth [tu:th]
dhëmbët - teeth [ti:th]
faqe - cheek [çi:k]
flokë - hair ['heë]
frizurë - hairdo ['heëdu:]
fyt - throat ['throut]
fytyrë - face ['feis]
gojë - mouth ['mauth]
gjuhë - tongue ['tang]
hundë - nose ['nous]
kokërdhok syri - eyeball ['aibo:ll]
lëkurë - skin [skin]
mjekërr - chin [çin]
mjekërr (qime) - beard ['biëd]
mollëz faqeje - cheekbone [çi:kboun]
mustaqe - moustache [mës'ta:sh]
njollë - shih: damkë
nofull - jaw [xho:]
qafë - neck ['nek]
qiellzë - palate ['pællët]
qime - bristle ['brisll], whisker
rrudhë - wrinkle ['rinkll]
sy~të - eye~s ['ai~z]
tëmth - temple ['templl]
vesh~ët - ear~s ['ië~z]
vetull - eye-brow ['aibrau]
vrimë hunde - nostrill ['nostrill]
vrragë - scar [ska:]
zverk - nape ['neip]

Kontinente - Continents ['kontinënts]

Afrika - Africa [' æfrikë]
Azia - Asia ['eishë], ['eizhë]
Amerika Jugore - South America [sauth ë'merikë]
Amerika Veriore - North America [no:th ë'merikë]
Antarktiku - Antarctica [æn'ta:ktikë]
Arktiku - Arctica ['a:ktikë]
Australia - Australia [o'streilië]
Evropa - Europe ['juërëp]
Oqeania - Oceania [,ousi'a:nië]

Lëndë shkollore - School subjects [skull: ‘sabxhëkts]

anglisht - English ['i ngllish]
astronomi - stronomy [ë'stronëmi]
biologji - biology [bai'ollëxhi]
daktilografi - typewriting ['taipraitirng]
ekonomi - economy [i'konëmi]
filozofi - philosophy [fi’lozëfi]
fizikë - physics ['fiziks]
frëngjisht - French ['frenç]
gramatikë - grammar ['græmë]
gjermanisht - German ['xhë:mën]
gjeografi - geography [xhi'ogrëfi]
gjuhë - language ['llænguixh]
histori - history ['histëri]
kimi- chemistry ['kemistri]
kulturë fizike - physical culture ['fizikël ‘kallçë]
latinisht - Latin ['lætin]
letërsi - literature ['litrëçë]
logjikë - logic ['lloxhik]
matematikë - mathematics [,mæthi'mætiks]
muzikë - mucic ['mjuzik]
pedagogji - pedagogics [pedë'goxhiks]
psikologji - psycology [sai'kollëxhi]
sociologji - sociology [sousi'ollëxhi]

Lidhëza - Conjuctions [kën'xhankshënz]

ashtuqë - thus [dhas]
edhepse - though [dhou]
dhe - and [ënd]
derisa - until [an'till]
kështu (që) - so [sou]
megjithëse - although ['o:lldhou], though
ndërsa - while [waill]
nëse - if [if]
ose - or ['o:]
por - but [bët]
sepse - because [bi'ko:z], since, for
sidoqoftë - however [hau'evë], nevertheless

Lule - Flowers ['fllauëz]

begonia - begonia [bi'gounjë]
borzilok - basil ['bæzll]
bozhure - peony ['piiëni]
embarozë - geranium [xhi'reinjëm]
hashash - opium poppy ['opiëm 'popi]
jargovan - lilac ['lailëk]
kaktus - cactus ['kæktës]
kambanore - bell flower ['bell ,fllauë]
karafil - carnation [,ka:'neishën]
krizantemë - chrysanthemum [kri'sæthëmëm]
lulebalsam - balm flower [ba:m,fllauë]
luleblete - honeysuckle ['hani,sakll]
lulebore - snowdrop ['snoudrop]
luledielli - sunflower ['san,fllauë]
lulekaçe - eglantine ['eglën,tain]
lulelivandë - lavender ['lævindë]
lulemëllagë - hollyhock ['holli,hok]
lulemisri - cornflower ['ko:n,fllauë]
lulemos-më-harro - forget-me-not [fë,getmi,not]
luleqyqe - cuckoo-flower ['kuku:,fllauë]
luleradhiqe - dandelion ['dændi:laiën]
lulesapuni - soapwort ['soupwë:t]
lulesyri - pansy ['pænzi]
luleshebojë - wall-flower ['wo:ll,fllauë]
luleshëngjergji - lily of the Valley ['liliëvdhëvælli]
luleshpatë - iris ['aiëris]
luleshqerrë - daisy ['deizi]
luleshtrydhe - strawberry ['stro:beri]
luletaçe - anemone [ë'nemëni]
lulevizhë - sundew ['sandju:]
lulë drimiqare - narcissus white ['na:sisës ,wait]
lulë kacivare - morning glory [mo:ning gllo:ri]
lulëkuqe - poppy ['popi]
manushaqe - violet ['vaiëlët]
narcis verdhosh - daffodil [‘dæfëdill]
orhide - orchid ['o:kid]
trandofile - rose ['rouz]
tulipan - tulip ['tjulip]
vjollcë - violet ['vaiëlët]
zambak - lily ['lili]
zymbyl - hyacinth ['haiësinth]
zhabinë - buttercup ['batëkap]
lulëzon - bloom [bllu:m]
mbledh - pick up ['pik ap]
petale - petal ['petëll]
tufë lulesh - bunch ['banç]

 
Fjalor tematik II

Masa - Measures ['mezhës]

akër - acre ['eikë]
ar - are [a:]
centimeter - centimetre ['senti,mi:të]
funtë - pound ['paund]
fut - foot [fut]
galon - gallon ['gællën]
gram - gram [græm]
grein - grain [grein]
ston - stone ['stoun]
hektar - hectare ['hekteë]
inç - inch [inç]
jard - yard [ja:d]
kilogram - kilogram ['killëgræm]
kilometer - kilometre [ki'llomitë]
liter - litre [‘li:të]
meter - metre ['mi:të]
~katror - square metre ['skueëmi:të]
milë-mile ['maill]
milimetër - milimetre ['milli,mi:të]
pëllëmbë - palm ['pa:m]
pintë - pint ['paint]
ton - tonne [toun]
uncë - ounce [auns]
diagonale - diagonal [dai'ægënll]
gjatësi - length ['length]
gjërësi - width [width]
kapacitet - capacity [kë'pæsiti]
kënd - angle ['ængll]
mat - measure ['mezhë]
~ peshë - weigh [wei]
sipërfaqe - surface ['së:fës]
peshë - weight [weit]
trashësi - thickness ['thiknis]

Mbathje - Footwearing [fut'weëring]

bata - plastic shoes ['pllæstikshu:z]
çizme - boots [bu:ts]
çorape - socks ['soks]
~ të gjata - stockings ['stokings]
këpucë - shoes [shu:z]
lidhëse - lace ['leis]
nallane - clogs [kllogs]
opinga - mocasins ['mokësinz]
pantofla - slippers ['slipëz]
patika - snickers ['snikëz]
sandalle - sandals ['sasndëllz]
take - heel [hi:ll]

Melodi - Melodies ['mellëdiz]

refren - refrein [ri'frein]
këngë - song ['song]
kompozim - composition [kompë'zishën]
muzikë - music ['mjuzik]
~ argëtuese - pop [pop] music
~ klasike - classic ['kllæsik]
~ popullore - falk ['fo:k] music
operë - opera ['oupërë]
serenade - serenade [serë'neid]
uvertyrë - overture ['ouvë,tjuë]
disk - disc [disk]
incizoj - record [ri'ko:d], tape
kasetë - tape ['teip], cassette

Metale -Metals ['metëllz]

alumin-aluminium [,ællju'miniëm]
arë-i - gold ['goulld]
argjend - silver ['sillvë]
bakër - copper ['kopë]
bronzë - bronze [bronz]
çelik - steel [sti:ll]
hekur - iron ['aiën]
kalcium - calcium ['kællsiëm]
kalium - potassium [pë'tæsiëm]
kallaj - tin [tin]
krom - chromium [ 'kroumiëm ]
magnezium - magnesium [mæg'ni:ziëm]
mesing - brass [bra:s]
nikël - nickel ['nik(ë)ll]
plumb - lead [led]
zink - spelter ['spelltë]
zhivë - quicksilver ['kwik,sillvë]
legurë - alloy [ë'lloi], ['ælloi]
shkrihet - melt ['mellt]
xehe - ore ['o: (ë)]

Mëlmesa - Spice ['spais]

biber - pepper ['pepë]
keçap - ketchup ['keçap]
kripë - salt ['sollt]
majonez - mayonaise [meië'neiz]
mish pluhur - curry ['kari]
senf - mustard ['mastëd]
uthull - vinegar ['vinigë]
vegetë - vegeta [ve'getë]

Minerale - Minerals ['minërëlls]

apatit - apatite ['æpë:tait]
hematit - haematite ['hi:më,tait]
azurit - azurite ['æzhërit]
lapis lazuli - lapis lazuli [,læpis 'læzju:li]
orpiment - orpiment ['o:pimënt]
obsidian - obsidian [ëb'sidiën]
xhaspar - jaspar ['xhæspa:]
diamant - diamond ['daimënd]
talk- talc [tællk] 1001
gips- gypsum ['xhipsëm]
kalcit - calcite ['kællsait]
fluorit - fluorite ['fluërait]
kuarc - quartz [kwo:ts]
topaz - topaz ['toupæz]
korundum - corundum [kë'randëm]
margaritar - pearl [pë: ll]
rutil - rutile ['ru:tail]
rubin - ruby ['ru:bi]
safir - sapphire ['sæfaië]

Mish - meat [mi:t]

qofte - meatball ['mi:tbo:ll]
dhjamë - fat [fæt]
hamburger - hamburger [hæmbë:gë]
mishtul - flesh [fllesh]
~ deleje - mutton ['matn]
~ derri - pork ['po:k], bacon
~ dreni - deer ['dië]
~ kau, lope - beef [bi:f]
~ peshku - fish ['fish]
~ shpezësh - poultry ['poulltri]
~ viçi - veal [vi:ll]
~ i bluar - ground meat ['graund mi:t]
~ i thatë - dry meat ['drai mi:t]
proshutë - ham [hæm]
suxhuk - sausage ['so:sixh]
~ i nxehtë - hot dog [hotdog]

Mirënjohje - Gratitude ['grætitjuid]

adhuroj - adore [ë'do:ë]
çmoj këtë gjë - I appreciate it [ai ë'pri:shieit it]
dashuroj, e - I am in love with... [ai ëm in llav with]
dëshiroj - wish [wish], want
dua, e - love [llav]
falënderohem, i - I am grateful to...[ai ëm 'greitfull tu]
falënderoj - thank ['thænk]
jam mirënjohës - I am obliged to... [ai ëm o'blaixhd tu]
nderoj - respect [ri'spekt]
pëlqej,e - like ['laik]
siinpatizoj - admire [ëd'maië]
uroj, i - congratulate [kën'grætjuleit]

Mjete komunikacioni - Vehicles ['vi:ikllz]

aeroplan - aeroplane ['eëplein]
~ pa motor - glider [glaidë]
anije - ship [ship]
autobus - bus ['bas]
automobil - motor car ['moutë ka:]
bager - excavator [ekskë'veitë]
barkë - boat [bout]
biçikletë - bicycle ['baisikll], bike
buldozher - buldozer ['buldouzë]
lielikopter - helicopter [helli'koptë]
jahtë - yacht [jo:t]
kamion - lorry [llo:ri]
koçi - coach ['kouç]
motoçikletë - motorbike ['moutëbaik]
nëndetëse - submarine ['sabmë'ri:n]
qerre - cart [ka:t]
qerre dore - wheelbarrow ['wi:llbærou]
qerre foshnjesh - pram [præm]
trap - raft [ra:ft]
traktor - tractor [træktë]
tramvaj - tram-car [træm ka:]
tren - train ['trein]
trotinet - scooter [sku:të]
saj - sledge [sllexh]
veturë - car [ka:]

aksident - accident ['æksidnt]
autostradë - highway ['haiwei]
benzine- petrol ['petrëll]
binarë - rail [reill]
dalje - exit ['eksit]
defect - out of order [aut ëv o:dë]
dënim - fine [fain]
grah - drive [draiv]
garazhë - garagge [gë’ra:zh]
hekurudhë - railway ['reillwei]
hyrje - entrance ['entrëns]
leje shoferi - driving licence ['draiving 'laisëns]
magjistrale - highway ['haiwei]
naftë - oil ['o:ill]
parking - park place [pa:k pleis]
riparim - repare [ri'peë]
rrugë - road [roud]
semafor - traffic light [tæefik lait]
shpejt - fast [fa:st]
shpejtësi - speed [spi:d]
trotuar - pavement ['peivmnt]
udhëtar- passenger ['pæsinxhë]

Moti - Weather ['wedhë]

acarë - freezingcold [fri:zingkoulld]
akull- ice ['ais]
baltë - mud ['mad]
borë, bie - it snows [it snouz]
borë ,me - snowy ['snoui]
bubullimë - thunder ['thandë]
diell, me - sunny ['sani]
dritë- light ['lait]
erë - wind ['wind]
erë, me - windy ['windi]
errët - dark ['da:k]
freskët - chilly ['çilli]
ftohët - cold ['koulld]
furtunë - storm [sto:m]
fllad - shih: freskët
grade Celsius - centigrade ['sentigreid]
kthjellët, i - serene [siri:n],
lagësht - wet ['wet]
lagështi - moisture ['moisçë]
mjegull - fog [fog]
mot - weather [wedhë]
~ i bukur - nice [nais] ~
~ilig-ugly ['aglli]~
ngrince - frost ['frost]
nxehtë - warm [wo:m]
paster, i - clear ['klië]
pluhur - dust ['dast]
puhi - breeze [bri:z]
qiell - sky ['skai]
re - cloud ['kllaud]
rrebesh - shower ['shauë]
rrezitë - shine ['shain]
stuhi - hurricane ['harikein]
shi,bie - it rains [it reins]
shi, me - rainy ['reini]
tornado - tornado [to:'neidou]
thatë - dry ['drai]
thatësirë - drought [dro:t]
vapë - hot [hot]

Mosmarrëveshtje - Divergence [dai'vë:xhëns]

akuzoj - accuse [ë'kju:z]
armik - enemy ['enëmi], foe
armiqësi - animosity [seni'niositi]
bërtas (dikujt) - yell at [jell æt]
faj - fault [fo:lit]
fajësoj - blame ['blleim]
fyej - insult [in'sallt], offend
godas - punch ['panç], hit
~ shqelm - kick [kik]
~ shuplakë - slap [sllæp]
grindem - quarrel [‘kworëll], argue
kërkoj falje - apologize [ë'pollëxhaiz]
kundërslitar - opponent [ë'pounënt]
lermë rehat! - leave me alone [li:v mi ëlloun]
mallkoj - curse [kë:s]
mos pengo! - don't disturb ['dount dis'të:b]
nënqmoj - abuse [ë'bju:z], underestimate
pendohem - regret [ri’gret], repent
përleshem - fight ['fait]
përzë nga puna - fire ['faië]
poshtëroj - humiliate [hju'milieit]
qortoj - rebuke [ri’bju:k], reprimand, chide scold, reproach
rrahë - beat [bi:t]
shaj - scold [‘sko:lld], swear
shporru! - get lost [get llost]
urrej - hate ['heit]
zihem (me fjalë) - argue [‘a:giu:]
vetëtimë - lightning [‘laitning]
vërshim - flood [‘fllad]
vranët - gloomy [gllu:mi]
ylber- rainbow ['reinbou]

Muajtë - Months ['months]

janar - January ['xhænjuëri]
shkurt - February ['februëri]
mars - March [ma:ç]
prill - April ['eiprill]
maj - May ['mei]
qershor - June [xhu:n]
korrik - July [xhë'llai]
gusht - August ['o:gëst]
shtator - September [sep'tembë]
tetor - October [ok'toubë]
nëntor - November [nou'vembë]
dhjetor - December [di'sembë]

Ngjyrat - Colours ['kallëz]

bardhë i e - white ['wait]
blertë - shih: gjelbër
bordo - shih: purpurt
gjerlbër i e - green [gri:n]
hiri, ngjyrë - grey [grei]
kafe, ngjyrë - brown ['braun]
kaltër i e - blue [bllu:]
kuq-e, i e - red ['red]
pembe ngj. - pink ['pink]
purpurt ngj. - purple [pë:pll]
verdhë i e - yellow ['jellou]
vjollce, ngj. - violet ['vaiëlët]
zi, zezë i e - black [bllæk]
çelur, e - light ['lait]
mbylltë, e - dark [da:k]

Numrat - Numbers ['nambëz]

themelorë - cardinals ['ka:dinëlls]

0 - zero [zirou], nought
1 - one ['wan]
2 - two ['tu:] 3 - three[thri:]
4 - four [fo:]
5 - five [faiv] 6 - six [siks]
7 - seven ['sevën]
8 - eight ['eit]
9 - nine [nain]
10 - ten [ten]
11 - eleven [i'llevën]
12 - twelve [twellv]
13 - thirteen [,thë:'ti:n] 14 - fourteen [fo:ti:n] 15 - fifteen [fifti:n] 16 - sixteen [siks'ti:n]
17 - seventeen [sevën'ti:n]
18 - eighteen [ei'ti:n]
19 - nineteen [nain'ti:h]
20 - twenty ['twenti]
21 - twenty one [twenti'wan]
22 - twenty two [twentitu:]
30 - thirty [thë:ti]
31 - thirty one [thë:tiwan] 40 - fourty [fo:ti]
50 - fifty ['fifti]
100 - hundred ['handrëd]
101 - hundred and one [handrëdëndwan]
200 - two hundred [tu:handrëd]
500 - five hundred [faiv handrëd]
1000 - thousand ['thauzënt]
10.000 - ten thousand [ten thauzënt]
1.000.000 - a million [ë'milljën]
1.000.000.000 - a billion [ë'billjën]
0,4 - point four ['pointfo:]
0,5 - half [ha:f]
1,6 - one point six ['wan point siks]
thyes - fraction ['frækshën]
B - two thirds [tu:thë:ds]
1 1/2 - one a half ['wanëha:f]
1 - square root of five [skweëru:t ëv faiv]
3 K - three and four fifths [thri:ëndfo:fifths]
8 2 - eight squared ['eit 'skweëd]
2x3=6 - twice three make six [twais thri:meik siks]
4+5=9 - four and five make nine [fo:r ënd faiv meik nain]
8-3=5 - eight less three make five [eit les thri: make faiv]
10:5=2 - ten devided by five make two [ten divaidid bai faiv meiktu:]

rendorë - ordinals
[o:dinëlls]

parë-i - first ['fë:st]
dytë-i - second ['seknd]
tretë-i - third [thë:d]
katërt-i - fourth [fo:th]
pestë-i - fifth ['fifth]
gjashtë-i - sixth ['sikth]
dhjetë-i - tenth ['tenth]
njëzetenjë-ti - twentyfirst [twentifë:st]

fundit, i - the last [dhë lla:st]
çift - even [i:vën]
dyfish - twofold ['turfoulld]
dy here - twice ['twais]
dy palë - two pairs [tu:peëz]
edhe një - one more ['wanmo:]
edhe një here - once more [wansmo:]
~ - once again [wansë'gen]
hera e parë - first time [fë:staim]
~ e fundit - last time [la:staim]
një here - once ['wans]
një palë - a pair [ë'peë]
tek - odd [od]
trefish - triple ['tripll]
tri here - threetimes [thri:taimz]
shumëfish - manifold [mænifoulld]

Ora - Time ['taim]

sa është ora - what's the time [wots dhë taim]
ora është...- it's...[its]
2 - two o'clock [tu:okllok]
2.10 - ten past two [ten past tu:]
2.15 - a quarter past two [ëkwo:tëpasttu:]
12.25 - twenty five past twelve [twentifaiv past twellv]
1.30 - half past one [ha:f past wan]
12.40 - twenty to one [twenti tu wan]
23.00 - it's twenty three hours [its twentithri:'auës]

akrep - hand [hænd]
brenda (për) një ore - in one hour [inwan'auë]
edhe 5 minuta - five more minutes ['faiv mo: 'minits]
minute - minute ['minit]
kurdisë - wind up [waindap]
ore - hour ['auë]
ore digitale - digital watch, clock ['dixhitllwoç, kllok]
ore dore - watch ['woç]
ore (muri) - clock [kllok]
sekondë - second ['seknd]

Orendi - Furniture ['fë:niçë]

dollap, bufe - cupboard ['kabod]
karrige - chair [çeë]
kolltuk - armchair ['a:mçeë]
musandër - chiffonier [shifë'nië]
raft - shelf [shellf]
raft librash - bookcase ['bukkeis]
sirtar - drawer ['dro:ë]
tavolinë - table ['teibll]
ulëse - seat [si:t]

Pemë - Fruits [fru:ts]

ananas - pine-apple ['painëpëll]
arrë - walnut [wo:llnët]
avokado - avocado [,ævë’ka:dou]
bajame - almond [a:mënd]
boronicë - bilberry ['billbëri]
dardhë - pear ['peë]
dredhëz - strawberry [‘stro:bëri]
fik - fig [fig]
ftua - quince ['kwins]
gështenjë - chestnut ['çestnat]
hardhi - vine plant [vain plla:nt]
hurmë - date [deit]
kajsi - apricot ['æprikët]
kaqat - dog rose [dogrouz]
kikirikë - peanuts [piniats]
kokos - coconut ['koukë,nat]
kumbull - plum [pllam]
lajthi - hazel-nut ['heizëllnat]
limon - lemon ['lemën]
malinë - raspberry [ra:zbëri]
man - mulberry ['mallbëri]
manaferrë - blackberry ['bllækbëri]
mollë - apple ['æpll]
mushmollë - medlar ['medllë]
pjeshkë - peach [pi:ç]
portokall - orange [‘orënxh]
qershi - cherry ['çeri]
rrush - grape ['greip]
stafidhe - currant ['kërënt]
shegë - pomegranate ['poumgrænët]
thanë - cornel ['ko:nëll]
vishne - sour cherry ['sauëçeri]

aguridhe - unripe ['anraip]
bërthamë (qershie) - stone [stoun]
fidane - sapling ['sæplling]
lulëzon - bloom [bllu:m]
kalbet - decay [di'kei], rot
krasitë - trim [trim]
lëvozhgë (molle) - rind [rind]
lëvozhgë (arre) - shell [shell]
mbinë - sprout ['spraut]
mbledh - pick up [pikap]
pjekur, e - ripe [raip]
qëroj - peel [pi:ll]
rrënjë - root [ru:t]
shartoj - graft [gra:ft]
trung molle - apple tree ['æptltri:]
vreshtë - vineyard ['vinjëd]
vyshket - wither ['widhë]

Perime -Vegetables ['vexhitëblls]

bizele - peas [pi:z]
borani - stringbean ['stringbi:n]
domate - tomato [të’ma:tou]
fasule - whitebean [waitbi:n]
hudhër - garlic [ga:lik]
karotë - carrot ['kærët]
kastravec - cucumber ['kjukambë]
~ turshi - gherkin ['gë:kin]
këpurdhë - mushroom ['mashrum]
kungull - pumpkin ['pamkin]
lakër - cabbage ['kæbixh]
~ turshi- pickled ~ ['piklld]
lulelakër - cauliflower ['ko:lifllauë]
marule - lettuce ['letjus]
panxhar sheqeri - sugarbeet ['shugëbi:t]
patate - potato [pë'teitou]
pjepën - melon ['mellën]
purri - leek [li:k]
qepë - onion ['oniën]
rrep i kuq - beet [bi:t]
rrilkë - radish ['rædish]
spinaq - spinach [s'pinæç]
spec - pepper ['pepë]
shalqin - water melon ['wotë'mellën]
shpargull - asparagus [ë'spærëgës]

farë - seed [si:d]
çkulë - uproot ['apru:t]
këpus - pluck ['pllak]
kërcell - stalk [sto:k]
mbjellë - sow ['sou]
mbledhë - gather [gædhë]
rasat - seedling [si:dling]
përmë shumë, shih: drunj, pemë

Përshëndetje - Greetings [gri:tings]

ditën e mirë - good bye [gud, bai], (have a) good day
kalofsh(i) mirë - have a nice time [hæv ë nais taim]
lamtumirë - so long [sou llong], bye
mirë dita - good afternoon [gud 'aftënu:n]
~ mbrëma - good evening [gud i:vning]
~ mëngjes - good morning [gud 'mo:ning]
mirëse erdh/e-ët - welcome ['wellkëm]
natën e mirë - good night [gud 'nait]
shihemi më vonë - see you later [si: ju: leitë]
tungjatjeta - hello ['hellou], hi

Pije - Drinks ['drinks]

alkool - alcohol ['ællkëholl]
aperitiv - aperitif [ë,peri'ti:f]
birrë - beer ['bië]
çaj - tea [ti:]
kafe - coffee ['kofi]
konjak - cognak ['kounjæk]
lëng - juice [xhu:s]
~ pemësh - fruit juice [fru:txhu:s]
liker - liqueur ['likjuë]
limonadë - lemonade ['lemëneid]
pije - drink ['drink]
~ freskuese - refreshment [ri'freshmënt]
~ jo alkoolike - soft drink [soft drink]
raki - brandy ['brendi], alcohol
rrasoll - brine ['brain] pickle
rum - rum ['ram]
shampanjë - champagne [shæmpein]
sheri - sherry ['sheri]
uiski - whiskey ['wiski]
ujë - water ['wotë]
~ mineral - mineral water ['minërëllwotë]
~ sodë - sodawoter [‘soudëwotë]
verë - wine ['wain]
~ e kuqe - redwine [redwain]
~ e bardhë - whitewine ['waitwain]
vinjak - grape brandy [greipbrændi]
votkë - vodka ['vodkë]
xhin - gin [xhin]

Pikësimi - Punctuation [,pank'çweishën]

~ - tilde ['tilldë]
^ - caret [‘kærët]
apostrof - apostrophe [ë'postrëfi:]
dy pikë - colon ['koullën]
etj. - etc. ['etsëtërë]
kllapë - bracket ['brækit]
nënvizoj - underline ['andëlain]
pikë - full stop ['full stop]
pikëçuditëse - exclamation mark [,ekskllë'meishn ma:k]
pikëpresje - semicolon ['semikoullën]
pikëpyetje - question mark ['kwesçën ma:k]
presje - coma ['komë]
shkronjë e madhe - capital ['kæpitll]
shkronjë shtypi - block letter [bllok'letë]
tire - dash [dæsh]
tri pika - ellipsis ['ellipsiz]
thojza - quotation mark [kwoteishënma:k]
vizë - hyphen ['haifën]
yllth - asterisk ['æstërisk]

Pjesë automjetesh - Car Parts [ka: pa:ts]

boria - horn [ho:n]
brez shpëtimi - life belt [laif bellt]
fre - brake [breik]
gome - tyre [taië]
gomë rezervë - spare ~ ['speë]
kandelë - spark plug [spa:k pllag]
kumpllug - clutch [kllaç]
ndërrues shpejtësie - lever [li:vë]
ngrohja - heater [hi:të]
rrip lidhës - safety belt ['seifti bellt]
rrotë - wheel [wi:ll]
spirancë - anchor [ænkë]
timon - steer [sti:ë]
ulëse - seat [si:t]
ventil - valve [vællv]

Pranim -Acceptance [ë'kseptëns]

ani - OK [oukei]
dakord - agreed [ë'gri:d]
gjithsesi-absolutely [æbsë'lu:tli]
kuptohet - of course [ëv'ko:s]
marrëveshtje - deal [di:ll]
meçdo kusht - by all means [bai o:ll mi:nz]
me kënaqësi - with pleasure [with 'plezhe]
mirë - good [gud]
natyrisht - sure ['shuë]
në rreguli - all right [o:llrait]
pajtohem - I agree [ai ë'gri:]
po - yes [jes]
pohoj - nod [nod]
pranoj - accept [ë'ksept]
sigurisht - certainly ['sëitënli]
takim - date ['deit]
u muarëm vesh - it's a deal [its ë di:ll]

Profesione - Occupations [okju'peishënz]

aktor - acter ['ajktë]
aktore - actress ['æktris]
arkëtar - cashier [kæ'shië]
arkitekt - architect ['a:çitekt]
amvise - housewife [ 'hauswaif]
artist- artist [a:tist]
artizan - craftsman ['kra:ftsmën]
bankier - banker ['bænkë]
bari - shepherd ['shepëd]
berber - barber [ba:bë]
bukëpjekës - baker ['beikë]
daktilograf - typist [taipist]
dentist - dentist ['dentist]
detar- sailor ['seilë]
drejtor - director ['dairëktë]
elektriçist - electrician [ilek'trishën]
farkëtar - blacksmith ['bllæksmith]
farmacist - chemist ['kemist]
gazetar - journalist ['xhë;nëlist]
gjellëbërës - cook ['kuk]
hamall - porter [po:të]
hoxhë - muezzin [mu:'ezin]
infermiere - nurse [në:s]
inxhinier - engineer [,enxhi'nië]
kamarier-e - waiter-ess ['weitë-ris]
kasap - butcher ['buçë]
këngëtar - singer ['singë]
këpucëtar - shoemaker [shu:meikë]
klerik - clergyman ['kllëixhimën]
kompozitor - composer [këm'pouzë]
magjistar - magician [më'xhishën]
mekanik - mechanic [mi'kænik]
mësues - teacher [ti:çë]
mjek - doctor ['doktë]
murator - bricklayer ['brikleië]
muziktar - musician [mju'zishën]
nëpunës - clerk [klla:k]
nxënës - pupil [pju:pll]
orëndreqës - watch maker ['woçmeikë]
pastrues - scavenger ['skævinxhë]
përkthyes - translator [trëns'leitë]
piktor - painter ['peintë]
poet - poet ['pouet]
portjer - shih: hamall
postier - postman ['poustmën]
prift - priest [pri:st]
punëtor - worker [wë:kë]
referent - administrator [ædmini'streitë]
rrobaqepës - tailor ['teilë]
saldator - welder ['wellde]
skulptor- sculptor ['skallpçë]
stjuard-esë - steward-ess ['stjuëd-ës]
student - student ['stju:dë'nt]
sportist -sportsman ['spo:tsmn]
shitës - shop assistant [shopë'sistënt]
shkencëtar - scientist ['saiëntist]
shkrimtar - writer ['raitë]
shofer - driver ['draivë]
tregtar - merchant [më:çnt]
ustah - mason ['meisën]
vallëtar - dancer [da:nsë]
zdrukthtar - carpenter ['ka:pëntë]

Pyetje - Questions ['kwesçënz]

cili - which ['wic] (one)
çka - what [wot]
kend - whom [hum] who
ku - where [weë]
kujt - who [hu:] whom
kurë - when [wen]
kush - who [hu:]
pse - why [wai]
~ - what for [wot fo:]
sa - how much [hau maç]
~ - how many [hau mæni] si - how [hau]
si ashtu - how come [hau kam]

Qeveri - Government ['gavëmënt]

delegat - delegate [‘deligët] v [~eit]
deputet - deputy ['depjuti]
këshilltar - counselor ['kaunsëlë]
kryeministër - prime mininster ['praim'ministë]
kryesues - chairman ['çeëmën]
kryetar - president ['prezidnt]
minister - minister ['ministë]
nënkryetar - vice president [vais'prezidnt]
prefekt - prefect ['pri:fekt]
sekretar - secretary ['sekrëtëri]

Qyteti - Town
['taun]

aveny - avenue ['ævë,nju:]
asfalt - asphalt ['æsfællt]
bulevard - boulevard ['bu:lë,va:d]
fabrikë - factory ['fæktëri]
kinema - cinema ['sinëmë]
kopsht zoologjik - zoo [zu:]
ndërtesë - building ['billding]
park - park [pa:k]
parking - parking ['pa:king]
postë - post office ['poust 'ofis]
qendër - centre ['sentë]
~ tregtare - trade centre ['treid 'sentë]
rrugë - street [stri:t]
rrokaqiell - skyscraper ['skai,skreipë]
shesh - square ['skweë]
shkollë - school [sku:ll]
teatër - theatre ['thiëtë]
trotuar- pavement ['peivmënt]

Refuzim - Refusal [ri'fju:zll]

anuloj - revoke [ri'vouk], annul [ë'nal]
asnjëherë - never ['nevë]
assesi - no way [nouwei]
jo - no ['nou]
kurrsesi - by no means [bai nou mi:nz]
mohoj - neglect [ni'glekt], deny [di'nai]
mos - don't ['dount]
mospërfill - ignore [i'gno:ë]
nuk - not [not], don't
~ pajtohem - disagree [disë'gri:]
shty (për më vonë) - delay [di'lei], postpone

Restorant -Restaurant ['restëro:nt]

bar - bar [ba:]
dhëmbëkruese - toothpick ['tu:thpik]
kamarier - waiter ['weitë]
kamariere - waitress ['weitris]
llogari - bill ['bill]
menu - menu ['menju:]
pecetë - napkin ['næpkin]
peshqesh - tip ['tip]
tape - cork [ko:k]

Reshura, të - Presipitation [presipi'teishën]

borë - snow [snou]
breshër - hail ['heill]
brymë - rime [raim]
lashtë - shih: vesë
rigë - drizzle ['drizll]
shi - rain [rein]
vesë - dew [dju:]
 
Fjalor tematik III

Sasi - Amount [ë'maunt]

akoma - more [mo:]
bajagi - rather ['ra:dhë]
ca - few [fju:]
diçka - something ['samthing]
disa - some [sëm]
duzinë - dousen ['dazn]
fare - at all [ëto:ll]
grumbull - pile ['paill]
gjysmë - half [ha:fj
mbi - over ['ouvë]
mbush - fill ['fill]
mbushur i,e - full ['full]
mjaft - enough [i'naf]
mjaftueshëm - sufficient [së’fishënt]
ndonjë - any ['æni]
nganjëherë - sometimes ['samtaimz]
pak - little ['litll]
panumër - numberless ['nambëles]
përplot - plenty ['pllenti]
plot - a lot [ëllot], full
së paku - at least [ætli:st]
shumë - much [muç], many
shumica - most ['moust]
tejet - very ['veri]
tepër - too much [tu:maç]
tepricë - surplus ['sëpllës]
zbrazët - empty ['emti]

Sëmundje - Disease [di'zi:z]

alergji - allergy ['ællëxhi]
astmë - asthma ['æsmë]
barkë dhembje - stomach-ache ['stamëkeik]
fyt dhembje - sore throat ['so:ë throut]
epilepsi - epilepsy ['epilepsi]
ftohje - cold [‘koulld]
gangrene - gangrene ['gængri:n]
grip - flu ['fllu:]
infarkt - infarct [in'fa:kt]
kancer - cancer ['kænsë]
kokë dhembje - headache ['hedeik]
kolerë - cholera ['kollërë]
lebër - leprosy ['leprësi]
li~a - pock ['pock]
ndezje - inflammation [infllë'meishën]
paralizë - paralysis [pë'ra;lësis]
pagjakësi - anemy ['ænëmi]
pneumoni - pneumonia [nju:'mounjë]
reumë - rheuma [ru:më]
tifo~ja - tipho [‘tifo]
tuberkulozë - tuberculosis [tju:bë:kjullousis]
verdhëz - jaundice ['xhoindis]
verem - shih: tuberkulozë
alivanosem - faint ['feint]
barë - medicine ['medisin]
diagnozë - diagnosis [daië'gnousis]
dregëz - slough ['sllau]
enjtem - swell ['swell]
hanzaplast - bandaid[' bændeid]
injeksion - injection [in'xhekshën]
kontrollim - examination [igzæmi'neishën]
lëngoj - suffer ['safë]
lyth - wart [wo:t]
mjekoj - heal [hi:ll], cure
mulla, ulcerë - ulcer ['allsë]
plagë - wound [wu:nd]
puçërr - pimple ['pimpll]
qelb - pus ['pas]
sëmurë, ie - ill ['ill] sick ['sik]
sirup - mixture ['miksçë]
shërohem - recover [ri'kavë]
temperature - temperature ['tempriçë]
vjell - vomit ['voumit]

Sistemi Diellor - Solar System ['soulë 'sistëm]

Dielli - the Sun [dhë san]
Merkuri - Mecury ['më:kjuri]
Venera - Venus ['vi:nës]
Toka - Earth [ë:th]
Hëna - Moon [mu:n]
Marsi - Mars [ma:z]
Jupiteri - Jupiter ['xhu:pitë]
Saturn i - Saturn ['sætën]
Urani - Uranus ['juërënës]
Neptuni - Neptune ['neptju:n]
plutoni - Pluto ['plu:tou]

Sporte - Sports ['spo:ts]

aerobik - aerobic [eë’rou,bik]
atletikë - athletics [æ'thletiks]
bedminton - badminton ['bædmintën]
basketboll - basketball ['ba:skitbo:ll]
beisboll - baseball ['beizbo:ll]
boks - boxing ['boksiri]
frizbi - frizby ['frizbi]
futboll - football ['futbo:ll]
golf - golf [gollf]
gjimnastikë - gymnastics [xhim'næstiks]
hendboll - handball ['hændbo:ll]
hokej - hockey ['hoki]
kalorim - equestrian [i'kwestriën]
karate - carate [kë'ra:te]
mundje - wrestling ['restling]
not - swimming ['swiming]
patinazh - skating ['skeitng]
ping-pong - table tennis ['teibll'tenis]
ragbi - rugby ['ragbi]
shpatëluftim - fencing ['fensing]
tenis -tennis ['ten is]
volejboll - volleyball [‘voliboll]
vozitje - rally ['rælli]
xhudo - judo ['xhu:dou]
baras - draw [dro:]
dorëzohem - surrender [së'rendë]
2:1- two to one [tu: tu wan]
fitoj - win [win]
fitore - victory ['vtktëri]
fitues - winner ['winë]
fushë - field [-filld]
goditë - hit [hit]
gol-goal [goull]
hedhë - throw [throu]
humbë - lose [llu:z]
kampion - champion ['çæmpiën]
kampionat - championship ['çæmpiënship]
kupë - cup [kap]
luaj - play [pllei]
mbrojtje - defence [di'fens]
medalje - medal ['medëll]
mundë (dikë) - defeat [di'fi:t]
ndal - stop [stop]
pasoj (topin) - pass [pa:s]
pikë - point ['point]
rezultat - score [sko:ë]
rrjetë - net [net]
sallë - hall [ho:ll]
spektatorë - spectators [spek'teitëz]
stadion - stadium ['steidiëm]
sulm - attack [ë'tæk]
shënoj - score [sko:]
shqelmoj - kick [kik]
titull - title ['taitll]
top - ball [bo: 11]
vrapoj - run [ran]

Stinët - Seasons [si:zëns]

dimër - winter ['winte]
pranverë - spring [spring]
verë - summer ['samë]
vjeshtë - autumn [o:tëmn]
vjeshtë AmE - fall [fo:ll]

Stoli Personale - Personal Trimings ['pë:sënëll ‘trimings]

byzylyk - bracelet ['breislit]
çadër - umbrella [am'brellë]
çantë (dore) - handbag ['hændbæg]
çibuk - pipe ['paip]
faculetë - handkerchief ['hænkëçi:f]
krehër - comb [koum]
kuletë - wallet ['wollit]
orë - watch [woç]
pasqyrë - mirror ['mirë]
syza - glasses [glla:siz], spectacles
të kuq buzësh - lipstick ['lipstik]
unazë - ring ['ring]
vëthë - earrings ['iërings]

Substanca Kimike - Chemical Substances ['kemikëll 'sabstënsiz]

acide - acids ['æsids]
albumina - albumen ['ællbjumin]
alkal e- ['ællkë,lai]
alkool - alcohol ['ællkëholl]
amidon - starch [sta:ç]
amino acide - amino acids [ë'mi:nou 'æsids]
amoniak - ammonia [ë'mounië]
baza - bases ['beisiz]
benzol - benzol ['benzoll]
benzine - petrol ['petroll]
derivat-e - derivative-s [dë'rivëtiv-z]
enzime - enzyme ['enzaim]
eter - ether ['i:thë]
ester - ester ['estë]
fenole - phenols [‘fi:nolls]
fruktozë - fructose ['fraktouz]
gazëra - gases [gæsiz]
glikozë - glyco ['glaikou]
gjysmëmetale - semimetals [,semi'metëlls]
hidroksid - hydroxide [hai'droksaid]
inorganik-e - inorganic [,ino:'gænik]
karburant - fuel ['fju:ëll]
karbohidrate - carbohydrates [,ka:bë’haidreits]
kripë- salt [so:llt]
komponim - compound ['kompaund]
materje - matter ['mætë]
metale - metals ['metëlls]
minerale - minerals ['minërëlls]
naftë - oil [oill]
organik-e - organic [o:'gænik]
proteine - proteins ['prouti:ns]
sheqer - sugar ['shugë]
ujë - water ['wo:të]
vajguri - petroleum [pi'trouliëm]
vitamine - vitamins ['vitëmins], ['vait~]
yndyrëra - fats [fæts]
yndyrore - fatty ['fæti]

Shije - Taste ['teist]

aromë - aroma [ë'romë]
bajat - stale ['steill]
erë - smell [smell]
~ e keqe - stink [‘stink]
ëmbël - sweet [swi:t]
freskët,ie - fresh ['fresh]
idhët - bitter ['bitë]
njelmët - salted ['soilltid]
nuhat - smell [smell]
pashijshme,e - uneatable [an’ i:tëbëll]
përcëllues - sharp [sha:p]
shijoj - taste ['teist]
shijshëm - delicious [di'lishëz]
thartë - sour ['sauë]

Shkencat - Sciences ['saiënsiz]

a). Ekzakte - Physical ['fizikëll ]

astronomi - astronomy [ë' stronëmi]
fizikë - physics ['fiziks]
informatikë - computer science [këm'pju:të saiëns]
kimi - chemistry ['kemistri]
matematikë - mathematics [,mæthi'mætiks]
inxhinieri - engineering [,enxhi'niëring]
teknologji - technology [tek'nollëxhi]

b). Natyrore - Life ['laif]

anatomi - anatomy [ë'nætëmi] biologji - biology [bai'ollëxhi] botanikë - botany ['botëni]
gjeografi - geography [xhi'ogrëfi]
histori - history ['histëri]
mjekësi - medicine ['medisin]

c). Shoqërore - Social ['soushëll]

antropologji - anthropology [,ænthrë'pollëxhi]
arsimimi - education [edju'keishën]
drejtësi - law [llo:]
ekonomi - economy [i'konëmi]
filozlofi - philosophy [fi'llosëfi]
gjuhë - language ['llanguixh]
psikologji - psychology [sai'kollëxhi]
sh. politike - political s. [pë'llitikëll]

Shkolla - school
[sku:ll]

bangë - desk ['desk]
bibliotekë - library ['laibrëri]
çantë - bag [bæg]
dëftesë - report [ri'po:t], certificate
dërrasë e zezë - blackboard ['bllækbo:d]
drejtor - director [di'rektë], head
ekskursion - excursion [eks'kë:zhn]
fletore - notebook ['noutbuk]
hartim - composition [kompë'zishën]
kabinet - cabinet ['kæbinët]
kaloj - pass ['pa:s]
klasë - classroom ['klla:s rum]
klasa (I, II) - form [fo:m]
kujdestar jave - monitor ['monitë]
~ klase - classmaster ['kla:s ma:stë]
laborator- laboratory [llë'borëtri]
lekturë- literature [‘litrëçë]
lëndë - subject ['sabxhëkt]
libër - book [buk]
librezë - booklet ['buklet]
mbrëmje mature - prom ['prom]
mësim - lesson ['lesën]
mësoj - learn [le':n], study
~ dikend - teach ['ti:ç]
mësues - teacher ['ti:çë]
ngelë - fail ['feill]
notë - mark [ma:k]
provim - exam [i'gzæm]
temë diplome - seminar paper ['seminë 'peipë]
test - test ['test]

Shkresa - Writing
['raiting]

anekdotë - anecdote ['ænikdout]
barcoletë - joke ['xhouk]
broshurë - booklet ['buklit]
dokument - document ['dokjumënt]
ese - essay [’esei]
fjalor - dictionary ['dikshënëri]
fjalorth - vocabulary [vou'kæbjulëri]
fejton - feuilleton [,fei'to:n]
fletushkë - paper ['peipë]
gazetë - newspaper ['nju:speipë]
kashelash - puzzle ['pazll]
kërkesë - request [ri'kwest]
letër - letter [‘letë]
liber - book [buk]
lutje - application [æplli'keishën]
novelë - tale ['teill]
pamflet - pamphlet [pæmflët]
përrallë - fairy tale [feëri teill]
proverb - proverb ['provëb]
revistë - magazine [,mægë’zi:n]
roman - novel ['novëll]
skriptë - script ['skript]
strip - strip ['strip]
tregim - story [sto:ri]
vjershë - song [song]
botoj - publish ['pablish], issue
faqe - page ['peixh]
fjalë - word [wë:d]
~ e urtë - proverb ['provëb]
fjali - sentence ['sentëns]
fletë - paper ['peipë], list
fshij - erase [i'reiz]
kryerresht - headline ['hedlain]
laps - pencil ['pensill]
letër - paper ['peipë]
lexoj - read [ri:d]
makinë shkrimi - typewriter ['taip,raitë]
ngjyrë - colour ['kallë]
~ stilografi - ink ['ink]
paragraf - paragraph ['pærëgra:f]
pikësim - punctuation [,pankçu'eishën]
redaktoj - edit ['edit]
rresht - line [lain]
stilograf - pen [pen]
strofë - stanza ['stænzë]
shkronjë - letter ['letë]
shkruaj - write [rait]
temë - topic ['topik]
titull - title ['taitll]

Shpezë - Birds [bë:ds]

bilbil - nightingale ['naitingeill]
çafkë - mew [mju:]
dallëndyshe - swallow ['swollou]
gargull - starling ['sta:ling]
grizhzë - blue jay [bllu:xhei]
guguçe - turtledove ['të:tlldav]
gushkuq - robin ['robin]
gjeraqinë - shih: petrit
qyqe - owl ['aull]
harabel - sparrow ['spærou]
hut - shih: kukuvajkë
kanarinë - canary ['kænëri]
korb - raven ['reivën]
kukuvajkë - owl ['aull]
kuçedër (mit.) - dragon ['drægën]
lakuriq - bat [bæt]
laraskë - magpie ['mægpai]
lejlek - stork [sto:k]
mjellmë - swan ['swon]
mullenjë - thrush ['thrash]
mullizezë - blackbird ['bllækbë:d]
pallua - peacock ['pi:kok]
papagall - parrot ['pærët]
petrit - hawk [‘ho:k]
pëllumb - pigeon ['pixhin]
pubëz - hoppoe [‘hu:pu:]
pulëbardhë - gull ['gall]
qafkë - crow ['krau]
qukapik - woodpecker ['wudpekë]
qyqe - cuckoo ['kuku:]
sorrë - shih: korb
sqyfter - falcon ['fællkën]
shpend - bird [bë:d]
shqiponjë - eagle ['i:gll]
trumcak - shih: harabel
turtull - turtledove ['të:tlldav]
turrec - shih: turtull
thëllënzë - partridge ['pa:trixh]
zog - bird ['bë:d]
bisht - tail ['teill]
cicërron - twitter ['twitë]
çel zogj - hatch ['haç]
çerdhe - nest ['nest]
fluturon - fly ['fllai]
grabitçar - predator ['predëtë]
këndon (pëllumbi) - coo [ku:]
këndon(huti) - hoot f'hu:t]
krah - wing ['wing]
krrokatë - croak ['krouk]
kthetër - claw [kilo:]
pendël - feather ['fedhë]
pupël - shih: pendël
sqep - beak [bi:k], bill
shtegtarë (zogj) - migratory birds [mai'grætëri bë:ds]
tufë(zogj) - flock ['fllok]
vezë - egg ['eg]

Shpezë Shtëpiake - Poultry ['poulltri]

bibë - turkey ['të:ki]
çurë - shih: bibë
gjel - cock ['kok]
klloçkë - brood-hen [bru:d-hen]
patë - duck ['dak]
pëllumb - pigeon ['pixhin]
pulë - hen [hen]
rose - goos [gu:s]
zog - chick ['çik]
zogzë - chicken ['çikin]
glasë - fly-blow ['fllaibllou]
këndon (gjeli) - crow [krou]
cockadoodledoo [,kokë,dudll’du:]
kaçurotë - crest ['krest]
kokorisë - crackle ['krækll]
kotec - henroost [henru:st]
krokatë (pata) - quack [kwæk]
pupël - feather ['fedhë]
sqep - beak [bi:k]

Shtete - Countries ['kantriz]

Australia - Australia[o:'streilië]
Austria - Austria ['ostrië]
Anglia - England ['ingllënd]
Argjentina - Argentina [axhën'ti:në]
Belgjika - Belgium ['bellxhiëm]
Brazili - Brazil [brë'zill]
Bullgaria - Bulgaria [ballgeërië]
Danimarka - Denmark ['denma:k]
Franca - France [fra:ns]
Finlanda - Finland ['finllënd]
Greqia - Greece [gri:s]
Gjermania - Germany ['xhë:m(ë)ni]
Holanda - Holland ['hollënd]
Hungaria - Hungary [‘hangëri]
India - India ['indië]
Italia - Italy ['itëli]
Irlanda - Ireland ['aiëlënd]
Islanda - Iceland ['aislënd]
Japonia - Japan [xhë'pæn]
Kina - China ['çainë]
Korea - Korea [kë"ri:ë]
Kroacia - Croatia [kro'eishië]
Maqedonia - Macedonia [mæsë'donië]
Norvegjia - Norway ['no:wei]
Portugalia - Portugal ['po:tjugëll]
Polonia - Polland ['pollënd]
Rumunia - Romania [rou'meinië]
Rusia - Russia ['rashë]
Skocia - Scotland ['skotllënd]
Spanja - Spain [spein]
Suedia - Sweden [swi:dën]
SHBA - USA [ju:esei]
Shqipëria - Albania [æll'beinië]
Turqia - Turkey ['të:ki]
Zvicra - Switserland ['switsëlënd]

Shtëpia - House ['haus]

banjë - bathroom ['ba:thru:m]
brave - lock ['llok]
~ vrimë - keyhole ['ki:houl]
bodrum - cellar ['sella]
çati - roof [ru:f]
çilar - shih: bodrum
derë - door [do:]
~ kryesore - front door ['frantdoië]
dorëz dere - doorhandle [do:hændll]
dritare - window ['windou]
dry - padlock ['pædllok]
dysheme - floor [fllo:]
dhomë - room [ru:m]
~ e ditës - sitting room ['siting ru:m]
~ e fjetjes - bedroom ['bedru:m]
hol - lobby ['llobi]
hyrje - doorway ['do:wei], entrance
kat-i - floor [fllo:ë], store
- përdhes - ground-floor ['groundfllo:ë]
~ i lartë - upstairs ['apsteëz]
~ i poshtëm - downstairs ['daunsteëz]
korridor - corridor ['koridë]
kulm - roof [ru:f], top
kuzhinë - kitchen ['kitçin]
lift - lift ['llift]
llambë - lamp [llæmp]
llambadar - chandelier [çændi'lië]
murë - wall ['wo:ll]
nevojtore - lavatory ['llævëtërij]
orë muri - clock ['kllok]
oxhak - chimney ['çimni]
plafon - ceiling [‘si:ling]
portë - gate [geit]
prag - doorstep [do:step]
rezë - latch [llæç]
shkallë - stairs ['steëz]
qoshe, kënd - corner [‘ko:në]
tavan - loft ['lloft], garret
zile - bell ['bell]

barë - lawn [llo:n]
çimento - cement ['semënt]
dërrasë - plank [pllænk], board
dritë - light ['lait]
errët - dark ['da:k]
gëlqere - whitewash ['waitwosh]
gëlqeros - whitewash ['waitwosh]
letër për veshjen e mureve - wallpaper ['wo:llpeipë]
lyej - tint [tint]
llak - varnish ['va:nish]
llamperi - paneling ['pænelling]
malltar - mortar [mo:ta]
ndritshëm - bright ['brait]
ngjyros - paint ['peint]
parket - parquet ['pa:kei]
oborr - yard [ja:d], court
qeramidhe - tile [taill]
rrethojë - fence ['fens]
tjegull - shih: qeramidhe
tulle - brick ['brik]
xham - glass [glla:s]

Shtrojë, mbulojë - Bedclothes ['bedklloudhz]

batanije - blanket ['bllænkit]
çarçaf - bed sheet [bed shi:t]
dyshek - mattress ['mætris]
jastëk-u - pillow ['pillou]
~ këllëf - pilow case [‘pilloukeis]
jorgan - quilt [kwillt]
mbulesë kreveti - bed cover [bed'kavë]
mbuloj - cover ['kavë]
perde - curtain ['kë:tn]
peshqir - towel ['tauëll]
qilimi - carpet ['ka:pit]
rreckë - towel ['tauëll]
tepih - carpet ['ka:pit]
qëndisje - embroider [im'bro:dë]

Shujta - Meals [mi:llz]

darkë - dinner ['dinë]
~ e vonshme - supper ['sapë]
desert - dessert [di'zë:t]
drekë - lunch [llanç]
kaftjall - shih: mëngjes
mëngjes - breakfast ['brekfëst]
racion - meal [mi:ll]
etshëm i,e - thirsty ['thë:sti]
ngopem - be sat [bi: sæt]
uritur i,e - hungry ['hangri]

Televizioni - Television
[,tele'vizhën]

antenë - antenna [æn'tenë]
~ satelitore - cable TV [keibll ]
ekran - screen [skri:n]
emision - programme ['prougræm]
~ direct - live [laiv]
episod - episode ['epi,soud]
film - movie [mu:vi]
lajme - news [nju:z]
ndërrues programi - r.c. [ri'mout kën'troullë]
ndezë - switch on [swiç on]
në TV - on TV [on ti:vi:]
program - channel ['çænëll]
rregulloj - setup ['setap], arrange
seri - serial ['siëriëll]
sustë - button ['batën]
shikoj TV - watch TV [woç ti:vi:]
shuaj - switch off [swiç of]
video - video ['vi:diou]

Trupi - Body ['bodi]

a). pjeset e jashtme - external parts [iks'të:nll parts]

bark - abdomen ['æbdëmën], stomach
bel - waist ['weist]
bërryl - elbow ['ellbou]
kyç i dorës - wrist ['rist]
damarë - vein ['vein]
damkë - beauty spot [bju:ti spot]
dorë - hand [hænd]
gilcë - tendon [tendën]
gisht - finger [‘fingë]
gisht i madh - thumbkin ['thamkin]
gisht tregues - pointer ['pointë]
gisht i mesëm - bigman ['bigmën]
gisht unaze - ringman ['ringmën]
gisht i vogël - pinckey ['pinki]
gisht këmbe - toe ['tou]
grusht - fist ['fist]
gjoks - breast ['brest]
gju - knee [ni:]
gjymtyrë - limb [lim]
ije - hips [hips]
këmbë - leg [leg]
kërci këmbe - shin [shin]
kofshë - thigh ['thai]
kokë - head [hed]
krah - arm [a:m]
krahëror - chest [çest]
kthizë - navel ['neivll]
kurriz - backbone ['bækboun]
lëkurë - skin ['skin]
llëra - forearm ['fo:ra:m]
majë gishti - fingertip ['fingëtip]
mollaqe - buttock ['batëk]
nyje këmbe - ankle ['ænkll]
prehër - lap [llæp]
pulp këmbe - calf [ka:f]
qime - hair ['heë], bristle
sqetull - armpit ['a:mpit]
stomak - shih: bark
supe - upper arm ['apëra:m]
shpatull - shoulder ['shoulldë]
shpinë - back [bæk]
shpinë dore - back of the hand [bæk ëv dhë hænd]
shputë - foot [fut]
shuplakë - palm ['pa:m]
thembër - heel['hi:ll]
thoi - nail ['neill]
vithe - seat [si:t]

b). Pjesët e brendshme - Inner parts ['inë pa:ts]

asht - bone ['boun]
dell - ligament ['ligëmënt], tendon
gabzherr - windpipe ['windpaip]
gjak - blood [bllad]
kafkë - skull ['skall]
kordat e zërit - vocal cords ['voukllko:ds]
lukth - stomach ['stoumæk]
mëlçi - liver ['livë]
muskul - muscle ['masll]
mushkëri - lungs ['llangs]
nerv - nerv ['në:v]
pankreas - pancreas ['pænkriës]
qelizë - cell [‘sell]
skelet - skeleton ['skelitën]
tru - brain ['brein]
venë - vein ['vein]
veshkë - kidney ['kidni]
zemër - heart [’ha:t]
zorrë - bowel ['bauëll]
djersë - swet ['swet]
fekale - excrement ['ekskrëmënt]
gëlbaz - phlegm ['flegm]
jargë - slobber ['sllobë]
lot~ët - tear~['tië~s]
pështymë - spit ['spit]
qurra - snot ['snot]
urinë - urine ['ju:ërin]

Udhëtim - Travel ['trævll]

arritje - arrival [ë'raivll]
autobus, me - by bus [bai bas]
bagazh - luggage [‘llagixh]
buletë - ticket ['tikit]
ecë - walk [wa:k], go
fluturoj - fly [fllai]
kabinë - compartment [këm'pa:tmnt]
kalimtar - passer by [pa:së bai]
kamping - camping ['kæmping]
këmbësor - pedestrian [pe'destriën]
këmbë, në - on foot [on fut]
nisje - departure [di'pa:çë]
ngas - ride [raid]
pushim - holiday ['hollidei]
udhëtoj - travel ['trævl]
vagon fjetjeje - sleeping car [sli:ping ka:]
~restorant - dining car ['dainingka:]
valixhe - suitcase [sju:tkeis]
veturë, me - by car [bai ka:]
vozis - drive [draiv]
vozitem - ride [raid]
vrapoj - run [ran]

Ujëra - Water ['wotë]

bunar - well ['well]
burim - source ['so:s]
det - sea [si:]
gejzer - geyser ['geizë]
gji - gulf ['gallf]
kënetë - marsh [ma:sh]
liqe - lake ['leik]
lumë - river ['rivë]
moçal - shih: kënetë
oqean - ocean ['oushën]
përrua - stream [stri:m], brook
pellg - pond ['pond]
pikë - drop ['drop]
pishinë - pool ['pu:ll]
pus - pool ['pu:ll]
ujëvarë - waterfall ['wotëfo:ll]
vërshimë - flood ['fllad]
vijë - ditch ['diç]


avull - steam [sti:m]
baticë - hightide ['haitaid]
cekët - shallow ['shællou]
derdh - spill ['spill], shed
erosion - erosion [i'rouzhn]
fundoset - sink ['sink]
gadishull - peninsula [pen'insjulë]
gurgullin - gurgle [gë:gll]
kanjon - canyon ['kænjën]
kthjelltë, i - serene [si'ri:n]
kullon - strain ['strein]
lagësht - wet [wet]
lahem - sunbathe ['sanbeith]
laj - wash ['wosh]
lundroj - row ['rou], sale
mbytem - drown ['draun]
meander - meander [mi'ændë]
ndotur, i - polluted [pë’llu:tid]
notoj - swim ['swim]
oshetin - roar ['roë]
paster - clean [kli:n]
rrëmbyeshëm - torrential [to'renshëll]
rrjedh - flow ['fllou]
siujdhesë - shih: gadishull
spërkat (uji) - sprinkle ['sprinkll]
spërkat (balta) - splash [spllæsh]
shkumë - foam ['foum]
shpëlaj - rinse ['rins]
tejdukshmëri - visibility [vizi'billiti]
tretet - dissolve [di'so:llv]
turbullt, i - turbid [të:bid], muddy
thellë - deep [di:p]
ujdhesë - shih: ishull
ujit - irrigate ['irigeit]
valë - wave ['weiv]
vlon - boil ['boill]
zbaticë - lowtide [loutaid]
zbut - soften ['softn]
zhytem - dive ['daiv], plunge

Ushqim - Food [fu:d]

bukë - bread [bred]
~ kore - crust ['krast]
~ thërmi - crumb ['kram]
bulmet - milk products [millk prë'dakts]
desert - dessert [di'zë:t]
ëmbëlsirë - sweet [swi:t]
gjellë - broth [broth]
gjevrek - cracknel ['kræknëll]
kripë - salt [so:llt]
lakror - shih: pite
mëlmesa - spice ['spais]
mish - meat [mi:t]
pije - drink ['drink]
pite - pie ['pai]
sallatë - salad ['sællëd]
simite - bun ['ban]
supë - soup [su:p]
sheqer - sugar ['shugë]
turshi - pickle ['pikll]
vaj - oil ['o:ill]
vezë - egg ['eg]
brum - dough ['dou]
fërgoj - fry ['frai]
gatuaj - cook ['kuk]
ha - eat ['i:t]
kockë ( asht ) - bone ['boun]
miell - flour ['fllauë]
pjek - roast ['roust], bake
shije - taste ['teist]
ushqyeshëm, i - nutritious [nju'trishëz]
ziej - boil ['boill]

Ushtria - Army [a:mi]

armatim - armment [a:mënt]
armëpushim - armistice ['a:mistis]
aviacion - aviation [ævieishën]
airoport - airport ['eëpo:t]
ateroj - land [lænd]
betejë - battle ['bætll]
bombardoj - bom [bomb]
çetë - troop [tru:p], company
çliroj - liberate ['libëreit]
dëmtoj - damage ['dæmixh]
dorëzohem - surrender [së'rendë]
eskadrilë - squadron ['skwodrën]
ekuipazh - crew [kru:]
fitore - victory ['viktëri]
flshekzare - bandoleer [,bændë'lië]
flotë - navy ['neivi]
grushtshtet - coup d'etat [,ku: dei’ta:]
gjenral - general ['xhenërëll]
humbje - defeat [di'fi:t]
kapiten - captain ['kæptën]
këmbësoria - infantry ['infëntri]
kolonel - colonel ['kë:nll]
lëndoj - injure ['inxhë]
lima - harbour ['ha:bë]
luftë - war [wo:]
luftoj - fight ['fait]
marinë - marine [më'ri:n]
marinar - marinar [ma:nër]
municion - amunition [æmju'nishën]
negociata - negotiations [nigou'shieshënz]
ngritet (aeropl.) - take off [teik of]
njësit - unit ['junit]
oficer - officer ['ofisë]
paqe - peace [pi:s]
pilot - pilot ['paillët]
plagos - wound [wu:nd]
port - port [po:t]
puç - coup d'etat [,ku: dei’ta:]
pushkatoj - execute [eksi'kju:t]
pushtoj - occupy ['okjupai]
rresht - formation [fo'meishën], line
rreshter - sergeant [sa:xhënt]
skele - pier [pië]
sulmoj - attack [ë'tæk]
shenjëtar - shooter [shu:të]
shtiej - shoot [shu:t]
tetar - corporal ['ko:përëll]
toger - lieutenant [lu:'tenënt]
ushtar - soldier ['so:llxhë]
ushtarak - military ['millitëri]
ushtrim - drill [drill]
vras - kill [kill], shoot
zë rob - capture ['kæpçë]

Vegla -Tools [tu:llz]

bateri - batery ['bætëri]
brushë - brush [brash]
burgi - drill [drill], borer
çekan - hammer ['hæmë]
çelës - key [ki:]
daltë - chisel ['çizëll]
dar-ë - pinchers ['pinsë(r)z / 'pinçëz]
dylbi - spy-glass [spaiglla:s]
furçë - shih: brushë
furkë - distaff ['dista:f]
gozhdë - nail ['neill]
gjilpërë - needle ['ni:dll]
kabllo - cable ['keibll]
kaçavidë - screwdriver ['skru:,draivë]
kurthë - trap [træp]
limë - file [faill]
luhaç - swing [swing]
llamarinë - tin-plate ['tinplleit]
mistri - trowel ['trauëll]
piskatore - tweezers ['twi:zës]
qysqi - crowbar ['krouba:]
sëpatë - ax [æks]
site - sieve [si:v] n. sift v.
spango - string [string]
sqepar - shih: teslicë
sharrë - saw ['sou]
shoshë - screen [skri:n]
shkallë - ladder ['lædë]
tel - wire ['waië]
tesell - adze [ædz]
toje - shih: spango
turjelë - borer ['bo:rë]
vidë - screw [skru:]
zdrukth - plane ['plein]

Vendbanim - Dwelling
['dwelling]

banesë - flat [fllæt]
barakë - shack [shæk] hut
kamp - camp [kæmp]
kasolle - cottage ['kotixh]
kështjellë - castle ['kæsll]
kullë - tower ['tauë]
ndërtesë - building ['billding]
pallatë - palace ['pællës]
rrokaqiell - skyscraper ['skaiskreipë]
shator (çadër) - tent ['tent]
shtëpi - house ['haus]
shupë - shed [shed]
villë - villa [vi: lie]

banoj - live ['liv], dwell
banor - inhabitant [in'hæbitënt]
fshat - village ['villixh], country
fshatar - peasant ['pezënt]
jetoj - shih: banoj
lagje - quart [kwo:t]
periferi - suburbs ['sabëbz]
qendër - centre ['sentë]
qytet - town ['taun]
~ i madh - city ['siti]
qytezë - littletown ['litll taun]
qytetar - citisen ['sitizën]
rrugë - street ['stri:t]
shtet - country ['kantri]
shtetas - citisen ['sitizën]

Vese - Vices ['vaisiz]

alkoolist - alcoholic [,ælkë'hollik]
arrogant - arrogant ['ærëgënt]
ashpër, i,e - harsh ['ha:sh]
bixhozçi - gambler ['gæmbllë]
budalla - fool ['fu:ll], silly
dobët, i,e - weak [wi:k]
dobësi - weakness [wi:knës]
drogaman - druggist ['dragist]
fanatik - bigot ['bigët]
gënjeshtar - liar ['laië]
gjaknxehtë - irascible [i’ræsëbll]
kokëfortë - stubborn['stabën]
koprrac - niggard ['nigëd], miser, skinflint
krisur, i,e - crazy ['kreizi]
llomotitës - chatterbox ['çætëboks]
mashtrues - deceiver [di'si:vë], cheater
mosmirënjohës - ungrateful [an'greitfull]
paaftë, i,e - uncapable [an’keipëbëll]
pabesë, i,e - unfaithful [an’feithfull]
pamëshirë, i,e - merciless ['mësiles]
i padëgjueshëm - disobedient [,disë'bi:djënt]
jopunëtor - idle ['aidll]
pasjellshëm, i,e - ill-mannered ['ill'mænëd]
pashoqërueshëm, i,e - unsociable [an'soushëbll]
paturp,ie - shameless ['sheimlës]
përgojues - gossipër ['gosipë]
përtac - lazy ['leizi], idle
qyqar - coward ['kawëd]
shëmtuar, i,e - ugly ['agli]
xheloz-e - jealous ['xhellëz], grudging

Veshje - Clothes ['klloudhz]

bluzë - blouse [bllauz]
brekë - drawers [dro:ëz]
~ femrash - panties ['pæntiz]
~ noti - trunks [træks]
dorëza - gloves ['gllavz]
~ me gishtërinj - mittens ['mitënz]
duvak - bride's veil [braidsveill]
fanellë -jumper ['xhampë]
~ leshi - cardigan ['ka:digën]
fund - skirt [skë:t]
fustan - dress ['dres]
jelek - waistcoat ['weistkout]
~ gjinjësh - bra [bra:]
kaçketë - cap [kæp]
kapelë - hat [hast]
kapotë - coat [kout]
këmishë - shirt [shë:t]
kombinezon - overalls ['ouvërëllz]
kravatë - neck-tie ['nektai]
hullahop - tights ['taits]
maicë krahshkurtër - T-shirt ['ti:shë:t]
~ krahëgjatë - sweatshirt ['swetshë:t]
~ pa krahë - undershirt ['and:shë:t]
mantel - mantle ['mæntll], raincoat
pantallona - trousers ['trauzës]
~ femrash - slacks [sllæks]
~ të shkurta - shorts [sho:ts]
pallto - coat ['kout]
pixhama - pyjamas [pi'xhæmës]
repuplikë - shih: sheshir
rrip - belt [bellt]
rrobe - suits [sju:ts], clothes
shall - scarf [ska:f], shawl [sho:ll]
sheshir - hat [hæt]
trajnerka - warmup suit [wo:mapsju:t]
veshje e brendshme - underwear ['andëweë]

astar - lining [‘laining]
basmë - chintz ['çints]
fije - fibre ['faibë]
gajtan - braid [breid]
harm - patch [pæç]
jakë - collar ['kollë]
kurdel - ribbon ['ribë]
manshetë - cuff ['kaf]
mbajtëse çorapësh - garters [ga:tëz]
mëngë - sleeve [sli:v]
najlon - nylon ['naillën]
pambuk - cotton ['kotën]
patent - zip [zip]
pe - thread [thred]
pullë - button ['batën]
rrotë penjësh - reel [ri:ll]
sintetikë - synthetic [sin'thetik]
stof - cloth [klloth]

Virtyte - Virtues ['vë:tju:z]

aftëje - skillful [‘skillfull]
besnik - faithful ['feithfull], loyal
besueshëm, i,e - reliable [ri'lajëbëll]
bujar - generous ['xhenërës]
bukur, e - beautiful ['bju:tifull], pretty
cute, graceful, fair, gorgeous
charming, attractive, delightful
comely, amiable, sweet
bukur, i - handsome ['hænsëm], comely good looking, admirable
butë, i,e - polite [pë'lait]
edukuar, i,e - well-bred [wellbred]
elegant - BrE smart [sma:t]
gjakftohët - calm ['ka:m]
keq, i,e - bad [bæd], evil, wicked,
vile, naughty, corrupt
sinister, wretched, vicious
krenar - proud ['praud]
kulturuar, ie - cultured ['kallçëd], civilized
mençur, i,e - wise [waiz]
mirë, i e - good [gud], nice, fine, upright,
kind, gracious, polite, refined,
virtuous, friendly, reliable
ndershëm, i,e - honest ['onëst]
ndëgjueshëm, i,e - obedient [ou'bi:djënt]
ndërgjegjshëm, i,e - conscientious [,konshi'ënshëz]
përpiktë, i,e - punctual ['pankçuëll]
përsosur, i,e - perfectionist [pë'fekshënist]
qëndrueshëm, i,e - firm [fë:m], resistable
sjellshëm, i,e - well-mannered [well'mænëd]
stabil - stable ['steibll]
shkolluar, i,e - educated [edju'keitid]
shpejtë, i,e - fast ['fa:st]
zemërmirë - good hearted [gud ha:tid]


| 002 in English | 002 in Italian | 002 in Dutch | 002 in Turkish | 002 in Albanian