Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

A-D = A

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
A-D = A
A-D = A/D = a-d (analog-to-digital)
  • (Tech) đổi dạng sóng (dạng tương tự) sang dạng số

    (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net
    | A-D = A in Vietnamese