Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

ACC

ويکي پدياي فارسي – دانشنامه رايگان

Download this dictionary
ACC

ACC در معانی زیر کاربرد دارد: }|namespace=0}} پیوند داخلی] شما را به اینجا هدایت کرده‌است، در صورت تمایل آن پیوند را برای اشارهٔ مستقیم به مقالهٔ مورد نظر تغییر دهید. | nocat = }}} }}} | | }}

به دیدن ما بیایید Wikipedia.org...


© در نگارش اين مقاله از مطالب ويکي پديا® استفاده شده و تحت مجوز مستندات آزاد گنو شده و تحت سند مجوز عوام خلاق Creative Commons Attribution-ShareAlike

Persian Computer Encyclopedia

Download this dictionary
Accumulator
انباره

MHM Advanced English > Persian (v. 90)

Download this dictionary
acc
(= Accumulator)
{کامپيوتر}: انباشتگر


Farsi Aviation Dictionary

Download this dictionary
ACC
Area Control Centre

Farsi dictionary

Download this dictionary
acc

Accumulator
کامپيوتر : انباشتگر| ACC in English | ACC in French | ACC in Italian | ACC in Spanish | ACC in Dutch | ACC in Portuguese | ACC in German | ACC in Turkish | ACC in Hebrew | ACC in Arabic | ACC in Thai | ACC in Polish | ACC in Lithuanian | ACC in Latvian | ACC in Catalan | ACC in Serbian | ACC in Norwegian | ACC in Romanian | ACC in Swedish | ACC in Hindi | ACC in Indonesian | ACC in Malay