Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Abarta

Turkish - Hebrew

Download this dictionary
abartmak
להגזים { exaggerate }
ליפות, לקשט { embellish }
להגדיל; להרחיב; להאריך; להגביר; להגדיל... { aggrandize (Amer.) }
להגדיל, להגביר { enhance }
להגביה; להגביר; לגדול { heighten }
להתנפח, לתפוח, להיעשות נפוח; למלא באוויר... { balloon }
להגזים, להפריז, להגדיש { overdo }
לרקום, לקשט { embroider }
לצבוע, למשוח בצבע; לסלף (גם colour) { color (Amer.) }
להמחיז, לעבד למחזה, לעבד להצגת תיאטרון,... { dramatize (Amer.) }
להלל; לפאר; להאדיר { glorify }
לגבב; לדבר שטויות; לפעול ברשלנות; לזייף { fudge }
להגדיל; להלל, לפאר; להגזים { magnify }
להפריז בתיאור-, להגזים { overstate }
להגזים { pile it on }
להעמיד פנים; להפריז { put it on }
להגדיש את הסאה; להפליג {בשבחים} { put it on thick }

English Hebrew Paganism dictionary

Download this dictionary
Abarta
(ש"פ) אברטה.
אל אירי קלטי, מן הטואטה דה דנאן. פירוש שמו 'מבצע מעשי הגבורה'.| Abarta in English | Abarta in French | Abarta in Italian | Abarta in Spanish | Abarta in German | Abarta in Turkish | Abarta in Polish | Abarta in Catalan