Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Abbreviations and Symbols

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
Abbreviations and Symbols
[ë'bri:vi'eishën ënd 'simbëls] shkurtime e simbole


SHKURTIME E SIMBOLE ABBREVIATIONS & SYMBOLS
Shkurtimet po zënë gjithmonë e më shumë vend në jetën e përditshme si në mjetet e shkruara ashtu edhe në të folur. Ka një prirje të fortë, për t'i shkruar ato pa pikë. Në këtë listë shpeshherë janë dhënë të dyja format.

a absent mungues • acceleration përshpejtim • ace as • acre akër • active gjuh (trajte)weprore adult (film) për të rritur • amateur (sport etj.) për amatorë • are ar (njësi e sipërfaqes) area zone A Acre akër (njësie sipërfaqes) Ammeter fiz. ampermetër • Ampere fiz. el. amper • Area sipërfaqe
A1 ampere fiz el amper
A2 Academician akademik • Academy akademi A3 mjek gjak i grupit A
A Angstrom feangstrom
AA Anti-aircraft kundërajror • Automobile Association Shoqata Automobilistike • Alcoholics Anonymous Shoqata Anonime e Alkoolistëve
AAF Army Air Forces Frocat Ajrore të Ushtrisë
A.A. Associate in Arts i diplomuar në arte
A.A.S. Associate in Applied Sciences i diplomuar në shkencat e aplikuara
AAA Amateur Athletic Association Shoqata e Atletikës për Amatorë • American Automobile Association Shoqata Amerikane e Automobilizmit • Antiaircraft Artillery usht Artileria Kundërajrore
AAAL American Academy of Arts and Letters Akademia Amerikane e Arteve dhe Letërsisë
AAAS American Association for the Advancement of Science Shoqata Amerikane per Nxitjen e Shkencës
AAPSS American Academy of Political and Social Sciences Akademia Amerikane e Shkencave Politike e Shoqërore
AACR American Association for Cancer Research Shoqata Amerikane e Kërkimeve për Sëmundjet e Kancerit
AAF Army Air Forces Forcat Ajrore të Ushtrisë
AAM Air-to-Air Missile usht raketë ajër-ajër
AAPSS American Academy of Political and Social Sciences Akademia Amerikane e Shkencave Politike dhe Shoqërore
a. a/r, Aar against all risks treg (police sigurimi) e përgjithshme, kundër gjithë rreziqeve
AAS (lt Academiae Americanae Socius) Fellow of the American Academy anëtar i Akademisë Amerikane
AAU Amateur Athletic Union Bashkimi i Atletikës Amatore
AAUP American Association of University Professors Shoqata Amerikane e Profesorëve të Universitetit
AAUW American Association of University Women Shoqata Amerikane e Grave Universitare
AB airman basic pilot i thjeshtë • Alberta gjeog Alberta
ab. about rreth
a.b. able bodied usht, det i aftë për shërbim ushtarak
A.B. (lt Artium Baccalaureus) Bachelor of Arts i diplomuar në arte
ABA American Bankers Association Shoqata e Bankierëve Amerikane • American Bar Association Shoqata Amerikane e Avokatisë • American Booksellers Association Shoqata Amerikane e Librashitësve. • Amateur Boxing Association Shoqata e Boksierëve Amatorë
abb shih Abb.
Abb. Abbey abaci • Abbot abat
abbr., abbrev. abbreviation shkurtim; shkurtesë
ABC American Bom Chinese kinez i lindur në Amerikë • Associated British Cinemas Shoqata Britanike e Kinemave • American Broadcasting Company Kompania Amerikane e Difuzionit • Australian Broadcasting Commission Komisioni Australian i Difuzionit
ABCC Association of British Chambers of Commerce Shoqata Britanike e Dhomave të Tregtisë
ABD all but dissertation kandidat i shkencave për doktoraturë
abd. abdicated i abdikuar • abridged i shkurtuar
ABEND abnormal end of task inf. mbyllje anormale e punës; ndërprerje e papritur e programit
ABFM American Board of Foreign Missions Drejtoria Amerikane e Misioneve të Huaja
abp, Abp archbishop kryepeshkop; argjipeshgëv
ABPA American Book Publishers'Association Shoqata Amerikane e Botuesvetë Librit
ab init. (lt. ab initio) from the beginning nga fillimi
abl. ablative gjuh rrjedhore
ABM antiballistic missile usht. raketë antibalistike
abn airborne i ngritur në ajër; në fluturim
ABO mjek grupet A, B, AB dhe O të gjakut
ap., Abp. Archbishop kryepeshkop
abr. abridged (tekst) i shkurtuar • abridgement shkurtim (i një teksti)
abr, abbrev. abbreviated i shkurtuar • abbreviation shkurtim; shkurtesë
abs. absolute absolute • absolutely absolutisht • abstract drejt përmbledhje • absence mungesë
ABT Abort inf. ndërprerje (ndalje) e programit
abt. about rreth; për
ABTA Association of British Travel Agents Shoqata e Agjentëve Britanikë për Udhëtarët
ac. acre akër (njësie sipërfaqes) air-cool ftoh ajrin
a.c. alternating current rrymë e alternuar • (lt. ante cibum) before meals farm para buke
a/c account llogari • account current llogari rrjedhëse • air conditioning kondicionim i ajrit • aircraft aeroplan
aircraftman usht. pilot, aviator
Ac. actinium kim aktin
AC aircraftsman pilot • Aero Club Klubi i Aviacionit • Air Corps am Forcat Ajrore • Alpine Club Klubi Alpin
alternating current rrymë e alternuar • Appeal Court drejt Gjykata e Apelit • (lt. Ante Christum) Before Christ para Krishtit • Army Corps korparmatë • alternating current rrymë e alternuar
ACA Associate of the Institute of Chartered Accountants bashkëpunëtor i Institutit të Financierëve (të Anglisë dhe të Uellsit; të Irlandës)
acad. academic akademik • adacemy akademi
ACAS Advisory, Conciliatory and Arbitration Service Shërbimi i Konsultave për Pajtim dhe Arbitrazh
ace accusative gjuh kallëzore
acc. acceptance treg. pranim (i kambialit)accepted treg (kambial) i pranuar • according to sipas • account treg logari • accusative gjuh kallëzore
ACC Association of County Councils Shoqata e Këshillave të Konteve
accet. accetone kirn aceton
acct. account llogari • accountant llogaritar
accus. accusative gjuh kallëzore
AC/DC alternating current/direct current rrymë e alternuar/rrymë e vazhduar
ACE Allied Command Europe Komanda Aleate e Europës • Advisory Centre for Education Qendra Këshillimore e Arsimit
ACER Australian Council for Educational Research Këshilli Australian për Kërkime Arsimore
ACGB Art Council of Great Britain Këshilli Artistik i Britanisë së Madhe
ack. acknowledge, acknowlegement pranim; mirënjohje
ACLU American Civil Liberties Union Bashkimi Amerikan i Lirive Civile
ACP African, Caribbean and Pacific Afrikan, Karaibik dhe Paqësor • American College of Physicians Kolegji i Mjekëve të Amerikës
acpt. acceptance pranim
ACRR American Council of Race Relations Këshilli Amerikan i Marrëdhënieve Raciale
ACS American Chemical Society Shoqata Amerikane e Kimisë • American College of Surgeons Kolegji Amerikan i Kirurgëve
ACT, A.C.T. Australian Capital Territory Territori Australian i Kryeqytetit act. active gjuh veprore
ACTH adrenocortociotropic hormone fizio hormon adrenokorkiotropik
ACTT Association of Cinematographic Television and Allied Technicians Shoqata e Televizionit Kinematografik dhe e Teknikëve të Përbashkët
ACTU Australian Council of Trade Unions Këshilli i Sindikatave Australiane
acv actual cash value vlerë reale në të holla
Acw, ACW aircraftwoman usht pilote
ad advertis(e)ment reklamë • advantage sport avantazh (në tenis)
ad. advertis(e)ment reklamë • after date pas afatit • ante diem (before the day) para afatit
AD (it Anno Domini) in the year of the Lord pas Krishtit • air defence mbrojtje kundërajrore A/D Analog/Digital analog/shifror
ADAS Agricultural Development and Advisory Service Shërbimi i Zhvillimit dhe Konsultave Bujqësore
ADC aide-de-camp usht adjutant fushimi • Aid to Dependent Children ndihma për fëmijë në varësi • Air De­fence Command Komanda e Mbrojtjes Ajrore
ADC, A-de-Camp usht adjutant fushimi
AD & C analog-to-digital converter konvertues ranalog-shifror
add. addendum shtojce • addition mbledhje (si veprim aritmetik).
addnd. additional shtesë; i shtuar; tjetër
ADF inf. • automatic document feeder ushqyes automatik i dokumentit • automatically defined function funksion i përcaktuar automatikisht
ad fin. (lt ad finem) to the end (towards the end) drejt fundit; nga fundi
ADH antidiuretic hornome fizio hormon antidiuretik
ad inf. (lt ad infinitum) to infinity në infinit
ad init. (lt ad initium) at (to) the beginning në fillim; nga fillimi
ad int. (lt ad interim) in the meantime ai; ndërkohë
adj. adjective gjuh mbiemër • adjunct ndihmës, zëvendës • adjustment ndreqje, rregullim • adjutant usht adju­tant
Adj., Adjt. Adjutant usht adjutant
Adjt.-Gen. Adjutant-General Adjutant i Përgjithshëm
ad lib. (It ad libitum) at one's pleasure; as much as you like sipas dëshirës; sa të dëshirosh
ad loc. (lt ad locum) at the place në vend
adm. administration administrate • administrative administrativ • administrator administrator
Adm. Admiral admiral • Admiratly admiraliat
admin. administration administrate • administrative administrativ • administrator administrator
ADN People's Demoratic Republic of Yemen Republika Popullore Demokratike e Jemenit • (Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst) German News Agency Agjencia Gjermane e Lajmeve
ADO Active Data Objects inf objekte të të dhënave aktive
ADP Automatic Data Processing inf përpunim automatik (kompjuterizim) i të dhënave
ADR Address inf adresë
ADSL Analog Digital Subscription inf Line linjë pajtimi analoge e shifrore
adv. advanced i përparuar • advent të ardhurit; ardhje • adverb gjuh ndajfolje • adverbial gjuh ndajfoljor • (lt adversus) against kundër • advertis(e)ment reklamë; njoftim • advisory këshillimor • advocate avokat
ad val. (lt ad valorem) according to the value; in proportion to the estimated value treg sipas vlerës; në bazë të vlerësimit
advt. advertisement reklamë; njoftim
ae., aet. (inf aetatis) of his age; aged so many years në moshën X vjeç
AEA Atomic Energy Authority Enti i Energjisë Atomike (në Britaninë e Madhe)
AEB Associated Examining Board Komision i Përbashkët i Kontrollit
AE and P Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
AEC Atomic Energy Commission am Komisioni i Energjisë Atomike
AEU Amalgamated Engineering Union Bashkimi i Përzier i Inxhinierisë
AF Air Force Forcat Ajrore • Audio Frequency audiofrekuencë
AF Admiral of the Fleet Admiral (i marines luftarake) Air Force usht forcat ajrore • Audio Frequency audiofrekuencë • Anglo-French anglo-francez
AFA Amateur Football Association Shoqata e Futbollistëve Amatorë (në Britaninë e Madhe)
AFB Air force base bazë e forcave ajrore
AFDC Aid to Families with Dependent Children ndihma per familjet me fëmijë në varësi
AFHQ Air Force Headquarters Shtatmadhoria e Forcave Ajrore
AFL American Federation of Labour Federata Amerikane e Punës • American Football League Lidhja e Futbollit Amerikan
AF of L, AFL American Federation of Labour Federata Amerikane e Punës
AFL-CIO American Federation of Labour and Congress of Industrial Organisations Federata Amerikane e Punës dhe Kongresi i Organizatave Industriale
AFM Air Force Medal iusht Medalje e Forcave Ajrore
Afr. Africa Afrikë • African afrikan
AFP Agence France Presse (French News Agency) Agjencia Franceze e Lajmeve
Afr. Africa Afrikë • African afrikan
AFR Air Force Reserve usht rezerva të forcave ajrore
aft. after pas • afternoon pasdite
Ag (argent) silver kim argjent
AG Adjutant-General usht Adjutant i Përgjithshëm • Agent-General treg Agjent (tregtar) i Përgjithshëm • Attor­ney General am prokuror i përgjithshëm; minister i drejtësisë
agcy., Agcy. Agency agjenci
AGM Annual general meeting mbledhje e përgjithshme vjetore
AGP Accelerated/Advanced Graphics Port inf portë e përshpejtimit grafik
AGR advanced gas-cooled reactor reaktor modern me ftohje gazi
agr, agri., agric. agricultural bujqësor; agrar
aget. agent agjent • agreement marrëveshje
A.h. Ampere-hour fiz amper/orë
AHF Antihemophilic factor mjek faktor antihemofilik
a.i. (lt ad interim) in the meantime ad interim; ndërkohë
AI Artificial insemination pllenim artificial • Artificial Intelligence, artificial intelligence inf lnteligjencë artificiale
AID Agency for International Development Agjencia e Zhvillimit Ndërkombëtar
AIDS Acquired Immune defficiency Syndrome SIDA
a.k.a. also known as i njohur edhe si
AKC American Cennel Club Klubi Amerikan për Mbrojtjen e Qenve
Al aluminum kim alumin • alcohol alkool
AL Albania tir Shqipëri • Alabama gjeog Alabamë • American League Lidhja Amerikane
Ala. Alabama gjeog. Alabamë
al. alcohol alkool • alcoholic alkoolik
Ala. Alabama gjeog Alabamë
Alas. Alasca gjeog Alaskë
Alb. Albania gjeog Shqipëri • Albanian shqiptar; gjuha shqipe; shqip
ale. alcohol alkool • alcoholic alkoolik
alg. algebra algjebër
Alg. Algeria gjeog Algjeri
alky, alkalinity alkalinitet
ALPA Air Line Pilots Association Shoqata e Pilotëve të Kompanive Ajrore
ALS Amyotrophic lateral sclerosis mjek sklerozë anësore amiotropike
a.l.s, A.L.S. autograph letters, signed letra me nënshkrim autografik
alt. alteration ndryshim; tjetërsim • alternate i alternuar; tjetër • alternatively këmbyerazi; tjetër • altitude lartësi
Alta Alberta gjeog Albertë
ALU Arithmetic Logic Unit inf njësi e aritmetikës logjike
am amplitude modulation fiz modulim i gjanisë
a.m. • (lt ante meridiem) before noon paradreke • above-mentioned i lartpërmendur
Am americium kim amerikium
Am, Am. America Amerikë • American amerikan
AM Air Mail postë ajrore • Air Marshal Mareshal i Forcave Ajrore • Air Ministry Ministria e Aeronautikës • (lt Artium Magister) Master of Arts i diplomuar në arte (në shkallë të dytë) amplitude modulation radio modulim i gjerësisë
AM A, A.M.A. American Medical Association Shoqata e Mjekëve Amerikanë
AMD Advanced Micro Devices inf mikropajisje të avancuara (lloj mikroprocesori)
AMDG (lt Ad majorem Dei gloriam) për lavdinë më të madhe të Perëndisë
Amn airman pilot
AMS Agriculgtural Marketing Service Shërbimi i Marketimit Bujqësor • auditory memory span interval i kujtesës dëgjimore
AMSLAN American Sign Language Sistemi Amerikan i Gjuhës së Shenjave
amt. amount treg sasi, import i përgjithshëm
amu. atomis mass unit fiz njësi e masës atomike
AMVETS American Verteran Veteranët Amerikanë
an • (lt anno) in the year viti; në vitin • (lt ante) before më parë; para
An actinon fiz aktinon
an. Shih an
anat anatomical anatomik • anatomist anatomist • anatomy anatomi anc. ancient i lashtë
ANC African National Congress Kongresi Kombëtar Afrikan
and. andante muz it andante
AND, And. Andorra tir Andorra
Angl. Anglican anglikan
Ang-Sax Anglo-Saxon anglosakson
anim. animato muz lt animate
ann. annals anale • annual vjetor • annuity pension vjetor; mëvitje
anon, anonymous anonim
ans. answer përgjigje
ANSA (it Agenzia Nazionale Stampa Associata) Italian News Agency Agjencia Italiane e Lajrneve
ANSI American National Sandards Institute Instituti Amerikan i Standardeve Kombëtare
ant. antenna antenë • antiquarian, antiquary aktikuar • antiquity lashtësi, antikitet • antonym gjuh. antonim
Ant. Antarctica gjeog Antarktikë
anthrop. anthropological antropologjik • anthropology antropologji antiq. antiquarian antikuar • antiquity antikitet, lashtësi
a/o account of për llogari të
a.o.b,, AOB any other business çështje të tjera
AOH Ancient Order of Hibernians Urdhër i Lashtë i Hibernianëve
A-OK i përsosur
AOL America Online inf Amerika në linjë aor. aorist gjuh aorist
ap., Ap. Apothecary farmacist
a.p. additional premium prim shtesë • author's proof korrekturë e autorit
Ap. April prill
AP airplane aeroplan • air police polici e aviacionit • American plan plan amerikan • antipersonel usht (minë) kundër trupave • Associated Press Asoshiejtid Pres (Agjencia e shtypitnë SHBA)
A.P. Associated Press
A/P accounts payable llogari debitore
APA American Philological Association Shoqata Amerikane e Filologjisë • American Philosophical Asso­ciation Shoqata Amerikane e Filozofisë • American Psychiatric Association Shoqata Amerikane e Psikiatrisë • American Psychological Association Shoqata Amerikane e Psikologjisë • (gj. Austria Presse Agentur) Aus­trian Press Agency Agjencia Austriake e Lajmeve
API Application Program Interface inf ndërfaqe e programit të zbatimit
APL Automatic Programming Language, A Programming Language int'gjuhë e programimit automatik
A.P.O. Army Post Office posta e ushtrisë
Apoc. Apocalypse Apokalips • Apocrypha Apokrifë
app. appendix shtojcë • appointed i emëruar • apprentice nxënës; çirak
APPLETS Applications inf programe zbatimi
approx. approximate i përafërt • approximately përafërsisht • approximation përafrim
APPS Applications inf programs zbatimi
appt. appoint emëroj • appointed i emëruar • appointment takim
apptd. appointed i emëruar
Apr, Apr. April prill
apt. apartment apartament
APT Automatically Programmed Tool Pajisje me Program të Automatizuar
aq. aqua ujë • aqueous i ujshëm
ar. arrival mbërritje • arrive mbërrij
Ar Arab arab • Arabia gjeog. Arabi • Arabic gjuh arabishte • Arabist arabist • argon kim argon
A.R. Army Regulation rregullore ushtarake
A/R account receivable llogari kreditore
ARA Associate of the Royal Academy Anëtar i Akademisë Mbretërore • Amateur Rowing Association Shoqata e Vozitësve Amatorë
Arab. Arabian arab • Arabic gjuh arabishte • Arabist arabist
ARC 'Agricultural Research Council Këshilli i Kërkimeve Bujqësore • American Red Cross Kryqi i Kuq Amerikan
arch. archaic arkaik • archaism arkaizëm • archery harkëtari • achipelago arkipelag • architect arkitekt • archi­tectural arkitekturor • architecture arkitekturë
Arch. Archbishop kryepeshkop, argjipeshgëv
archaeol. archaeological arkeologjik • archaeology arkeologji
Archbp. Archbishop argjipeshkëv
archit. architecture arkitekturë
ARCM Associate of the Royal College of Music bashkëpunëtor i Kolegjit Mbretëror të Muzikës
ARCnet Attached Resource Computer Network inf rrjet kompjuterik i bashkëngjitur i burimit
ARCO Associate of the Royal College of Organists bashkëpunëtor i Kolegjit Mbretëror të Organistëve
arg. argent argjend
Ariz. Arizona gjeog Arizonë
Ark. Arkansas gjeog Arkanzas
Arm. Armenia gjeog Armeni • Armenian armen; gjuh armenishte

ARP inf Address Resolution Protocol protokoll i zgjidhjes së adresës
ARPANET inf Advanced Research Projects Agency Network rrjet i agjencisë së projekteve kërkimore të avancuara
arr. arrival mbërritje • arrives (treni etj) mbëmu • arranged by i organizuar nga; me arranxhimin e
ARS Agricultural Research Service Shërbimi i Kërkimeve Bujqësore
ARSM Associate of the Royal School fo Mines bashkëpunëtor i Shkollës Mbretërore të Minierave
art. article gjuh nyje • artificial artificial • artillery artileri
arty, artillery artileri
ARV American Revised Version Versioni Amerikan i Bibles
ARVIN Army of the Republic of Vietnam Ushtria e Republikës së Vietnarnit
a/s air speed shpejtësi në ajër
As arsenic kim arsenik
As Asia gjeog Azi Asian aziatik
AS Anglo-Saxon anglosakson • antisubmarine kundër nëndetëseve • air speed shpejtësi në ajër • associate in science kandidat i shkencave
a/s. account sales treg llogari e shitjeve • air speed shpejtësi në ajër • at sight treg të pare • alongside det përbri (anijes)
AS Academy of Sciences Akademi e Shkencave • Account Sales treg llogari e shitjeve • Anglo-Saxon anglosakson • Application System inf sistem zbatimi • Assistant Secretary ndihmëssekretar
As. Asia gjeog Azi • Asian aziatik
A.S. American Samoa gjeog Samoa e Amerikës
A-S Anglo-Saxon anglosakson • anti-submarine usht, det kundërnëndetëse
ASA Amateur Swimming Association Shoqata e Notarëve Amatorë (në Britaninë e Madhe) American Stan­dards Association Shoqata Amerikane e Standardeve
asap, ASAP as soon as possible sa më pare • Automatic Switching And Processing inf kyçje dhe përpunim automatik
Asat., ASAT anti-satellite usht kundërsatelitor; kundërsatelit
ASC American Society of Cinematographs Shoqata Amerikane e Kinematografëve
ASCAP American Society of Composers, Authors, and Publishers Shoqata Amerikane e Kompozitorëve, Autorëve dhe Botuesve
ASCE American Society of Civil Engineers Shoqata Amerikane e Inxhinierëve të Punëve Botore
ASCII American Standard Code for Information Interchange Kodi Standard Amerikan për Ndërkëmbimin Informatik (kod kompjuterik)
ASCU Association of State Colleges and Universities Shoqata Amerikane e Kolegjeve dhe Universiteteve Shtetërore
Asda Associated Dairies Bulmetoret e Përbashkëta
ASE Amalgamated Soiety of Engineers Shoqata e Përzier e Inxhinierëve
ASEAN Association of South East Asian Nations Shoqata e Kombeve të Azisë Juglindore
ASH Association on Smoking and Health Shoqata per Duhanin dhe Shëndetin
ASF Associate of the Institute of Shipping and Forwarding Agents bashkëpunëtor i Institute të Spedicionit
asg. assinged i caktuar • assignment mision
ASI air speed indicator tregues i shpejtësisë në ajër
ASIO Australian Security Intelligence Organisation Organizata e Sigurimit dhe Zbulimit Australian
ASL American Sign Language sistem amerikan i gjuhës me shenja
ASLEF Associated Society of Locomotive Engineers and Fireman Shoqata e Përbashkët e Inxhinierëve Hekurudhorë dhe Zjarrfikësve
ASLIB Association of Special Libraries and Information Bureau Shoqata e Bibliotekave të Specializuara dhe Zyrave të Informacionit
ASM air-to-surface missile usht raketë ajër-tokë
ASME American Society of Mechanical Engineers Shoqata Amerikane e Inxhinierëve Mekanikë
ASP active server pages Inf faqe aktive të serverit • Authorized Service Provider inf. furnitor i shërbimeve të autorizuara • Association of Shareware Professionals Shoqata e Profesionistëve të Përdoruesve të Pajisjeve (të lëshuara me qira)
ASPCA American Society for the Prevention of Cruelty to Animals Shoqata Amerikane për Parandalimin e Keqtrajtimit të Kafshëve
ASPI -Advanced SCSI Programming Interface ndërfaqe e programimit të avancuar SCSI
ASR air-sea rescue shpëtim i viktimave të aksidenteve ajrore e detare • Automatic Speech Recognition inf njohje automatike e të folurit
ass. assistant asistent; ndihmës • association shoqatë
assn. association shoqatë
assoc. associate shoq • association shoqatë
Assn., Assoc. Association shoqatë
ASSR Autonomous Socialist Soviet Republic Republikë Socialiste Sovjetike Autonome
asst. assistant asistent; ndihrnes asstd. assisted i ndihmuar • assorted i përzgjedhur
assy, assembly kuvend; asamble; montim
Assyr. Assyrian asiriane
AST Atlantic Standard Time Ora Lokale e Atlantikut
ASTMS Association of Scientific, Technical and Managerial Staff Shoqata e Personelit Shkencor, Teknik dhe Administrativ
astr. astronomy astronomi
astrol. astrologer astrolog • astrological astrologjik • astrology astrologji
astron. astronomy astronomi
ASV American Standard Version Versioni Standard Amerikan i Bibles
ASW anti-submarine warfare usht luftë kundër nëndetëseve
ASYNC Asynchronous asinkron
at. airtight hermetik • atomic atomik • atmosphere fiz atmosferë
a/t air temperature temperature e ajrit • antitank usht kundërtank • automatic transmission aut transmision automatik
At astatine kim astatin
AT Administrative Trainee stazhier në administrate • Advanced Technology inf teknologji e përparuar • Alter­native Technology teknologji alternative • Attention inf kujdes (në komandat e modemit)
ATA Air Transport Auxiliary usht njësi ndihmëse e transports ajror • Albanian Telegraphic Agency Agjencia Telegrafike Shqiptare
ATC Airway Traffic Control Kontrolli i Trafikut Ajror • Air Training Cadet kadet i stërvitjes së aviaciortit • Air Training Corps usht Korpusi i Stërvitjes së Aviacionit • automatic train control kontroll automatik i trenave
ATH Attention Hang-Up inf komandë e mbylljes së linjës (në modem)
athl. athlete atlet • athletic atletik • athletics atletikë
Atl. Atlantic gjeog Atlantik
atm. atmosphere atmosferë • atmospheric atmosferik
ATM automatic (automated) teller machine makinë numërimi automatik (për kartëmonedha) Asynchronous Transfer Mode inf modalitet i transferimit asinkron
atmos. atmosphere atmosferë
at. no. atomic number kim numër atomik
ats. at suit drejt gjyq
ATS anti-tetanus serum mjek. serum kundër tetanosit • Auxiliary Territorial Service Shërbimi i Ndihmës Territoriaie • Army Transport Service Shërbimi i Transportit Ushtarak
att. attached bashkëngjitur • attention vëmendje • attorney drejt prokuror
Att. Attic gjuhi dialekt i Atikës • Attorney prokuror
Att.-Gen. Attorney General am Prokuror i Përgjithshëm; minister i Drejtësisë
AT&T American Telephone and Telegraph Shërbimi i Telefonisë dhe Telegrafisë Amerikane
attn. attention vëmendje
attrfb. attribute atribut; cilësi • attributive mbiemëror • attributively si mbiemëror
atty., Atty. Attorney prokuror
Atty. Gen. Attorney General am prokuror i përgjithshëm; minister i drejtësisë
ATV all-terrain vehicle automjet për çdo lloj terreni • Associated Television Televizioni i Bashkuar
at. wt. atomic weight kim peshë atomike
au Angstron unit fiz njesi angstrom • author autor
Au (lt. aurum) gold kim ar
AU Angstrom Unit njësi angstrom • Astronomical Unit njësi astronomike
AUC (lt anno urbis conditae, ab urbe condita) in the year from the building of the city - Rome 753 BC viti nga ndërtimi i qytetit
audit, audit revizion
AUEW Amalgamated Union of Engineering Workers Shoqata e Përbashkët e Punonjësve të Inxhinierisë
Aufl. gj Auflage botim
aug. augmentative gjuh shtesor
Aug. August gusht
AUS Army of the United States Ushtria e Shteteve të Bashkuara
Aus. Australia Australi • Australian australian • Austria Austri • Austrian austriak
Aust. Australia Australi • Australian australian • Austria Austri • Austrian austriak
Austl. Australia Australi • Australian australian
Austral. Australia Australi • Australian australian
aut. automatic automatik
AUT Association of University Teachers Shoqata e Profesorëve të Universiteteve (në Britaninë e Madhe)
auth, Auth. vauthentic autentik; origjinal • author autor authorisation autorizim • authorised i autorizuar • au­thority autoritet
Auth. Ver. Authorised Version Version i Autorizuar; Bibla Zyrtare Anglikane
auto vautomatic automatik • automotive vetëlëvizës
AUTOEXEC Automatic Execution inf zbatim automatik
aux auxiliary ndihmës • auxiliary verb gjuh. folje ndihmëse • int. portë e parë seriale
aux. v. gjuh auxiliary verb gjuh folje ndihmëse
av • (It annos vixit) lived (so many) years jetoi (kaq) vjeç • ad valorem sipas vlerës
av. avenue shëtitore; rrugë • average mesatare; mesatar • avoirdupois averdepoiz (sistem peshe angleze e amerikane)
a.v. ad valorem sipas vlerës
Av. shih Ave.
AV audio-visual audiovizual • Authenticity Verification verifikim i vërtetësisë • Authorised Version version i autorizuar (i përkthimit zyrtar të Biblës Anglikane)
AVC American Veterans Committee Komiteti i Veteranëve Amerikane • Audio Visual Connection inf lidhje audiovizuale • automatic volume control kontroll automatik i vëllimit
avdp. avoirdupois averdepoiz (system peshe angleze e amerikane)
ave., Ave., AVE. Avenue rrugë
avg. average mesatar
AVI Audio Visual Interleave inf ndërfaqe audiovizuale
AVM air vice-marshal nënmarshal i forcave ajrore • Automatic Vending Machine shpërndarës automatik
avn aviation aviacion
AVR Army Volunteer Service Shërbimi Ushtarak Vullnetar • Automatic Voice Recognition inf. njohje automatike e zërit
 
Abbreviations and Symbols 2
a.w., A/W actual weight pesha reale • all water vetëm ujë
AWACS, Awacs usht Airborne Warning and Control System Sistem Paralajmërimi dhe Kontrolli nga Ajri
AWG American Wire Gage standard amerikan i diametrave të kabllove
AWOL, Awol Absent Without Leave me mungesë pa leje
AWRE Atomic Weapons Research Establishment Enti Kërkimor i Armëve Atomike
ax. axiom mataksiomë • axis bosht
AYC American Youth Congress Kongresi Amerikan i Rinisë
AYH American Youth Hostels Fjetoret Amerikane përtë Rinj
AZ Arizona gjeog Arizonë az. azimuth azimut • azure i kaltër
Az. Arizona gjeog Arizonë
AZT azidothymidine farm azidotimidinë
b Barn fiz barn • Bel fiz bell • boron kirn bor
b. ball top (në kriket) barrel(s) fuçi • base basso muz bas bay gjeog gji • billion miliardë • book liber • born lindur • boron kirn bor • breadth gjerësi • brother vëlla
B bishop oficer (në shah)
B. Bachelor i diplomuar • Baptist baptist; pagëzor • Baron baron • Belgium gjeog. Belgjikë • Bible Bibël • Black (laps) B; laps i zi • British britanik
Ba barium kim. barium
BA (It Baccalaureus Artium) Bachelor of Arts i diplomuar në letërsi • British Academy Akademia Britanike • British Airways Linjat Ajrore Britanike • British America Amerika Britanike • British Association (for the Advacement of Science) Shoqata Britanike (për Zhvillimin e Shkencës) • Booksellers'Association (of Great Britain and Ireland) Shoqata e Librashitësve të Britanisë së Madhe dhe Irlandës
BAA British Airports Authority Enti i Aeroporteve Britanike
BAAB British Amateur Athletic Board Komisioni i Atletikës Britanike përAmatorë
BAC British Aricraft Corporation Korporata Britanike e Aeroplanëve
BACEE British Association of Central and East Europe Shoqata Britanike për Evropën Qendrore e Lindore
Bach. Bachelor i diplomuar
BACIE British Association for Commerial and Industrial Education Shoqata Britanike për Arsimin Tregtar e Industrial
BACR British Association for Cancer Research Shoqata Britanike e Kërkimeve për Sëmundjet e Kancerit
BADA British Antique Dealers'Association Shoqata Britanike e Antikuarëve
BAe British Aerospace Aeronautika Britanike
B.A.E. Bachelor of Aeronautical Engineering i diplomuar në inxhinierinë aeronautike • Bachelor of Agricul­tural Engineering i diplomuar në agronomi • Bachelor of Architectural Engineering i diplomuar në arikitekturë • Bachelor of Art Education i diplomuar në arsim
BAFTA British Academy of Film and Television Arts Akademia Britanike e Artit Filmik e Televiziv
BAgr(ic) Bachelor of Agriculture i diplomuar në agronomi
BAI (It Baccalaureus in Arte Ingeniaria) Bachelor of Engineering i diplomuar në inxhinieri
bal. balance drejtpeshim
BALPA British Ariline Pilot's Association Shoqata Britanike e Pilotëve të Linjave Ajrore
BALUN Balanced Unbalanced inf bilancuar e zhbilancuar
BAM Bachelor of Applied Mathematics i diplomuar për matematikë të aplikuar
B and B, b & b bed and breakfast fjetje dhe mëngjes
B and FBS British and Foreign Bible Society Shoqëria Biblike Britanike dhe e Huaj
b and s brandy and soda konjak me ujë të gazuar
BAOR British Army of the Rhine Ushtria Britanike e Rinit
bap., bapt. baptised i pagëzuar
Bap. Baptist fet pagëzor; baptist
bar. barometer barometer • barometrical barometrik • barrel fuçi
Bar. Barrister avokat
BARB Broadcaster's Audience Research Board Komisioni i Kërkimeve të Dëgjuesve të Difuzionit
BArch Bachelor of Architecture i diplomuar në arkitekturë
barr. barrister avokat
Bart. Baronet baronet
Bart's St Barthelomew's Hospital, London Spitali i Shën Bartolomeut, Londër
BAS Bachelor of Agricultural Science i diplomuar në agronomi • British Antarctic Survey Shërbimi Britanik i Topografisë së Antarktikut
BASIC Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code inf. kod udhëzues i simboleve të përgjithshme fillestare
BASW British Association of Social Workers Shoqata Britanike e Punonjësve Socialë
bat., batt. • battalion usht batalion battery bateri
BAT British-American Tobacco Company Kompania Britanike-Amerikane e Duhanit • Block Address Trans­lation inf. përkthim i adresave në bllok
bb books libra
bb, b.b. ball bearing mek kushinetë
BB usht armë e kalibrit 0.44 cm
BBB triple black trefish i zi; shumë i zi
BBBC British Boxing Board of Control Komisioni Britanik i Kontroilit të Boksit
BBC British Broadcasting Corporation Korporata Britanike e Difuzionit
BBFC British Board of Film Censors Komisioni Britanik i Censures së Filmit
bbl, bbl. bbl(s) barrels fuçi
BBQ barbecue skarrë për mish; mishra të skarrës
BBS Bulletin Board System inf sistem i tabelës së buletinit
BC Bachelor of Chemistry i diplomuar në kimi • Battery Commander usht komandant baterie • Before Christ para Krishtit • Board of Control Komitet i Kontroilit • British Columbia gjeog Kolumbi Britanike
BCAL British Caledonian (Airways) Linjat Ajrore të Kaledonisë Britanike
BCC British Council of Churches Këshilli Britanik i Kishave • Blind Carbon Copy inf kopje e verbër
BCE Before the Common Era para erës sonë
BCH (lt Baccalaureus Chirurgiae) Bachelor of Surgery i diplomuar në kirurgji
bcky. bankruptsy falimentim
BCL Bachelor of Civil Law i diplomuar në të drejtën civile
BCom(m) Bachelor of Commerce i diplomuar në merceologji
BCS British Computer Society Shoqëria Britanike e Kompjuterëve
bd bound i lidhur • bundle vandak
BD Bachelor of Divinity i diplomuar në teologji
bd board drejtori; inf kuadër bond lidhje • bound i lidhur
B/D bank draft treg tërheqje bankare; urdhërxhirimi bankar
BDA British Dental Association Shoqata Britanike Oentare
Bde Brigade usht brigade
BDH British Drug Houses Depot Britanike të Barnave
BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie) Federation of German Industry Federata Gjermane e Industrisë
bdl. bundle vandak
bdle. bundle vandak
bdrm. bedroom dhomë gjumi
BDS Bachelor of Dental Surgery i diplomuar në kirurgjinë dentare • Barbados tir Barbados
be bill of exchange kambial
Be beryllium kim beril
BE Bachelor of Education i diplomuar në pedagogji • Bachelor of Engineering i diplomuar në inxhinieri • Board of Education Ministria e Arsimit
B/E bill of entry treg fletëhyrje (në doganë) bill of exchange kambial
BEA British East Africa Afrika Lindore Britanike • British European Airways Linjat Ajrore Britanike për Evropën
BEAB British Electrical Approvals Board Komisioni Britanik i Miratimittë Pajisjeve Elektrike
BEd Bachelor of Education i diplomuar në pedagogji
Beds Bedfordshire gjeog Bedfordshir
bef. before para
BEF British Expeditionary Force Forcat Britanike të Ekspeditave
Belg. Belgian (Belgic) belg • Belgium gjeog Belgjike
BEM British Empire Medal Medalje e Perandorisë Britanike
Benelux Belgium, Netherlands and Luxemburg Beneluks (vendet e Beneluksit - Belgjika, Holanda dhe Luksemburgu)
BEng Bachelor of Engineering i diplomuar në inxhinieri
Berks Berkshire Berkshir
Bs L (fr Bachefier ‘s Lettres) Bachelor of Letters i diplomuar në letërsi
Bs S (fr Bahelier ‘s Sciences) Bachelor of Sciences i diplomuar në shkenca
bet. between midis
BeV billion electron-volts fiz miliard elektronvolt
bf brought forward fin i hedhur në faqen tjetër • bloody fool budallai i shkretë
bf., b.f. bodlface shtyp shkronjë e zezë
BFI British Film Insitute Instituti Britanik i Filmit
BFPO British Forces Post Office Zyra Postare e Forcave (të Armatosura) Britanike
BG Bulgaria tir BullgariBG, B.G. brigadier general usht gjeneral brigade
bg. background sfond; fushë • bag qese; thes
BH bill of health certifikatë e gjendjes shëndetësore • British Honduras tir. Hondurasi Britanik
BHC benze hexachloride kim, ind. heksaklorur benzine
Bhn. Brinell hardness number met. mumër i fortësisë Brinell
bhp break horse-power mek. kalë-fuqi frenimi
BHS British Home Stores depot e brendshme britanike
Bhu. Bhutan gjeog. Butan
Bi bismuth kim. bismut
Bl Board of Investigation Komitet Hetimor • British India gjeog India Britanike
BIA Bureau of Indian Affairs Zyra e Marrëdhënieve me Indinë
BIATA British Independent Air Transport Association Shoqata Britanike e Enteve të Pavarura të Transportit Ajror
bib. Biblical biblik Bib. Bible Bibla • Biblical biblik blbl. bibliotheca bibliotekë • biblical biblik
Bibl. Biblial biblik
biblio., bibliog. bibligrapher bibliograf • bibliographical bibliografik • bibliography bibliograft
BIF British Industries Federation Federata Britanike e Industrive
BIFU Banking Insurance and Finance Union Bashkimi i Sigurimeve Bankare dhe Financiare
BIM British Institute of Management Instituti Britanik i Administrimit
biog. biography jetëshkrim; biografi
biol. biological biologjik • biologist biolog • biology biologji
BIOS Basic Input/Output System inf sistem bazë i hyrje/daljes
BIPM (fr Bureau International des Poids et Mesures) International Bureau of Weights and Measures Zyra Ndërkombëtare e Peshave dhe Masave
BIR British Institute of Radioloy Instituti Britanik i Radiologjisë
BIS Bank of International Settlements Banka e Pagesave Ndërkombëtare
bis. bissextile (vit) i brishtë
BIT Binary Digit inf. shifër dyjare
bk bank bankë • bark lëvozhgë • book libër
Bk berkelium kim berkelium
bkg banking veprime bankare
bkgd. background sfond; fushë
bklr. black letter shtyp shkronjë e zezë
bkpg. book-keeping llogari
bkpt. bankrupt i falimentuar
bks. barracks kazermë • books libra
bkt basket kosh
bl bale deng • barrel fuçi • bill of lading policëngarkesë; fletëngarkesë • black i zi blue blu
BL Bachelor of Law i diplomuar në drejtësi • Bachelor of Letters i diplomuar në letërsi • British Legion Legjoni Britanik • British Layland Leilandi Britanik (uzina automobilistike) British Library Biblioteka Britanike
B/L bill of lading policëngarkesë; fletëngarkesë
Bl. Blessed fet i (e) bekuar
BLAISE British Library Automated Information Service Shërbimi Automatik i Informacionit në Bibliotekën Britanike
bldg(s) building(s) ndërtes/ë, (-a)
BLESMA British Limbless ex-Servicemen's Association Shoqata Britanike e Ushtarakëve të Gjymtuar
BLit(t) (it. Baccalaureus Lit(t)erarum) Bachelor of Literature (Letters) i diplomuar në letërsi
BLLD British Library Lending Division Sektori i Huazimeve në Bibliotekën Britanike
BLMC British Layland Motor Corporation Korporata Britanike e Motorëve Lejlend
BLRD British Library Reference Division Sektori i Referencave në Bibliotekën Britanike
Blvd Boulevard bulevard
bm beam rreze • bench mark (studim) bazë
BM Bachelor of Medicine i diplomuar në mjekësi • British Museum Muzeumi Britanik • (lt. Beatae Memoriae) of blessed memory i kujtimit të bekuar
BM A British Marine Aircraft aeroplan i Flotës Detare Britanike • British Medial Association Shoqata e Mjekëve Britanikë
BMEWS ballistic missile early warning system sistem radar kundër raketave balistike
BMJ British Medical Journal Revista Mjekësore Britanike
BML British Museum Library Biblioteka e Muzeut Britanik
BMus Bachelor of Music i diplomuar në muzikë
BMW (Bayeriche Motoren Werke) Bavarian Motor Works uzina automobilistike bavareze
BMX bicycle motocross çiklokros
bn.a battalion batalion • billion miliard
Bn. Baron baron • Battalion batalion
BNB British National Bibliography Bibliografia Kombëtare Britanike
BNEC British National Export Council Këshilli Kombëtar Britanik i Eksportit
BNFL British Nuclear Fuels Limited Kompania e Lëndëve Djegëse Bërthamore
BNOC British National Oil Corporation Korporata Kombëtare Britanike e Naftës
b.o. branch office filial • buyer's option treg optimi i blerësit
BOA British Optical Assoiation Shoqata Optike Britanike
BOAC British Overseas Airways Corporation Korporata Ajrore Britanike për Jashtë
BOC British Oxygen Society Shoqata Britanike e Oksigjenit
BOCM British Oil and Cake Mills Punishtet Britanike të Vajit dhe Bërsive
BOD biochemical oxygen demand kërkesa per oksigjen biokimik
BOF Beginning of File inf fillim i skedës
B. of A. Bank of America Banka e Amerikës
B. of E. Bank of England Banka e Anglisë
B. of T. Board of Trade Ministria e Tregtisë
Boh. Bohemia gjeog Bohemi bohemian bohemian
Bol. Bolivia gjeog Bolivi
BOOTP Bootstrap Protocol inf protokoll i shpejtë (në internet)
bor. borough lagje
BOSS Bureau of State Security Drejtoria e Sigurimit të Shtetit (nëAfrikën e Jugut)
bot.' botany botanikë • bought blerë • bottle shishe
BoT Board of Trade Zyra e Tregtisë (pas vitit 1970 hyri në DTI)
BOTB British Overseas Trade Board Zyra Britanike e Tregtisë me Jashtë
boul., Boul. Boulevard bulevard
bp boiling point fiz pikë e vlimit • beautiful people njerëztë modes
bp. birthplace vendlindje • bishop oficer (në shah)
b.p. boiling point fiz pikë e vlimit • bill(s) payable kambial pasiv • birth place vendlindje • (it bonum publicum)
the public good e mira e përgjithshme Bp. Bishop peshkop
BP blood pressure mjektension i gjakut • British Pharmaopoeia Farmakopea Britanike • British Petroleum Kompania Britanike e Naftës • be prepared përgatitu
BPC British Petroleum Company Kompania Britanike e Naftës • British Pharmaceutical Codex Kodi Britanik i Famaceutikës • British Printing Corporation Korporata Britanike e Shtypit
BPharm Bachelor of Pharmacy i diplomuar në farmaci
BPhil (it. Baccalaureus Philosophie) Bachelor of Philosophy i diplomuar në filozofi
bpi bits per inch bit për inç
bpl birthplace vendlindje
BPS inf. Bits per second bit/sekondë • Bytes per second bajt/sekondë
Bque barque barkë
BQ (ItBene quiescat) may he (she) rest well u prehtë në paqe
br bank rate interes bankar
br. branch degë • bridge urë • brief drejtinstruktim • brother vëlla • brown ngjyrë kafe
Br Britain gjeog Britani • British britanik • bromium kirn brom • Brother vëlla
BR Bank rate fin taksë e skontos • Bedroom dhomë gjumi • Bill of Rights his Akti i të Drejtave • British Rail (ways) Hekurudhat Britanike • Brazil tir-Brazil
B/R bill(s) receivable kambial(e) aktiv(e)
Braz. Brazil gjeog Brazil • Brazilian brazilian
BRCS British Red Cross Society Shoqëria Britanike e Kryqit të Kuq
BRD (57 Bundesrepublik Deutschland) German Federal Republic Republika Federale e Gjermanisë
BRE Building Research Establishment Enti i Kërkimeve Ndërtimore
b.rec. bills receivable kambiale aktive
Bret. Breton Breton
brev. brevet patentë • breveted i patentuar brig, brigade brigade Brig. Brigadier gjeneral brigade Brig.-Gen. Brigader General gjeneral brigade
Brit. Britain gjeog. Britani (e Madhe) • Britania Britani • British britanik • Breton breton Brit. Mus. British Museum Muzeumi Britanik
BRN Bahrain tir Bahrejn
bro., Bro. Brother vëlla
bros., Bros. Brothers treg Vellezer
BRS British Road Services
Shërbimi Kombëtar Britanik i Transportit Rrugor
BRU
Brunei tir Brunei
b.s. balance sheet ek bilanc • battleship luftanije • bill of sale treg. fletëshitje
BS Bachelor of Science i diplomuar në shkenca • Bachelor of Surgery i diplomuar në kirurgji • shih b.s. • Bahamas tir Bahama • Blessed Sacrament Kunga e Shenjtë • Bill of Sale aktshitje • Boy Scout boijskaut • British Shipbuilders Armatorë Britanikë
BSA Boy Scouts of America Bojskautët e Amerikës • Building Societies Association Shoqata Britanike e Ndërtimit • Birmingham Small Arms Armët e Lehta të Birmingamit
BSAC British Sub Aqua Club Klubi Britanik i Sporteve të Nënujit
BSc Bachelor of Science i diplomuar në shkencat e natyrës
BSc (Econ.) Bachelor of Science in the Faculty of Economics i diplomuar në shkencat ekonomike (në shkallë të parë)
BSc (Eng.) Bachelor of Science in the Faculty of Engineering i diplomuar në inxhinieri (në shkallë të parë)
BSC British Steel Corporation Korporata Britanike e Çelikut • British Sugar Coroporation Korporata Britanike e Sheqerit
BSCS Bachler of Science in Computer Science i diplomuar në informatikë (në shkallë të parë)
bsh. bushel shinik (njësi vëllimi=361)
BSI British Standards Institute Instituti Britanik i Standardeve • Building Societies Institute Instituti i Shoqatave të Ndërtimit
bsk. basket kosh
BSM British School of Motoring Shkolla Britanike e Shoferëve
BS(S) British Standards (Specification) Specifikime të Standardeve Britanike
BST British Summer Time ora ligjore britanike • British Standard Time ora lokale britanike • Bachelor of Sacred Theology i diplomuar në teologji
Bt, Bt. Baronet baronet
BT bacillus thuringiensis bio. bacil turingjen • British Telecom (munications) Telekomunikacioni Britanik
BTA British Tourist Authority Zyra Britanike e Turizmit
BTC British Transport Commission Komisioni Britanik i Transports
BTG British Technology Group Grupi Britanik i Teknologjisë
BThU British Thermal Unit fiz. njësi termike britanike
BTO British Trust for Ornithology Trusti Britanik i Omitologjisë
btry. battery bateri
btu, Btu British thermal unit njësia termike britanike
bu, bu. bureau zyrë • bushel shinik (njësi vëllimi =36 I)
Bucks Buckighamshire gjeog Bakingamshir
bul. bulletin buletin
Bulg. Bulgaria gjeog Bullgari • Bulgarian bullgar; gjuh bullgarishte
BUNAC British Universities North America Club Klubi Britanik i Universiteteve të Amerikës së Veriut
BUP British United Press Shtypi i Bashkuar Britanik
BUPA British United Provident Association Shoqata e Bashkuar Britanike e Fondeve të Pensioneve
bur. bureau zyrë • buried i varrosur
BUR Burma tir Birmani
bus., bush. bushel bushëll (=36 I) business afarizëm
BV Beata Virgo Maria) Shën Mëria e Virgjër • (lt Bene vale) mirupafshim
BVM The Blessed Virgin Mary Shën Mëria e Virgjër
BVM&S Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery i diplomuar në mjekësinë dhe kirurgjinë veterinare
bvt. brevet patentë • brevetted i patentuar
BW Biological Warfare luftë biologjike
b/w black and white bardhë e zi
BWB British Waterways Board Drejtoria Britanike e Udhëve Ujore
BWI British West Indies gjeog Indet Perëndimore Britanike
BWTA British Women's Temperance Association Shoqata Britanike e Grave të Përkora
bx box kuti
BX Base Exchange këmbim bazë bx. box kuti
BYOB Bring your own booze (bottle, beer) sille pijen (shishen, birrën) me vete
BYTE Binary Element String inf varg elementesh dyjare
BZ benzilic usht gazt; alarm i gazit

c.calorie (small) fekalori (e vogël) (kal) • candle qiri • capacity kapacitet; nxënësi • caput kapitull • carat karat • cathode e/katode • cent sent (1/100 e dollarit) • centigram(me) centigram • centimetre centimeter • (Wcirca) about rreth • cubic kubik
C Calorie (large) fiz kalori (e madhe) (Kal) • Canon fet kanonik • Capacitance el kapacitet • Cape gjeog kep • Captain kapiten • carbon Arakarbon • carton kuti; stekë • case arkë • chancellor kancelar • Catholic katolik • Celsius Celsius • Celt kelt • Centime sentim • century shekull • chapter kapitull • chief kryetar • Church kishë • circa rreth • city qytet • cocaine kokainë • cold (ujë) i ftohtë • cold i ftohtë • companion shoqërues • congress kongres • Conservative konservator • Consul konsull • copy kopje • copyright e drejtë e autorit • corps trup • Coulomb el kulomb • court oborr; gjykatë • Cuba tir Kubë cup kupë
c. cent(s) sent
ca cathode el katodë • (It circa) about rreth
Ca calcium kim kalcium
CA California gjeog Kaliforni • Catholic Association Shoqata Katoiike • Central America gjeog Amerika Qendrore • Central American i Amerikës Qendrore • Chartered Accountant financier i diplomuar • Collision Avoidance inf shmangie e përplasjes • Commercial Agent agjent tregtar • County Alerman kryeplak i kontesë • Court of Appeal gjykatë e apelit
C/A Capital Account liogari e kapitalit • Commerical Agent agjent tregtar • Current account llogari rrjedhëse
CAA Civil Aeronautics Administration Administrata e Aeronautikës Civile
CAB Civil Aeronautics Board am Zyra e Aeronautikës Civile • Citizens'Advice Bureau Zyra e Këshillimit per Qytetarët • Compressed Application Binary inf dyjar i programit të ngjeshur të zbatimit
cad cash against documents treg me para në dorë kundrejt dokumenteve
c e d (fr c'est-e-dire) that is to say pra; dmth
CAD Computer Aided Design inf projekt i kompjuterizuar; dizenjo e kompjuterizuar
CAE College of Advaned Education kolegji i arsimit të lartë (në Australi) Computer Aided Engineering inxhinieri e kompjuterizuar
C.A.F. Cost and freight kosto me gjithë transports
C.A.G.S. Certificate of Advanced Graduate Studies dëftesë e studimeve të larta
CAI Computer Aided (Assisted) Instruction inf udhëzim i kompjuterizuar
cal. calendar kalendar • calibre kalibër • calorie (small) fekalori (e vogël)
CAL computer assisted learning mësim i kompjuterizuar
Cal. California gjeog Kaliforni calorie (large) fiz kalori e (madhe)
Calif. California gjeog Kalifomi
Caltech California Institute of Technology Instituti Teknologjik i Kalifornisë
Cam., Camb. Cambridge gjeog Kaliforni
CAM computer-aided manufacturing inf prodhim i kopjuterizuar
Cambs. Cambridgeshire Kejmbrixhshir
Can. Canada gjeog Kanada • Canadian kanadez • Canon fet kanonik • Canto kanto
CAN customs assigned number numër regjistrimi doganor
C and A, C & A Clements and August C dhe A (dyqane veshjesh)
c and f cost and freight kosto dhe qira transporti
C and G City and Guilds (of Lodon Institute) Siti dhe Gildet (e Institutit të Londrës)
C&W country and western muz muzikë fshati dhe perëndimore
Cant. Canterbury gjeog Kanterbëri • Canticles kantikula
Cantab. (lt cantabrigiensis) of Cambridge kantarigjian; i Kejmbrixhit
Cantuar. (lt Cantuaria) Canterbury Kanterbëri • (lt Cantuariensis) of Canterbury i Kanterbërit
cap. capital (shkronjë) e madhe • (lt capiat) le ta marrë • capitain kapiten • (It capitulum) krye • (It caput)
chapter kapitull; kre
CAP Common Agricultural Policy Politikë e Përbashkët Bujqësore
caps. capital leters shkronja të mëdha • capsule kapsulë
CAPS Cassette Programming System inf sistem i programimit të kasetës
Capt. Captain kapiten
car. carat karat
Car. Carolus Karl
CAR Central African Republic Republika e Afrikës Qendrore
Card. Cardinal fet kardinal
CARD Campaign Against Racial Discrimination fushatë kundër dallimit racial
Cards Cardiganshire Kardiganshir
CARE Co-operative for American Relief to Everywhere Kooperativa per Ndihma Amerikane Kudo
CARICOM Caribbean Community bashkësi karaibike
carp, carpentry zdrukthëtari
CAS Chief of Air Staff Shef i Shtabit të Forcave Ajrore
CASE Confederation for the Advancement of State Education Konfederata e Përhapjes së Arsimit Shtetëror • Co-operative Awards in Science and Engineering çmime kooperativiste në shkencë dhe inxhinieri • com­puter-assisted software engineering inf hartim i programeve me ndihmën e kompjuterit
cat. catalogue katalog • catechism katekizëm
CAT College of Advanced Technology Institut i Lartë i Teknologjisë (në Britaninë e Madhe) Computer-Aided (Assisted) Typestettlng radhim i kompjuterizuar • Computer Aided Tomography inf mjek tomografi e kompjuterizuar
cath. Cathedral katedrale • Cathode e/katodë • Catholic katolik
CATH. Catholic katolik
CATV Cable Television televizion kabllor • Community Antenna Television televizion me antenë qendrore
CAU Controlled Access Unit inf njesi e kontrollit në hyrje
Cb columbium kim kolumbium (tani niobium)
CB Companion of the Order of Bath Shoqërues i Urdhrit të Bathit • confined (cofinement) to barracks izolim në kazermë • Cape Breton gjeogKepi i Bretonit • Citizens' Band muz banda qytetare
CBC Canadian Broadcasting Corporation Korporata Kanadeze e Difuzionit • County Borough Council këshill komunal i kontesë (në Britaninë e Madhe)
CBD Cash Before Delivery pagesë para livrimit
CBE Commander of the Order of the British Empire Komandant i Urdhrit të Perandorisë Britanike
CBI Confederation of British Industry Konfederata Britanike e Industrisë
CBS Confraternity of the Blessed Sacrament Vëllazëria e Sakramentit te Shenjtë • Columbia Broadasting System sistemi kolumbian i difuzionit
cc. • (it capita) chapters kapituj; krerë • centuries shekuj • carbon copies kopje me letër kopjativi • cubic-centlmetre(s) centimeter kub
CC Cape Colony Koloni e Kepit • Carbon Copy inf kopje besnike • City Council këshill i qytetit • closed circuit e/ qark i mbyllur • Companion of the Order of Canda Shoqërues i Urdhrit të Kanadasë • County Council këshill i kontesë • Cricket Club klub kriketi
CCA current cost accounting fin llogari rrjedhëse e kostos
CCA. Circuit Court of Appeals gjykatë shëtitëse e apelit
CCCP shih USSR.
CCF Combined Cadet Force Forcat e Përbashkëta të Kadetëve
C.C.F. Cooperative Commonwealth Federation of Canada Federata e Komënuelthit të Bashkëpunimit të Kanadasë
CChem Chartered Chemist farmacist i diplomuar
CCITT Comite Consultatif International Telegraphique etTelephonique/ Consultative Committee for In­ternational Telegraph and Telephone Komiteti Konsultativ Ndërkombëtar i Telegrafisë dhe Telefonisë
CCP Chief Commissoner of Police shef i policisë • Code of Civil Procedure Kod i Procedures Civile
CCPR Central Council of Physical Recreation Këshilli Qendror i Fizkulturës
CCS Corporation of Certified Secretaries Korporata e Sekretarëve të Diplomuar
CCTV Closed Circuit Television televizion me qark të mbyllur
cd candela el. qiri
c.d. cash discount treg skonto e arkës
Cd cadmium kim kadmium
CD Canadian Forces Decoration Dekoratë e Forcave të Armatosura Kanadeze • Carrier Detect inf zbulim i bartësit • Change Directory inf ndrysho drejtori (komandë e kompjuterit) Civil Defence mbrojtje qytetare • Coast Defence mbrojtje bregdetare • Collision Detection inf zbulim i përplasjes • Compact Disk kompaktdisk (CD) Contagious Disease mjeksëmundje ngjitëse • (fr. Corps Diplomatique) Diplomatic Corps trup diplomatik
C.D. civil defence mbrojtje civile
C/D certificate of deposit treg dëftesë depozite
CD-E Compact Disc - Erasable inf CD për përdorim të shumëfishtë
CD-MO Compact Disc - Magneto Optical inf CD magneto-optike
CDN Canada tir Kanada
Cdr Commander usht komandant
CD-R Compact Disc-Recordable inf disk kompakt regjistrirni
CD-ROM Compact Disc - Read Only Memory inf CD ROM
CD-RW compact disk-rewritable inf disk kompakt redaktimi
CDSO Companion of the Distinguished Service Order Shoqërues i Urdhrit të Shërbimeve të Shquara
CDT craft, design and technology zeje, dizenjo e teknologji
cdv (fr carte de visite) visiting card kartëvizitë
CDV Civil Defence Volunteers Vullnetarë të Mbrojtjes Civile
Ce cerium kim cerium
CE Chief Engineer kryeinxhinier Christian Endeavour Përpjekja Kristiane • Civil Engineer inxhinier ndërtimi • Common Aera Era Jonë • Council of Europe Këshilli i Evropës • Counter-espionage kundërspiunazh
CEDO Centre for Education Development Overseas Qendra për Zhvillimin e Arsimit Jashtë Vendit
CEF Canadian Expeditionary Force Forcat Kanadeze të Ekspeditave
CEGB Central Electricity Generating Board Komisioni Qendror i Gjenerimit të Energjisë Elektrike
CEI Council of Engineering Institutions Këshilli i Instituteve të Inxhinierisë
eel. celebrated i shquar
 
Abbreviations and Symbols 3
Celt. Celtic keltik
cen. central qendror • century shekull; qindëshe
CEng Chartered Engineer inxhinier i dipiomuar
cent. centigrade centigrade • central qendror • (Wcentum) hundred qind Per cent për qind • century shekull
CENTO Central Treaty Organisation Organizata e Traktatit Qendror
CERN (fr. Concell Europeen pur la Recherche Nucleaire) European Centre for Nuclear Research Qendra Evropiane për Kërkime Bërthamore
cert. certainty siguri • certificate certifikatë • certificated i vërtetuar me certifikatë • certify vërtetoj
Cestr. (it. Cestrensis) of Chester i Çestërit
CET Central European Time ora e Evropës Qendrore • Council for Educational Technology Qendra për Teknologjinë Arsimore
C.E.T. Central European Time ora e Evropës Qendrore
cf. • calf (lidhje libri) lëkure • (lt. confer) compare krahaso
Cf californium kim kalifornium
CF Chaplain to the Forces kapelan I ushtarak • Corresponding Fellow anëtar me korrespondencë
CFA (fr. Communaute flnancl&re d'Afrlque) African Financial Community Bashkësia Financiare Afrikane
CFI., c.f.l. cost, freight, Insurance treg. kosto, shpenzime transporti dhe sigurim
cg centlgram(me) centigram
c. g. centre of gravity qendër e rëndesës
CG Captain of the Guard usht, hist kapiten i rojës • Coast Guard usht. mbrojtje bregdetare • Consul-General konsuli i përgjithshëm
CGA Colour Graphics Adaptor inf. përshtatës i ngjyrave në grafikë (videokartë)
CGI inf. Computer Generated images figura të përftuara nga kompjuteri • Computer Graphics Interface ndërfaqe grafike e kompjuterit
CGLI City and Guilds (of London) Institute Instituti i Sitit dhe Gildeve (të Londrës)
CGM Conspicuous Gallantry Medal Medalje e Trimërisë së Veçantë
CGPM (fr Conference Generale des Poids et Mesures) General Conference of Weights and Measures Konferenca e Përgjithshme e Peshave dhe Masave
CGS centimetre-gram(me)-second (unit) fiz (njësi) centimetër-gram-sekondë (cgs) • Chief of the General Staff Shef i Shtabit të Përgjithshëm
CGT capital gains tax taksë mbi frtimin e kapitalit • (fr. Confeferation Generale du Travail) General Conferation of Labour Konfederata e Përgjithshme e Punës
ch. central heating ngrohje qendrore • chairman kryetar • chapter kapitull; kre • check shah • chef shef; kryetar • child fëmijë • chidren fëmijë (sh)
Ch. Champion kampion • chief shef; kryetar • China gjeog K'inë Chinese kinez; gjuhkmezçe Church kishë
CH Companion of Honour Shoqërues Nderi • (lt. Confederatio Helvetica) Switzerland dhe tir. Zvicra; Konfederata Zvicerane
ch., CH. clearing-house magazine tranziti • courthouse gjykatë • customhouse doganë
Chal., Chald. Chaldee Kalde • Chaldaic kaldean
Chamb. Chamberlain shambelan
Chanc. Chancellor kancelar • Chancery kancelaii
chap, chapter kapitull; kre
Chap. Chaplain kapelan • Chapter kapitull; kre
CHAR Character shkronjë
Chas. Charles Karl; Çarlz
ChB it Chirurgiae Baccalaureus) Bachelor of Surgery i dipiomuar në kirurgji
CHDIR Change Director inf ndërro drejtorinë (komandë e kompjuterit)
CHE Campaign for Homosexual Equality fushatë për barazi të homoseksualëve
chem. chemical kimik • chemist farmacist • chemistry kimi
CHGRP Change Group inf ndërro drejtorinë (komandë e kompjuterit)
Ch. Hist. Church History Historia e Kishës
Chin. China gjeog Kinë Chinese kinez; kinezçe
Ch. J. Chief Justice Kryegjyqtar; Kryetar i Gjykatës së Lartë
ChM (lt Chirurgiae Magister) Magjistër i Kirurgjisë
CHMOD Change Mode inf ndërro modulin
choc, chocolate çokollatë
chq. cheque fin çek
Chr. Christ Krisht • Christian i krishterë
CHR Character inf shkronjë
chron. chronicle kronikë • chronological kronologjik • chronologically kronologjikish • chronology kronologji
Chron. Chronicles kronika
c.i. cast iron ind gizë • cost and insurance treg kosto dhe sigurim
Cl Channel Islands gjeog Ishujt e Kanalit të Manshit • consular invoice fin fature konsullore • Ivory Coast tir. Bregu i Fildishtë
CIA Central Intelligence Agency Agjencia Qendrore e Zbulimit; Shërbimi i Fshehtë (amerikan)
Cic. Cicero ciceron
Cicesr. (lt Cicestrensis) of Chichester i Çiçesterit
CID Criminal Investigation Department Seksioni i Hetimeve Kriminaie • Council of Industrial Design Këshilli i Projekteve Industriale
CIE Companion of the Order of the Indian Empire Shoqërues i Urdhrit të Perandorisë Indiane
Cie (fr. Compagnie) Company kompani
cif. c.i.f, C.I.F. cost, insurance, and freight fregkosto, sigurim dhe transport
CIGS Chief of Imperial General Staff Shef i Shtabittë Përgjithshëm Perandorak
Cll Chartered Insurance Institute Instituti i Autorizuar i Sigurimeve
CIM Commission on Industry and Manpower Komisioni i Industrisë dhe Fuqisë Punëtore • computer-inte­grated manufacturing prodhim integral i kompjuterizuar
CINC, C-in-C Commander in Chief kryekomandant
CIO, C.I.O. shih AFL-CIO.
CIOB Chartered Institute of Building Instituti i Autorizuar i Ndërtimeve
CIPA Chartered Institute of Patent Agents Instituti i Autorizuar i Agjentëve të Patentave
CIPFA Chartered Institute of Public Finance and Accountancy Instituti i Financave Publike dhe Llogaritarëve të Autorizuar
CIPM (fr Comite International des Poids et Mesures) International Committee of Weights and Measures Komiteti Ndërkombëtar i Peshave dhe Masave
cir. (Vrcirca, cierciter, circum) about rreth
CIR Commission on Industrial Relations Komisioni i Marrëdhënieve Industriale
circ. shih dr.
circs, circumstances rrethana
CIS Chartered Institute of Secretaries Instituti i Autorizuar i Sekretarëve
C.I.S. Commonwealth of Independent States Komënuelthi i Shtetevetë Pavarura.
CISC Complex Instruction Set Computing int njehsim me grup të përbërë udhëzimesh
cit. citation citim • cited i cituar • citizen qytetar • citrate kim citrat
CIT Chartered Institute of Transport Instituti i Autorizuar i Transportit
CITES Convention on International Trade in Endangered Species (of Wilde Fauna and Flora) Konventa e Tregtisë Ndërkombëtare me Speciet e Rrezikuara (të kafshëve dhe bimëve të egra)
civ. civil, civilian civil
CJ. C.J. Chief Justice kryetar gjykate
cl centilitre centiliter • class klasë • classical klasik • clause klauzolë • clergyman klerik • clerk nëpunës • cloth (libër i lidhur me) pëlhurë • (It cum laude) with praise me fletë lavdërimi
cl. class klasë • clause kaluzolë
Cl chlorine kim klor
CL Sri Lanka tir Sri Lanka
cl. carload ngarkesë e automjetit • civil law e drejtë civile • common law e drejtë zakonore class. classical klasik • classification klasifikim
CLI Command Line Interface inf ndërfaqe e linjës së komandës
CLitt Companion of Literature Shoqërues i Letërsisë
CLP constituency Labour party degë e partisë laburiste
CLR computer language recorder inf regjistrues i gjuhës së kompjuterit
CLS Clean Screen inf ekran i paster
CLT computer language translator përkthyes i gjuhës së kompjuterit
cm centimetre centimeter • (fr carat metrique) metric carat karat metrik • (It causa mortis) by reason of death për shkak të vdekjes
Cm curium kim kurium
cm. centre of mass fiz qendër e masës • court-martial gjyq ushtarak
CM Certificated Master Magjistër i Pajisur me Certifikatë • Corresponding Member anëtar me korrespondencë • (lt Chirurgiae Magister) Master of Surgery Magjistër i Kirurgjisë
C.M.A. Certified medical assistant ndihmësmjek i diplomuar
CMEA Council of Mutual Economic Assitance Këshilli i Ndihmës së Ndërsjellë
CMG Companion of the Order of St Michael and St George Shoqërues i Urdhrit të Shën Mëhillit dhe Shën Gjergjit
CMI computer-managed instruction udhëzime të drejtuara me anë të kompjuterit
CMOS Complementary Metal-Oxide Semicondutor tek gjysmëpërçues shtojcë me oksid metalik
CMRST Committee on Manpower Resources for Science and Technology Komiteti i Burimeve Njerëzore per Shkencën dhe Teknologjinë
CMS Church Missionary Society Shoqata e Misionarëve të Kishës
CNA Certified Network Administrator inf administrator i autorizuar i rrjetit
CNAA Council for National Academic Awards Këshilli j Çmimeve Akademike Kombëtare
CND Campaign for Nuclear Disarmament fushatë për çarmatimin bërthamor
CNI Certified Netware Instructor tek udhëzues i autorizuar i pajisjeve të rrjetit
CNR Canadian National Railway Hekurudha Kombëtare Kanadeze
CNRS (fr Centre Nationale de la Recherche Scientifique) National Centre for Scientific Research Qendra Kombëtare për Kërkime Shkencore
CNS central nervous system sistemi nervor qendror
C/o care of për; pranë (në adresa) carried over fin i bartur
Co cobalt kirn kobalt
Co. Company kompani • County kontë
CO Colonial Office Ministri e Kolonive • Commanding Officer oficer i komandës • conscientious objector kundërshtar i shërbimit të detyrueshëm ushtarak • Criminal Office Zyra e Ndjekjes së Krimit • Colorado tir Kolorado • Colombia tir. Kolumbia coad coadjutor bashkëgjykues COAX Coaxial cable el. kabllo koaksiale
COBOL Common Business Oriented Language inf gjuhë kompjuterike e orientuar sipas procedurave adminis­trative në fuqi
CODEC Coder/Decoder kodues/dekodues • Compression/Decompression ngjeshje/zgjeshje
coh., cochl. (Itcochleare) a spoon (spoonful) një luge (lt coc. amp.) tablespoonful një lugë gjelle (It coch. parv.) teaspoonful një lugë çaji
COCOM Coordinating Committee for Multilateral Exports Controls Komiteti Koordinator për Kontroiiin e Eksporteve Shumëpalëshe
cod. code kod • codex kodik
Cod. codex kodik
c.o.d. cash on delivery pagesë në livrim; kundërpagesë
co-ed, co-educational (shkollë) e përzier
coeff. coefficient koeficient
C of A Certificate of Airworthiness certifikatë fluturimi
C of C Chamber of Commerce dhomë e tregtisë
C of E Church of England Kisha e Anglisë • Company of Engineers £/s/tf kompani xheniere; kompani e xhenios • Council of Europe Këshilli i Evropës C of I Church of Ireland Kisha e Irlandës
C of S Church of Scotland Kisha e Skocisë • Chief of Staff Shef i Shtabit
cog. cognate i brendshëm
c.o.g. centre of gravity qendër e tërheqjes (e gravitetit)
COGB Certified Official Government Business Punë Qeveritare e Vërtetuar
COHSE Confederation of Health Service Employees Konfederata e Punonjësve të Shërbimi Shëndetësor
COI Central Office of Information Zyra Qendrore e Informacionit
col. college kolegj • colonial kolonial • colony koloat • column pikëpresje
Col. Colonel kolonel • Columbia gjeog Kolumbi • Colorado gjeog Kolorado
coll. colleague koleg • collection koleksion • collective përmbledhës • collector koleksionist • college kolegj • colloquial bisedor
collat. collateral bashkanësor; kolateral
colloq. colloquial bisedor
Colo. Colorado gjeog Kolorado
com. comedy komedi • comic komik • commentary koment • commerce tregti • commission komison • com­mittee komitet • common i përgjithshëm • communication komunikacion • community bashkësi
Com. Commander komandant • Commissary komisar • Committee komitet • Commodore komodor • Com­monwealth Komëneulth • Communist komunist
COM Computer Output Microfilm mikrofilm i kopjuterizuar
COM1 First Serial Port int portë e parë seriale (portë asinkrone)
COM2 Second Serial Port inf portë e dytë seriale
COM3 Third Serial Port int portë e tretë seriale
COM4 Fourth Serial Port inf portë e katërt seriale
COMDEX Computer Dealers Exposition ekspozitë e shitësve të kompjuterëve
Comdr. Commander komandant
Comdt. Commandant komandant
COMECON Council for Mutual Economic Air (Assistance) Këshilli i Ndihmës Ekonomike Reciproke (ivendeve komuniste)
Comintern Communist International Komintern; Intemacionalja Komuniste
COMINIT Communications Intelligence Zbulimi i Ndërlidhjes
comm. commander komandant • commentary koment • communication ndërlidhjeCommisr, Commissioner komisioner
comn. commission komision
Commy. Commisary komisar
comp. vcompany kompani • comparative krahasor • compare krahaso • comparison krahasim • composer kompozitor • composition kompozim • compound përzierje
compar. comparative karahasor • comparison krahasim
COMSAT Communications Satellite Corporation Korporata e Nldërlidhjes Satelitore
CON Console infkonsolë (tastierë dhe ekran)
con. conclusion përfundim • (lt conjunx) consort bashkëshort • contra kundër • convenience voli; përshtatshmëri • conversation bisedë
Con. Consul konsull
cone. concentrated i përqendruar • concentration përqendrim
CONFIG Configuration inf konfigurim
Cong. Congress Kongres • Congressional i Kongresit
con]. conjugation zgjedhim * conjunction lidhëz • conjunctive lidhor
conn. connected i lidhur • connection lidhje • connotation konotacion
Conn. Connecticut gjeog Konektikat
cons. consecrated i konsakruar; i shenjtëruar • consonant bashkëtingëllore
Cons. Conservative pol konservator • shih Consols. Constable polic • Constitution kushtetutë • Consul konsull
con. sec. conical section prerje konike
Consols Consolidated Funds fin obligacione shtetërore
const. constable polic • constant fiz, mar konstante • constitution kushtetutë • constitutional kushtetues
cont., contnd. continued vazhdon (në numrin e ardhshem)
contr. contracted me kontratë • contraction tkurrje • contrary i kundërt
contr. bon. mor. (It contra bonos mores) contrary to tood manners (morals) kundër mirësjelljes (moralit)
conv. conventional konvencional
co-op, co-operative kooperativë
Co-op. Co-operation bashkëpunim • Co-operative kooperativë
Cop., Copt. Coptic kopt; koptik; gjuh kopte
Cor. Corinthian korintik • Coroner sipërmarrës autopsish
CORE Congress of Racial Equality Kongresi i Barazisë Raciale
Cor. mem. Corresponding Member anëtar me korrespondencë
Corn. Cornish banor i Komuollit • Corwall gjeog Komuoll
corol., coroll. corollary korolar
corp. coroporal usht tetar • corporation korporatë; ent
Corp. shih corp,
corr. correct i saktë • correspondence korrespondencë; letërkëmbim • correspondent korrespondent • corrugated (llamarinë) e valëzuar • corrupt gjuh i bastarduar • corruption gjuh bastardim; prishje
Cor. Sec. Corresponding Secretary sekretar me korrespondencë
cos cosine mat kosinus
CoS Chief of Staff shef i shtabit
cosec cosecant mat kosekante
cosech hyperbolic cosecant kosekante hiperbolike
cosh hyperbolic cosine kosinus hiperbolik
COSIRA Council for Small Industries in Rural Areas Këshilli i Industrie të Vogla në Zonat Bujqësore
COSLA Convention of Scottish Local Authorities Konventa e Pushtetit Lokal Skocez
cosmog. cosmography kozmografi
COSPAR Committee on Space Research Komisioni i Kërkimeve Kozmike
Coss (lt consules) Consuls konsuj
cot cotangent mat kotangjente
cp candle-power fiz fuqi-qiri
cp. compare krahaso • coupon kupon (i çekut, i biletës)
cp. carriage paid transport i paguar
CP Canadian Press shtypi kanadez • Cape Province Provinca e Kepit (në Afrikën e Jugut) • carriage paid transporti i paguar • chemically pure kimikisht i paster • Clerk of Peace nëpunës i gjyqit të pajtimit • shih
cp. Code of Procedure Kod i Procedures • command post post komandimi • Communist Party parti komuniste
C/P Charter Party kontratë navlloje
CPA Chartered Patent Agent agjent i autorizuar
CPAC Consummer Protection Advisory Committee Komiteti Këshillimor për Mbrojtjen e Konsumatorit
CPAG Child Poverty Action Group Grupi i Aksionit për Fëmijët e Varfër
CPC Clerk of the Privy Council Nëpunës i Këshillit të Fshehtë
cpd. compound përbërës
CPFF cost plus fixed fee treg kosto përmbi honorarin e caktuar
CPI Characters Per Inch inf shkronja për inç • consumer price index indeksi i çmimeve të konsumit
cpl complete i plotë complin fetorë e shtatë kanonike
Cpl, Cpl. Corporal tetar
cpm, CPM cost per thousand kosto për mijë (copë). cycles per minute rrotullime në minute
CPO chief petty officer usht. det nënoficer rezervë
cpp current purchasing power fuqia blerëse aktuale
CPR Canadian Pacific Railway Hekurudha Kanadeze e Paqësorit • cardiopulmonary resuscitation mjek riaktivizim kardiopulmonar
CPRS Central Policy Review Staff Shtabi i Rishikimit të Politikës Qendrore
cps Characters Per Second shkronja në sekondë • cycles per second rrotullime në sekondë
CPS certified professional secretary sekretar profesionist me diplomë • (lt Custos Privatl Sigilll) Keeper of the Privy Seal Ruajtës i Vulës së Fshehtë
CPSA Civil and Public Services Association Shoqata e Shërbimeve Civile dhe Publike
CPSU Communist Party of the Soviet Union Partia Komuniste e Bashkimit Sovjetik
Cpt., CPT captain us/rfkapiten CPU Central Processing Unit inf procesor qendror
cr. created i emëruar • credit kredi • creditor kreditor • crescendo muz kreshendo • crown format kurorë
Cr chromium kim krom
CR (It Caroius rex) King Charles mbreti Çarlz • Carriage return inf zhbartje • (lt civis romanus) a Roman
citizen qytetar i Romës • (It Custos Rotulorum) Keeper of the Rolls ruajtës i pergameneve • Community of the Resurrection Bashkësia e Ringjalljes (anglikane) Costa Rica tir Kostarikë
CRAC Careers Research and Advisory Centre Qendra Kërkimore dhe Këshillimore e Atestimeve
CRE Commission for Racial Equality Komisioni i Barazisë Raciale
cres., cresc. crescendo kreshendo • crescent gjysmëhënë
crim. con. criminal conversation propozim për marrëdhënie seksuale
crlt critic kritik • critical kritik • criticism kritikë
CRMP Corps of Royal Military Police Korpusi i Policisë Ushtarake Mbretërore
CRO cathode-ray oscilloscope oshiloskop me rreze katodike • Commonwealth Relations Office Zyra e Marrëdhënieve me Vendet e Komënuelthit (në Britaninë e Madhe) Criminal Records Office Arkivi i Çështjeve Penale
CRT Cathode-Ray Tube el. gyp i rrezeve katodike
Cs caesium kimc cezium
CS capital stock fregkapital aksionar • Chief of Staff shef i shtabit; shef i personelit • Civil Service administrate shtetërore • Clear to Send inf gati për dërgim cs. case gjuh rasë
c/s cycles per second cikël/sekondë (here)
C/S Client/Server inf klient/server
CSA Confederate States of America hist Shtetet e Konfederatës Amerikane
csc cosecant mat kosekante
CSC Civil Service Commission Komision i Administrates Publike
csch hyprbolic cosecant mat kosekante hiperbolike
CSE Certificate of Secondary Education diplomë mature • Certified System Engineer inxhinier i diplomuar sistemesh (në rrjetin informativ)
CSEU Confederation of Shipbuildig and Engineering Unions Konfederata e Inxhinierëve të Ndërtimit të Anijeve
CSIRO Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation Organizata e Kërkimeve Shkencore dhe Industrial të Komënuelthit
csk. cask fuçi • countersink mek kalisvar.
CSO community service order urdhëresë për shërbim bashkiak
CSP Council for Scientific Policy Këshilli i Politikës Shkencore • Chartered Society of Physiotherapists Shoqata eAutorizuar e Fizioterapeutëve
CST Central Standard Time ora standard qendrore
CSU Channel Service inf shërbim i kanalit • Civil Service Union Bashkimi i Shërbimit Civil • Switching Unit inf njësi e kyçjes
CSv community service volunteer vullnetar i shërbimit bashkiak
ct carat karat • cent cent • certificate certifikatë • court gjyq, gjykatë; oborr Ct. Connecticut gjeog Konektikat • count kont
CT computerised tomography mjek tomografi e kompjuterizuar • Connecticut gjeog Konektikat
CT. shih CAT, Ct.
CTC Cyclists' Touring Club klub i turit çiklistik (në Britaninë e Madhe)
ctf. certificate certificate
ctg. cartage shpenzime transport
ctge. Shin ctg.ctn cotangent mat kotangjente
ctn. carton kuti; stekë
CTOL conventional take-off and landing avngritje dhe zbritje konvencionale
ctr. centre qendër • counter banak
CTRL Control inf kontroll; tastë e kontrollit
CTS Clear To Send inf gati për dërgim
CTT capital transfer tax fin Xaksë mbi transferimin e kapitalit
cu, cu. cubic kubik; kub
Cu copper kim baker
cub. cubic kubik
Cumb. Cumberland gjeog Kambërlend
CUP Cambridge University Press Shtypshkronja e Universitetit të Kejmbrixhit
cur. currency valutë • current shihcuv., curt.
cur, curt, current (muaj) vazhdim
cusec cubic feet per second këmbë kub në sekondë
cv cardiovascular kardiovaskular • (lt curriculum vitae) jetëshkrim • (It cursus vitae) course (progress) of life rrjedhë e jetës
CV Cross of Valour Kryqi i Trimërisë (në Australi)
cv. cultivar kopsht kultivar
CVO Commander of the (Royal) Victorian Order Komandant i Urdhrit (Mbretëror) Viktorian
CVS comma separated values inf vlera të ndara me presje
cvt. converbible i konvertueshëm
cw continuous wave radio valë e pandërprerë
CW chemical warfare luftë kimike • continuous wave radio valë e pandërprerë
cw. clockwise në drejtim të akrepëve të ores
cwo cash with order me para në dorë për porosi
CWO chief warrant officer usht komandant i teknikës; komandant i helikopterit
CWS Co-operative Wolesale Society Shoqata e Kooperativave të Konsumit
cwt, cwt. hundredweight(s) gjysmë kuintali (njësipeshe = 112 libra në Britaninë e Madhe; = 100 libra në SHBA)
cy. currency valutë
CY calendar year vit kalendarik • Cyrpus tir Qipro
cyc, cyclo. cyclopaedia enciklopedi
CYL shih cy I.
cyl. cylinder cilindër • cylindrical cilindrik
Cym. Cymrik kimrik
CYO Catholic Youth Organisation Organizatë e Rinisë Katolike
CZ Canal Zone Zona e Kanalit të Panamasë

d. date date • dated i datuar • daughter bijë • day ditë • dead (deceased) i vdekur • degree shkallë; grade • (lt dele) delete shtyp fshije • (lt denarius; denarii) pens • diameter diameter • dollar(s) dollar(ë) • deuteron fiz deuteron • dose dozë • duke dukë
D democrat demokrat • democratic demokratik • deuterium kim deuterium • Deutsch katalog i veprave të Shubertit • Federal Republic of Germany tir Republika Federate e Gjermanisë • diamonds karo (në letra bixhozi)dinar dinar (monedhë)
D. Democrat demokrat • Democratic demokratik • Duchess dukeshë • Duchy dukat • Duke dukë • Dutch holandez
da deca- dhjetë
DA delayed action veprim i vonuar; ndezje e vonuar • deposit account llogari e depozituar • District Attorney
prokuror i rrethit • Diploma of Art diplomë Arti Diploma in Anaesthetics Diplomë anestezisti • dinar dinar (i Algjerisë)
D.A. District Attorney prokuror i rrethit • Doctor of Arts i doktoruar në arte
D/A Deposit Account llogari e depozituar • documents against acceptance treg dokumente kundrejt pranimit • documents attached domumentet bashkëngjitur
DAAG Deputy (Assistant) Adjutant-General ndihmës-adjutant i përgjithshëm
DAB digital audio broadcasting inf transmetim audioshifror
daf. Doom Automobielfabriek uzina e automobilave DAF (në Holandë)
DAFS Department of Agriculture and Fisheries for Scotland Seksioni i Bujqësisë dhe Peshkmimit për Skocinë
Dak. Dakota gjeog Dakotë
Dan. Daniel Daniel • Danish danez • Danube gjeog Danub
D and C dilatation and curetage mjek pastrim me kuretazh (i mitrës)
DAR Daughters of the American Revolution Bijat e Revolucionit Amerikan
dat. dative gjuh dhanore
DAT Digital Audio Tape inf audioshirit shifror
DATACOM Data Communications inf dhëna të telekomunikacionit
DATEC data and telecommunications të dhëna dhe telekomunikacion
dau. daughter bijë
dB decibel fiz decibel
DB Data Base bankë e informacionit (e të dhënave) • day book ditar
DBA Database Administrator inf administrator i bankës së informacionit
D.B.A. Doctor of Business Administration Doktor i Administrates Tregtare
DBE Dame Commander of the Order of the British Empire Damë Komandante e Urdhrit të Perandorisë Britanike
DBS direct broadcasting by satellite transmetim i drejtpërdrejtë me satelit
DBY Dynamic Data Exchange inf shkëmbim dinamik i informacionit (i të dhënave)
d.c. direct current el rrymë e vazhdueshme • double column shtyllë dyshe
DC Direct Current el rrymë e vazhdueshme • District of Columbia Distrikti i Kolumbisë (ku ndodhet Uashingtoni)
D.C. da capo muz nga e para • Doctor of Chiropractic doktor kiropraktike
DCh Doctor of Surgery doktor i kirurgjisë
DCL, D.C.L. Doctor of Canon Law doktor i së drejtës kanonike • Doctor of Civil Law doktor i së drejtës civile
DCM, D.C.M. Distinguished Conduct Medal Medalje për Qëndrim të Shquar
DCMG Dame Commander of the Order of St Michael and St George Damë Komandante e Urdhrit të Shën Mëhillit dhe Shën Gjergjit
DCS Deputy Clerk of Session zëvendëssekretar i sesionit
DCVO Dame Commander of the (Royal) Victorian Order Damë Komandante e Urdhrit (Mbretëror) Viktorian
dd • (it dono dedit) gave as a gift dha dhuratë • days after date ditë pas afatit • day's date data aktuale
dd. delivered treg livruar
did dated i (e) datuar
DD • (it Divinitatis Doctor) Doctor of Divinity doktor i teologjisë • (lt Deo dedit) ia dha Zotit • (lt. dono dedit) gave as a gift dha dhuratë
D.D. demand draft urdhërxhirim me kërkesë • dishonourable discharge usht lirim me zhgradim • (lt Divinitatis Doctor) Doctor of Divinity doktor i teologjisë
D-day Ditë e Zbarkimit (në Normandi)
DDD • (lt dat, dicat, dedicat) gives, devotes and dedicates ia jep, ia truan, ia kushton • (lt dono dedit dedicavit)
gave and dediated as a gift e dha dhe e kushtoi si dhuratë
DDR Deutsche Demokratische Republik tir Republika Demokratike e Gjermanisë
DDS, D.D.S Doctor of Dental Science doktor i shkencës stomatologjike • Doctor of Dental Surgery Doktor i Kirurgjisë Dentare
DDT dichlotodiphenyltrichoroethane kim DDT, diklordifeniltrikloretan
DE Department of Employment Minstria e Punësimit • Delaware gjeog Delavar
DEA Department of Economic Affairs Ministria e Ekonomisë
dec. 'deceased i vdekur (i ndjerë) • decimal (shifër) dhjeiore declaration deklaratë; deklarim • declension gjuh lakim • decorative dekorativ • decrease pakësim; zvogëlim
DEC Digital Equipment Corporation Korporata e Pajisjeve Shifrore
Dec. December dhjetor
decl. declaration deklaratë; deklarim • declared i deklaruar • declension gjuh lakim
DEd Doctor of Education doktor i arsimit
def definition përkufizim • defendant i pandehur
DEFRAG Defragment inf çfragrnento (komandë e kompjuterit)
deft defendant i pandehur
deg. degree(s) shkallë; grade
Del. Delaware gjeog Delavar • Delete fshije (komandë e kompjuterit)
Dem. Democrat demokrat • Democratic demokratik
demon., demons, demonstrative gjuh dëftor
Den. Denmark gjeog Danimarkë
DEng Doctor of Engineering doktor i inxhinierisë
dent. dental dentar • dentist dentist • dentistry profesion i dentistit
dep. departs niset • department departament; ministri; repart; seksion • departure nisje • deponent gjuh deponente • deposed i shfronëzuar • deputy deputet; zëvendës
DEP department departament; ministri; repart; seksion • deputy zëvendës
DEP Department of Employment and Productivity Departamenti i Punësimit dhe Rendimentit
dept. department departament; ministri; repart; seksion
der., deriv. derivation derivat • derived i derivuar; i prejardhur
DES Department of Education and Science Departamenti i Arsimit dhe Shkencës
DeSRCA Designer of the Royal College of Art Dizenjator i Kolegjit Mbretëror të Artit
Deut. Deuteronomy Deutercnomi
 
Abbreviations and Symbols 4
DEV Device pajisje
DEW distant early warning sistem radar paralajmërues
DF Defender of the Faith mbrojtës i besimit • Dean of the Faculty dekan i fakultetit
D.F.A. Doctor of Fine Arts i doktoruar në artet e bukura
DFC Distinguished Flying Cross usht. Kryqi i Trimërisë në Aviacion
DFM Distinguished Flying Medal ushtr. Medalje eTrimërisë në Aviacion
dft. defendant drejt pandehur • draft treg. tërheqje
dg. decigram(me) decigram
DG (lt Dei gratia) by the grace of God me hirin e Perëndisë
DGB (gj Deutscher-Gewerkschaftsbund) The German Trade Union Federation Federata e Sindikatave Gjermane
d.h. (gj das heist) that is to say pra, d.m.th
D.H. Doctor of Humanities doktor i shkencave humanitare
D.H.L Doctor of Hebrew Letters, Doctor of Hebrew Literature doktor i letërsisë hebraike
DHSS Department of Health and Social Services Ministria e Shëndetësisë dhe Shërbimeve Shoqërore
dial, dialect dialekt
diam. dimeter diameter
DIANE Direct Information Access Network for Europe Rrjeti i Informacionit të Drejtëpërdrejtë për Evropën
DIC Diploma of the Imperial College Diplomë e Kolegjit Perandorak
dict. dictaphone diktafon • dictation diktim • dictator diktues • dictionary fjalor
DIF data interchange format inf. format i ndërkëmbimit të të dhënave
diff. difference ndryshim • different i ndryshëm
DIG Disabled Income Group grup i të ardhurave për invalidë
DIH Diploma in Industrial Health Diplomë për Shëndetësinë Industriale
dil. dilute i holluar
DIMM Dual In-Line Memory Module inf. modul i kujtesës dyjare në linjë
DIN (gj Deutsche Industrie-Norm) German Industrial Standard Standard Industrial Gjerman
Ding (It Doctor Ingeniariae) Doctor of Engineering doktor i inxhinierisë
Dip. Diploma diplomë
DIR Directory inf. drejtori • regjistër
dir. direction drejtim
Dir. Director drejtor
dis. discontinued i ndërprerë
disc. discount zbritje • discovered i (e) zbuluar • discoverer zbulues • discovery zbulim disct. discount zbritje
dlss. dissertation disertacion
dist. distance largësi • distant i larget • distilled i distiluar • distinguished i shquar • district distrikt; rreth
dlv. divide ndaj • division ndarje • divine hyjnor • divorced i ndarë; i divorcuar
DIY do-it-yourself bëje vetë
DJ disc-Jockey diskxhoki; paraqitës i programit muzikor me disqe
D.J. District Judge gjykatës rrethi • (lt Doctor Juris) Doctor of Law doktor i shkencave juridike
DK Denmark tir Danimarkë
dl decilitre deciliter
DL Deputy Leutenant usht nënioger
DLC Data Link Control inf kontroll i lidhjes së informacionit
D Lit, D Litt (It Doctor Lftterarum, Litteraturae) Doctor of Letters, Doctor of Literature doktor i letërsisë
DLL Dynamic Link Library inf bibliotekë e lidhjes dinamike
DLO direct labour organisation organizatë e punës së drejtpërdrejtë
D.L.S. Doctor of Library Science doktor i shkencave bibliotekare
dm decimetre decimeter
DM Deutsche Mark markë gjermane
DMA Direct Memory Access inf. hyrje e drejtpërdrejtë në kujtesë
D.M.A. Doctor of Musical Arts doktor i arteve muzikore
D.M.D. (lt Dentariae Medicinae Doctor) Doctor of Dental Medicine doktor i shkencave dentare
DMI Desktop Management Interface inf. organizim i ndërfaqes së ekranit të pare
D.M.L. Doctor of Modern Languages doktor i gjuhëve moderne
DMuz Doctor of Music Doktor i Muzikës
DMY Day Month Year dita (data) muaji, viti
DMZ demilitarised zone zone e çmilitarizuar
DNAdeoxyribonucleic acid boil. acid deoksiribonukleik
DNO Dictionary of National Biography Fjalori i Biografisë Kombëtare
dnr. dinar dinar (i Jugosllavisë)
DNS Domain Naming System inf. sistem i emërtimit të fushës
do. ditto treg si më sipër; po ashtu • dollar dollar
D.O. Doctor of Optometry optojatër • Doctor of Osteopathy osteopat
DOA dead on arrival mjek i vdekur në mbërritje
d.o.b. date of birth datëlindje
doc. document drejt dokument
DOC District Officer Commanding ushtr. oftcer i komandës së rrethit • (it Denominazione di Origine Controllata) emërtim i kontrolluar (i verërave)
DOCG (lt Denominazlone di Origine Controllata) emërtim i kontrolluar (i verërave)
DOE, DoE Department of the Environment Ministria e Mjedisit • Deparment of Energy am Ministria e Energjisë
DOi, Dol Department of Industry Ministria e Industrisë
dol(l)s. dollars dollarë
dom. domestic i vendit; i brendshëm • domicile banesë • shih Dom.
Dom.
Dominion gjeog, po/dominion • (it Dominus) Lord Zot
DOM (it Deo optimo maxlmo) To God, the best and the greatest më të mirit e më të madhit Zot • (it Dominus
Omnium Magister) God the master of all Perëndia, Zot i të gjithëve • dirty old man plak pusht • Dominican
Republic Republika Dominikane
DOMS Diploma in Ophthalmic Medicine and Surgery Diplomë e Mjekësisë dhe Kirurgjisë Oftalmike
Dor. Doric dorik
DOS Disk Operating System inf DOS, sistem operativ i diskut
doz. dozen duzinë
DP data processing përpunim i të dhënave • Democratic Party Parti Demokratike • Displaced Person refugjat politik • Doctor of Pharmacy doktor i farmacisë • duly performed (detyrë) e mbaruar; e kryer
DPh, DPhil fW Doctor Philosophlae) Doctor of Philosophy doktor i filozofisë
DPH Diploma in Public Health Diplomë e Shëndetësisë Publike
DPI Dots Per Inch shtyp, fotetj. pika për inç
dpm disintegrations per minute shpërbërje në minutë
DPM Diploma in Psychological Medicine Diplomë e Mjekësisë Psikologjike
dpo.depot depo
DPP Director of Public Prosecutions Drejtor i Prokurorisë së Shtetit
dpt. department departament; repart; seksion • deponent gjuh deponente
dr dead reckoning llogaritje e saktë
dr. drachm drahmë • drachma dhrami (monedhëgreke) drawer treg terheqes (i çekut)
Dr. Debtor debitor • Doctor doktor • Driver shofer • Drummer lodërtar
DRAM Dynamic Random Access Memory inf kujtesë e gjallë dinamlke
dram. dramatic dramatik • dramatist dramaturg
Dram. Pers. (lt Dramatis Personae) Persons of the Play tetatër personazhe
DRV Drive inf periferik
ds, D/S days after sight ditë pas parjes
d.s. dal segno muz dal senjo • day after sight tregditën pas shikimit • document signed dokument i nënshkruar
DS (lt Dal Segno) from the sign muz nga shenja • disseminated sclerosis mjek skleroze progresive
DSc (It Doctor Sclentlae) Doctor of Science Doktor i Shkencave
DSC, D.S.C. Distinguished Service Cross Kryqi për Shërbim të Shquar
DSIR Department of Scientific and Industrial Research Departamenti i Kërkimeve Shkencore e Industriale (në Britaninë e Madhe)
DSM Distinguished Service Medal Medalje për Shërbim të Shquar
DSO Distinguished Service Order Urdhër për Shërbim të Shquar
dsp (lt decessit sine prole) died without issue vdiq pa trashëgimtar
DSS Department of Social Security Departamenti i Sigurirneve Shoqërore
D.S.T. Daylight-saving time ore verore
d.t. double time pagesë dyfishe për punë jashtë orarit
DT data transmission transmetim i të dhënave • delirium tremens delirium tremens (kllapinga dehja)
D.T. shih Dth
DTh (It Doctor Theologiae) Dotor of Theology Doktor i Teologjisë
DTI Department of Trade and Industry Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
dt's, DT's shih DT.
Dubl. Dublin
gjeog Dublin
DUKW usht, amfib DUKW
DUN Bial-up Networking inf. rrjet i lidhjes së telefonit
Dunelm. (lt Dunemelsis) of Durham i Durhamit
DUP Demoratic Unionist Party Partia e Bashkimit Demokratik
Dur. Durh. Durham gjeog Durham
DV (It Deo volente) God willing dhëntë Zoti
DVD digital versatile disc disk i shumanshëm shifror
DVD-ROM Digital Versatile Disc-Rom inf disk-ROM shifror i shumanshëm
D.V.M. Doctor of Veterinary Medicine mjek veteriner
dvp fftdecessit vita partis) died in father's time vdiq në kohën e t'et
DW Data Warehousing inf magazinim i informacionit (i të dhënave)
DWG Drawing vizatim
Dy dysprosium kim disprosium
DY Dahomei tir Dahomei • dockyard det kantier
dyn dyne fiz din • dynamo dinamo • dynamometer dinamometër
DZ Algeria tir Algjeri

e
electron fiz elektron • error sport gabirn
E. Earl kont • Earth Tokë • East Lindje (L) Eastern iindor • energy energji • Engineer inxhinier • Engineering inxhinierië • English anglishte • Excellency shkëlqesi • Excellent i shkëlqyer • Klasë e dytë (e anijeve në regjistrin e Llojdit)
ea. each çdo
EAK Kenya tir Kenia
E&OE errors and omissions expected treg përveç gabimeve dhe harresave
eaon except as otherwise noted përveç shënimeve për kundër
EAP English for academic purposes anglishtja për qëllime akademike
EAT Tanzania tir Tanzani
EAY Uganga tir Ugande
EB Encyclopaedia Britannica Enciklopedia Britanike • Exabyte inf eksabait (një miliard x miliard shkronja informacion)
EBC Extended Binary Code inf kod dyjar i zgjeruar
EBI European Bank for Invesment Banka Evropiane per Investime
EBOOK Electronic Book tek liber elektronik
EBRD European Bank for Reconstruction and Development Banka Evropiane për Rindërtim e Zhvillim
Ebor • (lt Eboracum) York gjeog jork • (lt Eboracensis) of York i Jorkut. jorkez
EBU European Broadcasting Union Bashkimi Evropian i Difuzionit
EC East Central gjeog qendror-jugor (zone postare e Londrës) Episcopal Church Kisha Episkopale • Estab­lished Church kishë shtetërore; fej zyrtare
ECA Economic Commission for Africa Komisioni Ekonomik për Afrikën
ECB European Central Bank Banka Qendrore Evrcpiane
Eccl., Eccles. Ecclesiastes ekleziast • ecclesiastical ekleziastik
ECE Economic Commission for Europe Komisioni Ekonomik për Evropën
ECG electrocardiogram mjek elektrokardiogram (ekg)
ECGD Export Credits Guarantee Department Departamenti i Garancisë së Kredive të Eksportit
ECLAC Economic Commission for Latin America Komisioni Ekonomik per Amerikën Latine
ECM European Common Market Tregu i Përbashkët Evropian
ECO English Chamber Orchestra Orkestra Angleze e Muzikës së Dhomës
econ. economics ekonomi; shkenca e ekonomisë • economist ekonomist • economy ekonomi
ECOSOC United Nations Economic and Social Council Këshilli Ekonomik e Shoqëror i Kombeve të Bashkuara
ECSC European Coal and Steel Community Bashkësia Evropiane e Qymyrit dhe Çelikut
ECT electroconvulsive therapy mjek terapi elektrokonvulsive
ecu European currency unit eku, njësi monetare evropiane
ECU English Church Union Bashkimi i Kishave Angleze • European currency unit eku, njësi monetare evropiane
ECWA Economic Commission for Western Africa Komisioni Ekonomik për Afrikën Perëndimore
ed. edited redaktuar (nga); përgatitur për shtyp (nga) • edition botim • editor redaktor • shih educ.
Ed. Editor kryeredaktor • Edinburgh gjeog Edinburg
E.D. election district zone zgjedhore
EdB Bachelor of Education i diplomuar në pedagogji
EDC European Defence Community Bashkësia Evropiane e Mbrojtjes (BEM)
EDI Electronic Data Exchange inf shkembim elektronik i të dhënave (i informacionit)
edit. editor redaktor • edition botim, edicion
Ed.M. (lt Educationis Magister) Master of Education i diplomuar në pedagogji
EDP electronic data processing inf përpunim elektronik i të dhënave
EDS English Dialect Society Shoqëria e Dialekteve të Anglishtes
EDT eastern daylight time am ora lokale lindore
educ. educated i arsimuar • education arsim • educational arsimor; pedagogjik
e.e. errors excepted me përjashtim të gabimeve
EE Early English anglishte e vjetër (e hershme) • Electrical Engineer inxhinier elektrik • Errors excepted treg përveç (me përjashtim të) gabimeve
E.E.electrical engineer inxhinier elektrik • electrical engineering inxhinieri elektrike
EEC European Economic Community Bashkësia Ekonomike Evropiane
EEG electroencephalogram mjek elektroencefalogram • electroencephalograph mjek elektroencefalograf
EEO equal employment opportunity mundësi te barabarta punesimi
EET Eastern European Time ora e Evropës Lindore
EETPU Electrical, Electronic, Telecommunication and Plumbing Union Sindikata Elektrike, Elektronike, e Telekomunikacionit dhe Hidrosanitare
EETS Early English Text Society Shoqata e Teksteve të Anglishtes së Hershme
EEZ exclusive economic zone zone ekonomike përjashtimore
eff. efficiency zotësi; aftësi
EFL English as a foreign language Anglishtja per të huajt
E-FORM Electronic form formular elektronik
EFT electronic fetal monitor mjek monitor elektronik i fetusit
EFTA European Free Trade Association Shoqata Evropiane e Tregtisë së Lire
EFTS electronic funds transfer system sistem i transferimit elektronik të fondeve
e.g., eg, ex. gr. (lt exempli gratis) for example për shembull (p.sh.)
EGA Enhanced Graphics Adaptor inf. përshtatës i grafikës së lartë
E.G.F. Epidermal Growth Factor faktor i rritjes se epidermës
EGU English Golf Union Bashkimi i Golfit Anglez
EHF Extremely High Frequency fiz. frekuencë tepër e lartë
EHP effective horsepower kalë fuqi efektive • electric horsepower kalëfuqi elektrike
EHV extra-high voltage el voltazh tepër i lartë
El East Indies gjeog Indet Lindore
EIB European Investment Bank Banka Evropiane e Investimeve
EIS Educational Institute of Scotland Instituti Pedagogjik i Skocisë
ejusd. (lt ejusdem) of the same nga i njëjti
EKG mjek. electrocardiogram elektrokardiogram • electrocardiograph elektrokardiograf
elec electric, electrical elektrik • electrician elektricist • electricity elektricitet
El Al Israeli Airline Linja Ajrore e Izraelit (d.m.th drejt qiellit)
eld. eldest më i madhi; më i vjetri
ELDO European Launcher Development Organisation Organizata Evropiane për Raketa Kozmike
elec, elect. electric elektrik • electricity elektricitet
elem. elementary elementar; i thjeshtë
ELF extremely (extra) low frequency frekuenca shumë të ulëta
ELINT Electronic Intelligence inteligjencë elektronike
ELSS Extravehicular life support system sistem jetik jashtë anijes kozmike
ELT English language teaching mësimdhënia e gjuhës angleze
E.M. Engineer of Mines inxhinier minierash
E-MAIL Electronic Mail inf postë elektronike
Emb. Embankment pritë; argjinaturë • Embassy ambasadë
EMA European Monetary Agreement Marrëveshja Monetare Evropiane
emf electromotive force mek forcë elektromotore
EMF European Monetary Fund Fondi Monetar Evropian
EMG electromyogram mjek elektromiogram
EMI Electric and Musical Industries industritë elektrike e muzikore • Electromagnetic Interference inf ndërhyrje elektromagnetike
EMM Expanded Memory Manager inf organizator i kujtesës së zgjeruar
EMP electromagnetic pulse e/puls elektromagnetik
emp., Emp. Emperor perandor • Empire perandori • Empress perandore; perandoreshë
EMS electrical muscle stimulation mjek elektrostimulim i muskulit • European Monetary System Sistemi Monetar Evropian (SME)
emu electromagnetic union fenjësi elektromagnetike
EMU European Monetary Union Bashkimi Monetar Evropian. • Economic and Monetary Union Bashkimi Ekonomik e Monetar
enc. enclosed, enclosure bashkëlidhur; bashkëngjitur
end. enclosure bashkëlidhur; bashkëngjitur
ency., encyc, encycl. encyclopaedia enciklopedi
ENE east-north-east lindje-verilindje
eng. engine motor; lokomotivë • engineer inxhinier; makinist • engineering inxhinieri • engraved art gdhendur • engraver art gdhendës • engraving art gdhendje Eng. • England Angli • English anglishte; anglezENG Electronic news gathering mbledhja e informacionit elektronik
engr. engineer inxhinier • engraved i gdhendur • engraver gdhendës • engraving gdhendje
enl. enlarged i zmadhuar • enlisted usht regjistruar
ENO English National Opera Opera Kombëtare Angleze
ENSA Entertainments National Services Association Shoqata e Shërbimeve Kombëtare të Zbavitjeve
ent, entom. entomology entomologji
ENT Ear, Nose, Throat mjek vesh, hundë, grykë
Env. Ext. Envoy Extrardlnary i dërguar i jashtëzakonshëm
EO executive order urdhër
e.o. (It ex. offlcio) by virtue of one's office nga zyra; me pushtetin që jep zyra
EOC Equal Opportunities Commission Komisioni i Mundësive të Barabarta
eod every other day një ditë po një ditë jo
e.o.m. end of month në fund të muajit
Ep Ephesians fet efesianët
EP European plan plan evropian (i sistemit të hoteleve)
Ep. Epistle letër
EPA European Productivity Agency Angjecia Evropiane e Rendimetit • Environmental Protection Agency am Agjencia e Mbrojtjes së Mjedisit
Eph Ephesians shih Ep
Epiph. Epiphany
fet. Ujët e Bekuar
Epis. Episcopal, Episcopalian fefepiskopal • epistle fet leter
Epis(c) Episcopal fet episkopa!
Epist epistle shih Epis.
epit. epitaph epitaf • epitome epitom; përmbledhje
EPNS English Place Name Society Shoqata e Toponimeve Angleze
EPP Enhanced Parallel Port inf portë paralele efuqizuar • European People's Party Partia Popullore Evropiane
EPROM Erasable-Programmable-Read-Only-Memory inf kujtesë e programueshme vetëm për lexim që mund të fshihet
EPU European Payments Union Bashkimi Evropian i Pagesave eq. equal i barabartë • equation barazim, ekuacion • shih equiv. Eq. Equator ekuator • Equatorial ekuatorial
E.Q. educational quotient koeficient i arsimit
equip, equipment pajisje
equiv. equivalent barasvlerës
Er Erbium kirn erbium
ER (lt Elisabeth Regina) Elizabeth, Queen Mbretëresha Elizabetë • emergency room sallë e urgjencave
ER(I) (lt Edwardus Rex Imperator) Edward King and Emperor Mbreti dhe Perandori Eduard
ERA equal Rights Amendment Amendamenti i të Drejtave të Barabarta
ERD Emergency Repair Disk inf disk i ndreqjeve për urgjenca
ERDA Energy Research and Development Administration Drejtoria e Kërkimeve dhe Zhvillimittë Energjetikës
ERNIE electronic random number Indicator equipment pajisje e treguesit të numrit elektronik të rastësishëm (kompjuter)
ERP European Recovery Programme Programi Evropian i Rindertimit
ERR Error gabim
Es einsteinium kim ajnshtainium
ESA European Space Agency Agjencia Evropiane Kozmike
E8c. escudo eskud (monedhë e Portugalisë)
ESCA electron spectroscopy for chemical analysis spektroskopi elektronike per analiza kimike
ESCAP Economic and Social Commission for Asia and the Pacific Komisioni Ekonomik dhe Shoqëror për Azinë dhe Paqësorin
ESDAC Eurpean Space Data Centre Qendra Evropiane e të Dhënave Kozmike ESE east-south-east lindje-juglindje
ESL English as a second language angiishtja si gjuhë e dytë
ESLAB European Space Research Laboratory Laboratori Evropian i Kërkimeve Kozmike
ESN educationally subnormal me arsim të ulët
esp., espec, especially veçanërisht
ESP extra-sensory perception perceptim joshqisor • English for special (specific) purposes angiishtja për qëllime të posaçme
Esq(re). Esquire Eskuaiër (titullnë adresë përprofesionistë etj)
ESRC Economic and Social Research Council Këshilli i Kërkimeve Ekonomike dhe Shoqërore
ESRO European Space Research Organisation Organizata Evropiane e Kërkimeve Kozmike ess. essence esencë
Ess. Essex gjeog EseksESSO Standard Oil Kompania ESSO
est. established themeluar • estate drej tprone • estimated i vlerësuar; i preventivuar
EST, E.S.T. Estern Standard Time koha lokale lindore • electric shock treatment trajtim me elektroshok
Esth. Esther Ester
ESU English Speaking Union Bashkimi i Anglishtfolësve
ESV earth satellite vehicle pajisje satelitore e lëshuar nga Toka
ET. E.T. eastern time ora lokale lindore • Arab Republic of Egypt Republika Arabe e Egjiptit
e.t.a. estimated time of arrival shih ETA
ETA Estimated Time of Arrival Ora e Mbërritjes së Parashikuar • ETA (organizata separatists baske)
ETB English Tourist Board Drejtoria e Turizmit të Anglisë
et al. (lt et alii, aliae, alia) and others e të tjerë • (lt et alibi) and elsewhere e gjetiu
etc., &c. (lt et ceteri, cetera) and the others, and so on, and so forth etj; e kësritu me radhë
e.t.d. estimated time of departure shih ETD
ETD, e.t.d. Estimated Time of Departure ora e nisjes së parashikuar
E-TEXT Electronic Text tekst elektronik
et seq. (lt et sequens) and the following one/ ones dhe vazhdimi
Eth. Ethiopia gjeog Etiopl
ETO European theatre of operations usht teatër i operacioneve evropiane
ETU Electrical Trades Union Sindikata Elektrike
ETUC European Trade Union Confederation Konfederata Evropiane e Sindikatave
et ux (it et uxor) and wife dhe gruaja; me gruan
ETV educational television televizion arsimor
ety., etym. etymology etimologji • etymological etimologjik
Eu Europium Avmevropium
EU Evangelical Union Bashkimi Evangjelik
EULA End User Licence Agreement marrëveshje e lejes së përdoruesit të fundit
Euroatom, EUROATOM European Atomic Energy Community Bashkësia Evropiane e Energjisë Atomike
Eurovision European Television Televizioni Evropian (Eurovizion)
ev. evangelical evangjelik
eV electron-volt elektronvolt
Ev. Evangelist fet evangjelist; ungjillor
EVA extravehicular activity veprimtari jashtë anijes kozmike
evang. Evangelist fet. evangjelist; ungjillor
evap. evaporate avullon
evg. evening mbrëmje
EW enlisted woman grua e regjistruar (përshërbim ushtarak)
EWR Early Warning Radar radar me rreze të gjerë
ex. examined i kontrolluar • example shembull • except përveç • exception përjashtim • exchange shkëmbim • executive ekzekutiv • exempt i përjashtuar • exercise ushtrim; manovër • export eksport
Ex. Exchange fin bursë • Exeter gjeogekseter • Exodus eksod; të dalët exc. excellent i shkëlqyer • except përveç • excepted i perjashtuar • exception përjashtim
Exc. Excellency shkëlqesi
ex. dlv. (lt extra dividendum) without dividend pa dividend
exec, executive ekzekutiv
ex. gr. (itecepil gratia) for the sake of example për shembull
ex lib. (It ex librls) from the books of nga librat e (për të treguar pronësinë e librit)
Exod. Exodus eksodi; të dalët Exon. (it Exonia) Exeter Ekseter
EXP Exponent mat eksponent; fuqi
exp. export eksport • exponential i ngritur në fuqi
exr. executor zbatues exrx executrix zbatuese
EXT External i jashtëm
ext. extension zgjatim • external i jashtëm • externally nga jashtë • extinct i shuar • extra extract pjesë E-Zine Electronic magazine revistë elektronike
f focal length fiz gjatësi e vatrës • forte muziorte function mat funksion
f. farthing vjet fardhin (1/4 epenit) fathom pash; bojë burri (njësi matëse e thellësisë) female femër • feminine femëror • feet këmbë (sh), shluc (njësi matëse e gjatësisë) folio shtyp folio • following vijues • foot këmbë; shulc (njësi matëse e gjatësisë)
f. frequency frekuencë; denduri
f/ relative aperture of a lens hapje relative e thjerrës
F force force
F Fluorine flor
F1 Formula One sport Formula 1
F. Fahrenheit farenheit (njësi matëse e temperatures) Farad el farad • Father fet at • Fellow anëtar kolegji • France tir France
Fa. Florida Floridë
FA fine art art i bukur • Football Association Shoqata e Futbollit (në Britaninë e Madhe)
f.a. fire alarm alarm kundër zjarrit
FAA Federal Aviation Administration Administrata Federale e Aviacionit
f.a.a free of all average det i lire nga gjithë avaritë
F.A.C.P. Fellow of the American College of Physicians Anëtar i Kolegjit Amerikan të Mjekëve
FACS, F.A.C.S. Fellow of the American College of Surgeons Anëtar i Kolegjit Amerikan të Kirurgëve
FAF financial aid form formular i ndihmës financiare
FAIA, F.A.I.A. Fellow of the American Institute of Architects Anëtar i Kolegjit Amerikan të Arkitektëve
fam. familiar i njohur • family familje
FAO Food and Agriculture Organisation Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë
f.a.q. fair average quality treg me cilësi mesatare të pranushme • free alongside quay treg i lirë në mol
FAQ frequently asked questions pyetje të shpeshta
Far. Faraday fefaradej
f.a.s. free alongside ship treg i lire deri bri anijes
FAS Fellow of the Society of Arts Anëtar i Shoqërisë së Arteve • Fellow of the Antiquarian Society Anëtar i Shoqërisë së Antikuarëve
FAT File Allocation Table inf tabelë e pozicionit të skedës
FAX Fascimile faks fb fullback sport mbrojtës
FB Fire Brigade Zjarrfikës • Flying Boat t/s/tf,cfef hidrovolant • freight bill fletëngarkesë
f.b.shih fb
FBA Fellow of the British Academy anëtar i Akademisë Britanike
FBI Federal Bureau of Investigation Zyra Federale e Hetimeve • Federation of British Industries Federata Britanike e Industrive
fc foot-candle fekëmbëqiri
FC Football Club klub futbolli • Free Church of Scotland Kisha e Lire e Skocisë
f.c. follow copy shtyp sipas kopjes
FCA Farm Credit Administration Administrata e Kredisë Bujqësore • Fellow of the Institute of the Chartered Accountans in England and Wales (in Ireland) Anëtar i Institutit të Autorizuar të Financierëve të Anglisë dhe Uellsit (Irlandës)
fcap. foolscap shtyp fulskap (letër format 13"x16")
FCC Federal Communications Commission Komisioni Federal i Komunikacionit
FCO Foreign and Commonwealth Office Ministria e Punëve të Jashtme; Forin Ofis (në Britaninë e Madhe)
fcp. Shih fcap.
FCS, F.C.S. Fellow of the Chemical Society Anëtar i Kolegjit të Kimisë
FD fatal dose dozë vdekjeprurëse • (lt Fidei Defensor) Defender of the Faith mbrojtës i besimit • fire depart­ment drejtoria e zjarrfikësit • Floppy Disc inf disk i butë • Floppy Drive inf periferik i diskut të butë • focal distance fiz gjatësi e vatrës
FDA Food and Drug Administration am Zyra e Ushqimeve dhe Barnave
FDDI Fiber Distributed Data Interface inf ndërfaqe e shpërndarjes me sistem fibror të të dhënave
FDHD Floppy Drive High Density inf dendësi e lartë e periferikut të diskut të butë
FDIC Federal Deposit Insurance Corporation Korporata e Sigurimeve të Depozitave Federale
FDISC Fixed Disk inf dlsk i palëvizshëm
FDR (gj Freie Demokratische Republic) Free Democratic Republic Republika e Lire Demokratike (Gjermania Perëndimore)
Fe Ferrum iron kim hekur
FE Far East gjeog Lindja e Larget Feb. February shkurt
fee. (lt fecit) did it (made it) bërë (me siglën e personit)
Fed Federal Reserve Bond obligacione federale • Federal Reserve System Sistem i Rezervave Federale Fed. Federal federal • Federalist federalist • Federation federate
FEI (lt Federation Equestre Internationale) International Equestrial Federation Federata Ndërkombëtare
e Kalërimit
fern, feminine gjuh femërore
FET Federal estate tax taksë federale mbi pronë • Field Effect Transisor tranzistor i efektit të fushës F.E.T. Federal Excise Tax akcizë federale
 
Abbreviations and Symbols 5
feud, feudal feudal
ff • (lt fecerunt) did it (made it) e bënë • folios shtyp folio • following të pastajmë • fortissimo muz fortisimo
f.f.a., F.F.A. free from alongside treg, det franko përbri anijes
FH fire hydrant fikës
fhp, f.hp. friction horsepower kalëfuqi e fërkimit
Fl Falkland Islands gjeog Ishujt Falkland (Malvine)
FIAT (lt Fabbrica Italiana Automobile Torino) Italian Motor Works in Turin Uzinat Automobilistike në Torino, FIAT
Fid. Def (lt Fidei Defensor) Mbrojtës i Besimit
FIDE (fr Federation Internationale des Echecs) International Check Federation Federata Ndërkombëtare e Shahut
FIDO fog dispersal operation operacion për shpërndarjen e mjegullës • Film Industry Defence Organisation Organizatë për Mbrojtjen e Industrisë së Filmit
FIFA (fr Federation Internationale de Football Association) International Association Football Federa­tion Federata Ndërkombëtare e Futbollit
FIFO first in, first out hyn i pari, del i pari
fig. figurative i figurshëm
FILO first in, last out hyn i pari, del i fundit
fin. finance finance • financial financiar • finished i përfunduar; i përpunuar
Fin. Finland gjeog Finlarndë • Finnish finlandez
FINA (fr Federation Internationale de Natation Amateur) International Amateur Swimming Federation Federata Ndërkombëtare e Notit për Amatorë
Finn. Finish finlandez
FIS Family Income Supplement të ardhura suplementare të familjes • (fr Federation Internationale de Ski) International Ski Federation Federata Ndërkombëtare e Skitarëve
FISA (fr Federation Internationale du Sport Automobile) International Automobile Sport Federation Federata Ndërkombëtare e Sporteve Automobilistike
FJI Fellow of the Institute of Journalists anëtar i Institutit të Gazetarëve • Fiji gjeog Fixhi fl. florin forintë (njësi monetare) • floruit lulëzoi • fluid fluid
FL Liechtenstein gjeog dhe tir Lihtenshtajn • Florida gjeog Floridë
Fla, Flor. Florida gjeog Floridë
fm. farm fermë • fathom pash; bojë burri (njësie thellësisë) form formular • from nga
Fm fermium kim fermium
FM field manual manual i fushimit • Field-Marshal feldmareshal • Frequency Modulation radio modulim i frekuencës
FNB Federal Narcotics Bureau am Zyra Federate e Narkotikëve
fo folio shtyp folio
f.o. firm offer treg otertë e vlefshme
FO Flying Officer av usht oficer i fluturimit • Foreign Office Ministria e Jashtme (në Britaninë e Madhe)Full Organ organo e madhe
F/O flight officer oficer i fluturimit
f.o.b. free on boards treg i lirë në bord
f.o.c. free of charge treg pa shpenzime; gratis
FOC Father of the Chapel fet at i kapelës
FOCA Formula One Constructors'Association Shoqata e Konstruktorëve të Formulës
FOE Friends of Europe Miqtë e Evropës • Friends of the Earth Miqtë e Tokës
fol. folio shtyp folio • following vijues
for. foreign i huaj • forestry pylltaii
f.o.r. free on rail treg i lire në hekurudhë
FOREST Freedom Organisation for the Right to Enjoy Smoking Tobacco Organizata e Lire për të Drejtën e Kënaqësisë së Duhanit
FORTRAN Formula Translation inf gjuhë e përkthimit të formulës
fp freezing point pikë e ngrirjes • forte piano pianoforte
FP fire plug pikë hidranti • former pupil ish. nxënës • Free Presbiterian presbiteran i lire
FPA Family Planning Association Shoqata e Planifikimit të Familjes
f.p.m. feet per minute fiz këmbë në minutë
f.p.s. feet per second fiz këmbë në sekondë
FPS, fps foot-pound-second fiz këmbë-libra-sekondë
fr. fragment fragment; copë • franc frank (monedhë franceze) frequently shpesh
Fr francium kim francium • franc frank (monedhë franceze)
Fr. Father fet atFrance gjeog France • French francez; frëngjisht • Friar frat • Friday e premte f.r. (lt folio recto) right-hand page faqe e krahut të djathtë
frat. fraternise vëllazër • fraternity vëllazëri
FRCP Fellow of the Royal College of Physicians anëtar i Kolegjit Mbretëror të Mjekëve
FRCS Fellow of the Royal College of Surgeons anëtar i Kolegjit Mbretëror të Kirurgëve
FRFPSG Fellow of the Royal Faculty of Physicians and Surgeons of Glasgow vjetanëtar i Fakultetit Mbretëror të Mjekëve dhe Kirurgëve të Glazgout
FRG Federal Republic of Germany Republika Federate e Gjermanisë
FRGS, F.R.G.S. Fellow of the Royal Geographical Society Anëtar i Shoqatës Mbretërore të Gjeografisë
Fri. Friday e premte
FRPS Fellow of the Royal Photographic Society anëtar i Shoqërisë Mbretërore të Fotografëve
FRS Fellow of the Royal Society anëtar i Shoqërisë Mbretërore
FSA Fellow of the Society of Antiquaries Anëtar i Shoqërisë së Antikuarëve
ft. feet këmbë (sh); shulc (njësi gjatësie) foot këmbë; shulc (njësigjatësie) ford va
FT Financial Times Fajnenshëil Tajmz
FTA Future Teachers of America Shoqata e Mësuesve të Ardhshëm të Amerikës
FTC Federal Trade Commission Komisioni Federal i Tregtisë
ft-c foot-candle fiz këmbë-qiri
fth, fthm fathom bojë burri (njësi matëse thellësie)
ft-lb foot-pound fiz këmbë-libër
FTP File Transfer Protocol inf protokoll i përcjelljes së fishes
fur furlong furlong (=201 cm)
fut. future gjuhë ardhme
f.v. (it folio verso) on the back of the page prapa faqes
fwd forward përpara
f.w.d. aut four-wheel-drive katër rrota aktive • front-wheel-drive rrota të para aktive
FYI for your information për dijeninë tuaj
FZS Fellow of the Zoological Society anëtar i Shoqërisë së Zoologëve

g gramme gram • acceleration of gravity fiz përshpejtim i gravitetit
g. genitive gjuh gjinore • good i mirë • gram(me) gram • guide udhëzues; udhërrëfyes • gutne gini (njësi monetare)
G conductance fiz përcjellshmëri • constant of the gravity fekonstante e tërheqjes së rëndesës • Gauss fiz gaus • grand p një mijë (dollarë) • gravitational constant fiz konstante e tërheqjes së rëndesës • movie suit­able for all ages film për të gjitha moshat
G. Germanic gjermanik • good i mirë • Gulf gjeog Gjiri (Persik)
Ga gallium kim galium
Ga. Georgia gjeog Xhorxha
GAGeneral Assembly Asamble e Përgjithshme • Georgia gjeog Xhorxha
G.A. general average treg, detavan e përgjithshme
Gael. Gaelic Gelik
gal, gall, gallon(s) gallon(a)
g and t gin and tonic xhin me (ujë) tonik
GAR Grand Army of the Republic am Ushtria e Madhe e Republikës
GATT General Agreement on Tariffs and Trade Marrëveshja e Përgjithshme përTarifat dheTregtinë (e Jashme)
gaz. gazette gazetë zyrtare • gazeteer lists e emrave gjeografikë
GB Great Britain gjeog dhe tir Britania e Madhe • gigabit inf gigabit (1.024 megabit) gigabyte inf gigabait (1.024 megabait)
GBA Alderny tir Alderni (Ishujt e Manshit)
GBE (Knight, Dame) Grand Cross of the British Empire Kryqi i Madh i Perandorisë Britanike (për Kalorës, Dama)
gbh grievous bodily harm dëmtim i rëndë fizik
GB&I Great Britain and Ireland tir Britania e Madhe dhe Irlanda
GBJ Jersey tir Xhërzi (Ishujt e Manshit)
GBM Isle of Man tir lshulli i Manit
GBS George Bernard Shaw Xhorxh Bernard Shou
GBZ Gibraltar tir Gjibraltar
GC George Cross Kryqi i Gjergjit
GCA ground control(led) approach system apparatus pajisje e drejtuar nga toka për sistemet e afrimit
GCB (Knight, Dame of the) Grand Cross of the Bath Kryqi i Madh i Bathit (për kalorës, dama)
g.c.d. great common divisor mat pjesëtuesi më i madh i përbashkët
GCE General Certificate of Education diplomë e shkollës së përgjithshme
g.c.f. greatest common factor mat emëruesi më i madh i përbashkët
GCH (Knight, Dame) Grand Cross of Hanover Kryqi i Madh i Hanovrit (për kalorës, dama)
GCM General Court-martial Gjykata e Përgjithshme Ushtarake • greatest common measure masa më e madhee përbashkët
GCMG (Knight, Dame) Grand Cross of (he Order of St Michael and St George Kryqi i Madh i Urdhrit të Shën Mëhillit dhe Shën Gjergjit (për kalorës, dama)
GCSE General Certificate of Secondary Education diplomë e shkollës së mesme të përgjithshme
Gd gadolinium kim gadolinium
GD Grand Duchess Dukeshë e Madhe • Grand Duchy Dukat i Madh • Grand Duke Dukë i Madh
GDI Graphical Device Interface inf ndërtaqe e pajisjes së grafikës
Gdns gardens kopshte; lulishte
GDP gross domestic product prodhimi i përgjithshëm i vendit
GDR German Democratic Republic Republika Demokratike e Gjermanisë
Ge germanium kim gjermanium
GEC General Electric Company Kompania Xhenerëll ilektrik
gen. gender gjuh gjini • general i përgjithshëm • generally përgjithësisht • genetics gjenetikë • genitive gjuh gjinor • genus bio gjini
Gen. General gjeneral • Genesis gjenezë Genl. General gjeneral
gent. gentleman zotëri; burrë • gentlemen zotërinj; burra Geo. Georgia gjeog Xhorxha • George Xhorxh; Gjergj
geog. geography gjeografi
geol. geology gjeologji
geom. geometry gjeometri
GEOS Graphic Environment Operating System sistem operativ në mjedis grafik
ger. gerund, gerundive gjuh përcjellore
Ger. German gjerman • Germany gjeog Gjermanz
GeV giga-electron-volt fiz gigaelektronvolt
GH Ghana tir Ganë
GHQ General Headquarters Shtab i Përgjithshëm
GHZ gigaherz fiz gigaherc
Gl galvanised iron met hekur i galvanizuar • gastrointestinal mjek gastrointestinal • general issue am ushtar
i thjeshtë • General (Government) Issue am ushtar i thjeshtë
Gib. Gibraltar gjeog Gibraltar
GIGO garbage in, garbage out inf sasia e plehrave në hyrje e në dalje
Gk. Greek grek; greqishte
Glam. Glamorganshire gjeog Glamorganshir
G/L general ledger regjistër kryesor
GLC Greater London Council Këshilli i Londrës së Madhe
Gld guilder gilder (monedhë e Holandës)
Glos. Gloucestershir Glostërshir
gm gram(m)e{s) gram(ë)
GM General Manager drejtor i përgjithshëm • General Motors Xheneral Motorz (uzinë e automobilave në SHBA)George Medal Medalje e (Shën) Gjergjit • Grand Master mjeshtër i madh (i Urdhrit të Tempullarëve, ishahut)
G.m.a.t. Greenwhich mean astronomical time ora astronomike e Grinuiçit
GmbH (s/Gesellschaft mit beschranker Heftung) limited liability company kompani me përgjegjësi të kufizuar
GMC General Medical Council Këshilli i Përgjithshëm i Mjekëve
GMS glogal system for mobiles sistem global për celularë
GMT Greenwich Mean Time ora e Grinuiçit
GMWU General and Municipal Workers Union Sindikata Punëtore e Përgjithshme dhe Bashkiake
GND ground tokë
GP Gallup Poll sondazh i Gallupit • General Practitioner mjek i përgjithshëm • (lt Gloria Patri) Glory to the father Lavdi Atit • grand prix çmimi i madh
GPO General Post Office postë e përgjithshme • Goverment Printing Office am tipografi e shtetit
GPS global positioning satellite tek satelit me pozicionim global
GPU graphics processing unit inf njësi e përpunimit grafik
gr. grain gran (njësi peshe) grammar gramatikë • gram(me) gram • gross (peshë) bruto • gunner artilier; topçi Gr. Grecian grek • Greece gjeog Greqi • Greek grek; greqishte GR Greece tir Greqi
Grad. Graduate i diplomuar
GRI (lt Georgius Rex Imperator) George, King and Emperor mbreti dhe perandori Xhorxh
gs guineas gini (monedhë)
GS General Secretary sekretar i përgjithshëm • General Staff Shtatmadhori e Përgjithshme • Geological Soci­ety Shoqëria Gjeologjike
GSM grammes per square metre gram per meter katror Guildhall School of Music and Drama Shkolla e Muzikës dhe Artit Dramatik të Gildhollit
GSO General Staff Officer oficer i shtabit të përgjithshëm
GSP Good Service Pension pension per shërbime të mira
GT (it gran turismo) aut automobil lukzos për turizëm
Gt. Br. Great Britain gjeog Britania e Madhe
GTC General Teaching Council Këshilli i Përgjithshëm i Arsimit
gu. guinea gini (monedhë)
guar.guaranteed i garantuar • guarantor garant; dorëzanës
GUI Graphical User Interface inf ndërfaqe e grafikës së përdoruesit
guin. shih gu
GUM rt/s(Gosudarstvenni Universalni Magazin) State Universal Store dyqan i përgjithshëm shtetëror (Mapo)
GUS Great Universal Stores dyqanet e mëdha të përgjithshme
GUY Guayana tir Guajana
GW gigawatt el gigavat
GWR Great Western Railway am hekurudha e madhe e perëndimit
Gy gray gri; i hirtë
gym. gymnasium palestër • gymnastics gjimnastikë
h Plane's constant fiz konstante e Plankut • hit i goditur; goditje • hour ore
h. harbour port • hard i forte • hardness fortësi • hearts maç (në letra bixhozi) heat nxehtësi • height lartësi • high i lartë • horn muz bri, komo • horse kalë • hot i nxehtë • hour ore • hundred një qind • husband burrë; bashkëshort • hydrant hidrant
H hard (laps) i fortë • henry fiz, e/henri • hospital spital • Hungary tir Hungari • hydrogen kim hidrogjen
ha hectare hektar • (lt hoc anno) this year sivjet
Ha kim Hahnium hahnium
HA Heavy Artillery artileri e rëndë
H and C hot and cold (ujë) i ngrohtë e i ftohtë
HACC Honourable Artillery Company Kompani Nderi e Artilerisë
Hag. Haggai fet Hagai Hants Hampshire gjeog Hempshir
hb, hb. halfback sport gjysmëmbrojtës
Hb haemoglobin fizio hemoglobinë
HB hard black (laps) i zi i fortë
hbar hectobar hektobar
HBM His (Her) Britannic Majesty Madhëria eTij (e Saj) Britanike
h.c. (Honoris causa) by reason of honor për çështje nderi
H.C Habitual Criminal kriminel i përhershëm • High Church Kisha e Lartë • High Commissioner Komisioner i Lartë • High Court drejt. Gjykatë e Lartë • Holy Communion Kungë e Shenjtë • House of Commons Dhoma e Komuneve
h.c.f. highest common factor mat pjesëtuesi më i madh i përbashkët
HCF (HonCF) Honorary Chaplain to the Forces kapetan Nderi i Forcave të Armatosura • highest common
factor mat faktori më i madh i përbashkët
HCL Hardware Compatibility List inf liste e përputhjes së pajisjeve
HCM His (Her) Catholic Majesty Madhëria e Tij (e Saj) Katoiike
HCSS High Capacity Storage System inf sistem depozitimi me kapacitet të lartë
HD heavy-duty (automjet) i rëndë • High Density inf dendësi e lartë • Hard Disk inf disk i fortë
hd. head kokë
hdbk. handbook doracak, manual
hdkf. handkerchief shami dore
hdqrs. headquarters seli
HDTV high-definition television televizion me definicion të lartë
hdwe. hardware pajisje, makineri
He helium kim helium
HE High Explosive eksploziv i fuqishëm • His Eminence Hirësia e Tij • His Excellency Shkëlqesia e Tij • hori­zontal equivalent barasvlerës horizontal
Heb. Hebrew hebre; hebraishte • Hebrews hebrenj
Hebr. Hebrew hebre; hebraishte
her. heralrdy heraldikë • heir trashëgimtar
Herts Hertfordshire Hertfordshir
HEW Department of Health, Education and Welfare am Departamenti i Shëndetësisë, Arsimit dhe Asistencës Sociale
HEX hexadecimal inf heksadecimal, gjashtëshifror
hf. half gjysmë
Hf halfnium kim hafnium
HF High Frequency frekuencë e lartë
hf. half gjysmë
hg hectogram(me) hektogram
Hg (hydrargirium) mercury kim mërkur; zhivë
HG His (Her) Grace Hirësia e Tij (e Saj)(tltull i monarkëve britanikë) High German gjuh gjermanishte e lartë • Horse Guards Garda Kalorësiake
hgb. haemoglobin fizio hemoglobinë
HGH human growth hormone hormon i rritjes së njeriut
hgt. height lartësi
HGV heavy goods vehicle kamion për transport të rëndë
HGW heat-generating waste mbeturina për djegie termike
hgway. highway udhë
HH His (Her) Highness Lartësia e Tij (e Saj) • His Holiness fet Shenjtëria e Tij • very hard (laps) shumë i fortë
hhd, hhd. hogshead am fuçi birre
HHD. (lt Humanitatum Doctor) Doctor of Humanities doktor i shkencave humanitare
HHFA Housing and Home Finance Agency Agjencia e Strehimit dhe Financave Shtëpiake
HHS Department of Health and Human Services Departamenti i Shërbimit Shëndetësor dhe Njerëzor
hi hectolitre hektolitër
HI Hawaii Havai • Hawaiian Islands gjeog Ishujt e Havait • high intensity intensitet i lartë • humidity index tregues i lagështirës
HIH His (Her) Imperial Highness Lartmadhëria e Tij (e Saj) Perandorake
HIM His (Her) Imperial Majesty Madhëria e Tij (e Saj) Perandorake
HIMEM high memory inf kujtesë e lartë
HIS (It hic iacet seupultus) here lies buried këtu prehet në varr
Hitt. Hittite hitit
HIV human immunodeficiency virus mjek vius i pamjaftueshmërisë së imunitetit njerëzor
HJC (it hic Jacet sepultus) here lies buried këtu prehet në varr
HK House of Keys Dhoma e Çelësave • Hong Kong gjeog dhe tir Hong-Kong
HKJ Jordan tir Jordani
hi hectolitre hektolitër
HL House of Lords Dhoma e Lordëve
hid hold det hambar
HLI Highland Light Infantry Këmbësoria e Lehtë e Malësisë
HLW high-level waste skarcitet i lartë
hm hectometre hektometër
HM His (Her) Majesty Madhëria e Tij (e Saj)
HMA Headmasters'Association Shoqata e Kryemësuesve (e Drejtorëve të Shkollave të Mesme) • high memory area inf zonë e kujtesës së lartë
HMAS His (Her) Majesty's Australian Ship anije e Flotës Mbretërore të Australisë
HMBS, H.M.B.S. His (Her) Majesty's British Ship anije e Lartmadhërisë së Tij (së Saj) Britanike
HMC His (Her) Majesty's Customs Doganat Mbretërore • Headmasters's Conference Konferenca e Kryemësuesve
HMCS His (Her) Majesty's Candadian Ship Anije Mbretërore e Kanadasë
HMF, H.M.F. His (Her) Majesty's Forces Forcat e Armatosura të Lartmadhërisë së Tij (së Saj) Britanike
HMG His (Her) Majesty's Government Qeveria Mbretërore
HMI His (Her) Majesty's Inspector (Inspectorate) inspektor (Inspektorat) mbretëror
HMS His (Her) Majesty's Ship (Service) Anije Mbretërore (shërbim mbretëror)
HMSO His (Her) Majesty's Stationary Office Tipografia Mbretërore (në Britaninë e Madhe)
HMV His Master's Voice kompani e gramafonëve
HNC Higher National Certificate Certifikatë eArsimit të Lartë Kombëtar
HND Higher National Diploma Diplomë eArsimit të Lartë Kombëtar
ho house shtëpi
Ho holmium kim holmium
HO Head Office zyrë qendrore • Home Office Ministria e Brendshme
Hon. honorary nderi; i nderit • honourable i nderuar (koleg)
Hons. Honours nderime Hon. Sec. sekretar nderi
nor. horizon horizont • horology orëndreqje
hrs hours orë
hort., hortic. horticulture kopshtari • horticultural i kopshtarisë
HOTOL horizontal take-off and landing ngritje dhe zbritje horizontale
HP Hewlett-Packard Hjulit-Pakard (kompjuter)
h.p., HP high pressure fiz presion i lartë • hire purchase treg blerje me këste • horse power kalëfuqi
HP Houses of Parliament Parlamenti (britanik)
HPC hand-held personal computer kompjuter personal dore
h.p.-hr. horse-power-hour fiz kalë-fuqi/orë
HPW high performance workstation inf kompjuter me rendiment të lartë
HQ Headquarters usht Shtab i Përgjithshëm
hr. hur(s) ore
HR Home Rule vetëqeverisje (në Irlandë) House of Representatives am Dhoma e Deputetëve
HRE Holy Roman Empire Perandoria e Shenjtë Romake
HRH His (Her) Royal Highness Lartmadhëria e Tij (e Saj) Mbretërore
HRIP (It his requiescit in pace) here rests in peace këtu prehet në paqe
HRT hormone replacement therapy mjek terapi e zëvendësimit hormonal
HS High School shkollë e mesme • Home Secretary Minister i Brendshëm • (lt hie situs) here is laid këtu shtrihet
HSGT High-speed ground transit tranzit tokësor me shpejtësi të madhe
HSE (lt hic sepultus) here is buried këtu është varrosur
HSH His (Her) Serene Highness Lartmadhëria e Tij (e Saj) e Ndritur
HSS (WHistoriae Societatis Socius) Fellow of the Historical Society Anëtar i Shoqërisë së Historisë
HST High Speed Train tren i shpejtë
HST, H.S.T. Hawaiian Standard Time ore zyrtare e Havait • hypersonic transport transport hipersonik
ht. height lartësi
h.t., HT high tension /fetension i lartë
HT halftime sport pjesë e dytë (e lojës) halftone gjysmëton • high tension tension i lartë • high tide baticë
HTML hyper-text markup laguage inf gjuhë e shënimit të hipertekstit
HTTP hyper-text transport protocol inf protokoll i bartjes së hipertekstit
Hts. lartësi; usht kuota
HUD Department of Housing and Urban Development Departamenti për Zhvillimin e Strehimit dhe Urbanistikës
Hun. Hungarian hungarez; hungarisht • Hungary Hungari
hund. hundred (një) qind
Hung, shih Hun.
Hunts Huntingdonshire Hantingdonshir
hv, HV high velocity shpejtësi e madhe • high voltage fiz voltazh i lartë
HW high water marë • hot water ujë i nxehtë
HWM high-water mark niveli më i lartë i ujërave
hwy highway udhë
hyp. hypotenuse gjeom hipotenuzë • hypothesis hipotezë • hypothetical hipotetik
hypoth. hypothesis hipotezë
Hz., Hz hertz fiz herc

i imaginary unit mat njësi imagjinare
i. intransitive gjuh jokalimtare
i iodine kim jod
I independent i pavarur • institute institut • intelligence inteligjencë; zbulim • interstate am rugë ndërshtetërore • iodine kim jod • Ireland gjeog lrlande • Irish irlandez • Island (Isle) ishull • Italy tir Itali
i.a. lt in absentia në mungesë
/electric current rrymë elektrike
3i investors in industry investues në industri
IA Iowa gjog Ajovë
IAAF International Amateur Atheltic Federation Federata Ndërkombëtare e Atletëve Amatorë
IAEA International Atomic Energy Agency Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike
IARC International Agency for Research on Cancer Agjencia Ndërkombëtare e Kërkimeve të Kancerit
IARF International Association for Religious Freedom Shoqata Ndërkombëtare per Lirinë e Fesë
IAS Indian Administrative Service Shërbimi Administrativ i Indisë
IATA International Air Transport Association Shoqata Ndërkombëtare e Transportit Ajror (në Kanada)
ib., ibid, (lt ibidem) in the same place po aty
IB Institute of Bankers Instituti i Bankierëve
IBA Independent Broadasting Authority Komiteti i Pavarur i Difuzionit
IBF International Badminton Association Shoqata Ndërkombëtare e Badmintonit
IBM International Business Machines am Makina Llogaritëse Ndërkombëtare
IBRD International Bank for Reconstruction and Development Banka Ndërkombëtare për Rindërtim e Zhvillim
i/c in charge në ngarkim; përgjegjës
IC integrated circuit el. qark i integruar
ICA Institute of Contemporary Art Instituti i Artit Bashkëkohor
ICAEW Institute of Chartered Accountant in England and Wales Instituti i Financierëve tëAutorizuartëAnglisë dhe Uellsit
ICAI Institute of Chartered Accountants in Ireland Instituti i Financierëve të Autorizuar të Irlandës
ICAO International Civil Aviation Organisation Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil
ICAS Institute of Chartered Accountants in Scotland instituti i Financierëve të Autorizuar të Skocisë
ICMB Intercontinental Ballistic Missile usht raketë balistike ndërkontinentale
ICBP International Council for Bird Preservation Këshilli Ndërkombëtar për Ruajtjen e Zogjve
ICC International Cricket Conference Konferenca Ndërkombëtare e Kriketit
Ice Iceland gjeog Islandë
ICE Institution of Civil Engineers Instituti i Inxhinierëve të Ndërtimit • internal combustion engine motor me djegie të brendshme
ICFC Industrial and Commercial Finance Coroporation Korporata Financiare për Industrinë dhe Tregtinë
ICFTU International Confederation of Feee Trade Unions Konfederata Ndërkombëtare e Sindikatave të Lira
ich,. ichth. ichthyology iktiologji
IChemE Institute of Chemical Engineers Instituti i Inxhinierëve Kimistë
ICI Imperial Chemical Industries Industria Kimike Perandorake
ICJ International Court of Justice Gjykata Ndërkombëtare • international Commission of Jurists Komisioni Ndërkombëtar i Juristëve
ICL International Computers Ltd. Kompjuerët Ndërkombëtarë sh.p.k.
ICMA Institute of Cost and Management Accountants instituti i Financierëve të Kostos dhe Drejtimit
ICRC International Committee of the Red Cross Komiteti i Kryqittë Kuq Ndërkombëtar
ICRP International Commission on Radiological Protection Komisioni Ndërkombëtar për Mbrotjen Radiologjike
ICS Indian Civil Service Administrata Shtetërore Indiane
ICSC International Committee Satellite Communications Komiteti Ndërkombëtar i Komunikimit me Satelit
id. (lt idem) the same po ai
Id. Idaho gjeog Idaho
ID Idaho gjeog Idaho • identification njoftim, indentifikim • infectious disease sëmundje ngjitëse • Intelli­gence Department usht Departamenti i Informacionit • Internal Diameter mat diameter i brendshëm
I.D. identification njoftim, identifikim
IDA International Development Association Shoqata Ndërkombëtare për Zhviliim
IDD International Direct Dialing lidhje telefonike ndërkombëtare e drejtpërdrejtë
Ida. Idaho gjeog Idaho
IDE Integrated Drive Electronics inf elektronikë me periferik të integruar
IDN (It in Dei nomine) in the name of God për emër të Zotit
IDP Integrated Data Processing përpunim i integruar i të dhënave
IE Internet Explorer inf eksplorator i internets
i.e. (It id est) that is pra
IEEE, I.E.E.E. Institute of Electrical and Electronics Engineers Instituti i Inxhinierëve Elektrikë dhe Elektronikë
IF, i.f. Intermediate frequency denduri e ndërmjetme
IFAD International Fund for Agricultural Development Fondi Ndërkombëtar per Zhvillimin e Bujqësisë
IFC International Electrotechnical Commission Komisioni Ndërkombëtar i Elektroteknikës
IFS Irish Free State hist Shteti i Lire i Irlandës
IG Indo-Germanic (gjuhë) indogjermanike inspector general inspektor i përgjithshëm.
I.G. Inspector general inspektor i përgjithshëm
IGU International Geographical Union Bashkimi Ndërkombëtar i Gjeografëve
ILGWU, I.L.G.W.U. International Ladies' Garment Workers' Union Sindikata Ndërkombëtare e Punëtorëve të Veshjeve për Gra
IGY International Geophysical Year viti ndërkombëtar gjeodezik
IHC, IHS Jesus Hominum Salvator Jezui Shpëtimtari i Njerëzve
ihp indicated horse-power kalëfuqi e fabrikës
lil Investors in Industry Investuesit e Industrisë
IL Institute of Linguistics Instituti i Gjuhësisë • Israel tir izarael Illinois gjeog Inois
ILO International Labour Organisation Organizata Ndërkombëtare e Punës
ILRM International League for the Rights of Man Lidhja Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut
IMAC Internet Macintosh makintosh per internet
IMAX maximum image inf figure maksimale
IMechE Institue of Mechanical Engineers Instituti i Inxhinierëve Mekanikë
IMF International Monetary Fund Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMI)
IMO International Maritime Organisation Organizata Ndërkombëtare e Detarisë
imp. imperative gjuh urdhërore • imperfect gjuhe pakryer • imperial perandorak • impersonal gjuh pavetore
 
Abbreviations and Symbols 6
imported i importuar • importer importues
imper. imperative gjuh urdhërore
imperf. imperfect gjuh e pakryer
impers. impersonal gjuh pavetore
impt. important i rëndësishëm
imt. imitation imitim • imitative imitues
immun. immunity imunitet • immunisation imunizim
IMunE Institute of Municipal Engineer Instituti i Inxhinierëve Komunalë
in, in. inch(es) inç
In indium kim indium
IN Indiana gjeog Indianë • Input inf hyreje (e informacionit)
inc. included përfshirë • including përfshirë • inclusive përfshirë • income të ardhura • incomplete i paplotë • incorportated i përfshirë • increase shtim, rritje
inc. incorporated treg pjesëtar; anëtar
incl. shih inc.
incog. (It incognito) in secret fshehtas
incr. increase rritje, shtim • incremental shtimor
ind. independence pavarësi • independent i pavarur • index tregues • indicated i këshillueshëm • indication tregues • indicative gjuh dëftor • indirect i zhdrejtë * industrial industrial • industry industri
Ind. Independent i pavarur • India gjeog Indi • Indian indian • Indiana gjeog Indiana • Indies gjeog Indet • Industry industri
IND India tir lndi • shih IDN Immigration and Nationality Department Departamenti i Imigracionit dhe Kombësisë
indecl. indelcinable gjuh i palakueshëm
indef. i pacaktuar; gjuh i pakufishëm
indic, indicative gjuh dëftor
indiv. individual individ
indn. indication tregues
Ind. Ter. Indian Territory territor indian
INF intrmediate-range nuclear forces usht forcat bërthamore të armëve me rreze të mesme
inf. infantry usht këmbësori • infinitive gjuh paskajore • infirmary infermiert • information informacion • (lt infra) below poshtë
infin. infinitive gjuh paskajore
infl. influence ndikim • influenced i ndikuar
infra dig. (lt infra dignitatem) beneath one's dignity nën sërën time
INIT Initialisation fillim; hyrje • Initialise fillo
init. (lt initio) in the beginning në fillim
inj. injection injeksion
INLA Irish National Liberation Army Ushtria Nacionalçlirimtare e Irlandës
in lim. (lt in limine) on the threashold në prag • at the outset në fillim
in loc. (lt fin loco) in its place në vend, në vendin e vet
in loc. cit (lt fin loco citato) in the place cited në vendin e cituar
In pr. (lt in principio) in the beginning në fillim
inq. inquiry hetim
INRI Jesus Nazarenus Rex Judaeorum Jesus of Nazareth King of the Jews Jezui i Nazaretit mbreti i çifutëve
INS International News Service Agjencia Ndërkombëtare e Lajmeve
Insp. Inspector inspektor
inst. instant, of the present month muaji në vijim • institute institut
Inst. Institute institut
Inst. P. Institute of Physics Instituti i Fizikës
instr. instructions udhëzime • instructor udhëzues; instruktor • instrument instrument; mjet
int. interest interes: interim interim • interior i brendshëm • interjection gjuh pasthirrmë • internal i brendshëm • international ndërkombëtar • interpreter interpret • intransitive gjuh jokalimtare
INTELSAT International Telecommunications Satellite Consortium Konsorcium Nldërkombëtar për Telekomunikacionin me Satelit
inter, intermediate i ndërmjetëm interj. interjection gjuh pasthirrmë
InterNIC Internet Network Information Centre Qendër Informative e Rrjetit të Internetit
NTERPOL (fr Organisation International de Police Criminelle) International Police Policia Ndërkombëtare e Ndjekjes së Krimit
interr. interrogative gjuh pyetës
interrog. interrogation hetim, pyetje
intr, intrans. intransitive gjuh jokalimtare
in trans, (lt in transitu) in transit në kalim; në transit
intro(d). introduced i paraqitur • introduction hyrje; parathënie; paraqitje • introductory hyrës
inv. invented i shpikur • inventor shpikës • invoice treg faturë
I/O Input/Output hyrje/dalje
IOB Institute of Building Instituti i Ndërtimit
IOC International Olympic Committee Komiteti Ndërkombëtar Olimpik
IOJ Institute of Journalists Instituti i Gazetarëve
l.o.M. Isle of Man gjeog Ishulli i Manit
IOU I owe you treg dëftesë borxhi
IOW, l.o.W. Isle of Wight gjeog Ishulli i Uajtit
IP Internet Protocol inf protokoll i internetit
IPA Institute of Practictioners In Advertising Instituti i Zbatimit të Reklamës • International Publishers' Association Shoqata Ndërkombëtare e Botuesve • International Phonetic Alphabet gjuh alfabeti ndërkombëtar fonetik • International Phonetic Association Shoqata Ndërkombëtare e Fonetikës
IPC International Publishing Corporation Korporata Nldërkombëtare e Botimeve • Instructions Per Clock inf udhëzime sipas orës
IPSEC Internet Protocol Security Siguria e Protokollit të Internetit
IPCS Institute of Professional Civil Servants Instituti i Nëpunësve Shtetërorë Profesionistë
iq (lt idem quod) the same as njëlloj si
IQ Intelligence Quotient psik nivel i inteligjencës
IQS Institute of Quantity Surveyors Instituti i Topografëve
ir infrared infrakuq
Ir iridium kim iridium
IR Infrared infrakuqe • Inland Revenue arkë e shtetit • Irish irlandez • Iran tir Iran
Ir. Ireland gjeog Irlandë • Irish irlandez; irlandishte
IRA Irish Republican Army Ushtria Republikane Irlandeze
IRB Irish Republican Brotherhood Vëllazëria Republikane Irlandeze
IRBM Intermediate Range Ballistic Missile raketë balistike me rreze të mesme
IRC International Red Cross Kryqi i Kuq Ndërkombëtar • Internet Relay Chat bisedë rele në internet
Irel. Ireland gjeog Irlandë
IRL Ireland tir Irlandë
IRO Inland Revenue Office Zyra Kombëtare e Tatimeve
IRQ interrupt request inf ndërprerje e kërkesë's • Iraq tir Irak
IS Iceland tir Islandë
Is., IS. Isahiah fet lsaia
ISA Industry Standard Architecture tek arkitekturë e standardit industrial (për kompjuter IBM)
ISBN International Standard Book Number numri i librit sipas standardit ndërkombëtar
ISDN integrated services digital networks inf rrjete të shërbimeve shifrore të integruara
ISIS Independent Schools Information Service Shërbimi i Informacionit të Shkollave të Pavarura
Is island ishull
Isl island shih Is
ISO Imperial Service Order Urdhër i Shërbimit Perandorak • International Standards Organisation, Interna­tional Organisation for Standardisation Organizata Ndërkombëtare e Standardizimeve
ISP internet service provider shërbimi i internetit
ISS International Social Service Shërbimet Sociale Ndërkombëtare
ISSN International Standard Serial Number Standard! Ndërkombëtar i Numnt të Serisë
ISTC Iron and Stee Trade Coroporation Korporata Tregtare e Hekurit dhe Çelikut
It. Italian Italian; italishte • Italy gjeog Itali

IT Information Technology teknologji e informacionit; informatikë
ITA Independent Television Authority
ITB International Trading Board
Drejtoria Ndërkombëtare e Tregtisë
ITF International Trade Federations Federatat Ndërkombëtare të Tregtisë
ITMA Insitute of Trade Mark Agents Instituti i Agjentëve të Markave të Fabrikës • it's that man again bis është prapë po ai njeri
ITN Independent Television News lajme të Televizionit të pavarur
ITO International Trade Organisation Organizata Ndërkombëtare e Tregtisë
ITS Industrial Training Service Shërbimi i Kualifikimit për Punë në Industri (në Britaninë e Madhe) Interna­tional Trade Secretariats Sekretariatet e Tregtisë Ndërkombëtare
ITU International Telecommunications Union Bashkimi Ndërkombëtar i Telekomunikacioneve
ITV Independent Television Televizioni i Pavarur
IU International Unit njësi ndërkombëtare
IUCN International Union for the Conservation of Nature Bashkimi Ndërkombëtar për Konservimin e Natyrës
IUD Intrauterine Device pajisje kontraceptive intrauterine
IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry Bashkimi Ndërkombëtar i Kimisë së Paster dhe tëZbatuar
IUPAP International Union of Pure and Applied Physics Bashkimi Ndërkombëtar i Fizikës së Paster dhe te Zbatuar
IVF In vitro fertilisation pilenim në kushte laboratorike
IVR International Vehicle Registration regjistrim nderkombëtar i automjeteve
IVU International Vegetarian Union Bashkimi Ndërkombëtar i Vegjetarianëve (në Britaninë e Madhe)
IW Isle of Wight Ishulii i Uajtit
IWC Internatonal Whaling Commission Komisioni Ndërkombëtar i Gjuetisë së Balenave
IWPR Institute for Peace and War Instituti i Paqes dhe Luftës
IYHF International Youth Hostels Federation Federata Ndërkombëtare e Fjetoreve për Rininë (në Danimarkë)
IYRU International Yacht Racing Union Bashkimi Ndërkombëtar i Garave me Jahte
J Japan tir Japoni • jack fant (në letra) joule fiz xhaul
J.Jew çifut • Jewish çifut • Judge gjykatës • Justice drejtësi
JA Jamaica tir Xhamajkë
JAL Japan Air Lines Linjat Ajrore Japoneze
Jam Jamaica gjeog Xhamajkë
Jan. January janar
Jas. James Xhejms
JC Jesus Christ Jezu Krisht • (lt juris consultus) jurisconsult këshilltar juridik • Justice Clerk sekretar i gjyqit
Juvenile Court gjykatë për të mitur
JCD (lt Juris Civilis Doctor) Doctor of Civil Law doktor i së drejtës civile
JCR junior common room dhoma e studentëve të rinj
Jer. Jeremiah fet Xheremia
JFK John Fitzgerald Kennedy Xhon Ficxheralld Kenedi
JHC shih IHC
JMB Joint Matriculation Board Drejtoria e Përbashkët e Matrikullave
jn. junction hek kryqëzim
Jno. John Xhon; Jon; Joan; Jovan
jnr. junior i ri
Josh. Joshua fet Xhoshua
J.P. Justice of the Peace drejt gjykatës i pajtimit
JPEG Joint Photographic Experts Group inf grupi i përbashkët e ekspertëve të fotografisë
jr. junior i ri
JUD (lt Juris Utriusque Doctor) Doctor both of Canon and Civil Law Doktor i së Drejtës Kanonike dhe Civile
jud, judg. judge gjykatës
Jul. July korrik
Jun. June qershor • junior i ri
June, junction kryqëzim
junr junior i ri
jurlsp. jurisprudence jurisprudence
jus. justice drejtësi

k knot det nyjë (njësi e shpejtësisë) kilo dhe inf kilo
K Kampuchea tir Kamboxhia • Kelvin Kelvin (shkallë e temperatures). (kalium) potassium kimkalium; potassium • karat karat • Kent gjeog Kent • kilobyte inf kilobait • King mbret (në letra bixhozi) Knight kalorës; kalë
Kan., Kans. Kansas gjeog Kanzas
kB kilobit inf kilobit • kilobyte inf kilobait
KB King's Bench Gjykata e Lartë e së Drejtës Zakonore • Knight of the Bath Kalorës i Urdhit të Banjës
KBD keyboard tastierë
KBE Knight Commander of the Order of the British Empire Kalorës i Urdhrit të Perandorisë Britanike
Kbps kilobits per second inf kilobit/sekonde
kc kilocycle inf kilocikël
KC King's College Kolegji Mbretëror • King's Counsel drejt Këshilltar i Kurorës (titull nderi në avokat)
KCS a thousand characters per second një mijë shkronja në sekondë
Ken. Kentucky gjeog Kentaki
kg. kilogram(me) kilogram
KB Knight of the Order of the Garter kalorës i urdhrit të zharretierës
KFOR Kosova Force Forcat pë Kosovën
KGB (rus Komitet Gosudarstvennoi Bezopastonst!) Committee of State Security Komiteti i Sigurimit të Shtetit
KGCB Knight of the Grand Cross of the Bath kalorës i kryqit të madh të Bathit
KHz Kllohertz fiz kiloherc
KKK Ku-Klux-Klan Ku-Kluks-Klan
kl kilolitre kiloliter
KL Kuala Lumpur gjeog Kualalumpur
KLH Knight of the Legion of Honour Kalorës i Legjonit të Nderit
KLM (Koninklljke Luchtvaart MaatschapplJ) Royal Dutch Airlines Transport! Ajror Mbreteror Holandez
km kilometre kilometer • kllomegacycle fekilomegacikël
KM Knight of Malta Kalorës i Maltës
km/h kilometres per hour kilometra në ore
kn knot det nyjë (njësi e shpejtësisë)
Knt. Knight Kalorës
ko, KO Knock out sport nokaut
K of L Knight of Labour Kaiorës i Punës
KP Knight of St Patric Kalorës i Shën Patrikut
kpg kilometres per gallon kilometra për gaionë (benzine)
kph kilometres per hour kilometra ne ore
kr kreutzer, krone koronë
Kr. krypton kim kripton
Ks, KS Kansas Kanzas
Kt. Knight kalorës • Knot det nyjë
KT Knight of the Order of the Thistle kalorës i Urdhrit të Gjembaçit • Knight Templar Kalorës Tempullar
Kt Bach. Knight Bachelor Kalorës pa Urdhër
kV kilovolt fiz, el kilovolt
kW kilowatt fiz, el kilovat
kWh, kw-h kilowatt-hour fiz, el kilovat-orë
KWT Kuwait tir Kuvajt
Ky, KY Kentucky gjeog Kentaki

l large i madh • latitude gjeoggjerësi • league legë (njësi'gjatësie) • left majtas; e majtë • length gjatësi • (it libra)
pound libër (njësi peshe) line vijë • litre liter • long i gjatë
L Lake liqen • Latin latin; latinishte • Learner driver shofer kursant • lecturer lektor • Liberal liberal • Libra libër
(njësi peshe). • London gjeog Londër • Luxembourg tir Luksemburg • elevated railroad hekurudhë e mbingritur La lanthanum kim lantan
La. Louisiana gjeog Luizianë
LA Legislative Assembly Asamble Legislative • Library Association Shoqata e Bibliotekave • Local Authority pushtet lokal • Los Angeles gjeog Los Anxheles • Louisiana gjeog Luizianë • Library Association Shoqata e Bibliotekave
lab. Laboratory laborator
Lab. Labour punë; krah pune; pol laburist
LAC leading aircraft(s)man pilot i pare
LAFTA Latin American Free Trade Association Shoqata latino-Amerikane e Tregtiss së Lirë
LAIA Latin American Integration Association Shoqata Latino-Amerikane e Integrimit
LAMOA London Academy of Music and Dramatic Art Akademia e Muzikës dhe Artit Dramatik të Londrës
LAN local area network inf rrjet lokal
Lanes Lancashire gjeog Lankshk
lang. language gjuhë
LAO Laos tir Laos
LAR Libya tir Libi
LASER Zight Amplification by Stimulated frnission of /Radiation përforcim i dritës me rrezatim të stimuluar (lazer)
lat. latitude gjeog gjerësi
Lat. Latin latin; latinishte
Ib (it libra) pound(s) libër (njësi peshe)
I.c. level crossing hek kalim (it loco citato) in the place cited vend i cituar • lower case shtyp vogla
LB Liberia tir liberi
LBA Logical Block Addressing adresim me bllok logjik
LBC London Broadcasting Company Kompania e Difuzionit të Londrës
Ibf pound force fiz. forcë e matur me libër
Ibw leg before wicket sport këmba para portës (në kriket)
lc lower case shtypXë vogla • (loco citato) in the place citet në vendin e cituar • left centre qendër e së majtës • letter of credit fin leterkredi
LC Lord Chancellor Kancelar i Madh
L/C Letter of Credit leterkredi
LCC London County Council Këshilli i Kontesë së Londrës
LCD liquid-crystal display inf ekran me kristale të lëngët • lowest common denominator mat emëruesi më i vogël i përbashkët
LCh. Lchir (Licentiatus Chirurgiae) Licentiate in Surgery i dipiomuar në kirurgji
LCJ Lord Chief Justice Kryetar i Gjykatës së Lartë (në dhomën e lordëve të Parlamentit Britanik)
lcm, LCM least (lowest) common multiple shumëzuesi më i madh i përbashkët
LCM landing craft, mechanised pajisje destantimi e mekanizuar
LCS landing craft support pajisje ndihmëse desantimi
LCT land consevation trust trust i ruajtjes se tokës • landing craft, tank tank desantimi • local civil time orë lokale civile
Id. lead shtyp plumb • load ngarkesë
Ld Lead kim plumb • Lord lord
LD leaning disability vështirësi në të mësuar • lethal doze dozë vdekjeprurëse • Doctor of Letters am doktor i letërsisë • Low Dutch gjuh gjermanishte e ulët
LDC less-developed country vend i pazhvilluar
Idg. landing zbarkim • loading ngarkim
Ldp Ladyship zonjë • Lordship zotëri; shkëlqesi
LDS Licentiate in Dental Surgery i Dipiomuar në Kirurgji Dentare • Latter-Day Saints fet shenjtorë të kohëve moderne
LDV Local Defence Volunteers Vullnetarë të Forcave Lokale
LEA Local Education Authority seksioni i Arsimit Lokal
lea. league legë (masëgjatësie) leather lëkurë; lidhje lëkure
lect lecture leksion • lecturer lektor
LED Light Emitting Diode diode me rrezatim drite
leg legal ligjor • legate drejt trashegim • Legislature legjislaturë
legis(l). legislative legjislativ • legislature legislature
Leics Leicestershire gjeog Lestërshir
Leip Leipzig Lajpcig
LEM Lunar Excursion Module modul i udhëtimeve në hënë
LEPRA Leprosy Relief Association Shoqata e Ndihmës për Leprozët
lex lexicon leksik
LF Low Frequency fedenduri e ulët
LFN long file name inf emër skede i gjatë
LG Low German gjuh gjermanishte e ulët
Ih left hand krah i majtë; dorë e majtë
l.h.d. left-hand drive ngarje (e automobilit) në krahun e majtë
LHD (Litterarum Humaniorum Doctor) Doctor of Letters i Doktoruar në Letërsi, Doktor i Letërsisë • Doctor of Humanities Doktor i Shkencave Humanitare
Li lithium kim litium
LI Long Island gjeog Long Ajlënd. • Light Infantry këmbësori e lehtë
LIA Lebanese International Airways Linjat Ajrore Libaneze
lib (liber) book libër
Lib Liberal liberal • Librarian bibliotekar • Library bibliotekë
lib cat library catalogue katalog i bibliotekës
Lieut. Lieutenant usht toger
LIFO last in, first out (kush) vjen i pari, del i fundit
LILO last in, last out (kush) vjen i pari, del i pari
Lines Lincolnshire gjeog Linkolnshir
Linn. Linnaean, Linnaeus i Lineut
liq. liquid lëng
lit. literally fjalë per fjalë. • lithograph litograf. • lithography litografi
Lit. Hum. (litterae humaniores) humane letters, the humanities shkencat humanitare
Lit(t)D (Litterarum Doctor) i Doktoruar në Letërsi, Doktor i Letërsisë
LJ Lord Justice drejt gjykates i gjykatës së apelit • LaserJet tek (printer) me sprucim lazer
II lines radhë; rreshta
LI light infantry këmbësori e lehtë • Long Island gjeog Long Ajlënd
LL Late Latin latinishte e vonë • Lending Library bibliotekë huazuese • Low Latin latinishte e ulët
LLB (lt Legum Baccalaureus) Bachelor of Laws I dipiomuar në drejtësi (diplomë e shkallës së pare)
LID (lt Legum Doctor) Doctor of Laws Doktor i Drejtësisë
LLM (lt Legum Maglster) Master of Laws i Diplomuar në Drejtësi
LLW low-level waste skarcitet i ulët
LM long meter meter metrik
LMS London Mission Society Shoqata Misionare e Londrës • London, Midland and Scottish (Railway) Kompania Hekurudhore Londër, Midlend dhe Skoci
LMT local mean time orë lokale
In natural logarithm mat logaritëm natyror
UN League of Nations Lidhja e Kombeve
LNG liquefied natural gas gaz natyror i lëngëzuar
LO Liaison Officer oficer ndërlidhës
loc clt (lt loco citato) in the place cited në vendin e cituar
L of C line of communication linjë komunikacioni
log logarithm mat. logaritëm
Lon., Lond. London gjeog Londër
Ion., long, longitude gjeog gjatësi
Lond London Londër
Londln. Londiniensis i Londrës, londinez
LP Long-Playing pllakë gramafoni 33-she
Lonrho London Rhodesian (industrial conglomerate) Lonrho (konglomerat industrial Londër-Rodezi)
loq (loquitur) speaks flet
LP Labour Party Partia Laburiste • Liberal Party Partia Liberate • Low Pressure fiz-presion i ulët
LPG Liquefied petroleum gas gaz natyror i lëngëzuar
LPO London Philarmonic Orchestgra Orkestra Filarmonike e Londrës
LPT line printer terminal inf fundore e printerit me rreshta
LPTB Londer Passenger Transport Board Drejtoria e Transportit të Udhëtarëve të Londrës
Lr lawrencium kim lorencium
LR Lloyd's Register treg, det Regjistri i Llojdit (në Londër)
LRAM Licentiate of the Royal Academy of Music i Diplomuar i Akademisë Mbretërore të Muzikës
LRCP Licentiate of the Royal College of Physicians I Diplomuar i Kolegjit Mbretëror të Kirurgëve
LS tir Lesotho Lesoto • Linnean Society Shoqata e Lineut • (it loco sigili) in the place of the seal në vend të vulës
LSA Licentiate of the Society of Apothecaries I diplomuar i Shoqërisë së Farmacistëve
L.S.D. (it librae, soldi, denarii) pounds, shillings, pence sterlina, shilinga, pens.
LSE London School of Economics Shkolla Ekonomike e Londrës
LSI Large Scale Integration integrim në shkallë të gjerë
LSO London Symphony Orchestra Orkestra Simfonike e Londrës
Lt Lieutenant usht toger
LT London Transport shih LPTB Low Tension el tension i ulët
LTA Lawn Tennis Association Shoqata e Tenisit në Bar
Lt.-Col. Lieutenant-colonel nënkolonel
Ltd. Limited treg (kompani, firmë) me përgjegjësi të kufizuar
Lt.-Gen. usht Lieutenant-General gjenerallejtënant
LTh Licentiate in Theology I Diplomuar në Teologji
Lu lutetium kim lutecium
Lux. Luxembourg gjeog Luksemburg
Iv. leave leje
LV Luncheon Voucher bono dreke • LV Low Voltage el voltazh i ulët
Lw Lawrencium kim laurencium
LWM low water mark nivel i ulët i ujit
LWT London Weekend Television Televizioni i Fundjavës Londineze
Ix lux fiz luks (njësi ndriçimi).

m.male mashkull • manual doracak; manual • mark shenjë • married i martuar • masculine mashkullore • mass masë • member anëtar; partner • meridian gjeog meridian • meridiem mesditë • meridional meridional • metre meter • mile milje • mili mili • mille mijë • million milion • minor i mitur • molar dhëmballë • month kuaj • moon hënë
M. motorway autostradë
M. Magistrate magjistër • Majesty Madhëri • Malta tir-Maitë • Mark markë (njësi monetare)Marquess markez • Medical mjekësor • Mega mega • Member anëtar; partner • Methodist fet metodist • Minesweeper usht minëpastruese • Moderate i moderuar • Monday e hënë • Monsieur zotëri • Mother nënë • Mountain mal
Ma. milliampere el miliamper
MA • (it Magister Artlum) Master of Arts doktor i letërsisë (i shkallës së dytë) Middle Ages mesjetë • Military Academy akaderni ushtarake • Massachusetts gjeog. Masacusets • Marocco ftrMarok
M/A my account fin për llogarinë time; për mua
MAC Macintosh makintosh (kompjuter Apple Macintosh)
Mac, Mace. Maccabee Makabei
mach. machinery makineri
MAFF Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Ministria e Bujqesise, Peshkimit dhe Ushqimit
mag. magazine revistë e ilustruar • magnetic magnetik • magnetism fir magnetizëm • magneto magnet
Maj. Major usht major
mar. maritime detar • married i martuar
MAL Malaysia tir Malejzi
Mai. Malachi Malaki
Man., Manit. Manitoba gjeog Manitobë
Man. Dir. Managing Director drejtor administrativ
MAPI Mail/Messaging Applications Programming Interface ndërfaqe e programimit të postës/mesa-zheve
M & S Marks & Spencer Marks e Spenser
Mar. March mars
March. Marchioness markeze
marg. margin anë • marginal anësor • margarine margarine
Marq. Marquess, Marquis markez
mas., masc. masculine mashkull; mashkullor
MASER Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation përforcim i mikrovalëve me rrezatim të stimuluar
MASH Military Advanced Service Hospital spital ushtarak i zones së operacioneve • mobile army surgical hospital spital kirurgjik ushtarak fushor
Mass. Massachusetts gjeog Masaçusets
math., maths mathematical matematikor • mathematics matematikë
Matt. Matthew fet Mateu
max. maximum maksimum
mb millibar milibar
MB megabyte inf megabait • (it Medicinae Baccalaureus) Bachelor of Medicine i diplomuar në mjekësi (me diplomë të shkallës së parë) Motor Boat motoskaf
MBE Member of the Order of the British Empire anëtar i Urdhrit të Perandorisë Britanike
Mbps megabits per second inf megabit/sekondë
MC Master of Ceremonies shef ceremonie • Member of Congress am anëtar i Kongresit • Military Cross Kryqi i Luftës • Monaco tir Monako
MCA micro channel adaptor inf përshtatës i mikrokanalit (në kompjuter IBM)
MCh (lt Magister Chirurgiae) magjistër në Kirurgji
MCP male chauvinisitic pig derr shovinist mashkullor
Mc/s megacycles per second (megahertz) fiz megaherc
Md mendelevium kim mendelevium
Md. Maryland gjeog Merilend
MD make directory inf krijo drejtori (komandë e kompjuterit) Managing Director drejtor administrate • Market Day ditë tregu (pazari) • Maryland gjeog Merilend • (lt Medicinae Doctor) Doctor of Medicine Doktor i Shkencave të Mjekësisë • Mentally deficient i paaftë mendërisht
Mdlle, Mile Mademoiselle fr zonjushë
Mdm Madam zonjë
MDS Master of dental Surgery i diplomuar per kirurgji dentare
MDT month day year muaj/ditë/vit
ME Maine gjeog Mein • Methodist Episcopal episkop metodist • Middle East gjeog Lindje e Mesme • Middle English anglishte mesjetare • Mining (Mechanical) Engineering inxhinieri minerare (mekanike) • Most Excel­lent Fort i Shkëlqyer
Me. gjeog Mein
MEA Middle East Airlines Linjat Ajrore të Lindjes së Mesme
mech. • mechanical mekanik • mechanics mekanikë • mechanism mekanizëm
med. medical mjekësor • medicine mjekësi; bar • mediaeval mesjetar • (medius) middle mes
MEG megabyte inf megabait
MEM memory kujtesë
mem. (memento) kujto • memorandum memorandum
memo, memorandum memorandum
Mem. Member anëtar
MEP Member of European Parliament anëtar i Parlamentit Europian
Messr. Messieurs zotërinj (në adresë)
 
Abbreviations and Symbols 7
met. metaphor metaforë • metaphorical metaforik • meteorological meteorologjik • metronome muz metronom
met, meteor, meteorology meteorologji
metal(l). metallurgical metalurgjik • metallurgy metalurgji
metaph. metaphor metaforë • metaphorical metaforik • metaphysical metafizik • metaphysical metafizik
meth(s). methylated spirits alkoole metilike
Mex. Mexican meksikan • Mexico gjeog Meksikë; Meksiko
MEX Mexico tir Meksiko
MEZ (Mitteleuropaische Zelt) Ora e Evropës Qendrore
MFMaster of Forestry i diplomuar në pylltari (i shkallës së dytë)Medium Frequency fiz denduri e mesme
mfd. manufactured i fabrikuar
MFH Master of Foxhounds sport mjeshtër i gjuetisë së dhelprave
mft (lt mistura fiat) të përzihet
mg. milligram(me) miligram
Mg. magnesium kim magnezium
MG machine-gun mitraloz
MGA monochrome graphics adaptor inf përshtatës i grafikave njëgjyrëshe
MHR Member of the House of Representatives anëtar i Dhomës së Përfaqësuesve
MHT memory translator hub inf kujtesë e makinës së përkthimit
MHz megahertz fiz megaherc
Mgr. Manager drejtor • Monseigneur zotëri • Monsignor monsinjor
mi. mile(s) milje
Ml Michigan gjeog Miçigan • Military Intelligence Zbulimi Ushtarak • MI5 (Security Services) Shërbimi i Sigurimit • MI6 (Secret Intelligence Service) Shërbimi i Kundërzbulimit
Mic. Mica mikë
Mich. Michigan gjeog Miçigan
MIDAS Missile Defence Alarm System sistem alarmi i mbrojtjes me raketa
Middx. Middlesex gjeog Midëllseks
MIDI Musical Instrument Digital Interface inf ndërfaqe e veglave muzikore shifrore
Mig AMtoyan and Gorievich (aeroplan) Mig
mil., milit. military ushtarak
MIME Multipurpose Internet Mail Extension inf paralel i shumëfishtë i postës në internet
min. • mineraiogical mineralogjik • mineralogy mineralogji • minimum minimum • mining minerar; industri minerare • minute(s) minute
Min. Minister minister • Ministry ministri Minn. Minnesota gjeog Minesotë
mips, MIPS million instructions per second inf milion të dhëna në sekondë
misc. miscellaneous të ndryshme Miss. Mississippi gjeog Misisipi
MIT Massachusetts Institute of Technology Instituti Teknologjik i Masaçusetsit
mi millilitre mililitër
MIPS Million Instructions Per Second inf milion udhëzime/sekondë
MIS Management Information System inf sistem i organizimit të informacionit
MISC Miscellaneous i përzier; të ndryshme
MJ megajoule(s) fiz megaxhaui
MJI Member of the Institute of Journalists Anëtar i Institute të Gazetarëve
mk. mark markë (monedhë gjermane)
MK mark markë (në automobila)
MKDIR Make Directory inf krijo drejtori (komandë e kompjuterit)
Mkk markka markë (monedhë finlandeze)
mks, MKS metre-kilogram-second mks metër-kilogram-sekondë
mkt. market treg
ml mililitre(s) mililitër
MLA Member of Legislative Assembly Anëtar i Asamblesë Legjislative • Modern Language Association Shoqata e Gjuhëve Modeme
MLC Member of Legislative Council Anëtar i Këshillit Legjislativ • Meat and Livestock Commission Komisioni i Mishit dhe Gjësë së Gjallë
MLD median lethal doze dozë mesatare vdekjeprurëse • minimum lethal doze dozë minimale vdekjeprurëse
Mlitt (lt Magister Litterarum) Master of Letters (of Literature) Doktor i Letërsisë (i shkallës së dytë)
Mlle Mademoiselle sh Mesdemoiselles fr Miss zonjushë (znjsh)
mm millimetre(s) milimeter
MM Their Majesties Lartmadhëritë e Tyre • Mercantile Marine marina tregtare • Military Medal Medalje Ushtarake e Trimërisë
MM. Messieurs i zotërinj
MMC Monopolies and Mergers Commission Komisioni i Monopoleve dhe Shkrirjeve (të kompanive)
Mme, Mme. mo
Madame sh Mmes Mesdames fr Mrs madamë
Mn manganese kim manganez
MN Merchant Navy Flotë Tregtare • Minnesota gjeog Minesotë
mo month muaj
Mo molybdenum kim molibden
Mo. Missouri gjeog Misuri
MO MO Magneto-Optical (disk drive) inf (periferik) magneto-optik • Medical Officer nëpunës i shëndetësisë • Missouri gjeog Misuri Money Order mandatpostë
m.o. mall order • medical officer nëpunës i shandetësisë • modus operand! It mënyrë veprimi • money order mandatpostë
MOBO motherboard inf kuadër amë
MoD, MOD Ministry of Defence Ministria e Mbrojtjes
MODEM Modulator Demodulator inf modulator demodulator
MoE, MOE Ministry of Education Ministria eArsimit
MOH Medical Officer of Health Nëpunës i-Shëndetësisë
mol mole (njësi) mol
mol. wt molecular weight fepeshë molekulare
mon. monetary monetar
Mon. Monday e hënë • Monmouthshire gjeog Monmuthshir
Monsig. Monslgnor Monsinjor
Mont. Montana gjeog Montane • Montgomerlshlre gjeog Montgomerishir
mor. morocco meshin
Mor. Morocco gjeog Marok
MOR, MOR. middle-of-the-road centrizëm
MORI Market and Opinion Research Institute Institut Kërkimor i Tregut dhe Opinionit
morn, morning mëngjes
mos months muaj
MOS(T) metal oxide silicon (transistors) (tranzistorë) me oskid silikoni metalik
MOT Minsltry of Transport Ministria e Transports
m.p. melting point fepikë e shkrirjes
MP Member of Parliament anëtar i parlamentit; deputet (në Britaninë e Madhe) Metropolitan Police Policia Metropolitane (e Londrës) Military Police polici ushtarake • Minister Plenipotentiary minister i plotfuqishëm • mounted police polici kalorsiake • municipal police am policia bashkiake MPEG moving picture experts group grup ekspert i filmit
mpg miles per gallon milje për gallonë
mph miles per hour milje në ore
MPharm Master of Pharmacy i diplomuar për farmaci
MPS Member of the Pharmaceutical Society Anëtar i Shoqërisë Farmaceutike • Member of the Philological Society anëtar i Shoqërisë Filologjike
Mr, Mr. Mister Zotëri (Z) • Master mjeshtër
MR Master of the Rolls mjeshtër i regjistrave (të Arkivit të Shtetit)
MRC Medical Research Council Këshilli i Kërkimeve Mjekësore (në Britaninë e Madhe)
MRCA Multi-Role Combat Aircraft aeroplan luftarak i përgjithshëm
MRCP Member of the Royal College of Physicians anëtar i Kolegjit Mbretëror të Mjekëve
MRG Minority Rights Group Grup i të Drejtave të Pakicave
Magnetic resonance imaging figure e përftuar me rezonancë magnetike
Mrs, Mrs. Mistress zonjë (Znj)
ms • millisecond(s) milisekondë • months after sight muaj pas shikimit (të mallit) • manuscript dorëshkrim
MS Microsoft Corporation Korporatë e Mikrosoftit • millisecond fiz milisekondë
MS. Mail Steamer Gfefmotoskaf i postës • manuscript dorëshkrim • Master of Surgery Doktor në Kirurgji (i shkallës së dytë) milestone gur miliar • Mississipi gjeog Misisipi multiple sclerosis mjek klerozë e përhapur • Mauritius tir Mauricius M/S Motor ship cfetfmotobarkë
Ms, Ms. Mistress, Miss zonjushë (Znjsh)
MSAU multi-station access unit inf njësi e hyrjes së stacionit të shumëfishtë
M Sc Master of Science doktor i shkencave (i shkallës së dytë)
MS-DOS® MS-DOS (sistem operativ i diskut)
msec millisecond milisekondë
MSF medium standard frequency frekuencë e mesme standard
msg. message mesazh
Msgr. Monseigneur fet fr ImzotMonsignor fe it lmzot
MSIE Microsoft Internet Explorer inf eksplorator i mikrosoftit në internet
msl mean sea-level nivel mesatar mbi detin
MSN Microsoft Network rrjet i mikrosoftit
mas, mss., MSS manuscripts dorëshkrime
MSW Medical Social Worker punonjës social i shëndetësisë
mt, Mt Mount ma!
MT mean time ore lokale • mechanical transport transport mekanik • megaton fiz megaton • Montana gjeog Montane
M/T Ministry of Transport Ministri e Transports
MTB Motor Torpedo Boat usht mototorpedinierë
mtg. meeting takim; mbledhje • mortgage hipotekë
MTh Master of Theology Doktor i Teologjisë (i shkallës së dytë)
MTI Moving Target Indicator radar i objektivave të lëvizshëm
MTM Methods Time Measurement metoda të matjes së kohës
mtn., Mtn. mountain mal
mts., Mts. mountains male
mun. municipal bashkiak
mus. museum muzeum • music muzikë • musical muzikor
MusB(ac) Machelor of Music i diplomuar në muzikë
MusD(oc) Doctor of Music doktor i muzikës
MusM Master of Music Doktor i Muzikës (i shkallës së dytë)
mV millivolt el milivolt
Mv mendelevium kim mendelevium
MV medium wave valë e mesme • megavolt el megavolt • megawatt megavat • Malawi tir Malavi
MVO Member of the Royal Victorian Order Anëtar i Urdhrit Mbretëror të Viktories
MVP most valuable player sport lojtari më i çmueshëm
mW milliwatt el milivat
Mx Maxwell fiz maksuell
Mx. Middlesex gjeog Midëllseks
MX missile experimental raketë eksperimentale • motocross motokros
mxd. mixed i përzier
myst mysteries mistere
myth. mythological mitologjik • mythology mitologji
n indefinite number mat numër i pacaktuar • neutron feneutron • normal kim normal
n. name emër • nano fiz nano • (lt natus) born lindur • neuter asnjanës • new i ri • nominative gjuh emërore •
noon mesditë • note shënim • noun emër • number numër
N nitrogen kimazot • newton fenjuton • North veri • Norway tir Norvegji
N. Nationalist nacionalist • North veri • Northern verior
Na (lt natrium) sodium
NA National Academy akademi kombetare • Naval Attache atashe ushtarak-detar • Netherlands Antilles tir Antilet e Vendeve të Ulëta • North America gjeog Amerika e Veriut • North Atlantic gjeog Atlantiku i Veriut
N.A. Narcotics Anonymous Shoqata Anonime e Narkomanëve • National Academician akademik kombëtar •
National Academy Akademi Kombetare • North America gjeog Amerika e Veriut • not applicable s'ka
n/a not applicable s'ka
NAACP National Association for the Advancement of Coloured People am Shoqata Kombetare për Përparimin
e Njerëzve me Ngjyrë
NAAFI Navy, Army and Air-Force Institute(s) institutet e marines, e ushtrisë dhe forcave ajrore (për furnizimin e mensave të forcave ushtarake)
NACU National Association of Colleges and Universities Shoqata Kombetare e Kolegjeve dhe e Universiteteve
NAHT National Association of Head Teachers Shoqata Kombetare e Kryemësuesve
NAIA National Association of Intercollegiate Athletes Shoqata Kombetare Ndërkolegjiale e Atletëve
NALGO National and Local Government Officers's Association Shoqata e Nëpunësve të Qeverisë Kombetare e Lokale
NAM, N.A.M. National Association of Manufacturers Shoqata Kombetare e Prodhuesve
NAO National Audit Office Zyra e Komisionit të Kontrollit Kombëtar
Nap. Napoleon napoleon
NAPO National Association of Probation Officers Shoqata Kombetare e Nëpunësve të Probacionit
NAS National Academy of Sciences am Akademia Kombetare e Shkencave
NASA National Aeronautics and Space Administration Administrala Kombetare Aeronautike dhe Kozmike
NAS/UWT National Association of Schoolmasters/Union of Women Teachers Shoqata Kombetare e Mësuesve/ Bashkimi i Mësueseve
nat. national kombëtar • natural natyror • naturalist natyralist • (lt natus) born lindur
Nat. National kombëtar
N ATFHE National Association of Teachers in Further and Higher Education Shoqata Kombëtare e Mësuesve të Arsimit Plotësues e të Lartë
nat. hist, natural history histori e natyrës
NATO North Atlantic Treaty Organisation Organzata e Traktatit të Atlantikut të Veriut
Nat. Phil, natural philosophy filozofi e natyrës
Nat. Scl. Natural Sclence(s) Shkenca të Natyrës
NATTKE National Association of Television, Theatrical, and Klnematographlc Employees Shoqata Kombëtare e të Punësuarve në Televizion, Teatër dhe në Kinematografi
Nat. West, NatWest National Westminster Bank Banka Kombëtare e Uestminstrit
naut. nautical i lundrimit
nav. naval i flotës ushtarake-detare • navigation lundrim • navigator pilot (I anijes)
NAVAR combined navigation and radar system sistem i përbashkët lundrimi e radari
Nazi (Nazionale Sozialisten) German National Socialist Party Partia Nacionalsocialiste Gjermane
Nb. niobium kim niobium
NB North Britain Britania e Madhe Veriore • North British britanik verior • (lt nota bene) note well vini re (VO)
NBA, N.B.A. National Basketball Association Shoqata Kombëtare e Basketbollit • National Boxing Associa­tion Shoqata Kombëtare e Boksit
NBC National Broacasting Corporation smKorporataKombëtare e Difuzionit • nuclear, biological and chemi­cal bërthamor, biologjik e kimik
nbg no bloody good aspak i mirë
NBL National Book League Lidhja Kombëtare e Librit
NBPI National Board for Prices and Incomes Drejtoria Kombëtare e Çmimeve dhe të Ardhurave
NBS National Bureau of Standards am Zyra Kombëtare e Standardeve
NC New Church Kisha e Re • no charge falas • no credit pa kredi • noncallable treg i papagueshëm (para maturimit) North Carolina gjeog Karolina e Veriut • numerical control kontroll numerik
NCAA, N.C.A.A. National Collegiate Athletic Association Shoqata Kombëtare Kolegjiale e Atletikës
NCB National Coal Board Këshilli Kombëtar i Qymyrgurit
NCC Nature Conservancy Council Këshilli i Ruajtjes së Natyrës
NCCL National Council for Civil Liberties Këshilli Kombëtar per Liritë Civile
NCO non-commissioned officer oficer rezervist
NCT National Childbirth Trust Trusti i Lindjes së Fëmijëve
ncv no commercial value vlerë jotregtare
nd neodymium kim neodimium
nd no date pa date botimi • not dated i padatuar
Nd neodymium kim neodimium
ND, N. Dak. North Dakota gjeog Dakota Veriore
NDPS National Data Processing Service Shërbimi Kombëtar i Përpunimit të të Dhënave
NDT non-destructive testing prove kundër shkatërrimit
Ne neon kim neon
NE Naval Engineer inxhinier i marines • New Edition botim i ri • New England gjeog Anglia e Re • North-East verilindje
NEB New English Bible Bibla e Re Anglisht • National Enterprise Board Drejtoria Kombëtare e Sipërmarrjeve
Neb(r). Nebraska gjeog Nebraskë
NEC National Executive Committee Komiteti Ekzekutiv Kombëtar • National Exhibition Centre Qendra Kombëtare e Ekspozitave • Nippon Electric Company Kompania Elektrike e Japonisë
NED New English Dictionary Fjalori i Ri i Anglishtes
NEDC National Economic Development Council Këshilli Kombëtar për Zhvillimin Ekonomik
NEDO National Economic Development Office Zyrë Kombëtare për Zhvillimin Ekonomik
neg. negtive mohor; negativ
NEI (lt non est inventus) has not been found nuk gjendet
nem. con (lt nomine contradicente) pa asnjë kundërshtim
nem. diss. (lt nemine dissentie) pa asnjë mospranim
N Eng New England gjeog Anglia e Re
Nep. Neptune astr Neptun
NEP, N.E.P. New Economic Policy Politika e Re Ekonomike • non-English proficient zotërim i dobët i anglishtes
NERC Natural Environmental Research Council Këshilli i Kërkimeve të Mjedisit Natyror
n.e.s., N.E.S. not elsewhere specified i papërcaktuar në vend tjetër
NetBIOS Network Basic Input/Output System inf sistem i rrjetit bazë të hyrjes/daljes
Neth. Netherlands gjeog Vendet e Ulëta
neut. neuter asnjanës • neutral asnjanës (mb)Nev. Nevada gjeog Nevadë
New M(ex). New Mexico Meksika e Re
NF National Front Fronti Kombëtar • Newfoundland gjeog Toka e Re • Norman-French franko-norman
N.F. Newfoundland gjeog Toka e Re
n/f no funds s'ka fonde
NFA National Federation of Anglers Federata Kombëtare e Peshkimit pa Grep (në Britaninë e Madhe)
NFER National Foundation for Educational Research Fondacioni Kombëtar për Kërkime Arsimore
NFS Natfnal Fire Service Shërbimi Kombëtar i Zjarrfikëseve
NFU National Farmers' Union Bashkimi Kombëtar i Fermerëve
NFWI National Federation of Women's Institutes Federata Kombëtare e instituteve të Grave
NG National Gallery Galeria Kombëtare (e artit) • National Guard ushtgardë kombëtare • New Guinea gjeog Guinea e Re
NGA National Graphical Association Shoqata Kombëtare Grafike
NGO Non-Govermental Organisation organizatë joqeveritare
NH Naval Hospital spital i marines • New Hampshire gjeog Nju Hempshiri
NHI National Health Insurance sigurimi shëndetësor kombëtar
NHS National Health Service Shërbimi Shëndetësor Kombëtar (në Britaninë e Madhe)
Ni nickel kim nikel
Nl Northern Ireland gjeog Irlanda e Veriut • national insurance sigurim kombëtar
NIC National Incomes Committee Komiteti i të Ardhurave Kombëtare • Network Information Centre qendër informative e rrjetit • Network Interface Card inf kartë e ndërfaqes së rrjetit • Nicaragua tir Nikaragua
NICAD Nickel-Cadmium nikel-kadmium
NIG Niger tir Nigeri
N.lre. Northern Ireland gjeog Irlanda e Veriut
NIRC National Industrial Relations Court Gjykata Kombëtare e Marrëdhënieve Industrial
NIREX Nuclear Industry Readioactive Waste Executive Drejtoria e Mbetjeve Radioaktive të Industrisë Bërthamore
NIRNS National Institute for Research in Nuclear Science Instituti Kombëtar për Kërkime në Shkencën Bërthamore (në Britaninë e Madhe)
NJ New Jersey gjeog Xhëm i Ri
NKVO (rus Narodny Komitet Vnutrennih Del) People's Committee of Internal Affairs Komiteti i Popullit për Punët e Brendshme
nl. (lt non licet) it is not permitted nuk lejohet • (It non liquet) it is not clear nuk është e qartë • (It non longe) not far jo larg
NL National League sport Lidhja Kombëtare • Netherlands tir Holanda • new line linjë e re NLRB National Labour Relations Board am Drejtoria Kombëtare e Marrëdhënieve të Punës
NM, N. Mex. New Mexico Meksika e Re
n mile international nautical mile milje detare ndërkombëtare
nm nanometer fiz nanometer • nuclear megaton fiz megaton bërthamor • nautical mile milje detare
NM, N.M., N. Mex. New Mexico gjeog Meksika e Re, Nju Meksiko
NNE north-north-east veri-verilindje
NNW north-north-west veri-veriperëndim
No nobelium kim nobelium
No. number numër
NO Naval Officer oficer i marines (i flotës ushtarake-detare) • New Orleans gjeog Orleani i Ri
NOED, N.O.E.D. New Oxford English Dictionary Fjalori i Ri i Anglishtes së Oksfordit
nom., nomin emëror
nom(in). nominal emëror • nominative gjuh emerore
Non-Coil Non-Collegiate jokolegjial
non-com non-commissioned nënoficer
Noncon. nonconformist jokonformist
non obst. (lt non obstante) notwithstanding pavarësisht
non pros. (It non prosequitur) does not prosecute nuk procedon
non seq (lt tnon sequitur) it does not follow nuk do të thotë; nuk nënkupton
non-U not upper class jo i klasës së lartë
NOP National Opinion Poll sondazh i opinionit konbëtar
NORAD North American Air Defence Command Komanda e Mbrojtjes Ajrore të Amerikës së Veriut
Noraid organizatë amerikane në ndihmë të republikanizmit të Irlandës së Veriut
Northants. Northamptonshire Northamptonshir
Northumb. Northumberland Northambërland
Norvic. (lt Norvicensis) of Norwich i Noriçit
Nor(w). Norway gjeog Norvegjiz Norwegian norvegjez; norvegjishte
nos, Nos numbers numra
n.o.s. not otherwise specified i papërcaktuar ndryshe
NOS Network Operating System inf. sistem operativ i rrjetit
NOSS network operating systems software inf. program i sistemeve operative të rrjetit
Notts Nottinghamshire Notingamshir
Nov. novel roman • novelist romancier • November nëntor
np no place (of publication) pa vend botimi
n.p. new paragraph paragraf i ri • no place pa vend botimi
Np neptunium kim. neptun
NP Notary Public Noter • New paragraph paragraf i ri; kryeradhë e re • New Providence Provani e Re
NPG National Portrait Gallery Galeria Kombëtare e Portreteve
NPL National Physical Laboratory Laboratori Kombëtar i Fizikës
NR National Rail (way) hekurudhat kombëtare
NRA National Rifle Association Shoqata Kombëtare e Pushkatarëve
NRDC National Research Development Corporation Korporata Kombëtare e Kërkimeve për Zhvillim
NRPB National Radiological Protection Board Drejtoria Kombëtare e Mbrojtjes Radiologjike
ns nanosecond fenanosekondë • not specified i paspecifikuar
NS National Society shoqëri kombëtare • New Sries seri e re • New Style sti! i ri • Nova Scotia gjeog. Skoci e Re • Numsmatic Society shoqëria numizmatike
n/s not sufficient i pamjaftueshëm
NS nanosekond fiz nanosekondë (një e miliardta e sekondës)
NSB National Savings Bank Banka Kombëtare e Kursimeve
n.s.f., N.S.F. not sufficient funds fonde të pamjaftueshme
NSPCC National Society for Prevention of Cruelty to Children Shoqata Kombëtare për Mbrojtjen e Fëmijëve
NSPCA National Society for the Prevention of Cruelty to Animals Shoqata Kombëtare per Mbrojtjen e Kafshëve
NSRA National Small-bore Rifle Association Shoqata Kombëtare e Armëve të Kaiibrit të Lehtë
NSU non-specific urethritis mjek uretrit i papërcaktuar
NSW New South Wales gjeog Sauth Uellsi i Ri
NT National Trust trust kombëtar • New Testament Dhjata e Re • Northern Territory Territori i Veriut ntp normal temperature and pressure temperature dhe presion normal
NTS National Trust for Scotland Trusti Kombëtar i Skocisë
NTSB National Transportation Safety Board Drejtoria Kombëtare e Sigurimit të Transports
nt. wt. net weight peshë neto
NU name unknown emri nuk dihet; emër s'ka (në botime)
NUI National University of Ireland Universiteti Kombëtar i Irlandës
NUJ National Union of Journalists Bashkimi Kombë'tar i Gazetarëve
num. number numër • numeral gjuh numëror
NUM National Union of Mineworkers Bashkimi Kombëtar i Minatorëve
Num., Numb. Numbers fet numrat
NUPE National Union of Public Employees Bashkimi Kombëtar i Nëpunësve
NUR National Union of Railwaymen Bashkimi Kombëtar i Punonjësve të Hekurudhave
NUS National Union of Students Bashkimi Kombëtar i Studentëve • National Union of Seamen Bashkimi Kombëtar i Detarëve
NUT National Union of Teachers Bashkimi Kombëtar i Mësuesve (në Britaninë e Madhe)
NV New Version Versioni i ri • Nevada gjego. Nevadë
nvd no value declared vlerë e padeklaruar
NW North Wales Uellsi Verior • Noth-West veriperëndim • North-Western veriperëndimor
NWT Northwest Territories (Canada) Territoret e Veriperëndimit (të Kanadasë)
n.wt. net weight pesha neto
NY New Jork gjeog Nju-Jork (qyteti dhe shteti)
NYC New York City qyteti i Nju-Jorkut
NYO National Youth Orchestra Orkestra Kombëtare e të Rinjve
NYP mot yet published ende i pabotuar
NYPD New York Police Department Departamenti i Policisë së Nju-Jorkut
NYSE New York Stock Exchange Bursa e Nju-Jorkut
NZ New Zealand gjeog Zelandë e Re
NZAP New Zealand Associated Press Shtypi i Përbashkët i Zelandës së Re
NZBC New Zealand Broadcasting Corporation Korporata e Radiodifuzionit të Zelandës së Re
NZPA New Zealand Press Association Shoqata e Shtypit të Zelandës së Re


o.old i vjetër • only vetëm • overcast (mot) me re • overseer mbikëqyrës
O oxygen kim oksigjenO. Observer vëzhgues • Officer nëpunës; oficer • Ohio gjeog Ohajo • Old i vjetër • Order urdhër
o/a on account of për flogari të
O&C Oxford and Cambridge (Schools Examination Board) Drejtoria e Provimeve Shkollore të Oksfordit dhe Kejmbrixhit
OAP Old Age Pension pension pleqërie; pensionist në pension pleqërie
OAPEC Organisation of Arab Petroleum Exporting Countries Organizata e Vendeve Arabe të Eksportimit të Naftës
OAS on active service në shërbirn aktiv • Organisation of American States Organizata e Shteteve të Amerikes
OAU Organisation of African Unity Organizata e Bashkimit Afrikan
ob. (lt obllt) died vdiq • oboe muz oboeobstetric obstetrik • obstetrician obstetër • ostetrics obstetrikë
OB outside broadcast transmetim për jashtë
Ob. Obadlah fet Obad obdt obedient i bindur
OBE Officer of the Order of the British Empire Oficer i Urdhrit të Perandorisë Britanike
obj. object send • objective objektiv
obi. oblique i pjerret
obs. observation vëzhgim • observatory observator • observer vëzhgues • obsolete i vjetruar
o/c overcharge mbipagesë oc,
Oc. Ocean oqean
OC Officer of the Order of Canada Oficer i Urdhrit të Kanadasë • Officer Commanding komandant
o.c. (lt opere citato) in the work citet në veprën e cituar
O.C. Officer Commanding oficer në komandë • Old Catholic katolik i vjetër
o/c overcharge mbitarifë
OCAS Organisation of Central American States Organizata e Shteteve të Amerikës Qendrore occ. Occident perëndim • occidental perëndimor • occupation pushtim, zënie
OCCA Oil and Colour Chemists' Association Shoqata e Kimistëve të Vajërave dhe Ngjyrave
OCF Officiating Chaplain of the Forces Kapelan Përgjegjës i Ushtrisë
OCR optical character recognition (reader) program i njohjes optike (i leximit optik) të shkronjave
OCS Officer Candidate School shkollë e kandidatëve për oficerë
oct. octavo (libër) me format tetësh
Oct. October tetor
OCTU Officer Cadet Training Unit njësi për stërvitjen e kadetëve për oficerë
OD Old Dutch gjuh gjermanishte e vjetër • Ordnance Data të dhëna të artilerisë • overdoze mbidozë
o.d. (it roculus dexter) right eye syri i djathtë • on demand me kërkesë • outside diameter mek diameter i jashtëm
O.D. Doctor of Optometry okulist • officer of the day oficer i ditës • overdraft tërheqje mbi depozitë
o/d overdraft tërheqje mbi depozitë
ODA Overseas Development Administration Administrata e Zhvillimit për Vendet e Përtejdetit
ODECA (Organisacidn de Estatos Centro-arnericana) Organization of Central American States Organizata e Shteteve të Amerikes Qendrore
OE, O.E. Old English gjuh anglishte e vjetër
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik
OED Oxford English Dictionary Fjalori i Anglishtes së Oksfordit
OEEC Organisation for European Economic Cooperation Organizata Europiane për Bashkëpunim Ekonomik
OEM original equipment manufaturer prodhues origjinal i pajisjeve
OFC Officiating Chaplain of the Forces Kapelan i Pare i Ushtrisë
OEO Office of Economic Opportunity Zyra e Mundësive Ekonomike
OF Old French gjuh Frëngjishte e vjetër
off. official zyrtar • officinal (bimë) oficinale
O.F.M. Order of Friars Minor fet Urdhër i Fretërve të Vegjël
OFT Office of Fair Trading Zyra e Tregtisë së Ndershme
OG, O.G. officer of the guard oficer i rojës
OH gjeog Ohajo
OHBMS On His (Her) Britannic Majesty's Service në shërbim të Madhërisë së Tij (Saj) Britanike
OHMS On His (Her) Majesty's Service në shërbim të Madhërisë së Tij (Saj)
OIRT(Organisation Internationale de Radiodiffusion et Tëlëvizion) Organizata Ndërkombëtare e Radiodifuzionit dhe Tefevizionit (për Evropën Lindore)
OK all correct shumë mirë • Oklahoma gjeog Oklahomë Okla. Oklahoma gjeog Oklahomë
Old Test. Old Testament Dhjata e Vjetër
OM Order of Merit Udhër i Meritës • Old Measurement njësi e vjetër e masave
ON Old Norse gjuh norvegjishte e vjetër • Ontario gjeog Ontario
 
Abbreviations and Symbols 8
ONC ordinary national certificate certifikatë kombëtare e zakonshme
OND ordinary national diploma diplomë kombëtare e zakonshme
Ont. Ontario gjeog Ontario
O/o offers over ofertat mbaruan
O.O.D. officer of the deck oficer me shërbim në kuvertë
op. opposite përballë • opposed i kundërt • (It opus) work vepër
o.p. out of print (libër etj.) i shitur
Op. Opera operë • opus opus
OP Observation Point pikë vëzhgimi • Open Policy police e hapur (sigurimi)
O.P. Order of Preachers fat Urdhër i Predikuesve (Dominikanë)
op out of print u shit (përllbrin)
op. opposite përballë • operation operacion
op. cit. (It opere citato) In the work quoted vepër e cituar
opp. opposed i kundërt • opposite përballë
OPEC Organisation of Petroleum Exporting Countries Organizata e Vendeve Eksportuese të Naftës
Ops Operations operacione • Operations officer oficer i operacionit • Operations room sallë e operacionit
OP's other people's e njerëzve të tjerë; e tjetërkujt
opt. optative dëshiror • (lt optie) very well indeed shumë mirë vërtet
OR operating room sallë e operacionit • Operational Research (operations research) kërkime operative • Oregon gjeog Oregon • other ranks grada të tjera • owner's risk treg rreziku i pronarit
Or. Oregon gjeog Oregon
ORACLE On-Line Inquiry and Report Generator inf gjenerator i pyetjeve dhe raporteve në linjë
ord. ordained fet i shuguruar; i dorëzuar • order urdhër • ordinal mat rendor • ordinance ordinance • ordinary i zakonshëm
Ore(g). Oregon gjeog Oregon
org. organic organik • organism organizëm • organisation organizatë • organised i organizuar
ORTF (Organisation de Radio et Television Francaise) Organizata e Radios dhe Televizionit Francez (deri më 1975)
o/s out of stock treg i mbaruar; i shitur
Os osmium kim osmium
OS • (lt oculus sinister) left eye syri i majtë • old series seri e vjëtër • Ordinary Seaman detar i thjeshtë • Old
Style i vjetër, i stilit të vjetër • out of stock gjendje s'ka • operating system sistem operativ • outsize masë jashtë standardit
o/s out of stock gjendje s'ka
OSA (lt Ordinis Sancti Augustini) of the Order of St Augustine i Urdhrittë Shën Augustinit
OSB (lt Ordinis Sancti Benedicti) of the Order of St Benedict i Urdhrit të Shën Benediktit
OSCE Organisation for Security and Cooperation in Europe Organizata per Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë
OSF (lt Ordinis Sancti Francisci) of the order of St Francis i Urdhrit të Shën Françeskut
OSI open system interconnection inf ndërlidhje me sistem të hapur
osp (lt obiit sine prole) died without issue vdiq pa trashëgimtarë
OSM Officer of Order of St John of Jerusalem Oficer i Urdhrit të Shën Jonit të Jeruzalemit
OSS Office of Strategic Services vjet Zyrë e Shërbimeve Strategjike
OSU Order of Saint Ursula fat Urdhër i Shën Ursulës
o.t. overtime jashtë orarit
OT Old Testament Dhjata e Vjetër • Occupational Therapy terapi profesionale
OTC Officers' Training Corps Korpus i Stërvitjes së Oficerëve • over the counter në banak
OTS, O.T.S. Officers' Training School Shkollë e Stërvitjes së Oficerëve
OTT over the top përmbi
OU Open University Universiteti i Hapur • Official Unionist Unionist Zyrtar
OUP Oxford University Press Shtypi Universitar i Oksfordit
Oxbridge Oxford and Cambridge Oksbrixh
Ox(f). Oxford gjeog Oksford
OXFAM Oxford Committee for Famine Relief Komiteti i Oksfordit në Ndihmë të të Uriturve
Oxon. • (lt Oxonia) Oxfordshire Konte e Oksfordit • (lt Oxoniensis) Oxonian oksonian; i Oksfordit
oz. ounce auns (njësi peshe)
p. page faqe • park park • participle gjuh pjesore • past gjuh e shkuar • new penny peni i ri • piano piano • pint paint (njësimatëse për lëngje) • population popullsi • pressure presion
P Parking parkim • phosphorus kim fosfor • power fiz fuqi
P. Pastor fet pastor • Pope Papë • Port port • President president • Prince princ • Protestant protestant • Public publik
pa past i shkuar
p.a. per annum në vit • participial adjective gjuh mbiemër pjesor
Pa Protactinium kim protaktinium
Pa. Pennsylvania gjeog Pensilvani
PA Pennsylvania gjeog Pensilvani • Press Association Shoqata e Shtypit • Publishers' Association Shoqata e Botuesve
PAA Pan-American Airways Linjat Ajrore Panamerikane
Pac. Pacific gjeog Paqësor(i)
paint, painting tablo
PAK tir Pakistan
Pak. Paklstant gjeog Pakistan
Pal. Palestine gjeog Palestine
pam. pamphlet pamflet
Pan. gjeog Panama
Pan Am, PAN AM Pan-American World Airways Linjat Ajrore Panamerikane Botërore
PAP password authentication protocol inf protokoll i vërtetimit të parullës
p & p postage and packing postim dhe paketim
pa. p. gjuh pjesore e shkuar
par. paragraph paragraf • parallel paralel • parenthesis kllapë • parish famuli
part. participle gjuh pjesore • participial gjuh pjesor • particular i veçantë • particularly veçanërisht
Pasok Panhellenic Socialist Movement Lëvizja Socialiste Panhelenike
pass passive gjuh pësore
pat. patent patentë • patented i patentuar
path., pathol. pathological patologjik • pathology patologji
Pat. Off. Patent Office Zyrë e Patentave
PAT Professional Association of Teachers Shoqata Profesionale e Mësuesve
pa. t. past tense gjuh kohë e shkuar
Pat. Off. Patent Office Zyrë e Patentave
PAYE pay-as-you-earn fin sistem i pagesës së tatimeve mbi të ardhurat
payt. payment treg pagesë; derdhje
Pb (it plumbum) lead kimplumb
PB petabyte int petabajt (1.204 terabait) Pharmacopoeia Britannica farmakopeia britanike
PBI poor bloody infantry këmbësoria e ndyrë
PBX Private Branch Exchange central telefonik privat
p.c. postcard kartolinë
p./c, P/C per cent për qind • petty cash shpenzime dhe të ardhura në para të holla • prices current freg'listë e çmimeve aktuale
PC Panama Canal gjeog Kanali i Panamasë • Personal Computer kompjuter vetjak • Police Constable oficer i policisë • Printed Circuit e/qark i stampuar • Privy Council Këshilli Privat (imbretit)
PCB printed circuit board inf kuader me qark të stampuar
PCD photo Compact Disk foto CD
pce piece copë
PCL Printer Command Language inf Gjuhë e komandave të printerit
pem per calendar month në muaj kalendarik
PCMCIA Personal Computer Memory Card International Association Shoqata Ndërkombëtare e Kartave të Kujtesës per Kompjuter Personal
PCS Principal Clerk of Session kryesekretar i sesionit
Pd palladium kim palladium
pd paid paguar Pd palladium kim palladium
PD Personal Department zyrë e kuadrit • Port Dues treg taksë porti • potential difference fiz diferencë e potencialit
PDA Personal Digital Assistant inf dihmësshifror vetjak
PDF Portable Document Format inf format per dokument portativ
PDQ pretty dam quick shpejt e shpejt
PDSA People's Dispensary for Sick Animals Dispanseria Popullore e Kafshëve të Sëmura
PE Protestant Episcopal episkop protestant • physical education edukatë fizike • Peru tir Penu
p/e price-earnings ratio raporti çmim/fitim
PEC photoelectric cell el qelizë fotoelektrike
PEI Prince Edward Island gjeog Ishulli i Princ Eduardit
PEN CLUB Poets, Essayists, Novelists Club Klubi i Poetëve, Eseistëve dhe Romancierëve (në Britaninë e Madhe)
Pen. Peninusla gjeog gadishull
Penn. Pennsylvania gjeog PensilvaniPent. Pentecost Rrëshajtë
PEP Political and Economic Planning planifikim politiko-ekonomik
per. period periudhë • person person
per an. per annum në vit
per cent, për qind
perf. perfect gjuh plotë • performance shfaqje; ekzekutim; zbatim
perh. perhaps ndoshta
per mll(l) by the thousand me mijëshe; për mijë
per pro(c). (It per procurationem)
by proxy
me ndërmjetës
pers. person person; vetë • personal personal; vetor • personally vetë
Pers. Persian persian; persisht
PERT Program Evaluation and Review Technique teknika e vierësimit dhe rishikimit të programeve
pes. peseta pezetë (monedhë spanjolle)
Petrlburg (lt Pertriburgensis) i Pitërboros
pf piano-forte pianofort
PF Procurator Fiscal prokuror i finances • Patriotic Front Fronti Patriotik
PFLP Popular Ft for the Liberation of Palestine Fronti Popullor për Çlirimin e Palestinës
PG paying guest të ftuar me pageronsë • parental guidance udhëzues për prindërit (për filmat që mund të shohin të miturit)
Pg. Portugal gjeog Portugalia • Portuguese portugez; portugalisht
PGA Professional Golfers' Association Shoqata e Lojtarëve Profesionistë të Golfit
pH potential of hydrogen kim vlerë pH
phar, pharm. pharmaceutical farmaceutik • pharmacy farmaci
PhB (It Philosophiae Baccaulaureus) Bachelor of Philosophy doktor i filozofisë (i shkallës së parë)
PhD (It Philosophiae Doctor) Doctor of Philosophy doktor i filozofisë
Phil. Philippians filipianë • Philadelphia gjeog Filadelfi • philological filologjik • philology filologji • philo­sophical filozofik • philosophy filozofi
philol. philological filologjik • philology filologji
philos. philosopher filozof • philosophical filozofik • philosophy filozofi
phon., phonet. fonetikë
phot(og). photograph fotografi photographic fotografik • photography fotograft
phr. phrase frazë
phys. physical fizik • physician mjek • physics fizikë • physiological fiziologjik • physiology fiziologji
PI Philippines tir Filipine
PIA Pakistan International Airlines Linja Ajrore Ndërkombëtare e Pakistani
PIB Princes and Incomes Board Drejtoria e Çmimeve dhe e të Ardhurave • National Board for Prices and Incomes Drejtoria Kombëtare e Çmimeve dhe e të Ardhurave
PID Process Identification Number inf numër i identifikimit të procesit
PIF Program Information File inf skedë e informacionit të programit
PIN Personal Identification Number numër vetjak i identifikimit (në karta me vlerë)
pinx. (It pinxit) painted it e pikturoi
PIXEL picture element element i figures
pk. park park • peak majë (mail) peck pek (njësi vëllimi)
pi. place vend • plate pllakë; ilustrim jashtë tekstit • plural gjuh shumës
PLPoet Laureate poet laureat • Public Library bibliotekë publike • Poland tir Poloni
P/L Profit and Loss fitim e humbje
PLA Port of London Authority Zyra e Portit të Londrës
PLC public limited company shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
PLO Palestine Liberation Organisation Organizatë për Çlirimin e Palestinës
plu., plur. plural shumës
PLUTO Pipeline Under the Ocean tubacion nën det
p.m. • (It post meridiem) after noon pasdite • (It post mortem)
post-mortem examination autopsi
Pm Promethium kim prometeum
PM Past Master mjeshtër i vjetër • Police Magistrate gjykatës i shkallës së parë • Postmaster përgjegjës i postës • (it post meridiem) after noon pasdite • (It Post Mortem) after death pas vdekjes • Prime Minister kryeministër
Pm promethiun prometeum
pm premium prim
PMG Postmaster-General drejtor i Postave të Përgjithshme • Paymaster-General pagator i përgjithshëm
PMO Principal Medical Officer Kryemjek
Pmr Paymaster kryepagator
PNG Papua New Guinea gjeog Papua Nju Gini
PNP plug and play lidhe në prize dhe luajpo postal order urdhërpagesë postare
po. pole pol
Po Polonium kim. polonium
PO Pacific Ocean gjeog Oqeani Paqësor • Pilot Officer oficer i fluturimit • Post Office postë • Postal Order mandatpostë
POA Prins Offlcers's Association Shoqata e Oficerëve të Burgjeve p.o.b., POB Post-Office Box kuti postare
POD (dhe pod, p.o.d.) pay on delivery pagesë kundër livrimit; kundërpagesë poet, poetical poetik • poetically poetikisht • poetry poezi
pol. political politik • politics pofitikë
Pol. Poland gjeog Poloni • Polish polak; polonishte
Pol. Econ. political economy ekonomi politike
pollt. political politik • politics politikë
Poo post office order mandatpostë
POP Post Office Protocol inf protokoll i postës (në internet)
pop. popular popullor • population popullsi
Port. Portugal gjeog Portugali • Portuguese portugez; portugalishte
po8., posit, positive pozitiv
POS point of sale pike shitjeje
po8s. possession posedim • possessive gjuh pronor • possible i mundshëm
POTS plain old telephone service shërbim telefonik i thjeshtë i vjetër
POW Prisoner of War rob lufte
pp past participle gjuh pjesore e shkuar
p.p.pages sh faqe • parcel post pako postare • past participle gjuh pjesore e shkuar • (lt per precuratlonem) me ndërmjetës • (lt per pro) for and on behalf of për dhe në emër të • pianissimo muz pianisimo • post-paid treg postë e paguar
PP Parcel Post postë e koiive • Parish Priest prift famullie • Past President president i mëparshëm
ppc picture post-card kartolinë
PPE Piholosophy, Politics and Economy filozofi, politikë dhe ekonomi
PPI Plan Position Indicator tregues i pozicionit të planifikuar
ppm parts per million pjesë për milion
PPP Private Patients' Plan Plan i Pacientëve Private • point-to-point protocol inf protokoll nga pika në pikë
PPS (lt post postscriptum) recetë e shtuar më vonë • Parliamentary Private Secretary sekretar privat parlamentar
PQ Province of Quebec gjeog Province e Kebekut
pr. pair çift; palë • present gjuh e tashme • price çmim • printed i shtypur • printer tipograf; makinë shtypi •
pronoun gjuh përemër
Pr praseodymium prasodimium
Pr. Priest prift • Prince princ • Printer tipograf; makinë shtypi
PR Parachute Regiment regjiment i parashutistëve • Poste Restante postë pritëse • Public Relations marrëdhënie publike • Puerto Rico gjeog Porto-Riko
PRA President of the Royal Academy President i Akademisë Mbretërore Prb. Prebend fet prebendë
prec. preceding pararendës
pred. predicate gjuh kallëzues
pref. preface parathënie • prefix gjuh parashtesë
prep. preparation përgatitje; përgatesë • preparatory përgatitor • preposition gjuh parafjale
pres. presence prani • present gjuh e tashme
Pres. Presidency presidencë • President president
Presb. Presbyterian fet presbiteran
pret. preterite gjuh preterit
prev. previous i mëparshëm • previously më parë
Prin. Principal Drejtor
princ. principal kryesor • principally kryesisht
PRM Public Relations Man i ngarkuar me marrëdhëniet publike
PRN (lt pro re nata) for spcial occasion arising në rast të veçantë
PRO Public Relations Officer nëpunës i marrëdhënieve publike • Public Record Office arkiv shtetëror
prob. probably ndoshta
prof, profession profesion
Prof. Professor profesor
PROM programmable read only memory kujtesë leximi e programueshme
prom, promontory gjeog gjuhë
PRN printer printer
prop proper(ly) si duhet • proposition propozim • property pasuri
PROP Preservation of the Rights of Prisoners ruajtje e të drejtave të të burgosurve
pron. pronominal gjuh përemërorpronoun gjuh përemër • pronounced i theksuar • pronouncation shqiptim
Prot. Protestant fet protestant
pro tern, (lt pro tempore) for the time being tani për tani, përkohësisht
prov., Prov. proverb proverb • province province; krahinë • provincial provincial; krahinor
prox. (lt proximo mense) next month muajin e ardhshëm
PS Privy Seal vulë private (e mbretit) Philological Society Shoqëri Filologjike • Pharmacetuical Society Shoqëri Farmaceutike
PS, P/S (lt post scriptum) postscript passhkrim
pseud, pseudonym pseudonim
PSGB Pharmaceutical Society of Great Britain Shoqata Farmaceutike e Britanisë së Madhe
PSIS Permanent Secretaries Committee on the Intelligence Services Komiteti i Sekretarëve të Përhershëm të Shërbimeve të Zbulimit
PST Pacific Standard Time ora lokale e Paqësorit
PSTN public switched telephone network rrjet telefonik i hapur per publikun
PSV public service vehicle automjet i shërbimit publik
psych., psycho). psychological psikologjik • psychologist psikolog • psychology psikologji
pt. part pjesë • payment pagesë; derdhje • pint paint (masë lëngjesh) point gjeog majë
Pt platinum kim platin
Pt. Point gjeog majë • Port port
PT Physical Training përgatitje fizike; edukim fizik; fizikulturë
pta peseta pezetë
P/TA Parent/Teacher Association Shoqata Prindër-Mësues
Pte. Private ushtar i thjeshtë
PTE Passenger Transport Executive Drejtori e Transportit të Udhëtarëve
PTO please turn over shin (faqen) prapa
pty. proprietary pronar
Pu plutonium kim pluton
PU pick-up marrje
pub. public publik • publication botim • publicly publikisht • published i botuar • publisher botues • publish­ing botues; redaktorial
Pub. Doc. public document dokument publik
pulv. (lt pulvis) powder farm pluhur
PVA polyvinyl acetate acetat i polivinilit
PVC polyvinyl chloride klorur i polivinilit
PVT private ushtar i thjeshtë
PW policewoman police
p.w. per week në javë
P/W Prisoner of War rob lufte
PWD Public Works Department Ministri e Punëve Botore
PWR pressurised water reactor reaktor me ujë nën presion
pwt pennyweight peshë në peni
PX post exhange këmbim postar
pxt (lt pixit) painted pikturoi
PY Paraguay tir Paraguai
q (lt quadrans) farthing fardhing • quintal kuintal
q. quart çerek • quarter çerek • qurterly tremujor • query hetim • question pyetje
Q. Quebec gjeog Kebek Queen mbretëreshë • Queensland gjeog Kuinslend
QANTAS Queensland and Northern Territory Aerial Service Shërbimi Ajror i Kuinslandit dhe i Territorit Verior
QB Queen's Bench gjykatë mbretërore
QC Queen's Counsel drejt Keshilltar i Kurorës (titullnderinë avokatf Queen's College kolegj mbretë-ror
qd (It quasi dicat) as if he would say sikur të thoshte
qe (lt quod est) which is çka është
q.e.d., QED (lt quod erat demonstandum) which was to be demonstrated çka deshëm të vërtetojmë (çdv)
QE2 Queen Elizabeth the Second det Mbretëresha Elizabetë 2 (anije)
QEF (lt quod erat faciendum) which was to be done çka duhej bërë
QEH Queen Elizabeth Hall Salla Mbretëresha Elizabetë
qi quintal kuintal
qid (lt quarter in die) four times a day katër here në ditë
ql (lt quantum libet) as much as you please satë doniqm (lt quomodo) in what manner, how në ç'mënyrë, si
QM Quartermaster intendent i ushtrisë
QMG Quartermaster-General kryeintendent i ushtrisë
QPM Queen's Police Medal Medalje Mbretërore e Policisë
QPR Queen's Park Rangers Rojtarët Pyjorë Mbretërorë (klub futbolli)
qq quartos shtyp kuarto
qr. quarter çerek
q.s. (lt quantum sifficit) a sufficient quality aq sa duhet
QS Quarter Sessions sesione tremujore
QSM Queen's Service Medal Medalje në Shërbim të Mbretëreshës (në Zelandën e Re)
QSO Queen's Service Order Urdhër në Shërbim të Mbretëreshës (në Zelandën e Re) • quasi stellar object astr kuazar
qt. -quantity sasi • quart çereke
q.t. quiet: on the quiet fshehtas; në mirëbesim
q.to quarto shtyp kuarto
qty quantity sasi
qu. query hetim • question pyetje
Qu. Queen mbretëreshë • question pyetje
quad quadrangle katërkëndësh • quadrant kuadrant • quadruple katërkëmbësh
quango quasi-autonomous non-governmental organisation organizate joqeveritare thuajse e pavarur • quasi-autonomous national government organisation organizatë qeveritare thuajse e pavarur
quar(t) quarterly tremujor
Que Quebec gjeog Kebek • Queensland gjeog Kuinsland
quot. quotation treg kuotim
q.v. (lt quantum vis) as much as you like sipas dëshirës • (lt quod vide) which see shihe
qy. query pyetje

® Reigstered Trade Mark
markë prodhimi e regjistruar
r radius rreze • railway hekurudhë • rain shi • rare i rrallë • recipe recepturë • recto faqe tek (e librit) residence banesë • right djathtas; i djathtë • river lumë • road rrugë • rod purtekë (si njësi gjatësie)
R radius rreze • rand rand (monedhë e Afrikës së Jugut)Rector rektor • Rectory rektorat • (it Regina) Queen mbretëreshë • Registered i regjistruar; (letër) rekomande • Republican republikan • Reserve rezervë • (lt Rex) King mbret • River lumë • Roman romak • Romania tir. Rumani • Rontgen unit njësi rëntgen • Rupee rupi (monedhë)
Ra radium kim radium
RARear-Admiral kundëradmiral • Royal Academician anëtar i Akademisë Mbretërore • Royal Academy Akademia Mbretërore • Royal Artillery artileria mbretërore
RAA Royal Academy of Arts Akademia Mbretërore e Arteve
RAAF Royal Australian Air Force Forcat Ajrore Mbretërore të Australisë
RAC Royal Automobile Club Klubi Mbretëror i Automobilizmit (në Britaninë e Madhe)
rad. radian i rrezes • radical radikal • radius rreze • (lt radix) root rrënjë
Rad. Radical pol radikal
RADA Royal Academy of Dramatic Art Akademia Mbretërore e Artit Dramatik
RADAR Radio Detecting and Ranging Radiorilevim dhe Matje
RAF Royal Air Force Forcat Ajrore Mbretërore
r.a.m. relative atomic mass fernase atomike relative
RAM Royal Academy of Music Akademia Mbretërore e Muzikës • Random Access Memory inf kujtesë e gjallë
RAMC Royal Army Medical Corps Korpusi Sanitar Mbretëror
RAN Royal Australian Navy Flota Luftarake-Detare Mbretërore e Australisë R and B rhythm and blues muz ritëm dhe bluz
R and D research and development kërkim dhe zhvillim
R and R rest and recreation (recuperation) pushim dhe zbavitje
RAOC Royal Army Ordnance Corps Korpusi Mbretëror i Artilerisë
RAS remote access service shërbim i lidhjes së telekomanduar • Royal Astronomical Society Shoqëria Mbretërore eAstronomisë
RAuxAF Royal Auxiliary Air Force Forcat Ajrore Mbretërore Ndihmëse
RAVC Royal Army Veterinary Corps Korpusi Mbretëror i Veterinarisë
Rb rubidium kim rubidium
RB Rifle Brigade brigade pushkatare • Botswana tir Botsvanë
RBA Royal Society of British Artists Shoqata Mbretërore e Piktorëve Britanikë
RBS Royal Society of British Sculptors Shoqata Mbretërore e Skulptorëve Britanikë
RC Red Cross Kryqi i Kuq • Reinforced Concrete betonarmi • Roman Catholic katolik roman • Taiwan tirTalvan RCA • Radio Corporation of America Korporata e Radiodifuzionit të Amerikës • Royal Canadian Academy Akademia Mbretërore Kanadeze • Central African Republic tir Republika e Afrikës Qendrore
RCB Congo tir Kongo
RCC Roman Catholic Church Kisha Katolike
RCH Chile tir Kili
RCM Royal College of Music Kolegji Mbetëror i Muzikës
RCMP Royal Canadian Mounted Police Policia Kalorësiake Mbretërore e Kanadasë
RCN Royal Canadian Navy Flota Luftarake Mbretërore e Kanadasë
RCO Royal College of Organists Kolegji Mbretëror i Organistëve
RCOG Royal College of Obstetricians and Gynaecologists Kolegji Mbretëror i Obstetërve dhe Gjinekologëve
RCP Royal College of Physicians Kolegji Mbretëror i Mjekëve • Regimental Court Martial gjyq ushtarak i regjimentit
RCS Royal College of Surgeons Kolegji Mbretëror i Kirurgëve • Royal Corps of Signals Korpusi Mbretëror I Sinjaleve • Royal College of Science Kolegji Mbretëror i Shkencës
RCT Royal Corps of Transport Korpusi Mbretëror i Transportit
RCVS Royal Corps of Veterinary Surgeons Korpusi Mbretëror i Kirurgjisë Veterinare
rd. road rrugë • rand rand (monedhë e Afrikës së Jugut)
RDS Royal Dublin Society Shoqëria Mbretërore e Dublinit
Re rhenium kim renium
Re. Regent regjent • (It Regina) Queen mbretëreshë • registered i regjistruar; (letër) rekomandi
RE Royal Engineers xhenio mbretërore • Royal Exchange Bursa Mbretërore • religious education mësim i fesë
Reau Reaumur shkallë reomur e termometrit
rec. receipt faturë • recipe recepturë
reed, received marrë (në dorëzim)
REconS Royal Economic Society Shoqëria Mbretërore e Ekonomisë
recpt receipt dëftesë
Rect Rector rektor • Rectory rektorat ref. referee arbiter • reference reference
Ref. Ch. Reformed Church Kisha e Reformuar
ref I. reflection reflektim • reflex refleks • reflexive gjuh vetvetor
reg. regiment regjiment • region krahinë; rajon • regional krahinor; rajonal • register regjistër • registered i regjistruar; (letër) rekomandë • regular i rregullt • regulation rregullore
Reg. Prof. Regius Professor profesor mbretëror
regt. regiment regjiment
rel. relating (to) lidhur (me) • relative relativ • relatively relativisht • religion fe rem. • remark vërejtje • remittance dërgesë (parash)
REME Royal Electrical and Mechanical Engineers Inxhinierët Mbretërorë Elektrikë dhe Mekanikë
rep., Rep. Report raport; relacion • Reporter raportues; kronist • Representative përiaqësues • Republic republikë • Republican republikan
rept.receipt dëftesë • report raport
Repub. Republic Republikë • Republican republikan
resp. rspective përkatës • respectively përkatësisht
ret. retired në pension
retd. retired në pension • returned i kthyer
rev. revenue të ardhura • reverse anë e pasme; marsh prapa • revised i rishikuar • revision rishikim; revizionim • revolution rrotullim
Rev. Reverend fet i përnderuar
Rev. Ver. Revised Version version i rishikuar
Rf rutherforium kim rutherfordium
RF Rëpublique Française Republika Franceze • radio frequency frekuencë e radios
RFA Royal Fleet Auxiliary Trupa Ndihmëse të Fiotës Mbretërore
RFC Royal Flying Corps Korpusi Ajror Mbretëror • Rugby Football Club Klub i Ragbisë
RFU Rugby Football Union Bashkimi i Ragbisë
RGG Royal Grenadier Guards Rojat mbretërore granadiere
RGN Registered General Nurse infermier i përgjithshëm i regjistruar
RGS Royal Geographical Society Shoqata Mbretërore e Gjeografisë
Rgt. Regiment regjiment
rh right hand dorë e djathtë
Rh rhodium kim rodium • rhesus mjek rezus
RH Royal Highness Madhëri Mbretërore
RHA Royal Horse Artillery Artiieria Mbretërore në Kuaj • Royal Hibernian Academy Akademia Mbretërore Hiberniane • Regional Health Authority Zyra Shëndetësore Krahinore
r.h.d. right-hand drive ngarje nga e djathta
 
Abbreviations and Symbols 9
rhet. rhetoric retorik
RHF Royal Highland Fusiliers Pushkatarët Mbretërorë të Malësisë
RHG Royal Horse Guards Rojat Kalorësiake Mbretërore
RHistS Roayl Historical Society Shoqata Mbretërore Historike
RHS Royal Humane Society Shoqata Mbretërore Njerëzore • Royal Horticultural Society Shoqata Mbretërore e Hortikulturës • Royal Historical Society Shoqata Mbretërore Historike
Rl Rhode Island gjeog Ishulli i Rodit • Royal Insitution institut mbretëror • Royal Insitute of Painters in Water Colours Instituti Mbretëror i Piktorëve me Bojëra Uji • Indonesia tir lndonezi
RIA Royal Irish Academy Akademia Mbretërore Irlandeze
RIAM Royal Irish Academy of Music Akademia Mbretërore Irlandeze e Muzikës
RIAS Royal Incorporation of Architects in Scotland Inkorporata Mbretërore e Arkitektëve në Skoci
RIBA Royal Institute of British Architects Instituti Mbretëror i Arkitektëve Britanikë
RIC Royal Irish Constabulary Policia Mbretërore irlandeze • Royal Institute of Chemistry Instituti Mbretëror i Kimisë
RIGB Royal Institution of Great Britain Instituti Mbretëror i Britanisë së Madhe
RIM Mauritania tir Mauritani
RIP (lt requiescat in pace) may he (she) rest in peace u prehtë në paqe
RIPHH Royal Institute of Public Health and Hygiene Instituti Mbretëror i Shëndetësisë dhe Migjienës Publike
Rit Rail inclusive tours itinerar hekurudhor i përgjithshëm
RL Lebanon tir Liban
RLOGIN Remote Login regjistrim me telekomandë Rly,
rly railway
hekurudhë
RM Madagascar tir Madagaskar • Royal Mail posta mbretërore • Royal Marines marinsat mbretërorë • Royal
Mint Hazineja mbretërore
RMA Royal Military Academy Akademia Ushtarake Mbretërore (Sandhërst)
RMetS Royal Meteorological Society Shoqëria Mbretërore e Meteorologjisë
RMI Radio Magnetic indicator tregues radiomagnetik
RMM Mali tir Mali
RMO Resident Medical Officer mjek i brendshëm
RMP Royal Military Police Korpusi i Policisë Ushtarake Mbretërore
Rn radon kim radon
RN Registered Nurse infermier i diplomuar • Royal Navy Marina Mbretërore
RNA Ribonucleic Acid acid ribonukleik
RNAS Royal Naval Air Service(s) Shërbimi Ajror i Flotës Luftarake-Detare Mbretërore
RNCM Royal Northern College of Music Kolegji Mbretëror Muzikor i Veriut
RNIB Royal National Institute for the Blind Instituti Kombëtar Mbretëror për të Verbërit
RNR Royal Naval Reserve Rezerva e Flotës Luftarake-Detare Mbretërore
RNZAF Royal New Zealand Air Force Forcat Ajrore Mbretërore të Zelandës së Re
RNZN Royal New Zealand Navy Flota e Re Luftarake-Detare e Zelandës së Re
ro (lt recto) on the right-hand page në faqen e djathtë
RO Recruiting Officer oficer i rekrutimit
ROC Royal Observer Corps Korpusi Mbretëror i Vëzhguesve
Roff. (lt Roffensis) of Rochester i Roçesterit
ROI Royal Institute of Painters Instituti Mbretëror i Piktorëve
ROK Korea tir Kore
ROM read-only memory kujtesë e vdekur (e kompjuterit)
rom. roman (shkronjë) romane
Rom. Roman romak • Romance gjuh romans; neolatin
Rom. Cath. Roman Catholic katolik apostolik roman
ro-ro rolli-on roll-off anije traget për automjete
RoSPA Royal Society for the Prevention of Accidents Shoqëria Mbretërore për Parandalimin e Aksidenteve
Roum. • Roumania gjeog Rumani Roumanian rumun; rumanishte
RP Rates of Postage tarifa postare • Received Pronounciation shqiptim zyrtar • Regius Professor profesor mbretëror • Reply Paid përgjigje e paguar • Rescue Party skuadër shpëtimi • retinitis pigmentosa mjek retinit pigmentoz • Royal Society of Portrait Painters Shoqëria Mbretërore e Portretistëve
R/P Reprint rishtypje • Return of Post treg me përgjigje
RPB recognised professional body ent profesionist i njohur
RPI retail price index indeks i çmimeve me pakicë
rpm, r.p.m. revolutions per minute rrotuilime në minute
RPO Royal Philarmonic Orchestra Orkestra Filarmonike Mbretërore
rps., r.p.s. revolutions per second rrotuilime në sekondë
RPS Royal Photographic Society Shoqëria Fotografike Mbretërore
rpt. report raport; relacion
RPV Remotely Piloted Vehicle pajisje vetëlëvizëse e telekomanduar
RR Railroad amhekurudhe • Right Reverend i shumë Pëmderuar • Rolls Royce Rolls-Rojs
RRE Royal Radar Establishment Enti Mbretëror i Radarëve
RRP recommended retail price çmim me pakicë i rekomanduar
Rs rupees sh rupi (monedhë e Indisë)
RS Royal Society Shoqata Mbretërore
RSA Royal Society of Arts Shoqëria Mbretërore e Arteve • Royal Scottish Academy (Academician) Akademia Mbretërore Skoceze (akademik mbretëror skocez) • Republic of South Africa gjeog Republika e Afrikës së Jugut RSC Royal Shakespeare Company Kompania Mbretërore e Shekspirit • Royal Society of Chemistry Shoqëria Mbretërore e Kimisë
RSE Royai Society of Edinburgh Shoqëria Mbretërore e Edinburgut
RSFSR Russian Soviet Federated Socialist Republic Republika Socialiste Federative e Rusisë Sovjetike
RSGS Royal Scottish Geographic Society Shoqëria Mbretërore Skoceze e Gjeografisë
RSL Royal Society of Literature Shoqëria Mbretërore e Letërsisë
RSM Royal Society of Medicine Shoqata Mbretërore e Mjekësisë • Royal School of Music Shkolla Mbretërore e Muzikës • San Marino tir San -Marino
RSO railway sub-office zyrë vartëse e hekurudhave • railway sorting office zyrë seleksionimi e hekurudhave • Resident Surgical Officer kirurg i brendshëm
RSS (lt Regia Societatis Socius) Anëtar i Shoqërisë Mbretërore • Royal Statistical Society Shoqëria Mbretërore e Statistikave
RSSA Royal Scottish Society of Arts Shoqëria Mbretërore Skoceze e Arteve
RSV Revised Standard Version Versioni i Biblës së Ripunuar
RSVP (fr repondez s'il vous plait) reply, if you please lutemi përgjigjen tuaj
RSW Royal Scottish Water Colour Society Shoqëria Mbretërore Skoceze e Akuarelit
RT radiotelephone radiotelefon; radiotelephony radiotelefoni
RTC real-time clock orë e kohës reale
Rt. Hon. Right Honourable shumë i Nderuar
Rt. Rev. Right Reverend i shumë Përnderuar
Ru ruthenium kim. rutenium
RU Rugby Union Bashkimi i Ragbisë • Burundi tir Burundi
RUC Royal Ulster Constabulary Policia Mbretërore e Ulsterit
R-unit Ronten-unit njësi rontgeni Rus(s). Russia Rusi • Russian rus; rusishte
RV Revised version Version i Ripunuar i Bibles
RW rewritable inf (kompaktdisk) redaktimi
R/W read/write lexim/shkrim
RWA Rwanda tir Ruandë
RWS Royal Society of Painters in Water Colours Shoqëria Mbretërore e Akuarelistëve
rwy., ry. railway hekurudhë
RYA Royal Yachting Association Shoqata Mbretërore e Jahteve
RYS Royal Yacht Squadron Skuadroni Mbretëror me Jahte
RZS Royal Zoological Society Shoqëria Mbretërore Zoologjike
s. second(s) sekond/ë, -a • section seksion • series seri • shilling(s) shiling/ë (-a) • sign shenjë • signed i nënshkruar • singular gjuh njëjës • snow borë • son bir • soprano soprano • square katror • substantive gjuh emër • suphur kirn squfur
S sulphur kim squfur
S. Saint shenjt • Saturday e shtunë • School shkollë • Socialist socialist • Society shoqëri • South jug • South­ern jugor • Sunday e diel
sa (lt sine anno) pa vit (botimi)
s/a subject to approval treg kundrejt miratimit
SA Salvation Army Ushtria e Shpëtimit • South Africa gjeog Afrika e Jugut • South African jugafrikan • South Australia gjeog Australia e Jugut
SAA Small Arms Ammunition municion për armë të lehta • South African Ariways Linjat Ajrore të Afrikës së Jugut
SABC South African Broadcasting Corporation Korporata e Radiodifuzionit të Afrikës së Jugut
SABENA (fr Societe anonyme beige d'exploitation de la navigation aërinne) linja ajrore kombëtare e Belgjikës
SABMIS Sea-based Antibalistic Missile Intercept System sistem i interceptimit të raketave balistike me bazë në det
SAC Strategic Air Command Komanda Strategjike Ajrore
sae stamped addressed envelope zarf me pullë e me adresë
SAF Strategic Air Force Forcat Strategjike Ajrore
SALT Strategic Arms Limitation Talks Bisedimet për Kufizimin e Armëve Strategjike
Sam. Samuel Samuel
SAM Surface-to-air Missile raketë tokë-ajër
SAN storage/system area network rrjet lokal i depozitimit/sistemit
san. sanitary sanitar
SAP service advertising protocol inf protokoll i njoftimit të shërbimit
SAPI speech application program interface inf ndërfaqe e programit të zbatimit të të folurit (në Mikrosoft)
SAR Sons of the American Revolution Bijtë e Revolucionit Amerikan • South African Republic Republika e Afrikës së Jugut
SARAH Search and Rescue and Homing kërkim, shpëtim dhe kthim në bazë
Sarum (it Sarumensis) of Salisbury i Salisburit
SAS Scandinavian Arilines System Sistemi i Linjave Ajrore Skandinave • Special Air Service Shërbimi Ajror Special
Sask. Saskatchewan gjeog Saskaçevan
Sat. Saturday e shtunë • Saturn Saturn
S.A.T.B. soprano, alto, tenor, bass soprano, alto, tenor, bas
Sb (lt stibium) antimony kirn antimon
SB Savings Bank bankë kursimi • South Britain Britania Jugore
sc (lt scilicet) namely d.m.th • (lt sculpsit) (he, she) sculptured (this) skulptura e • small capitals shtyp kapitale të vogla
sc. scene skenë • science shkencë
s/c self-contained më vete
Sc scandium kim skandium
SC Sanitary Corps trupat santiare • South Carolina gjeog Karolinë e Jugut • Staff Corps Korpusi i Shtatmadhorisë
Staff College Kolegji i Shtatmadhorisë • Supreme Court gjykatë e lartë
ScB (lt Scientia Baccalaureus) Bachelor of Science i dlplomuar në shkencat e natyrës
SCCL Scottish Council for Civil Liberties Këshilli Skocez për të Drejtat Civile
ScD (lt Scientiae Dcotor) Doctor of Sciences doktor i shkencave të natyrës
SCE Scottish Certificate of Education certifikatë e arsimit skocez
SCF Save the Children Fund Fondi për Shpëtimin e Fëmijëve
sch. scholar i ditur • scholarship bursë studimi • school shkollë • schooner deg goletë
SCSI Small Computer Systems Interface inf ndërfaqe e sistemeve për kompjuter të vogël
sci.fa. (lt scire facias) that you cause to know që ju e bëni të ditur
sci.fi. science fiction letërsi fantastike-shkencore
scil., sciz (lt scilicet) namely d.m.th
SCL Student of Civil Law student i së drejtës civile
SCM State Certified Midwife mami me certifikatë shtetërore
Scot. Scottish skocez; skocishte • Scotland gjeog Skoci
Script. Scripture Shkrimet e Shenjta
SCUBA self-contained underwater breathin apparatus aparat per frymëmarrje të pavarur nën ujë
sculp., sculpt. (lt sculpsit) (he, she) sculptured (this) skulpturë e • sculpture skulpturë • sculptor skulptor
sd (lt sine die) without a day (fixed) pa date (të caktuar)
SD South Dakota gjeog Dakota e Jugut • State Department am Departamenti i Shtetit • Supply Depot depo furnizimi • Swaziland tir Svaziland
SDA Scottish Development Agency Agjencia Skoceze për Zhvillim
S.Dak. South Dakota gjeog Dakota e Jugut
SDD Scottish Development Department Ministria Skoceze për Zhvillim
SDI Strategic Defence Initiative Iniciativa e Mbrojtjes Strategjike
SDLP Social and Democratic Labour Party Partia Social-Demokrate Laburiste
SDP social, domestic and pleasure shoqëror, shtëpiak dhe argëtues • Social Democratic Party Partia Socialdemokrate
SDRAM inf DRAM sinkronik
Se selenium kim selen
SE South-East juglindje • South-Eastern juglindor • Society of Engineers Shoqëria e Inxhinierëve
S/E Stock Exchange Bursë e Vlerave
SEAC South-East Asia Command Komanda e Azisë Juglindore
SEATO South-East Asia Treaty Organisation Organizata e Traktatit të Azisë Juglindore sec secant mat sekante
SEC Securities and Exchange Commission Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Këmbimeve
sec. second(s) sekond/ë (a) • secretary sekretar • section seksion • (it secundum) in accordance with sipas
SECAM systeme electronique couleur avec memoire sistem elektronik i transmetimit teieviziv me ngjyra
Sec, Secy Secretary sekretar
sec. leg (lt secundum legem)
according to law sipas ligjit
sec. reg. (lt secundum regulam) according to rule sipas rregullave
sect, section seksion
SED Scottish Education Department Ministria Skoceze e Arsimit
sem. seminary seminar • Semitic semitik
sen., senr. senior i lartë; kryesor
Sen. Senate senat • Senator senator • Senior i lartë; kryesor
sep. separate veç
Sep(t). September shtator
seq. (lt sequens) following vijues
ser. series seri • sermon predikim
serg(t)., Sergt. sergeant rreshter
Serj., Serjt serjeant rreshter
Sess. session sesion
SETAF South European Task American Force Forcat Operative Amerikane në Evropën Jugore
SETI search for extra-terrestrial intelligence kërkim për jetë inteligjente jashtëtokësore
SF San Francisco gjeog San-Francisko • science fiction fantastik-shkencor • signal frequency frekuencë e sinjalit • Sinking Fund treg fond i amortizimit • Sinn Fein Shin Fein • Finland tir Finlandë
SFA Scottish Football Association Shoqata Skoceze e Futbollit • Sweet Fanny Adams kurrgjë
sg specific gravity fiz peshë specifike
SG Scots Guards usht rojat skoceze • Solicitor General zëvendësprokuror i përgjithshëm
SGF Scottish Grocers' Federation Federata e Tregtarëve Ushqimorë Skoceze
SGHWR steam-generating heavy water reactor reaktor me ujë të rëndë per prodhimin e avullit
SGP Singapore tir Singapor
Sgt. Sergeant rreshter
sh. shilling(s) shiling/ë-a
SHAEF Supreme Headquarters of the Allied Expeditionary Force Shtatmadhoria e Lartë e Forcave Aleate të Ekspeditave
SHAPE Supreme Headquarters Allied Powers Europe Shtatmadhoria e Lartë e Forcave Aleate në Evropë
SHF Superhigh Frequency fefrekuencë tepër e lartë
shv (lt sub hoc verbo, sub hac voce) under this word nën këtë fjalë
Si silicon kim silikon
SI (fr Systfeme International d'Unites) sistem ndërkombëtar i njësive
SIB Securities and Investments Board Drejtoha e Letrave me Vlerë dhe e Investimeve
sig. signature nënshkrim
sim. similar i ngjashëm • similarly ngjashëm
sin sine mat sinus
sing, singular gjuh njëjës
sinh hyperbolic sine sinusoidë hiperbolike
SIPRI Stockholm International Peace Research Institute Instituti Ndërkombëtar i Kërkimeve për Paqe në Stokholm
SIS Secret Intelligence Service Shërbimi i Fshehtë i Informacionit
sit. vac. situation vacant vend pune i lirë
SJ Society of Jesus fet Shoqëria e Jesuit
Skr, Skrt. Sanscrit Sanskrit; sanskritishte
s.l. sea level nivel i detit • (it sine loco) with place (of publication) pa vend (botimi)
SL searchlight projektor • Solicitor at Law avokat • Squadron Leader komandant i skuadronit • South Lati­tude gjerësi gjeografike jugore • Sub-Lieutenant usht nëntoger
SLBM submarine-launched ballistic missile raketë balistike e lëshuar nga nëndetësja
sld. sailed lundroi; u nis
SLIP serial line internet protocol inf protokoil i lidhjes seriale në internet
sip (it sine legitima prole) without lawful issue pa trashëgimtar të ligjshëm
SLP Scottish Labour Party Partia Laburiste Skoceze • Scottish Liberal Party Partia Liberate Skoceze
Sm samarium kim. samarium
SM (fr 5a Majestë) His (Her) Majesty Madhëria e Tij (e Saj) • Soldiers' Medal medalje ushtarake • Stage Manager drejtor skenik
SMC Scottish Mountaineering Club Klubi Skocez i Alpinizmit
SME Surinam tir Surinam • small and medium enterprises sipërmarrje të vogla e të mesme
Smth. Inst. Smithsonian Institute Instituti Smithsonian
SMLondSoc (lt Societatis Medicae Londiniensis Socius) Member of the London Medical Society Anëtar i Shoqërisë Mjekësore të Londrës
SMMT Society of Motor Manufacturers and Traders Shoqëria e Prodhuesve dhe Tregtarëve të Motorëve
SMO Senior Medical Officer nëpunës i lartë i shëndetësisë
smp (lt sine mascula prole) without maiie issue pa trashëgimtar mashkull
SMP School Mathematics Project temë kursi e matematikës
SMTP simple mall transfer protocol inf protokoli i dërgimit të postës së thjeshtë
sn (lt secundum naturam) according to nature sipas natyrës
Sn (lt stannum) tin kim kallaj
SN Senegal tir Senegal
SNO Scottish National Orchestra Orkestra Kombëtare Skoceze
SNP Scottish National Party Partia Kombëtare Skoceze
So. South jug • Southern jugor
SO special order urdhër i posaçëm • Staff Officer oficer i shtabit • standing order urdhër në fuqi • Stationery Office tipografi shtetërore
s.o.b. son of a bitch bir bushtre
Soc. Social shoqëror • Socialism socializëm • Socialist socialist • society shoqëri
SOE Special Operations Executive Ekzekutiv i Operacioneve të Posaçme
SOHO Small Office zyrë e vogël • Home Office ministri e brendshme
sol. solution zgjidhje; tretësirë
Sol., Solr. Solicitor avokat
Sol.-Gen. Solicitor-General zëvendësprokuror i përgjithshëm
SONAR Sound Navigation and Ranging lundrim dhe matje me anë të tingullit
SONET Synchronous Optical Network inf rrjet optik sinkron
sop. soprano soprano
SOS Save our Souls (distress signal) shpëtoni shpirtrat tanë
sp (lt sine prole) without issue pa trashëgimtar
sp. species specie • specimen gjedhë; kampion • spelling drejtshkrim
Sp. Spain gjeog Spanjë • Spanish spanjoll; spanjishte
SP starting price çmim i fillimit
SPCA Society for the Prevention of Cruelty to Animals Shoqëria për Mbrojtjen e Kafshëve
SPCC Sciety for the Prevention of Cruelty to Children Shoqëria per Mbrojtjen e Fëmijëve
SPCK Society for Promoting Christian Knowledge Shoqëria për Përhapjen e Dijes së Krishterë
spec. special special; i veçantë • specially veçanërisht • specific specifik • specifically në mënyrë specifike • specimen gjedhë; mostër; model
SPG Special Patrol Group grup i posaçëm i patrullimit
sp. gr. specific gravity fiz peshe specifike
sp. ht. specific heat fiz kalori specifike
sport, sporting sportiv
SPQR (lt Senatus Populusque Romanus) the Senate and People of Rome Senati dhe populli i Romës
SPR Society for Physical Research Shoqëria për Kërkime në Fizikë
sps (lt sine prole superstite) without surviving issue pa trashëgimtar të gjallë
spt seaport port detar
SPUC Society for the Protection of Unborn Child Shoqëria per Mbrojtjen e Fëmijës së Palindur
sp.vol. specific volume fiz vëllim specifik
sq., Sq. (lt sequens) following vijues • Squadron skuadron • Square katror
sq m square metre meter katror • square mile milje katrore
sqn squadron skuadron
Sr strontium kim stroncium
Sr. Senior i lartë; kryesor • Sir Sër; zotëri • Sister fet motër
SR Southern Region krahinë jugore • Southern Railway Hekurudha Jugore
SRC Science Research Council Këshilli i Kërkimeve Shkencore (në Britaninë e Madhe)
Student Representa­tive Council Këshilli Përfaqësues i Studentëve
SRI (lt Sacrum Romanum Imperium) Holy Roman Empire Perandoria e Shenjtë Romake
SRN State Registered Nurse infermier i regjistruar shtetëror
SRS (lt Socletatls Regia Socius) Anëtar i Shoqërisë Mbretërore
SRU Scottish Rugby Union Bashkimi i Ragbisë Skoceze
SS Saints shenjtorë • (lt Sanctissimus) Most Holy fort i shenjtëruar • (gj Schutzstaffein) Hitler's Bodyguard truproja e Hitlerit; SS • screw steamer avullore me helikë • Secondary School shkollë e mesme • Secretary of State sekretar i shtetit • Secret Service shërbim i fshehtë • Steamship anije me avull; avullore
S/S Secretary of State Sekretar i Shtetit • Steamship anije me avull; avullore
SSAF Soldiers', Sailors' and Arimen's Families Association Shoqata e Familjeve të Ushtarcve, Detarëve dhe Aviatorëve
SSC Solicitor before the Supreme Court avokat para Gjykatës së Lartë • (it Societas Sanctae Crucis) Soci­ety of the Holy Cross Shoqëria e Kryqit të ShenjtëSSD (lt Sanctissirnus Dominus) Most Holy Lord Zot i fort shenjtëruar (Papa)
SSE south-south-east jug-juglindje
SSM Surface-to-Surface Missile usht raketë tokë-tokë
SSN Standard Serial Number numër i serisë standard
ssp. subspecies bio nënspecie
SSP statutory sick pay pagesë me raport mjekësor
SSPCA Scottish Society for the Prevention of Cruelty to Animals Shoqëria Skoceze per Parandalimin e Mizorisë kundër Kafshëve
SSR. S.S.R. Soviet Socialist Republic Republikë Socialiste Sovjetike
SSRC Social Science Research Council Këshilli i Kërkimeve të Shkencave Shoqërore
SSSI Site of Special Scientific Interests vend me interes të posaçëm shkencor
SST supersonic transport transport supersonik
SSW south-south-west jug-jugperëndim
st. stanza strofë • stem gjuh rrënjë • stone stound (njësi peshe)
St Saint shenjt • Statute drejt statut • Strait(s) ngushtic/ë -a • Street rrugë Staffs Stafforshire Stafordshir
stat. station stacion • stationary stacionar • statistical statistikor • statistics statistikë • statute statut
std standard standard
STD subscriber trunk dialling telefonim ndërqytetës me pajtim • sexually transmitted disease sëmundje ngjitëse me rrugë seksuale
Stdy. Saturday e shtunë
ster, stereo stereo
ster., stg sterling sterline
St Ex Stock Exchange bursë e vlerave stg. sterling sterlinë
stn. station stacion
STOL Short Takeoff and Landing av ngritje dhe ulje e shkurtër
STOPP Society of Teachers Opposed to Physical Punishment Shoqëria e Mësuesve Kundër Ndëshkimit Fizik
stp standard temperature and pressure temperature dhe presion standard
STP (it Sanctae Theologiae Professor) Professor of Theology Profesor i Teologjisë
str steamer avullore
str. strong i forte
STU Scottish Trade Unions Sindikata Skoceze
STUC Scottish Trade Union Congress Kongresi i Sindikatës Skoceze
STV Scottish Television Televizioni Skocez
SU strontium unit njësi rrezatimi stroncium • Soviet Union dhe tir Bashkimi Sovjetik
sub. subaltern i varur • subject subjekt; kryefjalë • subjunctive lidhor • submarine nëndetëse • subscription pajtim (në organe shtypi) substitute zëvendës • suburb rrethina • subway nënkalim
sub-ed. sub-editor zëvëndëskryeredaktor
subj. gjuh subject kryefjalë • subjunctive lidhor
subst. substitute zëvendës • substantive gjuh substantiv
suf., suff. suffix gjuh prapashtesë • sufficient i mjaftueshëm
Sun(d). Sunday e diel
sup. superior epror • superlative gjuh sipëror • supine gjuh supin (lt supra) above sipër super. superficial sipërfaqësor • superior epror • suernumerary numër superl. superlative gjuh sipëror
suppl. supplement shtojcë • supplementary shtesor; suplementar
supr, Supr. supreme suprem
Supt. Superintendent kryeintendent
surg., Surg. surgeon kirurg • surgery kirurgji • surgical kirurgjik surv. surveying rilevim topografik • surveyor gjeometër
Sus. Sussex gjeog Saseks
sv (lt sub voce) under that heading nën ate kapitull • (lt sub verbo) under the word nën atë fjalë
SV Sailing Vessel anije me vela • (lt Sancta Virgo) Holy Virgin Virgjëresha e Shenjtë • (lt. Sanctitas Vestra)
Your Holiness Shenjtëria Juaj
s.v.p., SVP (fr. s’il vous plait) if you please ju lutem
SVR server shërbyes
Sw. Sweden gjeog Suedi • Swedish suedez; suedishte • Swiss zviceran
SW Short Wave valë e shkurtër • South Wales gjeog Uells i Jugut • South-West jugperëndim • South-Western jugperëndimor
SWA South West Africa tir Afrika Jugperëndimore
SWAPO South-West Africa People's Organisation Organizata Popullore eAfrikës Jugperëndimore
SWG standard wire gauge kalibër standard i telit
SWP Socialist Workers' Party Partia Socialiste e Punëtorëve
Swit(z). Switzerland gjeog Zvicër
SY Seychelles tir Seishelle
SYHA Scottish Youth Hotel Association Shoqata e Fjetoreve të Rinisë Skoceze
sym symmetrical simetrik • symmetry simetri • symphony simfoni
symb. symbol simbol • symbolic simbolik
syn. synonym sinonim
SYNC syncronous sinkron
synop. synopsis sinops
syr. (/fsyrupus) syrop shurup
sys, SYS, syst. system sistem
SYSADMIN system administrator administrator i sistemit
SYSOP system operator inf operator i sistemit
t ton(s), tonne ton
t. tare treg Tarë tempo muz tempo • tenor muztenor time fiz kohë • tome vëllim • town qytet • transitive gjuh kalimtare
T Telephone telefon • Temperature temperature • Territory territor • Testament Testament; Dhjatë • Thailand tir Tajlandë • Time fiz. kohë tritium kim tritium • Tuesday e martë Ta tantalum kim tantal
TA Telegraphic Address adresë telegrafike • Territorial Army ushtri territoriale
TAB tabulator tabulator • Technical Assistance Board Zyra e Ndihmës Teknike (në OKB)
TAFE Technical and Further Education Arsim Profesional dhe Parauniversitar
tal. qual. (lt talis qualis) just as they come ashtu si janë; cilësi mesatare
Tarn. Tamil Tamil tan tangent maf tangjente
T and AVR Territorial and Army Volunteer Reserve vjet Rezerva të Milicisë Territoriale dhe të Ushtrisë Vullnetare
tanh hyperbolic tangent tangjente hiperbolike
TAPI Telephony Applications Programming Interface inf ndërfaqe e programimit të pajisjeve të telefonisë
Tas. Tasmania gjeog Tazmani
TASS
• (rus Telegraf noye Agenstvo Sovietskovo Soyuza) telegraph agency of the Soviet Union agjencia telegrafike e Bashkimit Sovjetik • Technical, Administrative and Supervisory Section Seksioni Teknik, Administrativ dhe Mbikëqyrës
tb torpedo boat motosilurues • tuberculosis tuberkuloz
Tb terbium kim terbium
TB terabyte inf terabait (1,024 gigabait) tuberculosis tuberkuloz
TBD Torpedo-Boat Destroyer antisiluruese
Tctechnetium kim teknecium
TC Training Centre qendër stërvitore
TCD Trinity College Dublin Kolegji i Trinisë në Dublin • Twentieth Century Dictionary Fjalori i Shekullit të Njëzetë
TCIP transmission control internet protocol /W/protokoll i kontrollit të transmetimit në internet
TCLTrinity College of Music, London Kolegji Muzikor iTrinisë, Londër
TCP transmission control protocol inf protokoll i kontrollit të transmetimit
TD Territorial Decoration dekoratë për milicinë territoriale • (ir ATeachta Data) anëtar i Dojlit
Te tellurium kim telur
tech. technical teknik • technology teknologji techn. technical teknik • technically teknikisht • technique teknikë • technological teknologjik • technology teknologji
TEFL teaching English as a foreign language mësimi i anglishtes si gjuhë e huaj
tel. telegram telegram • telegraph telegraf • telegraphist telegrafist • telephone telefon
TELCO Telephone Company kompani telefonike
teleg. telegram telegram • telegraph telegraf
TELEX Telegraph Exchange transmetim me teleprinter
temp. temperature temperature • (it tempore) in the time of në kohën e • temporary i përkohshëm
ten. tenor muz Tenor
Ten., Tenn. Tennessee gjeog Tenesi
Ter., Terr. Territory territor • terrace taracë
term. terminal fundor • termination përrfundim
territ. territorial territorial • territory territor
TES Times Educational Supplement shtojcë arsimore e Tajmsit

 
Abbreviations and Symbols 9b
TESL teaching English as a second language mësimi i anglishtes si gjuhë e dytë
Test. Testament testament; Dhjatë • Testator dhjatues
Teut. Teuton teuton • Teutonic teutonik
Tex. Texas gjeog Teksas
Tex. Rec. (lt textus receptus) the revised text tekst i rishikuar
TF Task Force usht repart taktik • Territorial Force usht forca territoriale
TFR Territorial Force Reserve usht Rezerva të Forcave Territoriale
TFT thin-film transistor (ekran) me transistorë me film të hollë
TG Togo tir Togo
TGWU Transport and General Workers' Union Sindikata e Punëtorëve të Transportit dhe Punonjësve të Përgjithshëm
Th throium kim torium
Th. Thursday e enjte
Th. D. Doctor of Theology doktor në teologji
theat. theatrical teatror; teatral
theol. theological teologjik • theology teologji
theor. theorem teoremë
THES Times Higher Educational Supplement Shtojcë e Arsimit të Lartë në Tajms
Thess. fet Thesalonianët
Tho., Thos. Thomas Tomas
Thu., Thur(s). Thursday e enjte
Ti titanium kim titan
tid (lt ter in die) thrice a day tri here në ditë
TIE Tourist Information Centre Qendër e InformacionitTuristik
TIF (fr Transports Internationaux par Chemin de Fer) International Rail Transport Transport Hekurudhor Ndërkombëtar
TIFF Tagged Image File Format inf format i skedës për figurë të ngjitur
Tim Timothy Timothi
TIR (fr Transports Internationaux Routiers) International Road Transport Transporti Rrugor Ndërkombëtar
TIROS Television and Infrared Observation Satellite satelit vëzhgues televiziv dhe infrakuq
tit. title titull • titular titullar
Tit. Titus Tit
TI thallium kim talium
TLC tender loving care dashuri e ngrohtësi
TLS Times Literary Supplement Shtojca Letrare e Tajmzit
Tm thulium kim tulium
tmp temproary i përkohshëm
TN Telephone Number numër telefonik • trade name emër i markës së prodhimit • Tunisia frrTunizi • Tenessee gjeog Jenesi
TNT trinitrotolouene kim trinitrotoluen
TO Telegraph Office zyrë telegrafike • Transport Officer nëpunës i transportit • turn over në faqen tjetër
TOC table of contents tryezë e lëndës
TOEFL Test of English as a Foreign Language provim i anglishtes si gjuhë e huaj
torn, (lt tomus) tome, volume vëllim
tp. township kryeqendër krahinore • troop togë
TPI Town Planning Institute Institut i Urbanistikës
tpr. teleprinter teleprint
tr. tragedy tragjedi • transaction operacion tregtar • transitive gjuh kalimtare • tanslated përkthyer • transla­tion përkthim • translator përkthyes • transport transport • trustee kujdestar; administrator
TR Turkey tir Turqi
trad. tradition traditë • traditional tradicional
trag. tragedian tragjediograf • tragedy tragjedi • tragic tragjik
trans. transferred fre^transferuar • transitive gjuh kalimtare • transitory kalimtar • translated përkthyer • trans­lation perkthim • translator përkthyes • transport transport • transpose tejbart
transf. transferred i transferuar, i shpërngulur
treas. treasurer financier, arkëtar
Treas. Treasury finance e shtetit
TRH Their Royal Highnesses Madhëritë e Tyre Mbretërore
trig, trigonometry trigonometri
Trin. Trinity Trini, Triadhë
Trin. Coll. Trinity College Kolegji i Trinisë (në Oksford, në Kejmbrixh e në Dublin)
TRRL Transport and Road Research Laboratory Laborator Kërkimor i Transportit dhe Rrugëve
Truron. (It Truronensis) of Truro i Truros
TS Training Ship Gfefanije mësimore
TT Teetotaler antialkoolist • Telegraphic Transfer dërgesë telegrafike • Torpedo Tubes usht-det tuba silurhedhës • tuberculin tested i analizuar me tuberkulinë
TTL to take leave marr leje
TU Trade union tredunion (sindikaia & punëtorëve brilanikë) Trade Unionist sir.dikafet
TUC Trade Union Congress Kongresi i Tredunioneve • Tredes Union Council Këshilli i Tredunioneve
TV television televizion; televizor
TWA Trans World Airlines linjat ajrore ndërkontinentale
TWAIN technology without an independent name teknologji pa emër të pavarur
TWI Training within Industry kualifikim brenda industrisë
TX Texas Teksas
TXT text tekst
typ., typog. typographer tipograf • typographical tipografik • typography tipografz
u. upper i sipërm; më i lartë
U uranium kim uran; uranium
U. Union bashkim • Unionist unionist • Universal i përgjithshëm; (film) për të gjithë • University universitet • upper class i klasës së lartë • Uruguay tir Uruguaj
UAB Unemployment Assistance Board Zyra e Ndihmës për të Papunët
UAE United Arab Emirates gjeog Emiratel e Bashkuara Arabe
UAR United Arab Republic Republika e Bashkuar Arabe
UART universal asynchronous receiver/transmitter marrës/dhënës asinkron universal
UCAR Union of Central African Republics Bashkimi i Republikave të Afrikës Qendrore
UCCA Universities Central Council on Admissions Këshilii Qendror i Pranimeve në Universitete
UCI (lt Union Cycliste Internationale) International Cycling Union Bashkimi Ndërkombëtar i Çiklistëve
UD Upper Deck detkuverta e sipërme • Urban District rajon urbanistik
UDA Ulster Defence Association Shoqata e Mbrojtjes së Ulsterit
UDC Universal Decimal Classification klasifikimi i përgjithshëm dhjetor (për bibliotekat)
UDI Unilateral Declaration of Independence Shpallje e Njëanshme e Pavarësisë
UDM Union of Democratic Mineworkers Sindikata e Minatorëve Demokratë
UDMA Ultra Direct Memory Access inf hyrje ultradirekte në kujtesë.
YDP user datagram protocol
inf protokoll me datagram i përdoruesit
UEFA Union of European Football Association Bashkimi i Shoqatës së Futbollit Evropian
UF United Free Church (of Scotland) Kisha e Lire e Bashkuar (e Skocisë)
UFF Ulster Freedom Fighters Luftëtarët e Lirisë së Ulsterit
UFO Unidentified Flying Object objekt fluturues i paidentifikueshëm
UG user group grup i përdoruesit
UGC University Grants Committee Komiteti i Bursave Universitare
UHF ultra high frequency fiz frekuencë ultra e lartë
UJD (It Utrisque Juris Doctor) Doctor of both Laws (Canon and Civil) doktor në dy të drejtat (kanonike dhe civile)
UK United Kingdom gjeog Mbretëria e Bashkuar (e Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut)
UKAEA United Kingdom Atomic Energy Authority Komiteti Kombëtar i Mbretërisë së Bashkuar për Energjinë Atomike
ULF ultra low frequencies frekuenca tepër të ulëta
ult., ulto (It ultimo mense) last month muajin e shkuar
UMB Upper Memory Block inf bllok i kujtesës së sipërme
UMIST University of Manchester Institute of Sci­ence and Technology Universiteti i Institutit të Shkencës dhe Teknologjisë në Mançester
UMTS universal mobile telecommunications serfve shërbim i telekomunikacionit portativ
UN United Nations Kombet e Bashkuara
UNA United Nationas Association Shoqata e Kombeve të Bashkuara
unabr. unabridged pa shkurtime; (botim) i plotë
UNC Universal Naming Convention konventë universale e emërtimeve
UNCSTD United Nations Conference on Science and Technology for Development Konferenca e Kombeve të Bashkuara për Shkencën dhe Teknologjinë e Zhvillimit
UNCTAD, Unctad United Nations Conference on Trade and Development Konferenca e Kombeve të Bashkuara
për Tregtinë dhe Zhvillimin
UNDP United Nations Development Program Programi i Kombeve të Bashkuara per Zhvillim
UNDRO United Nations Disaster Relief Organisation Organizata e Kombeve të Bashkuara per Ndihmë kundër Katastrofave
UNEF United Nations Emergency Force Forcat e Kombeve të Bashkuara për Emergjenca
UNEP United Nations Environment Program Programi i Kombeve të Bashkuara per Mjedisin
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation Organizata e Kombeve të Bashkuara per Arsimin, Shkencën dhe Kulturën
UNFPA United Nations Fund for Population Activities Fondi i Kombeve të Bashkuara per Veprimtari per Popullsine
UNHCR United Nations High Commission for Refugees Komisioni i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatë
United Nations High Commissioner for Refugees Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatë
UNICEF United Nations International Children's Emergency Fund Fondi Ndërkombëtar i Emergjecës për Fëmijë pranë Kombeve të Bashkuara
UNIOO United Nations Industrial Development Organisation Organizata e Kombeve të Bashkuara per Zhvillimin Industrial
Unifil United Nations Interim Force in Lebanon Forcat e Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Liban
Unit. Unitarian fet unitar
univ. universal i përgjithshëm • universally përgjithësisht
Univ. Universalist universaiist • University universitet
UNIVAC Universal Automatic Computer kompjuter universal automatik
UNO United Nations Organisation Organizata e Kombeve te Bashkuara (OKB)
UNRRA United Nations Relief and Rehabilitation Administration Administrata e Kombeve të Bashkuara për Ndihma dhe Rimëkëmbje
UNRWA United Nations Relief and Works Agency Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Ndihmë dhe Punime
UNSC United Nations Security Council Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara
U of SA Union of South Africa gjeog Bashkimi Jugafrikan
UP United Presbyterian fefpresbiteran i bashkuar • United Press shtypi i bashkuar • United Provinces provincat e bashkuara
UPI United Press International Shtypi i Bashkuar Ndërkombëtar
UPS uninterruptible power supply/system ushqim/sistem me rrymë të pandërprerë
UPU Universal Postal Union Bashkimi i Përgjthshëm Postar
UPW Union of Post Office Workers Sindikata e Punonjësve të Postave
URC United Reformed Church Kisha e Përbashkët e Reformuar
URL Universal Resource Locator inf. përcaktues universal i burimit
Uru. Uruguay gjeog. Uruguai
us (lt. supra) as above si më sipër
US Under-secretary nënsekretar • United States Shtetet e Bashkuara
USA United States of America gjeog, tir. Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) • United States Army Ushtria e Shteteve të Bashkuara
USAF United States Air Force Forcat Ajrore të Shteteve të Bashkuara
USCL United Society for Christian Literature Shoqëria e Bashkuar për Literaturën e Krishterë
USENET user's network inf rrejt i përdoruesit (në internet)
USIS United States Information Service Shërbimi i Informacionit të Shteteve të Bashkuara
USM United Securities Market Tregu i Bashkuar i Letrave me Vlerë
USN United States Navy Marina Ushtarake e Shteteve të Bashkuara
USPG United Society for the Propagation of the Gospel Shoqëria e Bashkuar për Përhapjen e Ungjillit
USR US Robotics Robotika e Shteteve të Bashkuara (kompani)
USS United States Ship (Steamer) Anije (avullore) e Shteteve të Bashkuara
USSR Union of Soviet Socialist Republics Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike (BRSS)
usu. usual i zakonshëm • usually zakonisht
USW ultrasonic waves valë ultratingullore • ultrashort waves valë ultra të shkurtra
UT Universal Time ora universale • Utah gjeog Utah
Ut. Utah gjeog.Utah
ut diet. (lt. ut dictum) as said siç u tha
UTP unshielded twisted-pair çift i pleksur i paarmuar (lloj kablloje)
ut sup. (lt ut supra) as above si më sipër
uv, UV ultraviolet fiz. ultravjolicë
UVF Ulster Volunteer Force Forcat Vullnetare të Ulsterit
U/W. Underwriter fregnënshkrues; det sigurues
ux. (lt. uxor) wife bashkëshorte; grua
v volt fevolt • volume mat vëllim
v. valve valvul • velocity shpejtësi • verb gjuh Molje • verse varg • version version • verso shtyp faqe e majtë • versus drejt, sport kundër • very shumë • (lt vde) see shih • village fshat • violin violinë • vision pamje; fushëpamje • vocative gjuh thirrore • volume mat vëllim • vowel zanore
V potential el potencial vanadium kim vanad • Vatican City tir Qyteti i Vatikanit • velocity feshpejtësi • volt fiz volt • volume mafvëllim
V. Vector fiz vektor • Vicar fet vikar • Vice zëvendës; nën- • Victoria hist Viktoria • Victorian hist viktorian • Victory fitore • Virgin virgjëreshë • Viscount vikont • viscountess vikonteshë • Voltage fevoltazh • Volunteer vullnetar
V1 (gj Vergeltungswaffe 1) German Flying Bomb bombë fluturuese gjermane V2 German Flying Rocket raketë fluturuese gjermane
v.a. verb active gjuh folje veprore • verbal adjective gjuh mbiemër prej foljor
Va. Virginia gjeog Virgjinja
VA Veterans' Administration Administrata e Veteranëve • Vicar Apostolic fet vikar apostolik • Vice-Admiral nënadmiral • volt-ampere(s) voltamper vac. vacuum vakuum • vacation pushim
VAD Voluntary Aid Detachment Detashment i Nidhmës Vullnetare
V. Adm. Vice admiral nën admiral
val. value vlerë • valued i çmuar
V and A Victoria and Albert Museum Muzeumi i Viktorisë dhe Albertit
var. variant variant • variation g/eogshmangie magnetike • variegated i larmishëm • variety larmi • various i ndryshëm
Vat. Vatican gjeog Vatikan
VAT Value-added Tax taksë mbi vlerë, taksë e vlerës së shtuar
VAX/VMS Virtual Address Extension/Virtual Memory System paralel i adresës virtuale/sistem i kujtesës virtuale
VB visual basic element bazë vizual
vb. verb gjuh folje
vb. n. verbal noun gjuh emër prejfoljor
VC Vice-Chairman, Vice-Chairperson nënkryetar • Vice-chancellor nënkancelar • Vice-Consul nënkonsull • Victoria Cross Kryqi i Viktorisë • Vietcong Vietkong
VCR Viceo Cassette Recorder videoregjistrues me kasetë
vd vapour density fiz dendësi e avullit • various dates data të ndryshme
VD Venereal Disease(s) sëmundje veneriane • Volunteer (Officers') Decoration dekoratë për (oficerë) vullnetarë
V-Day Victory Day Ditë e Fitores (mbi fashizmin)
VDC Volunteer Defence Corps Korpusi i Mbrojtjes Vullnetare
VDM (lt Verbi Dei Minister) Fjala e Predikuesittë Zotit
VDQS (fr Vins delimitës de qualitë supërieure) wines of superior quality from approved vineyards verëra të cilësisë së lartë nga vreshta të miratuara
VE Vcitory in Europe (1945) Fitorja në Evropë (më 1945)
veg. vegetables perime
vel. velocity shpejtësi
ven. Venerable i nderuar • Venetian venecian
verb. sap. (lt verbum sapienti) a word to the wise is enough i zgjuari merr vesh me një fjalë
Vert, vertebrata bio kërbishtorë
VESA Video Electronics Standards Association Shoqata e Standardeve Videoelektronike
vet., Vet. Veteran veteran • veterinary veterinar
Veter. veterinary veterinar
Vet. Surg. Veterinary Surgeon kirurg veterinar
VF voice frequency fiz frekuencë e zërit
V.F. vicar forane vikar i jashtëm • video frequency videofrekuencë • visual field fushë e pamjes
VFW, V.F.W. Veterans of Foreign Wars veteranë të luftërave të jashtme
vg (lt verbi gratia) for example p.sh
VG Vicar General fet. Vikar i Përgjithshëm • very good shumë mirë
VHF Very High Frequency fiz i frekuecës shumë të lartë
v.i. verb intransitive gjuh folje jokalimtare • (lt vide infra) see below shih më poshtë
Vic. Vicar fet vikar • Vicarage fet vikariat • Victoria Viktori
Vic. Ap. Vicar Apostolic fet Vikar Apostolik
Viet. Victoria Viktori
VINES Virtual Networking System inf sistem i rrjetit virtual
VIP Very Important Person person shumë i rëndësishëm
VIR (lt Victoria Imperatrix Regina) shih
VRI Virg. Virginia gjeog Virgjini
vis. visibility dukshmërë
Vis., Vise, Visct. Viscount vikont • Viscountess vikonteshë
vis. (lt videlicet) namely d.m.th
VJ Victory over Japan Fitorja ndaj Japonisë
VLCC verly large crude carrier anije transport shumë e madhe për naftë bruto
VLF Very Low Frequency fiz. frekuencë shumë e ulët
VLLW very low level waste me tiro shumë të ulëta
VLSI very large scale integration inf. integrim në shkallë shumë të lartë
VMH Victoria Medal of Honour (of the Royal Horticultural Society) Medialje e Nderit e Viktorisë (e Shoqërisë Mbretërore të Kopshtarisë)
VN Vitenam tir. Vitenam
vo (lt. verso) on the left-hand page në faqen e majtë
VO Veterinary Officer usht. mjek veteriner i ushtrisë
VOA Voice of America Zëri i Amerikës
voc. vocative gjuh. thirrore
vocab. vocabulary fjalës; fjalor
VOL volume vëllim
vol. volume vëllim • voluntary vullnetar (mb) volunteer vullnetar
Vol. Volunteer(s) usht vullnetar(ë)
vole. volcanic vullkanor • volcano vullkan
VOS Volunteers Overseas Service Shërbimi Vullnetar Jashtë Shtetit
VP Vice-President nënpresident
v.r. verb reflexive gjuh folje & vetvetore
VR • (lt Victoria Regina) Queen Victoria Mbretëresha Viktori • Virtual reality realitet virtual
VRAM video ramdom access memory inf kujtesë e gjallë per video
VRI (lt Victoria Regina et Imperatrix) Victoria, Queen and Empress Viktoria, Mbretëreshë dhe Perandoreshë
vs. (lt versus) against drejt kundër
v.s. (It vide supra) see above shih më sipër
VS Veterinary Surgeon kirurg veterinar
VSO Voluntary Service Oversees Shërbimi Vullnetar Jashtë Vendit • Very Superior Old konjak i vjetruar 14-17 vjet)
VSOP Very Superior Old Pale konjak vjetruar 18-25 vjet
v.t. verb transitive gjuh. folje kalimtare
Vt, VT Vermont gjeog. Vermont
VTOL Vertical Takeoff and Landing avngritje dhe ulje vertikale
VTR Video Tape Recorder videoregjistrues me shirit
vulg. vulgar vulgar • vulgarly në mënyrë vulgare
Vul(g). Vulgate fet Vulgatë (Bibla në gjuhën latine)
w. verbs gjuh folje • verses vargje; strofa
WSOP Very Very Superior Old Pale konjak i vjetruar 26-40 vjeçar
VW (gj Volskwagen) people's car makinë popullore gjermane
VXD virtual device pajisje virtuale
vy various years në vite të ndryshme
w. water ujë • week javë • weight peshë • wicket portë (në kriket) wife grua; bashkëshorte • with me • work fiz punë • wrong gabim
W wolfram (tungsten) kirn volfram • watt fiz vat
W. Wales gjeog Uells • Washington gjeog Uashington • Watt fiz vat • Wedensday e mërkurë • Welsh galez; uelsian • West perëndim • Western perëndimor
WA Washington Uashington • West Africa gjeog Afrikë Perëndimore • Western Australia gjeog Australi Perëndimore • with average me avari
WAC Women's Army Corps usht korparmata e grave
WAAC Women's Army Auxiliary Corps usht Korparmata Ndihmëse e Grave
WAAF Women's Auxiliary Air Force usht korpusi ndihmës i grave të forcave ajrore
WAG Gambia tir Gambia
WAIS Wide Area Information Server inf shërbyes informacioni per zone të gjerë
WAN inf Wide Area Network int rrjet për zone të gjerë
WAL Sierra Leone tir Sierra-Leone
WAN Nigeria tir -Nigeria • Wide Area Networks inf rrjet gjerë
WAPC Women's Auxiliary Police Force Korpusi Nldihmës i Grave të Policisë
Wash. Washington gjeog Uashington
WASP White Anglo-Saxon Protestant am anglosaksonë protestantë të bardhë
w.b. water ballast det ballast uji • Waybill fletudhëtim • westbound (tren) i linjës së perëndimit; që shkon drejt perëndimit
Wb weber feveber
WB Weather Bureau zyra meteorologjike
WBA World Boxing Association Shoqata Botërore e Boksit
WBC white blood cell fizio rruazë e bardhë e gjakut; eritrocit
WbN west by north perëndim-veri
WbS west by south perëndim-jug
w.c, W.C. water closet nevojtore • without charge tregpa pagesë
CC World Council of Churches
Këshilli Botëror i Kishave
WCdr Wing Commander komandant skuadriljeje
WCL World Confederation of Labour Konfederata Botërore e Punës
WCT Wold Championship Tennis Kampionati Botëror i Tenisit
WCTU, W.C.T.U. Woman's Christian Temperance Union Bashkimi i Grave të Përkores së Krishterë
WD War Department am. Ministria e Luftës • Dominica Dominikë • Windward islands frrlshujt e Erës
wd wood dm • word fjalë
WEA Workers' Educational Association Shoqata Kulturore e Punëtorëve (në Britaninë e Madhe)
Wed. Wednesday e mërkurë
Westmd. Westmoreland gjeog. Uestmorlend
wf, w.f. wrong font shtyp familje shkronjash e gabuar
WEU Western European Union Bashkimi Evropian Perëndimor (BEP)
WFTU World Federation of Trade Unions Federata Botërore e Sindikatave
wg, w.g. wire gauge kalibër i telit
WG Welsh Guards rojat e Uellsit • Westminster Gazette gazeta e Uestminstërit • West Germanic gjuhë gjermanishte perëndimore
wh. Wh watt-hour fiz. vatorë
WHO World Health Organisation Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH)
w.i. when issued treg. kur të emetohet
Wl West Indian i Indeve Perëndimore • West Indies gjeog. Indet Perëndimore • Wrought Iron hekur i farkës wid. widow e ve; vejushë • widower i ve; vejan
Wigorn. (lt. Wigomiensis) of Worcester i Vusterit
Wilts Wiltshire Uiltshir
WINS Windows Internet Naming Service Mshërbim i emërtimeve per internetin në dritare
WINSOCK Windows sockets inf. prize e dritares
Vinton. (lt. Wintoniensis) of Winchester I Uinçesterit
WIPO World Intellectual Property Organisation Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale
Wis(c). Wisconsin gjeog. Uiskonsin
wk week javë • work punë
wkly. weekly i përjavshëm; javor
w.l., W/L wave length radio. gjatësi e vales
WL • (fr. Wagon lit) sleeping car vagon fjetjeje • War Loan hua e luftës • Water Une det. vijë e zhytjes • St Lucia Santa Luçia • Windward Islands tir. Ishujt e Erës
WLA Women's Liberal Federation Federata Liberale e Grave
wm. Wattmeter el. vatmetër
wmk. watermark nivel i ujit
WMA World Medical Association Shoqata Botërore e Mjekësisë
WMO World Meteorological Organisation Organizata Botërore e Meteorologjisë
WNP Welsh National Party Partia Kombëtare e Uellsit
WNW west-northwest perëndim-veriperëndim
WO War Office Ministria e Luftës (në Britaninë e Madhe)Warrant Officer nënoficer • Wireless Operator radist; radiotelegrafist
w/o without pa
w.o.c. without compensation pa kompensim
Worcs Worcester gjeog. Ustër
WORM write once, ready meany inf. një shkrim, shumë lexime
WOS workstation operating system inf. sistem operativ i kompjuterit të vendittë punës
w.p. weather permitting po të mbajë moti
WP weather permitting po të mbajë moti • Word Processing inf përpunim i fjalës • Word Processor inf. perpunues i fjalës
WPA With Particular Average det me avari të veçantë
wpb wasterpaper basket kosh letrash
WPBSA World Professional Billiards and Snooker Association Shoqata Botërore e Profesionistëve të Bilardos
wpm words per minute fjalë në minutë
wpn. weapon armë
WR Western Region krahinë perëndimore
WRAC Women's Royal Army Corps Korpusi Ndihmës i Grave të Ushtrisë Mbretërore (në Britaninë e Madhe)
WRAF Women's Royal Air Force Korpusi Ndihmës i Grave të Forcave Ajrore Mbretërore (në Btitaninë e Madhe)
WRI Womens Rural Institute Instituti Bujqësor per Gra
WRNS Women's Royal Navy Service Korpusi i Ndihmës i Grave të Marines Mbretërore (në Britaninë e Madhe)
WRP Workers' Revolutionary Party Partia Revolucionare e Punëtorëve
WS Working Storage inf. kujtesë e punës
WSW west-southwest perëndim-jugperëndim
wt. weight peshë • without pa
WT Watertight i hidroizoiuar • Wireless telegraphy radiotelegrafi
WTAO World Touring and Automobile Organisation Organizata Botërore e Turizmit dhe Automobilizmit (në Britaninë e Madhe)
Wtr. Waiter kamerier • Winter dimër • Writer shkrimtar; shkrues
WV St Vincent Shën Vinsent • Windward Islands tir. Ishujt e Erës • West Virginia gjeog. Virgjinia Perëndimore
W/V. Wind Velocity shpejtësi e erës
W.Va. West Virginia gjeog. Virgjinia Perëndimore
WVS Women's Voluntary Service Shërbimi Vullnetar i Grave
WW Waterworks shatërvanë
WWF World Wildlife Fund Fondi Botëror i Natyrës
WWI World War I Lufta e Pare Botërore
WWII World War II Lufta e Dytë Botërore
WWW World-Wide Web rrjet ndërkombëtar (i internetit)
WY Wyoming gjeog. Uajoming
Wyo. Wyoming gjeog. Uajoming
WYSIWYG what you see (on the screen) is what you get (in the print out) inf. çfarë sheh në ekran del në printer
x (lt. ex) without pa • abscisa boshti x, i abshisave
x. ex. treg ish
X (X.) Christ Krisht • Cross kryq • excluded i ndaluar përtë miturit
XC. X-C cross country sport kros masiv
XCOPY extended copy kopje e zgjeruar
XD, ex-div ex dividend fin. nga dividendët
Xe xenon kim. ksenon
XHTML Extensible Hyper-Text Markup Language inf. gjuhë e zgjeruar e shënimit të hipertekstit
Xm, Xmas Christmas Krishtlindje
XML extended markup language inf. gjuhë e shënimit të zgjeruar
Xn. Christian i krishterë
Xnty. Christianity krishterim
XOFF transmitter off dhënësi i mbyllur
XON transmitter on dhënësi i hapur
Xt. Christ Krisht
Xtian. Christian i krishterë
Xts. Christ's College Kolegj i Krishtit (në Kejmbrixh)
y ordinate mat boshti Y, i ordinatave • Yen jen (monedhë e Japonisë)
y. year vit
Y • Yttrium kim. itrium • hypercharge fiz mbingarkesë • Yeoman joman (i ushtrisë angleze)
YA young adult i ri në moshë madhore
YAHOO yet another hierarchically officious oracle edhe një orakull pa hierarki zyrtare
Yb Ytterbium kim. iterb
YB Year Book vjetar
yd. yard(s) jard(e)
yel. yellow e verdhë
YHA Youth Hostels Association shoqata e fjetoreve të rinisë
YMCA Young Men's Christian Association Shoqata e të Rinjve të Krishterë (në Britaninë e Madhe)
YMHA Young Men's Hebrew Association Shoqata e të Rinjve Hebraikë
Yn yen jen (monedhë japoneze)
YOB year of birth vit i lindjes
Yorks Yorkshire Jorkshir
yr. year vit • younger më i ri • your juaj
YRA Yacht Racing Association Shoqata e Garave me Jahte
yrs. years vite • yours juaj
Y.T. Yukon Territory territori i Jukonit (të Kanadasë)
Y2K year 200 viti 2000
YTV Yorkshire Television Televizioni i Jorkshirit
YU Yugoslavia tir. Jugosllavi
Yug. Yugoslavia gjeog. Jugosllavi
Yugo. Yugoslavian jugosllav
YV Venezuela tir. Venezuelë
YWCA Young Women's Christian Association Shoqata e të Rejave Kristiane (në Britaninë e Madhe)
YWHA Young Women's Hebrew Association Shoqata e rë Rejave Hebraike
z. zero zero • zenith zenith • zone zonë
Z Zambia tir. Zambie atomic number simbol i numrit atomik
ZA South Africa tir. Afrikë e Jugut
ZANU Zimbawe African National Union Bashkimi Kombëtar Afrikan i Zimbabves
ZAPU Zimbabwe African People's Union Bashkimi Popullor Afrikan i Zimbabves
Zanz. Zanzibar gjeog. Zanzibar
ZETA zero energy thermonuclear apparatus aparat termonuklear me energji zero
Z.G. Zoological Gardens kopsht zoologjik
Zl Zloty zloti (monedhë e Polonisë)
ZIF zero insertion force inf. forcë e hyrjes
Zn Zinc kim zink
zool. zoological zoologjik • zoology zoologji
ZPG zero population growth rritje zero e popullsisë
Zr. Zirconium kim. zirkon
ZR Zaire tir. Zaire
ZST Zone Standard Time ora standard e zones
ZW Zimbabwe tir. Zimbabve
20/20 twenty-twenty mjek pamje normale
33 thirty-three pllakë gramafoni me 33 rrotullime
3D, 3-D, three-dimensional trepërmasor, tredimensional
45 forty-five pllakë gramafoni me 45 rrotullime
4WD four-wheel drive aut automobil me të katër rrotat aktive
4x4 four-by-four aut automobil me të katër rrotat aktive
78 seventy-eight pllakë gramafoni me 78 rrotullime
86 eighty-six nuk i shërbej një klienti në bar; nxjerr nga lokali një klient
°C degree(s) Celcius grade Celcius
© copyright e drejtë e autorit
® trade mark markë prodhimi
@ at
$ dollar dollar
¢ cent sent, cent
£ pound sterling lire sterlinë
¥ yen jen
£ lira lire
euro euroLista shkurtime e simbole është marë nga fjalori ANGLISHT-SHQIP i autorit Pavli Qesku


| Abbreviations and Symbols in Albanian