Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Abyssal plain

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Abyssal plain
An abyssal plain is an underwater plain on the deep ocean floor, usually found at depths between 3000 and 6000 m. Lying generally between the foot of a continental rise and a mid-ocean ridge, abyssal plains cover more than 50% of the Earth’s surface. They are among the flattest, smoothest and least explored regions on Earth. Abyssal plains are key geologic elements of oceanic basins (the other elements being an elevated mid-ocean ridge and flanking abyssal hills). In addition to these elements, active oceanic basins (those that are associated with a moving plate tectonic boundary) also typically include an oceanic trench and a subduction zone.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Abyssale vlakte
Abyssale vlaktes zijn de vlakke diepere gebieden van de bodem van de oceanen. Abyssale vlaktes vormen ongeveer 40% van het totale oppervlakte van de oceaanbodems ter wereld en liggen op dieptes tussen de 2200 en 5500 m onder zeeniveau. Abyssale vlaktes worden begrensd door continentale verheffingenmid-oceanische ruggen of oceanische troggen. Ze hebben zeer weinig reliëf en behoren tot de slechtst verkende delen van het aardoppervlak.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Plaine abyssale
La plaine abyssale est la partie plate de la zone abyssale océanique (grands fonds marins), en général entre et ).

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Djuphavsslätt
Djuphavsslätt är platta, relativt plana, och ofta väldigt stora havsbottnar utanför kontinentalsockeln, som ligger runt 4000 meters djup. Temperaturen på detta djup brukar uppgå till 4 grader Celsius. På grund av avsaknaden av plankton har andra djur svårt att leva här. Slätterna genomkorsas av de mittoceaniska ryggarna och de omgivande sedimentlagren innehåller många olika sorters mineraler, även om man inte har funnit ett ekonomiskt sätt att utvinna mineralerna på.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Abyssální plošina
Abyssální plošina nekdy také hlubokomorská plošina je rozsáhlý útvar na oceánské kure. Jedná se o morfologicky málo clenité oblasti oceánské pánve mezi hrbety a subdukcními zónami.

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License a dispozici za podmínek licence Creative Commons Uvedte autora-Zachovejte licenci

| Abyssal plain in English | Abyssal plain in French | Abyssal plain in Italian | Abyssal plain in Spanish | Abyssal plain in Dutch | Abyssal plain in Portuguese | Abyssal plain in Russian | Abyssal plain in Japanese | Abyssal plain in Turkish | Abyssal plain in Hebrew | Abyssal plain in Czech | Abyssal plain in Romanian | Abyssal plain in Swedish | Abyssal plain in Farsi