Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Achilles

Babylon English Hebrew dictionary

Download this dictionary
Achilles
(ש"ע) אכילס, גיבור ה"איליאדה" של הומרוס שמת כתוצאה מפציעה בעקבו (במיתולוגיה היוונית)

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
אכילס

אֲכִילֵס או אֲכִילֵאוּסיוונית: Άχιλλεύς) הוא אחד מן הגיבורים המרכזיים במיתולוגיה היוונית, שסיפור עלילותיו וכל מעשה תקפו וגבורתו, המתוארים במקורות שונים, מציגים אותו כגדול המצביאים והלוחמים היווניים במלחמת טרויה. אכילס הוא אחד משני בני התמותה היחידים שמתוארים באיליאדה כ"דמויי אלים". האטימולוגיה של שמו מקורה ככל הנראה בהֶלְחֵם המילים "אֲכוֹס" (ἄχος), שפירושה "יגון", ו"לָאוֹס" (λαός), שפירושה "אומה" או "שבט" (ולפי פירוש אחר: מצבת חיילים, מסדָר). במילים אחרות, משמעות שמו של אכילס היא "תוגת-עַמו", שם ההולם היטב את אבלו המר והמתמשך על מותו של רעו הטוב פטרוקלוס, שהיה גם הוא מגדולי הגיבורים היווניים במלחמות טרויה, כמתואר באריכות באיליאדה. שם זה הפך נפוץ בקרב גברים יווניים החל מן המאה השביעית לפנה"ס ואילך, ומן המאה הרביעית לפנה"ס ניתן גם למצוא גרסאות נשיות של שם זה, בדמות אֲכילֵיאָה (Ἀχιλλεία) או אֲכילִיָה - שם המלחמה של גלדיאטריס (המקבילה הנשית לגלדיאטור) הנלחמת בגלדיאטריס נוספת בשם "אמזונה", כפי שניתן ללמוד מתבליט שיש שנמצא בהליקרנסוֹס.

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

ynet אנציקלופדיה

Download this dictionary
אכילס (Achilles)
 
אכילס, דמות במיתולוגיה היוונית, גיבור מלחמת טרויה והאיליאדה של הומרוס, והחזק והיפה מבין גיבוריו. בנם של פלאוס ושל תטיס. כשנולד, רצתה אימו לעשותו בן אלמוות וטבלה את גופו במי הנהר סטיקס, כך שאלו יגנו על גופו מכל פגע. אולם עקבו של אכילס אותו...   רוצים לדעת עוד?© כל הזכויות שמורות לידיעות אינטרנט  

English Hebrew Paganism dictionary

Download this dictionary
Achilles
(ש"פ) אכילס. גיבור יווני שכל גופו פרט לעקבו היה מחוסן ממוות. נהרג בידי חץ ששילח פריס בעקבו במהלך מלחמת טרויה. מכאן הביטוי 'עקב אכילס'.


| Achilles in English | Achilles in French | Achilles in Italian | Achilles in Spanish | Achilles in Dutch | Achilles in Portuguese | Achilles in German | Achilles in Russian | Achilles in Japanese | Achilles in Greek | Achilles in Korean | Achilles in Turkish | Achilles in Arabic | Achilles in Thai | Achilles in Polish | Achilles in Hungarian | Achilles in Czech | Achilles in Lithuanian | Achilles in Latvian | Achilles in Catalan | Achilles in Albanian | Achilles in Urdu | Achilles in Bulgarian | Achilles in Danish | Achilles in Finnish | Achilles in Norwegian | Achilles in Romanian | Achilles in Swedish | Achilles in Farsi | Achilles in Afrikaans | Achilles in Hindi | Achilles in Vietnamese | Achilles in Malay | Achilles in Filipino