Admete - Free definitions by BabylonBabylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Admete

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
אדמטה

אַדְמֵטֵהיוונית: , "הבלתי־נכבשת") הוא שמן של שתי דמויות נשים במיתולוגיה היוונית:
  • אדמטהנימפת ים, בתם של אוקיינוס וטתיס ובת לוויתה של פרספונה.
  • אדמטה בת אֶוּריסתֶאוּס. ב"ביבליותקה", חיבור המיוחס לאפולודורוס מאתונה, מסופר כי אחת המטלות שהטיל אוריסתאוס על הרקלס הייתה להביא עבורה את חגורת היפוליטה, מלכת האמזונות, זו שניתנה לה על ידי ארס אל המלחמה. לדברי יואנס טסטסס (Tzetzes), המשורר והמלומד הביזנטי בן המאה ה־12, נלוותה אדמטה אל הרקלס במסעו. אתנאיוס מביא מסורת נוספת, אותה קרא בחיבורו של מנודוטוס איש סאמוס. על פי גרסה זו נמלטה אדמטה מארגוס אל סאמוס, ולאות תודה להרה על הצלתה, החלה משמשת אותה במקדשה בסאמוס. הדבר היה לצנינים בעיני אנשי ארגוס. הם שידלו בכסף את הַטִירֶנִים, שעסקו בספנות ובשוד ימי, לגנוב את דיוקנה של האלה. כשיוודע הדבר לסאמיים, כך חשבו, יטילו את האשם באדמטה ויפגעו בה. הטירֶנים הגיעו אל סאמוס וגנבו ללא קושי את פסלה של האלה מן המקדש. לאחר שהניחוהו בבטן ספינתם, הרימו עוגן, התירו חבלים והחלו חותרים, אך הספינה מיאנה לזוז. בחושבם כי סימן הוא מן השמיים, הוציאו את הפסל מבטן האונייה, הניחוהו בחוף ונסו בבהלה. קארים שראו את הפסל על שפת הים סברו, כדרכם של ברברים, כי הפסל נמלט בעצמו מן המקדש, ולכן אסרו אותו בחבלים. אדמטה היא שהתירה את פסל האלה מאסוריו, טיהרה והשיבה אותו למקומו במקדש. אתנאיוס מוסיף ומספר, כי מאז חוגגים הסאמיים מדי שנה בחוף הים את הצלת פסל האלה בחגיגה הנקראת "טוֹנאיָה".

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

English Hebrew Paganism dictionary

Download this dictionary
Admete
(ש"פ) אדמטה. במיתולוגיה היוונית, בת יוריסתיאוס. הרקלס גנב למענה את חגורת היפוליטה.


| Admete in English | Admete in French | Admete in Italian | Admete in Spanish | Admete in Dutch | Admete in German | Admete in Turkish | Admete in Polish | Admete in Lithuanian | Admete in Catalan | Admete in Bulgarian | Admete in Finnish