Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Alcohol intoxication

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
שכרות

שִׁכְרוּת היא כינוי למצב שבו נמצא אדם בהשפעת אלכוהול. רמת השכרות עולה בהתאם לכמות האלכוהול הנצרכת. בממוצע, האלכוהול מתחיל לתת את אותותיו כעשרים דקות לאחר צריכתו. השפעת האלכוהול אינה אחידה, ומשתנה על פי מספר גורמים.

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

MIOK Medical Dictionary

Download this dictionary
שכרות , Drunkenness, Alcohol intoxication
 מצב הכרוך בירידה מנטלית ובהגבלה ביכולת התפקוד הנגרמת ע"י שתית אלכוהול. חומרת השכרות תלויה ברמת וחוזק האלכוהול הנצרך לאורך זמן. הרמה בדם מעידה על חומרת השכרות.

© כל הזכויות שמורות לשירותי בריאות כללית, 2006
     עורך המדור: ד"ר צבי ליס

| Alcohol intoxication in English | Alcohol intoxication in French | Alcohol intoxication in Spanish | Alcohol intoxication in Dutch | Alcohol intoxication in Portuguese | Alcohol intoxication in Japanese | Alcohol intoxication in Arabic | Alcohol intoxication in Polish | Alcohol intoxication in Finnish | Alcohol intoxication in Swedish