Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Alkaline Phosphatase

MIOK Medical Dictionary

Download this dictionary
פוספטזה בסיסית Alkaline Phosphatase
 אחד מתפקודי הכבד. אחד האנזימים של הכבד אותו ניתן למצוא בזרם הדם. עליה ברמתו מעל לסף מסויים עלולה להעיד על בעיה בכבד ויש לברר זאת. חומר זה מופרש גם ממקורות אחרים וניתן לבדוק תת מרכיבים של חוצר זה לאיתור המקור (איזואנזימים) .

© כל הזכויות שמורות לשירותי בריאות כללית, 2006
     עורך המדור: ד"ר צבי ליס

| Alkaline Phosphatase in English | Alkaline Phosphatase in French | Alkaline Phosphatase in Italian | Alkaline Phosphatase in Spanish | Alkaline Phosphatase in Portuguese | Alkaline Phosphatase in German | Alkaline Phosphatase in Japanese | Alkaline Phosphatase in Turkish | Alkaline Phosphatase in Arabic | Alkaline Phosphatase in Thai | Alkaline Phosphatase in Polish | Alkaline Phosphatase in Czech | Alkaline Phosphatase in Croatian | Alkaline Phosphatase in Serbian | Alkaline Phosphatase in Albanian | Alkaline Phosphatase in Farsi | Alkaline Phosphatase in Indonesian