Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Hebrew Bible

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Hebrew Bible
Hebrew Bible or Hebrew Scriptures is the term used by biblical scholars to refer to the Tanakh , the canonical collection of Jewish texts, which is the common textual source of the several canonical editions of the Christian Old Testament. These texts are composed mainly in Biblical Hebrew, with some passages in Biblical Aramaic (in the books of DanielEzra and a few others).

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Hebreeuwse Bijbel
De Hebreeuwse Bijbel is een synoniem voor de Tenach, het Oude Testament. Het is een verzameling boeken die door verschillende tradities in verschillende volgordes worden geplaatst. Daarnaast is er een aantal boeken dat door bijvoorbeeld de rooms-katholieke Kerk als "deuterocanonieke" (dat wil zeggen later bij de canon gevoegde) boeken wel tot het Oude Testament worden gerekend, en door anderen niet (zij noemen deze boeken "apocrief").

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipedia tiếng Việt – Bách khoa toàn thư miễn phí

Download this dictionary
Kinh thánh Hebrew
Kinh Thánh Hebrew là phần chung của Kinh Thánh quy điển của Do Thái giáo và Kitô giáo. Tên gọi này được sử dụng bởi hầu hết các học giả Kinh Thánh trong môi trường học thuật vì nó là thuật ngữ không thiên vị khi đề cập đến Tanakh và Cựu Ước. Chữ Hebrew ở đây liên quan đến tiếng Hebrew hay người Hebrew (đặc biệt đề cập đến người Do Thái, sử dụng tiếng Hebrew làm ngôn ngữ nói ở Israel, hoặc làm ngôn ngữ cầu nguyện và học thuật trong cộng đồng dân tộc) hay cả hai.

Để biết thêm thông tin, hãy vào trang Wikipedia.org...


© Bài báo này sử dụng tư liệu từ Wikipedia® và được cấp phép theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU và theoGiấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike.

ويكيبيديا العربية – الموسوعة المجانية

Download this dictionary
Hebrew Bible

تستخدم هذه المقالة مواد من ويكيبيديا ® وهي مرخصة تحت رخصة جنو للوثائق الحرة وتحت رخصة خصة المشاع الإبداعي: النسبة-الترخيص بالمثل

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Hebrejská bible
Hebrejská bible oznacuje tu cást biblického kánonu, která je spolecná židovství a krestanství. Pojmu se užívá mezi biblisty jako neutrálního termínu, který se uprednostnuje pred oznacením Tanach, kterého užívají židé, a Starý zákon, jímž oznacují tyto spisy krestané.

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License a dispozici za podmínek licence Creative Commons Uvedte autora-Zachovejte licenci

| Hebrew Bible in English | Hebrew Bible in French | Hebrew Bible in Italian | Hebrew Bible in Spanish | Hebrew Bible in Dutch | Hebrew Bible in Portuguese | Hebrew Bible in German | Hebrew Bible in Russian | Hebrew Bible in Turkish | Hebrew Bible in Hebrew | Hebrew Bible in Arabic | Hebrew Bible in Thai | Hebrew Bible in Hungarian | Hebrew Bible in Czech | Hebrew Bible in Macedonian