Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Kabbalah

Babylon English Hebrew dictionary

Download this dictionary
Kabbalah
(ש"ע) קבלה, תורת הנסתר היהודית, אוסף כתבים העוסק בתורת הנסתר ובמיסטיקה יהודית (כגון: ספר הזוהר, ספר היצירה וספר הבהיר)

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
קבלה

הקַבָּלָה היא תורת הסוד והמיסטיקה היהודית. לתורה זו יש שורשים עמוקים במחשבה היהודית והיא נמשכת מהמיסטיקה העברית הקדומה, קרי ספרות ההיכלות והמרכבה; אולם, עיקר גיבושה ופרסומה ראשיתם בפרובאנס (דרום צרפת) ובצפון ספרד בשלהי המאה ה-12 ובראשית המאה ה-13. לקבלה הייתה השפעה גדולה מאוד על חיי הרוח היהודיים, והתבססו עליה תנועות רוחניות שונות, כגון השבתאות והחסידות. כמו כן, השפיעה הקבלה על תחומים רבים ביהדות, ובהם ההלכה והמנהגיםפרשנות המקרא, ספרות התפילה והפיוט, ספרות המוסר ועוד.

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

ynet אנציקלופדיה

Download this dictionary
קבלה (Kabbalah)
 
קבלה, שמן הנפוץ של תורת הסוד במחשבת ישראל ושל המיסטיקה היהודית, במיוחד למן המאה ה-12 ואילך; שם אחר הוא "תורת ח"ן" ("חוכמה נסתרה").
בעצם השם "קבלה" נרמזת אחת מהנחותיה העיקריות, והיא - הידע נמסר בקבלה מדור לדור, והיה קיים מאז ומעולם. הקבלה...   רוצים לדעת עוד?© כל הזכויות שמורות לידיעות אינטרנט  

| Kabbalah in English | Kabbalah in French | Kabbalah in Italian | Kabbalah in Spanish | Kabbalah in Dutch | Kabbalah in Portuguese | Kabbalah in German | Kabbalah in Russian | Kabbalah in Japanese | Kabbalah in Korean | Kabbalah in Turkish | Kabbalah in Arabic | Kabbalah in Polish | Kabbalah in Czech | Kabbalah in Lithuanian | Kabbalah in Latvian | Kabbalah in Serbian | Kabbalah in Albanian | Kabbalah in Urdu | Kabbalah in Bulgarian | Kabbalah in Danish | Kabbalah in Finnish | Kabbalah in Norwegian | Kabbalah in Romanian | Kabbalah in Swedish | Kabbalah in Farsi | Kabbalah in Vietnamese | Kabbalah in Filipino