Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Nutzanwendung

Deutsch - Vietnamesisch

Download this dictionary
die Nutzanwendung
- improvement sự cải tiến, sự cải thiện, làm cho tốt hơn, sự trau dồi, sự mở mang, sự sửa sang, sự đổi mới, sự tiến bộ, sự tốt hơn, sự khá hơn, sự lợi dụng, sự tận dụng
- moral bài học, lời răn dạy, đạo đức, đức hạnh, phẩm hạnh, nhân cách, sự giống hệt, hình ảnh
- utilization sự dùng, sự sử dụng

Neue Deutsch-Chinesisch Wörterbuch

Download this dictionary
Nutzanwendung
Nutzanwendung
(f) 利用,运用,应用

© 2007 EIMC International Limited, Co.


| Nutzanwendung in English | Nutzanwendung in Bulgarian | Nutzanwendung in Vietnamese