Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

a-plenty

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
a-plenty
a-plenty /ə'plenti/
 • phó từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhiều, dồi dào, phong phú

  (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net  Từ điển Anh - Việt

  Download this dictionary
  a-plenty

  [ə'plenti]

  phó từ

  ▪ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhiều, dồi dào, phong phú
  | a-plenty in English | a-plenty in Italian | a-plenty in Spanish | a-plenty in Russian | a-plenty in Greek