Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

a posteriori

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
a posteriori
a posteriori
 • hậu nghiệm

  (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net  English-Vietnamese

  Download this dictionary
  a posteriori
  phó từ & tính từ
  • theo phép quy nạp
   • method a_posteriori: phương pháp quy nạp
  • hậu nghiệm
   • probability a_posteriori: (toán học) xác suất hậu nghiệm


  Từ điển Anh - Việt

  Download this dictionary
  a posteriori

  ['eipɔs,teri'ɔ:rai]

  phó từ & tính từ

  ▪ theo phép quy nạp

  ◦ method a_posteriori : phương pháp quy nạp

  ▪ hậu nghiệm

  ◦ probability a_posteriori : (toán học) xác suất hậu nghiệm


   
  a posteriori#

  hậu nghiệm  EV Philosophico-Theological Lexicon

  Download this dictionary
  a posteriori
  1. hậu nghiệm, hậu thiên [luận lý cần kinh nghiệm hoặc tri giác để quyết định sự hữu hiệu của tri thức].
  2. phần hậu khởi
  3. qui nạp


  | a posteriori in English | a posteriori in French | a posteriori in Italian | a posteriori in Spanish | a posteriori in Dutch | a posteriori in Portuguese | a posteriori in German | a posteriori in Russian | a posteriori in Japanese | a posteriori in Greek | a posteriori in Korean | a posteriori in Turkish | a posteriori in Hebrew | a posteriori in Arabic | a posteriori in Thai | a posteriori in Polish | a posteriori in Czech | a posteriori in Lithuanian | a posteriori in Catalan | a posteriori in Serbian | a posteriori in Urdu | a posteriori in Bulgarian | a posteriori in Danish | a posteriori in Finnish | a posteriori in Norwegian | a posteriori in Romanian | a posteriori in Swedish | a posteriori in Farsi | a posteriori in Macedonian | a posteriori in Hindi | a posteriori in Indonesian | a posteriori in Filipino