Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

a power

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
a-power
a-power /'ei'pauə/
 • danh từ
  • năng lượng nguyên tử
   • cường quốc nguyên tử

   (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net



   English-Vietnamese

   Download this dictionary
   a-power
   danh từ
   • năng lượng nguyên tử
   • cường quốc nguyên tử



   | a power in Vietnamese