Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

abdikim

Albanian - English

Download this dictionary
abdikim
abdication

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
abdication
['æbdi'keishën] n. 1. abdikim (nga froni). 2. heqje dorë (nga një e drejtë).

(ABDIKIM m. sh. libr. Veprimi sipas kuptimit të foljes ABDIKOJ. Abdikim i detyruar. Akti i abdikimit. Bëri abdikimin. )


| abdikim in Albanian