Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

abidance

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
abidance
abidance /ə'baidəns/
 • danh từ
  • sự tôn trọng, sự tuân theo, sự thi hành đúng
   • abidance by rules: sự tôn trọng luật lệ, sự tuân theo luật lệ
  • (+ in) sự tồn tại; sự kéo dài

  (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net  English-Vietnamese

  Download this dictionary
  abidance
  danh từ
  • sự tôn trọng, sự tuân theo, sự thi hành đúng
   • abidance by rules: sự tôn trọng luật lệ, sự tuân theo luật lệ
  • ( + in) sự tồn tại; sự kéo dài


  Từ điển Anh - Việt

  Download this dictionary
  abidance

  [ə'baidəns]

  danh từ

  ▪ sự tôn trọng, sự tuân theo, sự thi hành đúng

  ◦ abidance by rules : sự tôn trọng luật lệ, sự tuân theo luật lệ

  ▪ ( : in) sự tồn tại; sự kéo dài  EV Philosophico-Theological Lexicon

  Download this dictionary
  abidance
  n.
  1. sự tôn trọng, sự tuân theo, sự thi hành đúng. Abidance by rules: sự tôn trọng luật lệ, sự tuân theo luật lệ.
  2. (+in) sự tồn tại; sự kéo dài.


  | abidance in English | abidance in French | abidance in Italian | abidance in Spanish | abidance in Dutch | abidance in Portuguese | abidance in German | abidance in Russian | abidance in Japanese | abidance in Greek | abidance in Korean | abidance in Turkish | abidance in Hebrew | abidance in Arabic | abidance in Polish | abidance in Czech | abidance in Croatian | abidance in Urdu | abidance in Bulgarian | abidance in Danish | abidance in Norwegian | abidance in Romanian | abidance in Swedish | abidance in Farsi | abidance in Hindi