Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

about

English - Albanian

Download this dictionary
about
rreth, afërsisht, pothuajse

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
about
[ë'baut] prep. 1. përreth; përqark; rrotull; somewhere about there diku andej rrotull; about the house nëpër shtëpi
2. me; about me me vete
3. rreth, për, lidhur me; what are you talking about? për çfarë po flisni, ku e keni fjalën?
4. afër, afërsisht, aty nga; about midnight aty nga mesnata

-adv. 1. rreth, gati, pothuajse; afërsisht, nja; about 2 weeks nja dy javë; about ready pothuajse gati
2. rretheqark, përqark; pranë
3. në drejtim të kundërt, mbrapsht
4. radhazi, me radhë
on duty week and week about [on 'dju:ti wi:k ënd wi:kë'baut] në punë jave pas jave
be about to [bi:ë'baut tu] jam gati të (bëj diçka), kam ndër mend të
bring about [bring ë'baut] shkaktoj, bëj që
come about ['kam ë'baut] ngjet
the other way about [dhi 'adhë(r) uei ë'baut] e kundërta
about-face, about-turn [ë'baut feis, ë'baut të:n] v.,n. -vi. kthej shpinën, ndërroj plotësisht drejtim

-n. 1. ndërrim qëndrimi; ndryshim mendimi. 2. usht. prapaktheu
| about in English | about in French | about in Italian | about in Spanish | about in Dutch | about in Portuguese | about in German | about in Russian | about in Japanese | about in Greek | about in Korean | about in Turkish | about in Hebrew | about in Arabic | about in Thai | about in Polish | about in Czech | about in Catalan | about in Croatian | about in Serbian | about in Urdu | about in Bulgarian | about in Danish | about in Finnish | about in Norwegian | about in Romanian | about in Swedish | about in Farsi | about in Macedonian | about in Afrikaans | about in Latin | about in Armenian | about in Hindi | about in Indonesian | about in Vietnamese | about in Pashto | about in Malay | about in Filipino