Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

abscissa

ويکي پدياي فارسي – دانشنامه رايگان

Download this dictionary
دستگاه مختصات دکارتي

دستگاه مختصات دکارتی، در هندسه، به نمایش هر نقطه از صفحه با دو عدد (یک زوج مرتب) گفته می‌شود. این دو عدد را معمولاً به نام‌های مختصه X و مختصه Y می‌خوانند. در دستگاه محورهای مختصات دوبعدی، محورهای X و Y بر هم عمودند، از همین رو این دستگاه را دستگاه محورهای متعامد نیز می‌گویند. برای نمایش هندسی هر نقطه، دو خط عمود بر هم را، که محور مختصات X (خُفت یا آبسیس) و محور مختصات Y، (یا رُست) نامیده می‌شوند، رسم می‌کنند و از محل تقاطع این دو محور، که مبدا مختصات نام دارد، روی هر محور به اندازه مختصه X و مختصه Y دو طول را (بر حسب واحد طول) مشخص می‌کنند. خط‌هایی که در انتهای این طول‌ها عمود بر محورهای مختصات رسم شود در نقطه‌ای یکدیگر را قطع می‌کنند. این محل تقاطع نمایش هندسی نقطه مورد نظر است. نام این دستگاه مختصات از نام ریاضیدان و فیلسوف فرانسوی رنه دکارت (۱۵۹۶-۱۶۵۰) که این روش را برای مشخص کردن یک نقطه در صفحه کشف کرد، گرفته شده‌است. با کاربرد دستگاه مختصات دکارتی امکان رسم معادلات جبری به صورت خط و منحنی و یا محاسبه زوایا و فواصل و همچنین نوشتن معادله مختصات یک شکل در صفحه فراهم می‌شود.

به دیدن ما بیایید Wikipedia.org...


© در نگارش اين مقاله از مطالب ويکي پديا® استفاده شده و تحت مجوز مستندات آزاد گنو شده و تحت سند مجوز عوام خلاق Creative Commons Attribution-ShareAlike

Math

Download this dictionary
abscissa
طول، خفت، مختص طول، طول نقطه (در دستگاه مختصات)

Mathematics Glossary - Mohammad Reza Majidee

Download this dictionary
abscissa
طول (مختص) ، خُفت
يکي از دو مختص در دستگاه مختصات دو بعدي، معمولاَ مختص افقي که با x نشان داده مي شود.


HmT - English to Persian Glossary

Download this dictionary
abscissa
بعدافقي، طول

MHM Advanced English > Persian (v. 90)

Download this dictionary
abscissa
[.n]: طول نقطه ، خفت ، طول (مختصات نقطه) ، محور افقى ، طول ، بعد افقى
{الکترونيک}: طول نقطه
{عمران}: طول
{معمارى}: پيرا
{شيمى}: محور طولها
{روان شناسى}: محور طولى
{ورزش}: طول
{علوم هوايى}: محور طولها| abscissa in English | abscissa in French | abscissa in Italian | abscissa in Spanish | abscissa in Dutch | abscissa in Portuguese | abscissa in German | abscissa in Russian | abscissa in Japanese | abscissa in Greek | abscissa in Korean | abscissa in Turkish | abscissa in Hebrew | abscissa in Arabic | abscissa in Thai | abscissa in Polish | abscissa in Czech | abscissa in Catalan | abscissa in Croatian | abscissa in Serbian | abscissa in Albanian | abscissa in Urdu | abscissa in Bulgarian | abscissa in Danish | abscissa in Norwegian | abscissa in Romanian | abscissa in Swedish | abscissa in Latin | abscissa in Hindi | abscissa in Indonesian | abscissa in Vietnamese | abscissa in Malay