Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

absorbable

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
absorbable
absorbable /əb'sɔ:bəbl/
 • tính từ
  • có thể nuốt được; có thể bị hút
   • có thể hút thu được; có thể bị hút thu

   (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net   English-Vietnamese

   Download this dictionary
   absorbable
   tính từ
   • có thể nuốt được; có thể bị hút
   • có thể hút thu được; có thể bị hút thu


   Từ điển Anh - Việt

   Download this dictionary
   absorbable

   [əb'sɔ:bəbl]

   tính từ

   ▪ có thể nuốt được; có thể bị hút

   ▪ có thể hút thu được; có thể bị hút thu
   | absorbable in English | absorbable in French | absorbable in Italian | absorbable in Spanish | absorbable in Dutch | absorbable in Portuguese | absorbable in German | absorbable in Russian | absorbable in Japanese | absorbable in Greek | absorbable in Korean | absorbable in Turkish | absorbable in Hebrew | absorbable in Arabic | absorbable in Croatian | absorbable in Serbian | absorbable in Urdu | absorbable in Bulgarian | absorbable in Danish | absorbable in Norwegian | absorbable in Romanian | absorbable in Swedish | absorbable in Farsi | absorbable in Indonesian