Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

abstract

English - Albanian

Download this dictionary
abstract
abstrakt

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
abstract
[adj., n. 'æbstrækt; v. æb'strækt] adj. abstrakt

beauty itself is abstract bukurija në vetvete është diçka abstrakte
abstract art arti abstraksionist
+ in the abstract në teori

-n. përmbledhje (e një shkrimi)
-vt. 1. përmbledh. 2 shkëpus, veçoj; abstract metal from ore veçoj metalin nga xeherori



| abstract in English | abstract in French | abstract in Italian | abstract in Spanish | abstract in Dutch | abstract in Portuguese | abstract in German | abstract in Russian | abstract in Japanese | abstract in Greek | abstract in Korean | abstract in Turkish | abstract in Hebrew | abstract in Arabic | abstract in Thai | abstract in Polish | abstract in Czech | abstract in Catalan | abstract in Croatian | abstract in Serbian | abstract in Urdu | abstract in Bulgarian | abstract in Danish | abstract in Finnish | abstract in Norwegian | abstract in Romanian | abstract in Swedish | abstract in Farsi | abstract in Afrikaans | abstract in Armenian | abstract in Hindi | abstract in Indonesian | abstract in Vietnamese | abstract in Malay | abstract in Filipino