Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

academics

English - Albanian

Download this dictionary
academics
akademik

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
academic
[ækë'demik] adj., n. - adj 1. akademik; academic year vit akademik. 2. letrar, klasik (lëndë mësimore). 3. teorik, pa zbatime praktike; the issue is purely academic kjo është thjesht një çështë teorike./-n. 1. kërkues; dijetar. 2. pedagog univerziteti. 3. pl. studime.

academic advisor [ækë'demik ëd'vaizë:] n. amer. këshilltar për studimet
academic dean [ækë'demik di:n] n. amer. dekan fakulteti
academic freedom [ækë'demik 'fri:dëm] n. liri e arsimit
academic officers [ækë'demik 'ofisë:(r)] n. amer. kuadri pedagogjik dhe administrativ
academic rank [ækë'demik rænk] n. gradë shkencore
academic standards [ækë'demik 'stændë:(r)d] n. nivel shkollor
academic staff [ækë'demik sta:f] trupi mësimor (pedagogjik), tërësia e arsimtarëve të një shkolle; të një fakulteti etj
academic year [ækë'demik jië:] vit akademik


| academics in English | academics in French | academics in Italian | academics in Spanish | academics in Dutch | academics in Portuguese | academics in German | academics in Russian | academics in Japanese | academics in Greek | academics in Korean | academics in Turkish | academics in Hebrew | academics in Arabic | academics in Polish | academics in Hungarian | academics in Czech | academics in Lithuanian | academics in Catalan | academics in Danish | academics in Norwegian | academics in Swedish | academics in Farsi | academics in Indonesian