Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

academy

Wikipedia shqipe - enciklopedisë së lirë

Download this dictionary
Akademia
Akademia është një institucion për studimin (zakonisht) e mësimeve më të hollësishme e më të thelluara, të diturive të nivelit të lartë. Emërtimi mund të tregojë një shoqëri shkencore të përkushtuar në kerkimin e fushve të shkencave natyrore, të filozofisë e arteve të bukura. Emri akademi rrjedh nga vendi i shkollës filozofike të Platonit, të themeluar rreth vitit 385 p.e.s dhe mbyllur nga Perandori Justiniani I në vitin 529, që gjendej pranë faltores së heroit (kryetrimit) Akademos në Athinë. Shqipëtarët kanë dy Akademi kombëtare atë të Shqipërisë dhe Kosovës.

Për më shumë informacion, shihni faqen Wikipedia.org...


© Ky nen përdor materiale nga Wikipedia® dhe është e liçensuar sipas Liçensës GNU për Dokumentim të Lirë dhe sipas Liçensës së Creative Commons Attribution-ShareAlike

English - Albanian

Download this dictionary
academy
akademi

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
academy
[ë'kædëmi] n 1. shkollë e lartë speciale

military/naval academy ['militri/ 'neivël ë'kædëmi] akademi ushtarake/ detare
an academy of music [ën ë'kædëmi ëv 'mju:zik] akademi e muzikës. 2. akademi
the Royal Academy of Arts [dhë roiël ë'kædëmi ëv a:ts] Akademia Mbretërore e Arteve


| academy in English | academy in French | academy in Italian | academy in Spanish | academy in Dutch | academy in Portuguese | academy in German | academy in Russian | academy in Japanese | academy in Greek | academy in Korean | academy in Turkish | academy in Hebrew | academy in Arabic | academy in Thai | academy in Polish | academy in Czech | academy in Catalan | academy in Croatian | academy in Serbian | academy in Urdu | academy in Bulgarian | academy in Danish | academy in Finnish | academy in Norwegian | academy in Romanian | academy in Swedish | academy in Farsi | academy in Macedonian | academy in Hindi | academy in Indonesian | academy in Vietnamese | academy in Pashto | academy in Malay | academy in Filipino