acaroj - Free definitions by BabylonBabylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

acaroj

Albanian - English

Download this dictionary
acaroj
to aggravate, to irritate

Fjalor Shqip _Italisht

Download this dictionary
acaroj
irritare, agitare, aggravare

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
aggravate
['ægrëveit] vt 1. rëndoj, keqësoj. 2. acaroj; zemëroj; he aggravates her beyond endurance ai e zemëron sa ia sos durimin
 
annoy
[ë'noi] vt 1. mërzit, zemëroj, inatos. 2. acaroj, shqetësoj, ngacmoj
 
chafe
[çeif] v.,n. -v 1. ngroh me të fërkuar. 2. heq me të fërkuar. 3. kruan, acaron (lëkurën kravata). 4. fig. nxeh, acaroj. 5. nxehem, irritohem /-n 1. vend i acaruar (nga fërkimi). 2. fig. irritim, zemërim.
 
nettle
['net(ë)l] n.,v. -n. bot. hithër./-vt. qëlloj me hithër. 2. fig. ngacmoj, acaroj; he is easily nettled është tip që preket shpejt


| acaroj in Albanian