Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

accepted

English - Albanian

Download this dictionary
accepted
pranuar
 
accept
f. pranoj; jam dakort

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
accepted
[æk'septid] adj. i pranuar; i miratuar gjerësisht

 
accept
[ëk'sept] vt 1. pranoj, miratoj; accept a proposal pranoj një propozim. 2. bie dakord, pranoj; I accept that this change may take a lot of time. Unë e pranoj se ky ndryshim mund të kërkojë mjaft kohë. 3. marr në dorëzim; accept a delivery of goods marr në dorëzim një sasi malli.| accepted in English | accepted in French | accepted in Italian | accepted in Spanish | accepted in Dutch | accepted in Portuguese | accepted in German | accepted in Russian | accepted in Japanese | accepted in Greek | accepted in Korean | accepted in Turkish | accepted in Hebrew | accepted in Arabic | accepted in Thai | accepted in Polish | accepted in Czech | accepted in Catalan | accepted in Croatian | accepted in Serbian | accepted in Urdu | accepted in Bulgarian | accepted in Danish | accepted in Norwegian | accepted in Romanian | accepted in Swedish | accepted in Farsi | accepted in Macedonian | accepted in Armenian | accepted in Hindi | accepted in Indonesian | accepted in Vietnamese | accepted in Malay