Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

accepts

English - Albanian

Download this dictionary
accepts
pranon

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
accept
[ëk'sept] vt 1. pranoj, miratoj; accept a proposal pranoj një propozim. 2. bie dakord, pranoj; I accept that this change may take a lot of time. Unë e pranoj se ky ndryshim mund të kërkojë mjaft kohë. 3. marr në dorëzim; accept a delivery of goods marr në dorëzim një sasi malli.| accepts in English | accepts in French | accepts in Italian | accepts in Spanish | accepts in Dutch | accepts in Portuguese | accepts in German | accepts in Russian | accepts in Japanese | accepts in Greek | accepts in Korean | accepts in Turkish | accepts in Hebrew | accepts in Arabic | accepts in Polish | accepts in Czech | accepts in Catalan | accepts in Croatian | accepts in Danish | accepts in Norwegian | accepts in Swedish | accepts in Farsi | accepts in Indonesian