Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

access

English - Albanian

Download this dictionary
access
hyrje; afrim;

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
access
['ækses] n 1. hyrje; rrugë; mundësi hyrjeje;
easy of access ['i:zi ëv 'ækses] i arritshëm, ku mund të hyhet
good access roads [good 'ækses roudz] rrugë ku hyhet lehtë
2. (to) e drejtë, mundësi për të hyrë ose përdorur;
have access to good books e kam mundësinë përtë marrë libra të mirë (në një bibliotekë etj)
3. shpërthim; acarim, krizë (zemërimi, ethesh etj)
access course ['ækses ko:s] n. Br. kurs përgatitor (për të rriturit, në universitet)
access road ['ækses rëud] n. rrugë e posaçme, rrugë që të çon në vend
the access road to the aerport që të çon në aeroport| access in English | access in French | access in Italian | access in Spanish | access in Dutch | access in Portuguese | access in German | access in Russian | access in Japanese | access in Greek | access in Korean | access in Turkish | access in Hebrew | access in Arabic | access in Thai | access in Polish | access in Czech | access in Lithuanian | access in Catalan | access in Croatian | access in Serbian | access in Urdu | access in Bulgarian | access in Danish | access in Finnish | access in Norwegian | access in Romanian | access in Swedish | access in Farsi | access in Macedonian | access in Hindi | access in Indonesian | access in Vietnamese | access in Malay