Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

accessibility

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
accessibility
accessibility
 • (Tech) khả năng truy cập; tính tiếp cận

  (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net  English-Vietnamese

  Download this dictionary
  accessibility
  danh từ
  • tính có thể tới được, tính có thể đến gần được
  • sự dễ bị ảnh hưởng


  Từ điển Anh - Việt

  Download this dictionary
  accessibility

  [æk,sesi'biliti]

  danh từ

  ▪ tính có thể tới được, tính có thể đến gần được

  ▪ sự dễ bị ảnh hưởng


   
  accessibility#

  (Tech)

  ▪ khả năng truy cập; tính tiếp cận
  | accessibility in English | accessibility in French | accessibility in Italian | accessibility in Spanish | accessibility in Dutch | accessibility in Portuguese | accessibility in German | accessibility in Russian | accessibility in Japanese | accessibility in Greek | accessibility in Korean | accessibility in Turkish | accessibility in Hebrew | accessibility in Arabic | accessibility in Thai | accessibility in Polish | accessibility in Czech | accessibility in Catalan | accessibility in Croatian | accessibility in Serbian | accessibility in Albanian | accessibility in Urdu | accessibility in Bulgarian | accessibility in Danish | accessibility in Norwegian | accessibility in Romanian | accessibility in Swedish | accessibility in Farsi | accessibility in Macedonian | accessibility in Hindi | accessibility in Indonesian | accessibility in Malay