Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

accidents

English - Albanian

Download this dictionary
accidents
aksidente

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
accident
['æksidënt] n. 1. rastësi; ndodhi e rastit; by accident [bai'æksidënt] rastësisht; 2. fatkeqësi, aksident

without accident [widh'aut 'æksidënt] pa aksident, në mënyrë të sigurt
he was killed in a motoring accident [hi: woz kild in ë 'mëutëring 'æksidënt] ai u vra në një aksident me makinë
accident insurance ['æksidënt in'shu:rëns] n. sigurirn kundër aksidenteve

| accidents in English | accidents in French | accidents in Italian | accidents in Spanish | accidents in Dutch | accidents in Portuguese | accidents in German | accidents in Russian | accidents in Japanese | accidents in Greek | accidents in Korean | accidents in Turkish | accidents in Hebrew | accidents in Arabic | accidents in Thai | accidents in Polish | accidents in Czech | accidents in Lithuanian | accidents in Catalan | accidents in Croatian | accidents in Bulgarian | accidents in Danish | accidents in Finnish | accidents in Norwegian | accidents in Romanian | accidents in Swedish | accidents in Farsi | accidents in Indonesian