Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

accord

English - Albanian

Download this dictionary
accord
marrëveshje

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
accord
[ë'ko:d] n. 1. pëlqim; of one's own accord vullnetarisht; with one accord njëzëri; in accord with në përputhje me. 2. marrëveshje ndërshtetërore. 3. muz. akord
-vt (with) 1. merrem vesh; pajtohem (me); përkon (me); his behavior does not accord with his principles sjellja e tij nuk u përgjigjet parimeve të tij. 2. jap, akordoj.

he was accorded a warm welcome atij i bënë/i rezervuan një pritje të ngrohtë
he has been accorded this privilege atij ia kanë dhënë këtë privilegj
of one's own accord me dëshirën e vet, vullnetarisht
with one accord njëzëri
| accord in English | accord in French | accord in Italian | accord in Spanish | accord in Dutch | accord in Portuguese | accord in German | accord in Russian | accord in Japanese | accord in Greek | accord in Korean | accord in Turkish | accord in Hebrew | accord in Arabic | accord in Thai | accord in Polish | accord in Czech | accord in Catalan | accord in Croatian | accord in Serbian | accord in Urdu | accord in Bulgarian | accord in Danish | accord in Finnish | accord in Norwegian | accord in Romanian | accord in Swedish | accord in Farsi | accord in Macedonian | accord in Latin | accord in Hindi | accord in Indonesian | accord in Vietnamese | accord in Malay | accord in Filipino