according - Free definitions by BabylonBabylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

according

English - Albanian

Download this dictionary
according
në përputhje me

English - Albanian Bujar.S

Download this dictionary
according
[ë'ko:ding] I. lidh. according as sipas; si; you may either go or stay, according as you decide mund të shkosh ose të rish, si të vendosësh vetë.
II. parafj. according to sipas; according to all accounts nga gjithë sa thuhet; according to the book brenda rregullave; according to Hoyle sipas rregullave të caktuara (të vendosura); according to orders sipas urdhrave; according to plan sipas planit; me plan; according to rumours nga sa thuhet; according to the spirit of the law në përputhje të plotë me ligjin.


 
accord
[ë'ko:d] n. 1. pëlqim; of one's own accord vullnetarisht; with one accord njëzëri; in accord with në përputhje me. 2. marrëveshje ndërshtetërore. 3. muz. akord
-vt (with) 1. merrem vesh; pajtohem (me); përkon (me); his behavior does not accord with his principles sjellja e tij nuk u përgjigjet parimeve të tij. 2. jap, akordoj.

he was accorded a warm welcome atij i bënë/i rezervuan një pritje të ngrohtë
he has been accorded this privilege atij ia kanë dhënë këtë privilegj
of one's own accord me dëshirën e vet, vullnetarisht
with one accord njëzëri


 
accordingly
[ë'ko:dingli] I. ndajf. sipas, në përputhje me (fjalët, urdhrin etj.); në përputhje me rrethanat; to act accordingly veproj në përputhje me (urdhërin etj.); ask what they want and act accordingly pyet çfarë kërkojnë dhe vepro në përputhje me këtë. • prandaj; për këtë arsye; kështu; accordingly I wrote to him prandaj i shkrova.
| according in English | according in French | according in Italian | according in Spanish | according in Dutch | according in Portuguese | according in German | according in Russian | according in Japanese | according in Greek | according in Korean | according in Turkish | according in Hebrew | according in Arabic | according in Thai | according in Polish | according in Czech | according in Catalan | according in Croatian | according in Serbian | according in Urdu | according in Bulgarian | according in Danish | according in Norwegian | according in Romanian | according in Swedish | according in Farsi | according in Macedonian | according in Hindi | according in Indonesian | according in Vietnamese | according in Filipino